Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów

 

Tytuł projektu:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027

 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul.Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

 

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31
75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
R.D.J - Projekowanie - Nadzór - Wykonawstwo Robert Andruszko
ul. Dębowa 18 b
72 - 004 Tanowo

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł z dnia: 2022-06-22 14:02

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

•    Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 02.08.2022 r.
•    Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 73 464 330,02 zł.
•    Planowana data zakończenia umowy – marzec 2024 r.
•    Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 04.08.2022 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 klasy technicznej drogi głównej (G). Rozbudową objęty będzie odcinek o długości około 13,4 km tj. od km 52+197,20 (m.Lędzin) do km 65+606,46 (m.Trzebiatów). Część odcinka drogi wojewódzkiej prowadzony jest po śladzie istniejącej drogi:     

 • odcinek 1 - od km 52+197,20 (rondo w Lędzinie) do km 55+536,64 (rondo w Konarzewie),
 • odcinek 2 - nowy przebieg drogi od km 55+536,64 (rondo w Konarzewie) do km 60+740,00 – obejście m. Konarzewo, Rogozina i Zapolice,
 • odcinek 3 - od km 60+740,00 do km 65+606,46 (koniec odcinka w m. Trzebiatów).

  Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
 • roboty rozbiórkowe,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • wykopy, nasypy, profilowanie i umocnienie skarp i dna rowów,
 • usuniecie kolidujących drzew i krzewów,
 • przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej,
 • budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej  – obejście miejscowości Konarzewo, Rogozina i Zapolice,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, zjazdów,
 • budowę miejsc postojowych,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań,
 • budowę ronda w m. Konarzewo,
 • budowę elementów kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych obiektów mostowych,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów,
 • przebudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego,
 • usunięcie kolizji z siecią teletechniczną,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

  Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 04.08.2022 r.:

  Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 06.12.2022 r.:

  W czwartym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:
  •    wycinka drzewa i krzewów,
  •    rozbiórka konstrukcji nawierzchni na 3 odcinku,
  •    roboty ziemne na obejściu i odcinku Zapolice-Trzebiatów,
  •    wymiana gruntu na obejściu i odcinku Zapolice-Trzebiatów,
  •    wykonanie dolnych warstw konstrukcji na obejściu,
  •    przebudowa sieci światłowodowej,
  •    wykonanie kolektora deszczowego,
  •    usunięcie kolizji SN i NN. 

  Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.03.2023 r.:

  W pierwszym kwartale 2023 r. wykonano następujące roboty:
  •    roboty ziemne na odcinku Lędzin-Konarzewo,
  •    wymiana gruntu na odcinku Lędzin-Konarzewo,
  •    budowa materaca na odcinku Zapolice-Trzebiatów,
  •    wykonanie dolnych warstw konstrukcji na obejściu i odcinku Zapolice-Trzebiatów,
  •    budowa przepustów pod zjazdami,
  •    roboty brukarskie na odcinku Lędzin-Konarzewo i obejściu,
  •    ułożenie ścieku na obejściu,
  •    ułożenie warstw bitumicznych na obejściu,
  •    budowa przepustu,
  •    zabicie ścianek szczelnych obiektu mostowego.

  Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 04.07.2023 r.:

  W drugim kwartale 2023 r. wykonano następujące roboty:
  •    usunięto kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi na odcinku Zapolice – Trzebiatów;
  •    kontybuowano budowę kanalizacji deszczowej w m. Lędzin;
  •    kontybuowano budowę wodociągu na odcinku Zapolice – Trzebiatów;
  •    rozpoczęto budowę ciągu pieszo - rowerowego;
  •    kontybuowano budowę materaca na odcinku Zapolice-Trzebiatów;
  •    wykonano górne warstwy konstrukcji na obejściu i odcinku Zapolice-Trzebiatów;
  •    budowano przepusty pod zjazdami;
  •    prowadzono roboty brukarskie w m. Lędzin, na obejściu i odcinku Zapolice-Trzebiatów;
  •    kontybuowano roboty mostowe;

  Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 04.10.2023 r.:

  W trzecim kwartale 2023 r. wykonano następujące roboty:
  •    budowa wodociągu w m. Włodarka;
  •    budowa kanalizacji deszczowej w kierunku m.Trzebiatów;
  •    izolacja obiektu mostowego – przepust;
  •    kontynuacja budowy zjazdów wraz z przepustami;
  •    budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Włodarka – Trzebiatów;
  •    roboty brukarskie;
  •    poszerzenie jezdni z wymianą konstrukcji na odcinku Lędzin – Konarzewo;
  •    wykonanie warstw konstrukcyjnych do warstwy wiążącej w ok. 80% z wyłączeniem odcinka pomiędzy m. Lędzin a Konarzewo;
  •    profilowanie rowów;
  •    profilowanie z humusowaniem skarp;

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl