Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz etap I - Glinki-Wałcz


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz etap I - Glinki-Wałcz”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o.
ul. Wawelska 106, 64-920 Piła

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
DHV Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewskiego 41, 02-672 Warszawa
 
 

Artykuł z dnia: 2013-01-29 11:34

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 12.10.2012 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 10.367.024,03 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2013 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 26.10.2012 rok

 

Opis projektu:

 Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi o łącznej długości około 6,4km tj. od zjazdu do m. Glinki do m. Wałcz skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10. Celem projektu jest wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. W ramach tego projektu zostaną zlikwidowane dwa przejazdy kolejowe nieczynnej linii nr 416. W miejscowości Kłębowiec zostaną przebudowane chodniki.
Przebudowa obejmuje również: 

 • przebudowę zatok autobusowych,
 • wyprofilowanie nienormatywnych poboczy,
 • renowacje rowów drogowych,
 • przebudowę i umocnienie zjazdów gospodarczych,
 • wykonanie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego istniejącego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 obejmuje również przebudowę istniejącego obiektu mostowego oraz występujących przepustów.
Roboty budowlane swoim zakresem obejmują również budowę:

 • odwodnienia,
 • ciągów pieszych.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.11.2012 roku:

Po przekazaniu budowy wykonawca organizował zaplecze budowy. Została założona osnowa geodezyjna dla potrzeb realizowanego zadania. Przeprowadzono inwentaryzację drzew, a następnie rozpoczęto ich wycinkę.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.12.2012 roku:

Trwa wycinka drzew i krzewów. Wykonawca rozpoczął frezowanie na odcinkach szlakowych.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.01.2013 roku:

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty zostały wstrzymane.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 28.02.2013 roku:

Mimo zimowych warunków atmosferycznych wykonawca przystąpił do rozbiórki płyty obiektu mostowego.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 29.03.2013 roku:

Mimo zimowych warunków atmosferycznych wykonawca przystąpił do rozbiórki płyty obiektu mostowego (strona lewa). Na pozostałym zakresie roboty wstrzymane.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.04.2013 roku:

Wykonawca prowadzi roboty związane z remontem obiektu mostowego w m. Kłębowiec. Trwają prace brukarskie związane z układaniem chodników jak i zatok autobusowych. Zostało wykonane frezowanie w 90% przebudowywanego odcinka. Ponadto zostały rozpoczęte roboty związane z układaniem warstw bitumicznych. Rozebrano dwa przejazdy kolejowe.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.05.2013 roku:

Wykonawca prowadzi roboty związane z remontem obiektu mostowego w m. Kłębowiec. Prowadzone są prace brukarskie związane przełożeniem istniejących chodników oraz budowa zatok autobusowych. Wykonana remonty cząstkowe celem przygotowania podłoża pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 28.06.2013 roku:

Wykonawca kontynuuje roboty związane z przełożeniem istniejących chodników oraz budową zatok autobusowych. W m. Wałcz ustawiane są krawężniki wraz z ustawianiem wpustów ulicznych. W miejscowości Kłębowiec Wykonawca jest w trakcie układania kanalizacji deszczowej.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.07.2013 roku:

Wykonawca kontynuuje roboty związane z przełożeniem istniejących chodników oraz budową zatok autobusowych. W m. Wałcz ustawiane są krawężniki wraz z ustawianiem wpustów ulicznych. W miejscowości Kłębowiec Wykonawca jest w trakcie układania kanalizacji deszczowej. Układana jest nawierzchnia bitumiczna – warstwa wyrównawcza i wiążąca.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.08.2013 roku:

Wykonawca kontynuuje roboty brukarskie. Kontynuowane jest układanie warstw bitumicznych nawierzchni tj. warstwa wiążąca i bitumiczna.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.09.2013 roku:

W miejscowości Kłębowiec dobiegają końca prace brukarskie na chodnikach i zatokach. Zakończono układanie ścieków przykrawędziowych.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.10.2013 roku:

W miesiącu październik prowadzono roboty związane z humusowaniem i tworzeniem terenów zielonych. Prowadzone były roboty brukarskie na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z Kołobrzeską, montowano bariery drogowe na obiekcie mostowym MD3.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.11.2013 roku:

W miesiącu listopad prowadzono roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej z SMA.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.12.2013 roku:

W miesiącu grudzień prowadzono roboty związane z montażem oznakowania pionowego, wykonano pobocza z kruszywa.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.01.2014 roku:

W miesiącu styczeń nie prowadzono robót z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 28.02.2014 roku:


W miesiącu luty nie prowadzono robót. Z uwagi na brak postępu robót nie umieszczono dokumentacji fotograficznej.

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.03.2014 roku:


W miesiącu marzec wykonawca robót wznowił prace. Prowadzono roboty przygotowawcze przed układaniem warstwy ścieralnej min. przekładanie ścieków z kostki z uwagi na uszkodzenia jakie powstały w okresie zimy. Łącznie ułożono około 3km warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.04.2014 roku:


W miesiącu kwiecień prowadzono następujące roboty:

 • zakończono układanie warstwy ścieralnej z SMA na ciągu głównym drogi wojewódzkiej,
 • zakończono budowę poboczy z kruszywa łamanego,
 • prowadzono roboty bitumiczne na zjazdach-układano warstwę ścieralną,

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.05.2014 roku:

W miesiącu maj prowadzono następujące roboty:

 • wykonano dylatacje na obiekcie mostowym w m. Kłębowiec,
 • rozpoczęto wykonywanie oznakowania poziomego,
 • zakończono roboty bitumiczne na zjazdach.

 

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.06.2014 roku:

Zasadnicze prace związane z realizacją inwestycji zostały ukończone – Wykonawca zgłosił roboty do odbioru. Obecnie trwa procedura odbiorowa.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl