Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce


Tytuł projektu:

„Przebudowa  drogi  wojewódzkiej  Nr 151  na  odcinku Choszczno - Pełczyce”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-54 0Szczecin

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

 

Kierownik Projektu:
mgr inż. janusz Komorowski

 

Koordynatorzy projektu:
mgr inż, Marcin Tarnowski
mgr Monika Pałęga

 

Wykonawca robót budowlanych:
EUROVIA POLSKA S.A. – ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Oddział Gorzów Wlkp. – ul. Fabryczna 19-20,  66-400 Gorzów Wlkp.

 

Zarządzający projektem:
Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj
Al. 11-go Listopada 91 K, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Zespół zarządzającego projektem
Inżynier Projektu – mgr inż. Tomasz Granops
Asystent Inżyniera Projektu -  Zbigniew Nieboj
Inspektor Nadzoru Robót Drogowych i Mostowych - mgr inż. Tomasz Granops
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych – mgr inż. Janina Kubacka

 

Autor projektu/ Nadzór autorski
Zakład Usług Budowlanych i Drogowych „ZUBID” inż. Bogdan Misiura
76-004 Sianów, Karnieszewice 45a 

 

Artykuł z dnia: 2013-01-28 14:40

W ramach Projektu planowane jest wykonanie:

 • nawierzchni SMA – 54.259,4 m2;
 • przepustów pod zjazdami z rur PEHD O 400mm, O 500mm, O 600mm  o  długościach odpowiednio: 446,3m, 31,8m, 50m;
 • chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 2438m2;
 • zjazdów z SMA – 1924,30m2;
 • zatok autobusowych z kostki betonowej gr.5cm na podbudowie bet.- 422m2
 • ścieków z elementów prefabrykowanych (trapezowe, korytkowe) – 546m;
 • ścieków z kostki betonowej – 376,7m2;
 • kanalizacji deszczowej z rur PVC O 160mm – 150,1m;
 • kanalizacji deszczowej z rur PVC O 200mm – 715,8m;
 • separatorów wód opadowych w ilości 2 kpl.
 • usunięcie kolizji z linią kablową SN i NN;
 • przebudowa oświetlenia drogowego;
 • przełożenie instalacji teletechnicznej;
 • remont mostu w km 88+979,32km
 • przepustu (remont) w km 88+091,35km;
 • przepustu (przebudowa) w km 90+702,36km;
 • przepustu (budowa) w km 91+356,04 i km 92+369,61.

Data podpisania umowy Nr 415/8-2/2011 - na roboty budowlane: 27.07.2011r.
Termin realizacji zadania wg podpisanej umowy na roboty budowlane: 30.06.2012r.
Wartość robót budowlanych według w/w Umowy wynosi brutto: 11 888 861,21zł

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2011r.:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2011r.:

W miesiącu listopadzie kontynuowano realizację robót na w/w zadaniu wykonując:

 • roboty mostowe w km. 88+979,32 - zaawansowanie 75%
 • pięć przepustów - zaawansowanie od 20 do 100%
 • roboty elektryczne i teletechniczne w m. Zamęcin -zaawansowanie 95%
 • branża sanitarna - kanalizacja deszczowa -ok.70% zaawansowania
 • branża drogowa: robotyziemne, brukarskie w m. Zamęcin, chodniki,krawężniki, zatoki, frezowanie istniejącej nawierzchni warstwę profilowo-wyrównawczą oraz wiążącą - zaawansowanie ok.20%

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2011r.:

W miesiącu grudniu 2011r kontynuowano realizację robót na poniższych elementach:

 • Kanalizacja deszczowa – zakończono wykonywanie rurociągów i przykanalików z wpustami, zamontowano separator.
 • Przepusty pod zjazdami – wykonano około 100,00 m przepustów ( bez podbudowy zjazdów).
 • Przepusty pod drogą – wykonano zasadnicze roboty na przepustach w hm 88+091,35; 90+702,36; 91+356,04.
 • Wykonano nasyp na poszerzeniu jezdni w hm 91+290÷91+390
 • Wyrównanie masą bitumiczną w ilości ok. 100kg/m2 odcinka w hm 88+130 ÷ 88+970.
 • Wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej gr. 4 cm na odcinku jak wyżej

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2012r.:

W styczniu 2012r Wykonawca kontynuował realizację robót w bardzo ograniczonym zakresie z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe i dotyczyły one:

 • przepustów pod zjazdami - 10szt (bez podbudowy zjazdów)
 • regulacja i profilowanie rowów przydrożnych, zdjęcie humusu na odcinku ok.1km
   

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.02.2012r.:

W lutym 2012r z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne - opady śniegu i niskie ujemne temperatury realizacja robót została całkowicie wstrzymana
 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2012r.:

W miesiącu marcu 2012r. wykonano:

Branża drogowa:

 • na odcinku od km 86+415 do km 86+700 str L. w miejscowości Zamęcin wykonano prace rozbiórkowe chodnika i krawężnika oraz ustawiono krawężnik i wykonano chodnik,
 • na odcinku od km 88+991 do km 89+480 str. L. wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni tj. frezowanie nawierzchni, rozbiórkę kamienia – odcinek przewidziany do wymiany całej konstrukcji nawierzchni,
 • na odcinku od km 91+040 do km 91+260 str. P w miejscowości Lubiana wykonano prace rozbiórkowe przewidziane na tym odcinku oraz wykonano kompleksowo dwie zatoki autobusowe oraz chodnik,
 • na odcinku od km 90+990 do km 91+025 str L. w miejscowości Lubiana wykonywana jest rozbiórka wysepki oraz nawierzchni,
 • na odcinku od km 93+500 do km 92+800 str. P. wykonano poszerzenia drogi tj. stabilizację oraz konstrukcje z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • na odcinku od km 91+330 do km 91+390 wykonano umocnienie grodzicami winylowymi,

Branża sanitarna:

 • na odcinku od km 86+415 do km 86+700 str. L w miejscowości Zamęcin na odcinku kanalizacji deszczowej wykonane zostały wpusty kanalizacji deszczowej,
 • na odcinku od km 91+040 do km 91+260 str. L i P w miejscowości Lubiana na zatokach autobusowych wykonywane zostały wpusty kanalizacji deszczowej,

Branża elektryczna:

 • W miejscowości Lubiana wykonana została przebudowa kablowych linii energetycznych,
 • W miejscowości Lubiana przy zatoce autobusowej wykonana została wymiana słupa telekomunikacyjnego,
   

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2012r.:

Opis postępu robót za kwiecień 2012r
Branża drogowa:

 • na odcinku od km 86+430 do km 86+640 (strona prawa) w miejscowości Zamęcin wykonano prace rozbiórkowe wjazdów i ustawiono krawężnik i wykonano chodnik oraz wjazdy,
 • na odcinku od km 85+780 do km 86+006 (strona prawa) w miejscowości Zamęcin wykonano poszerzenia drogi tj. stabilizację oraz konstrukcję z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • na odcinku od km 86+350 do km 86+400 (strona prawa) w miejscowości Zamęcin wykonano prace rozbiórkowe oraz poszerzenia drogi pod docelową przebudowę skrzyżowań,
 • na odcinku od km 90+985 do km 91+020 (strona lewa) w miejscowości Lubiana wykonano prace rozbiórkowe skrzyżowania pod docelową przebudowę skrzyżowania,
 • na odcinku od km 90+960 do km 91+060 (strona prawa) w miejscowości Lubiana wykonano poszerzenie drogi tj. stabilizację oraz konstrukcję z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • na odcinku od km 91+800 do km 92+430 (strona prawa) wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni tj. frezowanie nawierzchni oraz rozbiórkę kamienia – poszerzenie drogi,
 • na odcinku od km 93+500 do km 92+800 wykonano warstwę wyrównawczą z betonu AC 16 W 50/70 gr. 4 cm oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 6 cm, pomiędzy warstwami wbudowana została siatka z włókna szklanego dla wzmocnienia konstrukcji,

Branża sanitarna:

 • na odcinku od km 89+985 do km 86+700 w miejscowości Lubiana wykonano linię kolektora kanalizacji deszczowej,
 • na odcinku od km 86+350 do km 86+400 (strona lewa) w miejscowości Zamęcin wykonywano wpusty kanalizacji deszczowej,

Branża elektryczna:

 • w miejscowości Lubiana wykonana została przebudowa kablowych linii energetycznych,
 • w miejscowości Lubiana przy zatoce autobusowej wykonana została wymiana słupa telekomunikacyjnego,

Branża mosty i przepusty

 • w km 88+912 wykonany został remont przepustu,

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2012r.:

Zakres robót zrealizowanych w maju 2012
Branża drogowa:

 • na odcinku od km 86+430 do km 86+430 (strona prawa) w miejscowości Zamęcin wykonano prace rozbiórkowe wjazdów i ustawiono krawężnik i częściowo wykonano chodniki,
 • w miejscowości Zamęcin na odcinku od km 86+340 do 86+770 wykonano rozbiórkę podbudowy asfaltowej,
 • w miejscowości Zamęcin na odcinku od km 86+350 do 86+410 wykonywane jest poszerzenie oraz zatoka,
 • na odcinku od km 85+780 do km 86+006 (strona prawa) w miejscowości Zamęcin wykonano poszerzenia drogi,
 • na odcinku od km 90+985 do km 91+020 (strona lewa) w miejscowości Lubiana wykonano prace poszerzenia drogi po (strona prawa i lewa),
 • na odcinku od km 84+800 do km 85+739 oraz 86+800 do 88+810 oraz 92+800 do 93+507 wykonano nawierzchnie z SMA,
 • na odcinku od km 90+120 do km 90+550 oraz 91+400 do 91+800 oraz 91+800 do 92+430 wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy betonowej betonem asfaltowym,
 • na odcinku od km 90+120 do km 90+550 oraz 91+400 do 92+710 wykonano podbudowę zasadnicza z betonu asfaltowego,
 • na odcinku od 84+800 do 86+000 wykonano poszerzenia z destruktu oraz wjazdy w SMA,

Branża sanitarna:

 • w miejscowości Lubiana wykonano trzy studzienki ściekowe uliczne prefabrykowane betonowe oraz jedną studnie rewizyjną prefabrykowaną z kręgów betonowych o śr 1200mm,
 • w miejscowości Zamęcin wykonano 20 studzienek ściekowych ulicznych prefabrykowanych betonowych,

Branża teletechniczna:

 • w miejscowości Zamęcin wykonano rurociąg kablowy linii teletechnicznej,
 • w miejscowości Zamęcin wykonano kanalizację kablową z rur PCW oraz zawieszono kable nadziemne na podbudowie słupow
 • w miejscowości Zamęcin wykonano słup pojedynczy drewniany.

Branża mosty i przepusty:

 • w km 88+912 zakończono prace przy przepuście.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2012r.:

W czerwcu 2012 wykonywano:
Branża drogowa:

 • na odcinku od km 86+002 do km 86+430 str P i L w miejscowości Zamęcin ustawiono krawężnik i położono chodniki,
 • w miejscowości Zamęcin na odcinku od km 86+000 do 86+340 wykonano rozbiórkę podbudowy asfaltowej,
 • na odcinku od km 85+820 do km 86+800 w miejscowości Zamęcin wykonano warstwę ścieralną SMA,
 • na odcinku od km 90+830 do km 91+319 w miejscowości Lubiana wykonano warstwę ścieralną SMA,
 • na odcinku od km 91+319 do km 91+390 wykonano warstwę ścieralną SMA,

Branża sanitarna:

 • w miejscowości Zamęcin oraz Lubiana wykonano prace przy regulacji studzienek ściekowych ulicznych,
 • na odcinku zgodnie z Wystąpieniem Wykonawcy nr 80 wykonano 4 dodatkowe przepusty pod drogą,
 • w miejscowości Zamęcin w km 86+340 przebudowano studnie 1200mm,
 • prace zostały zakończone.

Branża teletechniczna:

 • w miejscowości Zamęcin zdemontowano i ustawiono słupy linii napowietrznej,
 • w miejscowości Zamęcin wykonano kompleksową przebudowę linii energetycznych i teletechnicznych,
 • w miejscowości Lubiana zdemontowano i ustawiono 2 słupy oświetleniowe oraz 1 słup telefoniczny,
 • prace zostały zakończone.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2012r.:

W lipcu 2012r wykonywano nast. roboty:

 • Ścieki betonowe, korytkowe i przykrawężnikowe z kostki betonowej
 • Zakończono wykonywanie krawężnika betonowego, chodników z kostki betonowej oraz wysepek rozdzielających w m. Zamęcin
 • Zakończono warstwę ścieralną z SMA na odcinku 84+800 do 88+968.
 • Zakończono wykonywanie zjazdów na pola
 • Rozpoczęto wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2012r.:

W miesiącu sierpniu 2012 wykonywano:
Branża drogowa:

 • na odcinku od km 85+600 do km 86+900 oraz w miejscowości Zamęcin wykonano warstwę ścieralną SMA na zjazdach,
 • na odcinku wstrzymanym tj. od km 88+987 do 89+940, rozebrano nawierzchnię ok. 500 mb prawą stronę i układa warstwy konstrukcyjne
 • na odcinku wstrzymanym tj. od km 90+550 do 90+830, rozebrano nawierzchnię- prawą stronę,
 • na całym odcinku w km tj. 84+800 do 93+507 rozplantowano warstwę ziemi z obsianiem trawą, utrzymanie zieleni,
 • na odcinku od km 84+800 do 93+507 usypywane są pobocza oraz zjazdy z destruktu,

Branża sanitarna:

 • w km 89+487 wykonano przepust pod drogą,
 • wykonywano umocnienia przepustów z kamienia w miejscach podmytych przez wody opadowe,

Branża mosty i przepusty:

 • w km 90+702 kontynuowane są prace przy remoncie przepustu,

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2012r.:

Informacja dotycząca przebiegu realizacji robót we wrześniu 2012.
Branża drogowa:

 • na odcinku od km 90+905 do km 91+660 wykonano warstwę ścieralną SMA,
 • na odcinku od km 88+987 do 89+940 wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm oraz podbudowę bitumiczną AC 22P 50/70,
 • na odcinku od km 84+800 do 93+507 wykonano oznakowanie poziome.
 • w miejscach podmytych przez wody opadowe wykonywane są umocnienia powierzchni z bruku

Branża mosty i przepusty:

 • w km 90+702 wykonano remont przepustu.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2012r.:

W miesiącu październiku 2012r wykonywano:

 • frezowanie nawierzchni bitumicznej na odcinku w km 88+987 do 90+030 - strona lewa.
 • zatoki autobusowe w km 88+987 do 90+030.
 • korytowanie poboczy w km 88+987 do 90+030.
 • usuniecie warstwy humusu w km 88+987 do 90+030

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2012r.:

W LISTOPADZIE 2012R WYKONYWANO:
I. Odcinek km od 88+787 do 90+120 strona prawa

 • Poszerzenia pod konstrukcję jezdni;
 • Roboty ziemne na poboczach i rowach;
 • Podbudowę z kruszywa łamanego wzmocnioną siatką;
 • Podbudowę bitumiczną gr. 8cm;
 • Warstwę wiążącą gr. 6cm wzmocnioną siatką szklano-węglową

II. Odcinek km od 88+787 do 90+120 strona lewa

 • Warstwę wiążącą gr. 6cm wzmocnioną siatką szklano-węglową na całym odcinku oraz dodatkowo na odcinku ok.300m;
 • Pobocza;

III. Odcinek km od 90+500 do 90+830

 • Roboty ziemne - str. lewa, pod poszerzenia i pobocza;
 • Wzmocnienie poboczy oraz poszerzenia wykonane z pospółki wraz z siatkami wzmac;
 • Podbudowę z kruszywa łamanego na odcinku 90+700 - 90+800;
 • Materac z keramzytu wraz z warstwą ochronną z kruszywa łamanego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.12.2012r.:

 28.12.2012 nastąpił odbiór końcowy robót na w/w zadaniu.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl