Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203


Tytuł projektu:

„Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A.
ul. Szewska 3, 50-053 Wrocław

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Sp. z o.o.
ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin
 
 
Autor Projektu:
RBM Biuro Projektów Budownictwa
ul. Traugutta 21/6, 61-514 Poznań
 
 

Artykuł z dnia: 2013-01-29 09:31

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 15.10.2012 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 15.301.755,84 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.10.2013 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 26.10.2012 rok

 

Opis projektu:

Celem Projektu jest budowa drogi wojewódzkiej nr 203 wraz z obiektem mostowym umożliwiającym swobodniejszą komunikację drogową uczestników ruchu drogowego w m. Darłowo. W Projekcie uwzględniono m.in. wykonanie budowy mostu, budowę wraz z przebudową drogi na odcinku ok. 500 mb, budowę skrzyżowania typu rondo.
Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w północnej części Darłowa. Teren budowy rozpoczyna się w miejscu istniejącego wjazdu do portu, przebiegając przez teren Portu Morskiego w pobliżu przystani jachtowej. Następnie droga biegnie w ciągu ulicy Portowej i przechodzi w dukt pieszy o nawierzchni gruntowej do kładki. Przejście przez rzekę Wieprzę umożliwione jest po kratownicowej kładce dla pieszych. Za kładką dukt przechodzi w aleję spacerową z licznymi drzewami o nawierzchni z płytek betonowych prowadząc do skrzyżowania ulic Morskiej i Sportowej. Skrzyżowanie to jest trójwlotowe, gdzie ulica Morska w kierunku północnym prowadzi do Darłówka Wschodniego, a w kierunku południowym do centrum Darłowa.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 

 • określenie nowych linii rozgraniczających dla drogi wojewódzkiej nr 203,
 • rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu, chodników, istniejącej infrastruktury portowej, w tym kładki dla pieszych wraz z podporami
 • wycinkę drzew wzdłuż alei spacerowej,
 • wymianę nasypów niebudowlanych i słabonośnych gruntów, wykonanie robót ziemnych
 • budowę jednoprzęsłowego mostu łukowego,
 • wykonanie korpusu drogowego i budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 203 o szerokości jedni 7m
 • budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Sportowej wraz z budową azyli dla pieszych na wyspach, wysp dzielących na czterech wlotach do ronda
 • budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych
 • usunięcie kolizji gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych i wodnokanalizacyjnych z projektowaną infrastrukturą
 • budowa oświetlenia drogowego,
 • wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego wraz ze znakami aktywnymi.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 26.10.2012 roku:

 

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.02.2013 roku:

W miesiącu grudniu i styczniu wykonywane były roboty rozbiórkowe nawierzchni, ogrodzeń i budynków zlokalizowanych na trasie drogi. Prowadzono przygotowania do usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi przy korycie rzeki. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

  

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.03.2013 roku:

W miesiącu lutym wykonywane były roboty rozbiórkowe nawierzchni, ogrodzeń i budynków zlokalizowanych na trasie budowanego nowego odcinka drogi. Prowadzono również prace związane z usunięciem kolizji z urządzeniami obcymi przy korycie rzeki. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.04.2013 roku:

W miesiącu marcu wykonywane były roboty rozbiórkowe nawierzchni, ogrodzeń i budynków zlokalizowanych na trasie budowanego nowego odcinka drogi. Prowadzono również prace związane z usunięciem kolizji oraz prace ziemne i prace związane z budową odwodnienia drogi. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym. Od miesiąca kwietnia zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Morskiej zamykająca skrzyżowanie od ruchu.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.05.2013 roku:

W miesiącu kwietniu wykonywane były roboty związane z usunięciem kolizji z urządzeniami obcymi oraz prace związane z budową odwodnienia drogi. Wykonywano również prace ziemne i prace związane z budową nasypów. Odcinki gdzie są prowadzone roboty oznakowane są oznakowaniem tymczasowym. Od miesiąca kwietnia została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Morskiej odcinająca skrzyżowanie od ruchu. W najbliższym czasie planowana jest rozbiórka kładki nad rzeka Wieprzą i rozpoczęcie prac związanych z budową mostu.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 04.06.2013 roku:

W miesiącu maju wykonywane były roboty związane z usunięciem kolizji z urządzeniami obcymi na obszarze budowanego ronda oraz prace końcowe związane z budową kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia. Wykonywano również prace ziemne i prace związane z budową nasypów pod warstwy konstrukcyjne skrzyżowania oraz całego odcinka drogi. Wykonano rozbiórkę kładki przechodzącej nad rzeką Wieprzą i rozpoczęto prace rozbiórkowe istniejących przyczółków przy rzece. W miesiącu czerwcu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową mostu. Odcinki gdzie są prowadzone roboty oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.07.2013 roku:

W miesiącu czerwcu wykonywane były roboty związane z usunięciem kolizji z urządzeniami obcymi na obszarze budowanego ronda. W związku z nieprzewidzianą ilością zalęgających sieci i urządzeń obcych na obszarze budowanego ronda prace się spowolniły o czas wprowadzania nieistotnych zmian projektowych. Wykonywano również prace ziemne i prace związane z budową nasypów pod warstwy konstrukcyjne całego odcinka drogi. Wykonano rozbiórkę kładki przechodzącej nad rzeką Wieprzą i trwały prace rozbiórkowe istniejących przyczółków przy rzece. Rozpoczęto prace związane z fundamentowaniem nowych przyczółków i wzmacniania nabrzeży dla budowy mostu. Odcinki gdzie są prowadzone roboty oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.08.2013 roku:

W miesiącu lipcu wykonywane były roboty związane z usunięciem kolizji z urządzeniami obcymi na obszarze budowanego ronda oraz prace związane z budową sieci oświetlenia drogowego i kanalizacją deszczową dla budowanej drogi. Wykonywano również prace ziemne i prace związane z budową nasypów pod warstwy konstrukcyjne całego odcinka drogi. Wykonano rozbiórkę przyczółków starej kładki dla pieszych przy rzece Wieprzy oraz fundamentów pod przyczółkami Prowadzono prace związane z posadawianiem pali pod fundamenty przyczółków nowozaprojektowanego mostu. Odcinki gdzie są prowadzone roboty oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.09.2013 roku:

W miesiącu sierpniu wykonywane były roboty związane z usunięciem kolizji z urządzeniami obcymi na obszarze budowanego ronda oraz prace związane z budową sieci oświetlenia drogowego i kanalizacją deszczową dla budowanej drogi. Wykonywano również prace ziemne i prace związane z budową nasypów i podbudów pod warstwy konstrukcyjne całego odcinka drogi. Ustawiano krawęzniki i obrzeza na krawędzi chodników i jezdni. Prowadzono prace związane z posadawianiem pali i rozpoczęto wykonywanie fundamentów pod przyczółki nowozaprojektowanego mostu. Odcinki gdzie są prowadzone roboty oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.11.2013 roku:

W październiku 2013r wykonawca robót realizował:
-montaż tymczasowej konstrukcji na przyczółkach i konstrukcji stalowej łuku mostu oraz stalowej konstrukcji pomostu -montaż łożysk na przyczółkach -wykop pod mury oporowe i wbudowanie chudego betonu -zbrojenie i betonowanie fundamentów murów oporowych -deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścian murów oporowych -wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w rejonie ronda ul. Morska/Sportowa -montaż obrzeży chodnikowych -układanie kostki brukowej betonowej na chodnikach i ścieżkach rowerowych w rejonie ronda ul. Morska/Sportowa -montaż oznakowania pionowego w obrębie ronda

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.12.2013 roku:

Postęp Robót w miesiącu listopadzie 2013 r.
-wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego str. zachodnia i strona wschodnia w obrębie ronda -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w obrębie ronda -wykonanie warstwy ścieralnej SMA w obrębie ronda -montaż i podłączenie lamp oświetlenia drogowego -montaż konstrukcji wsporczej płyty pomostowej -montaż konstrukcji stalowej płyty pomostowej z użyciem dźwigu TEREX o udźwigu 600 Mg -montaż łuków stalowych mostu z użyciem dźwigu TEREX o udźwigu 600 Mg -budowa krawężników na wjazdach, nawierzchni zjazdów i chodników

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.01.2014 roku:

Postęp robót w grudniu 2013 r.
- ustawienie krawężników i podbudowy na zjazdach -montaż obrzeży chodnikowych
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie murów oporowych
- zbrojenie szalowanie i betonowanie stóp zakotwienia łuków po stronie zachodniej rz. Wieprzy -spawanie konstrukcji stalowej łuku, montaż cięgien -demontaż tymczasowej konstrukcji wsporczej mostu
- wykonanie oznakowania poziomego w obrębie ronda -wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w obrębie ronda umożliwiającej przejazd pojazdów przez skrzyżowanie

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 01.02.2014 roku:

Postęp Robót w miesiącu styczniu 2014 r.

 • szalowanie płyty mostu i montaż zbrojenia płyty
 • izolacje bitumiczne powierzchni betonowych przyczółków i murów oporowych
 • wzmocnienie podłoża geotkaniną –wykonanie materaca po stronie wschodniej rz. Wieprzy
 • budowa nasypów przy przyczółkach
 • wykonanie odcinka kanału deszczowego DN250mm i przykanalików

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 28.02.2014 roku:

W lutym 2014r. wykonawca robót zrealizował:

 • zakończenie montażu zbrojenia płyty,
 • zasypanie i zagęszczenie wnęk za przyczółkami,
 • betonowanie płyt przejściowych po stronie wschodniej i zachodniej,
 • szalowanie i zbrojenie zwieńczenia ścianek szczelnych umocnienia nabrzeża
  po stronie wschodniej,
 • budowę nasypów przy przyczółkach,
 • odcinek kanału deszczowego,
 • elementy odwodnienia mostu,
 • stabilizację kruszywa cementem na docinku od km 0+190 do 0+230,
 • podbudowę z kruszywa łamanego na docinku od km 0+190 do 0+230,

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.03.2014 roku:

 

W marcu 2014r. Wykonawca wykonywał następujące roboty:

 • betonowanie zwieńczenia ścianek szczelnych umocnienia nabrzeża po stronie Wschodniej,
 • zakończono budowę nasypów przy przyczółkach,
 • betonowanie płyty mostu,
 • betonowanie płyt przejściowych,
 • szalowanie, zbrojenie i betonowanie schodów,
 • izolacja płyty mostu,
 • podbudowa z betonu asfaltowego,
 • w-wa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • montaż kabli oświetlenia ulicznego,
 • montaż przepustów, tabliczek,
 • humusowanie i obsiewanie terenów zielonych,

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.04.2014 roku:

 

W kwietniu 2014r. Wykonawca wykonywał następujące roboty:

 • montaż odwodnienia mostu
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • montaż krawężnika kamiennego na moście
 • montaż dylatacji
 • betonowanie dylatacji
 • przygotowanie powierzchni betonowych pod mostem do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • demontaż deskowań
 • rozpoczęcie montażu okładzin granitowych przyczółków
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych
 • montaż ogrodzeń posesji
 • humusowanie i obsiewanie terenów zielonych

 

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.05.2014 roku:

 

W maju 2014r. Wykonawca wykonywał następujące roboty:

 • zakończenie układania w-wy ścieralnej
 • wykonanie oznakowania poziomego
 • dokończenie oznakowania pionowego
 • wykonanie barier
 • wykonanie poręczy
 • ostateczne malowanie konstrukcji
 • zakończenie nawierzchni izolacyjnej kap chodnikowych
 • zakończenie nawierzchni izolacyjnej klatek schodowych
 • zakończenie robót związanych z odwodnieniem mostu
 • montaż 2 opraw sodowych na konstrukcji mostu
 • sadzenie drzew i krzewów
 • obsianie trawą zieleńców i skarp

 

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.05.2014 roku:

 

W dniu 31.05.2014r. Wykonawca zakończył realizację robót na zadaniu.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl