Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo – etap I Iwięcino - Dąbki


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo – etap I Iwięcino - Dąbki”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8 ; 86-061 Brzoza

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Development Design Sp. z o.o
ul. Kopernika 25/2; 76-200 Słupsk
 
 
Projektant:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa w Szczecinie ul. Cyryla i Metodego 9A
 
 

Artykuł z dnia: 2013-01-30 07:24

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 30.08.2012 rok
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 35.432.164,67 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 15.06.2014 rok

 

Opis projektu:

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Dąbki od km 10+349 do km 21+717 na długości około 11.4 km.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie robót nawierzchniowych – wykonanie nakładki wzmacniająco – wyrównawczej z BA i warstwy ścieralnej z SMA,
 • wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach,
 • budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych, chodników, zatok autobusowych,
 • budowę ronda,
 • budowę elementów spowalniających ruch i elementów zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów,
 • budowę kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości znajdujących się na trasie,
 • budowę, przebudowę lub remont istniejących zjazdów,
 • rozbiórka i budowa nowego przepustu na kanale Bielkowo,
 • rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Nowy Rów
 • przebudowę linii energetycznych,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowę sieci wodociągowych,
 • budowę oświetlenia drogi,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.11.2012 roku:

W listopadzie Wykonawca wykonywał prace przygotowawcze do budowie objazdu przy przepuście P4 w miejscowości Bielkowo oraz rozpoczął wycinkę przydrożnych drzew kolidujących z przebudową drogi.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.12.2012 roku:

W grudniu Wykonawca prowadził prace przy budowie objazdu dla przebudowy mostu M7 oraz przepustu P4.
Warunki zimowe uniemożliwiały prowadzenie innych prac.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.01.2013 roku:

W styczniu Wykonawca w ograniczonym zakresie kontynuował roboty budowlane przygotowując objazd dla przebudowy przepustu P4 w m. Bielkowo i mostu M7. Wykonywana była wycinka drzew w pasie drogowym oraz roboty elektryczne.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 28.02.2013 roku:

W lutym Wykonawca uruchomił objazd przy przepuście P4 w m. Bielkowo i rozebrał stary przepust. W m. Bielkowo wykonywana była kanalizacja deszczowa. Kończona była wycinka drzew w pasie drogowym oraz prowadzono roboty elektryczne.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.03.2013 roku:

W marcu od strony Iwięcina rozpoczęto roboty ziemne przy poszerzaniu korpusu drogi. Wykonawca zmontował ustrój tunelowy z blachy falistej przepustu P4 w m. Bielkowo ruch odbywa się objazdem. W m. Glęźnowo i Glęźnówko wykonywana była kanalizacja deszczowa. prowadzono roboty elektryczne.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.04.2013 roku:

W kwietniu od Iwięcina strona praw kontynuowano roboty ziemne przy poszerzaniu korpusu drogi, rozpoczęto roboty ziemne na odcinku drogi przed Bielkowem strona lewa. Wykonywany był zbiornik retencyjno odparowujący za Iwięcinem strona lewa. W m. Glęźnowo i Glęźnówko kontynuowane były roboty przy budowie kanalizacji deszczowej.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.05.2013 roku:

W maju od Iwięcina do Bielkowa kontynuowano roboty ziemne przy poszerzaniu korpusu drogi, rozpoczęto roboty ziemne za Bielkowem. Wykonano częściowe frezowanie nawierzchni na odcinku od Iwięcina do Glężnowa. Zakończono budowę zbiornika retencyjno- odparowującego za Iwięcinem strona lewa. W m. Bukowo Morskie wykonywane były roboty przy budowie kanalizacji deszczowej.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.05.2013 roku:

W maju od Iwięcina do Bielkowa kontynuowano roboty ziemne przy poszerzaniu korpusu drogi, rozpoczęto roboty ziemne za Bielkowem. Wykonano częściowe frezowanie nawierzchni na odcinku od Iwięcina do Glężnowa. Zakończono budowę zbiornika retencyjno- odparowującego za Iwięcinem strona lewa. W m. Bukowo Morskie wykonywane były roboty przy budowie kanalizacji deszczowej.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.06.2013 roku:

W miesiącu czerwcu Wykonawca rozpoczął roboty ziemne na dwóch odcinkach za miejscowością Bukowo Morskie. Trwa wykonywanie poszerzenia drogi na odcinkach od Iwięcina do Wierciszewa oraz od Wierciszewa do Bielkowa. Podjęto roboty przy obiekcie M 7 - rozbiórka istniejącego mostu M7 oraz wykonanie ścianki szczelnej. Kontynuowano roboty przy przepustach pod jezdnią, zjazdami i przepuście P4. Trwa przebudowa teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowa przepustów kablowych.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.07.2013 roku:

W lipcu zostały wykonane warstwy wyrównawcze i wiążące na odcinku od Iwięcina do Wierciszewa od Wierciszewa do Bielkowa oraz od Bielkowa do Glęźnówka, rozpoczęto roboty ziemne przy budowie ronda w Wierciszewie. Trwają intensywne prace ziemne na odcinku od Bukowa Morskiego do Dąbek. Przepust P4 został zasadniczo wykonany. Trwają prace przy budowie nowego mostu M7. Kanalizacja deszczowa została wykonana we wszystkich miejscowościach.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.08.2013 roku:

W miesiącu sierpniu zdjęto warstwę humusu i darni na odcinkach pomiędzy m. Wierciszewo a Bielkowem oraz przed i za miejscowością Bukowo Morskie. Wykonano stabilizację w Bielkowie. Trwają roboty ziemne za rondem w Wierciszewie, na odcinku od Glęźnowa do Bukowa Morskiego i za m. Bukowo Morskie. Trwają roboty związane z ustawianiem obrzeży i podbudowy na ścieżce rowerowej za Iwięcinem. Wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowej na poszerzeniach jezdni. Rozpoczęto układanie krawężników, konstrukcji poszerzeń, ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowo Bielkowo. Zalano zbrojenie oczepu przepustu P-4. Nadal trwają roboty przy obiekcie M-7 – wykonywane jest zbrojenie przyczółku północnego oraz zalano zazbrojony przyczółek południowy.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.09.2013 roku:

We wrześniu nadal trwają prace przy usuwaniu warstwy humusu i darni na kolejnych odcinkach. Wykonawca kontynuuje wykonywanie stabilizacji, warstwy tłuczniowej na poszerzeniach jezdni oraz roboty ziemne. Ponadto prowadzone są roboty przy wykonywaniu ścieżek rowerowych i chodników.
Trwają roboty przy ustawianiu krawężników betonowych i rozpoczęto ustawianie krawężników kamiennych na rondzie w m. Wierciszewo. W branży elektrycznej w wrześniu wykonywano demontaż i montaż słupów wibrowanych-18 sztuk, założono oprawy oświetleniowe. W ramach robót branży mostowej na moście M-7 wykonano ustrój z belek sprężonych wraz z zabetonowaniem płyty i ułożeniem hydroizolacji.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.10.2013 roku:

W miesiącu październiku Wykonawca głównie układał na odcinkach szlakowych warstwy bitumiczne tj. wyrównawczą i wiążącą oraz wykonywał roboty brukarskie w miejscowościach. Trwają roboty przy poszerzeniu jezdni, układane są warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego. W miejscowości Bielkowo za przepustem P4 rozpoczęto wymianę gruntu w związku z zalegającym w tym miejscu gruntem nienośnym - torfem. Zamontowano przepusty z blachy falistej w km 15+ 406, 15+ 662, 16+ 429, 13+050. Trwa budowa ronda w m. Wierciszewo- wykonywana jest stabilizacja i roboty brukarskie. Na moście M7 trwają roboty wykończeniowe. W ramach robót branży sanitarnej wykonano wpusty uliczne w Bielkowie strona lewa.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.11.2013 roku:

W listopadzie Wykonawca w dalszym ciągu głównie układał na odcinkach szlakowych drogi warstwy bitumiczne tj. wyrównawczą i wiążącą oraz wykonywał roboty brukarskie w miejscowościach. Rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ścieżce rowerowej. W miejscowości Bielkowo za przepustem P4 trwa wymiana gruntu w związku z zalegającym w tym miejscu gruntem nienośnym - torfem. W ramach robót branży sanitarnej wykonane zostały wpusty uliczne w Glęźnowie, Glęźnówku, Bielkowie i na rondzie.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.12.2013 roku:

W grudniu kontynuowano układanie warstw bitumicznych oraz roboty brukarskie w miejscowościach. Trwają roboty przy budowie ścieżki rowerowej. Wykonano przepust pod koroną drogi w km 18+135,7. Zakończono wymianę gruntu za przepustem P4. Rozpoczęto profilowanie rowów.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.01.2014 roku:

W styczniu Wykonawca w okresach dobrych warunków pogodowych wykonywał stabilizację na wjazdach indywidualnych, ścieki korytkowe oraz roboty rozbiórkowe. Kontynuowane były roboty przy profilowaniu rowów i układanie kanalizacji deszczowej na rondzie. W okresach niskich temperatur prace drogowe były wstrzymane.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 28.02.2014 roku:

W miesiącu lutym Wykonawca w okresach dobrych warunków pogodowych wykonywał stabilizację na rondzie oraz na zjazdach indywidualnych. Kontynuowano roboty brukarskie, ustawianie krawężników i wykonywanie zatok autobusowych. Wykonywano roboty przy profilowaniu rowów oraz rozpoczęto humusowanie skarp i poboczy. W okresach niskich temperatur prace drogowe były wstrzymane.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.03.2014 roku:

W miesiącu marcu Wykonawca kontynuował roboty brukarskie, ustawianie krawężników i układanie kostki betonowej na chodnikach. Wznowiono układanie warstw bitumicznych. Kontynuowano wykonywanie nasypów i układanie warstw stabilizacji. Trwają prace przy układaniu przepustów pod zjazdami i zabruków przepustów pod koroną drogi. Wykonywano roboty przy profilowaniu rowów i humusowaniu skarp oraz poboczy.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.04.2014 roku:

W kwietniu Wykonawca kontynuował roboty brukarskie, ustawianie krawężników, ścieków i układanie kostki betonowej. Trwają prace przy układaniu warstwy ścieralnej z SMA. Na kolejnych odcinkach wykonywano zabruki przepustów pod koroną drogi oraz kontynuowano roboty przy profilowaniu rowów, humusowaniu skarp i poboczy.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.05.2014 roku:

W maju Wykonawca układał warstwy bitumiczne na drodze oraz na ścieżce rowerowej. Zakończono ustawianie krawężników betonowych , ścieków korytkowych, przepustów pod zjazdami oraz wykonywanie poboczy utwardzonych. Trwają prace przy humusowaniu skarp i poboczy, a także sadzeniu drzew i krzewów.

 

Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 15.06.2014 roku:

W dniu 15.06.2014r. Wykonawca zakończył realizację robót na zadaniu.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl