Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Jak załatwić sprawę

Numery kont bankowych

Informacja o numerach kont bankoch

więcej >>

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /ZZDW/SkrytkaESP

więcej >>

Nowa Strona www

W dniu 9 lutego 2009 roku wystartowała nowa stron Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

więcej >>

Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne na drogach wojewódzkich

więcej >>

Lokalizacja zjazdów

Zjazd -  połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy, drodze stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

więcej >>

Zajęcie pasa drogowego

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w której jest lub będzie usytuowana droga.


Droga – budowla składająca się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stanowiącą całość techniczno – użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.


Urządzenie obce – obiekt lub urządzenia, w tym obiekt lub urządzenia budowlane w szczególności wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne lub elektroenergetyczne niezwiązane funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, z wyjątkiem kanału technologicznego.

więcej >>

Umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym

zmodyfikowano: 2023-05-08 08:05

więcej >>

Zasady opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu

W celu zaopiniowania projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego wnioskodawca powinien złożyć do tut. Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie projekt wykonany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

więcej >>
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl