Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga wojewódzka nr 168


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga wojewódzka nr 168”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
SKANSKA S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz
ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń
 
 
Projektant:
Autorska Pracownia Projektowa JAN SONTOWSKI
ul. Świerkowa 27, 75-644 Koszalin
 
 

Artykuł z dnia: 2013-09-17 11:48

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 26.08.2013 rok
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 21.147.269,39 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 15.11.2014 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 04.09.2013 rok.

Opis projektu: 

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku od granicy miasta Koszalin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 168, tj. od km 3+104,00 do km 15+322,50.

Celem projektu jest:

 • wykonanie warstwy wzmacniająco-wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach i częściową wymianę warstw konstrukcyjnych drogi,
 • budowę ścieżek rowerowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w miejscowościach, na odcinkach szlakowych o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę chodników z kostki betonowej w miejscowościach,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • budowę/przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę istniejących lub budowę nowych zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego ( na pola) i z kostki brukowej betonowej (zjazdy do posesji),
 • przebudowę mostu przez rzekę Radew w miejscowości Niedalino,
 • przebudowę/remont istniejących przepustów,
 • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach, na odcinkach szlakowych odtworzenie i oczyszczenie rowów,
 • budowę pętli autobusowej w Świeszynie,
 • usunięcie kolizji z infrastrukturą energetyczną , telekomunikacyjną i gazową,
 • wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu oraz wyposażenia dróg,

 

Przekazanie placu budowy 04.09.2013 roku:

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.09.2013 roku:

We wrześniu Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu, usunął karcze na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 168 w kierunku miejscowości Czacz. Na powyższym odcinku po stronie lewej zdjęto także warstwę humusu i wykonano koryto na poszerzeniach.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2013 roku:

W październiku wykonywano wymianę konstrukcji drogi i poszerzenia na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 168 do miejscowości Strzekęcino. Na moście przez rzekę Regę rozpoczęto roboty przy rozbiórce istniejącej nawierzchni. W miejscowości Niedalino trwają roboty w zakresie kanalizacji deszczowej.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2013 roku:

W listopadzie Wykonawca kontynuował roboty przy wymianie konstrukcji drogi i wykonywał poszerzenia na odcinkach szlakowych od DW nr 168 w kierunku Strzekęcina. Na powyższych odcinkach ułożona została warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego oraz ścieralna z SMA. W dalszym ciągu trwają roboty przy kanalizacji deszczowej w miejscowości Niedalino. Na moście przez rzekę Regę po wykonaniu dozbrojenia zabetonowano wspornik i płytę mostu – str. prawa.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2013 roku:

W grudniu kontynuowane były roboty bitumiczne na odcinku Niedalino-Strzekęcino. W dalszym ciągu trwają roboty przy kanalizacji deszczowej w miejscowości Niedalino. Rozpoczęto skarpowanie nasypów i wyrównanie poboczy oraz roboty ziemne pod ścieżki rowerowe. Po prawej połowie mostu przez rzekę Regę wykonano warstwę wyrównawczą z asfaltu twardolanego, kapy chodnikowe oraz zamontowano bariery energochłonne.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2014 roku:

W styczniu w okresach dobrych warunków pogodowych Wykonawca kontynuował roboty przy kanalizacji deszczowej w miejscowości Niedalino oraz wykonywał roboty ziemne pod ścieżki rowerowe. W okresach niskich temperatur prace drogowe były wstrzymane.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2014 roku:

W lutym w okresach dobrych warunków pogodowych Wykonawca kontynuował roboty przy kanalizacji deszczowej w miejscowości Niedalino oraz rozpoczął roboty sanitarne w Świeszynie. Kontynuowano roboty ziemne pod ścieżki rowerowe oraz dokończono wycinkę drzew na całej długości przebudowywanej drogi. W okresach niskich temperatur prace drogowe były wstrzymane.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2014 roku:

W marcu Wykonawca wykonywał roboty rozbiórkowe i kontynuował roboty ziemne pod ścieżki rowerowe. W ramach robót branży sanitarnej trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Niedalino i Świeszyno. Na moście (strona lewa) przez rzekę Radew rozpoczęto rozbiórkę warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni, skuwanie skorodowanego betonu dźwigarów głównych i zbrojenie przyczółków. Trwają roboty przy budowie przepustu z rury stalowej karbowanej w powłoce polimerowej fi 800mm w km 9+763,39.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2014 roku:

W kwietniu Wykonawca kontynuował odhumusowanie terenu i wykonywanie nasypu pod przebieg ścieżki rowerowej. W ramach robót brukarskich rozpoczęto układanie krawężników. Na kolejnych odcinkach drogi trwają prace przy rozbiórkach nawierzchni przewidzianej do wymiany. W miejscach poszerzeń układano warstwy gruntocementu, podbudowy z KŁSM oraz bitumiczne. W ramach robót branży sanitarnej trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Świeszyno i kończone są w Niedalinie. W ramach robót mostowych od strony górnej wody trwały roboty przy budowie przyczółków, płyty pomostu oraz płyt przejściowych. Ułożono izolację i wykonano kapy chodnikowe wraz z montażem kotew pod bariery.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2014 roku:

W maju Wykonawca na odcinkach szlakowych wykonywał rozbiórki nawierzchni, warstwy gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę z KŁSM oraz warstwy bitumiczne. Kontynuowano roboty brukarskie w zakresie ustawienia krawężników w m. Niedalino i w m. Świeszyno oraz w obrębie zatok autobusowych. W ramach robót mostowych trwały roboty przy betonowaniu kapy chodnikowej, układaniu asfaltu twardolanego, montażu barier i balustrady.
W ramach robót branży sanitarnej trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Świeszyno.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2014 roku:

W czerwcu kontynuowano roboty związane z poszerzeniami oraz wymianą konstrukcji, a także układano warstwy bitumiczne na kolejnych odcinkach drogi. Trwają prace przy wykonywaniu chodników w miejscowości Niedalino i Świeszyno. Wykonawca kontynuował roboty przy układaniu przepustów w Strzekęcinie i w pobliżu stacji benzynowej w Konikowie. Na moście w Niedalinie trwały roboty przy wzmacnianiu konstrukcji poprzez torkretowanie. W ramach robót branży sanitarnej trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Świeszyno. W miejscowości Świeszyno wykonano przebudowę linii napowietrznej NN.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2014 roku:

W lipcu we wszystkich miejscowościach wykonywano roboty brukarskie w zakresie ustawiania krawężników, obrzeży betonowych, układania kostki betonowej na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych oraz układano kostkę kamienną na zatokach autobusowych. Trwają prace przy układaniu przepustów pod zjazdami do posesji oraz pod ciągiem głównym w m. Konikowo. Rozpoczęto roboty przy uzupełnianiu poboczy gruntowych. W ramach robót branży mostowej wykonano umocnienie przyczółków gabionami oraz filara narzutem kamiennym. Nadal trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w Świeszynie.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2014 roku:

W sierpniu trwały prace przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni w miejscach rozbiórek i układano warstwy bitumiczne. Kontynuowano roboty brukarskie oraz wykonywano nasyp i warstwy odsączające w ciągu ścieżki rowerowej.
Zakończono roboty na moście w Niedalinie. Trwają prace przy przebudowie przepustów drogowych. W ramach robót branży sanitarnej nadal trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Świeszyno.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2014 roku:

We wrześniu głównie układano warstwy bitumiczne oraz kontynuowano roboty brukarskie. Rozpoczęto układanie bitumicznej warstwy ścieralnej pod ścieżkę rowerową. W ramach robót branży sanitarnej zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Świeszyno oraz Konikowo.
Nadal trwają prace przy przebudowie kolejnych przepustów drogowych. deszczowej w miejscowości Świeszyno. W ramach robót branży elektrycznej trwa usuwanie kolizji w m. Konikowo i Świeszyno.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2014 roku:

W miesiącu październiku Wykonawca kontynuował układanie warstwy ścieralnej w m. Konikowo i Świeszyno. Zakończono roboty brukarskie. Trwają roboty przy Wykonywaniu zjazdów bitumicznych. Zakończono prace przy przebudowie przepustów i rozpoczęto prace przy ich obrukowaniu. Trwają roboty przy hydroobsiewie skarp i rowów oraz prace porządkowe.
W ramach robót branży elektrycznej wykonane zostały podejścia pod oznakowanie aktywne.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2014 roku:

W listopadzie Wykonawca zakończył wszystkie zasadnicze roboty drogowe i wprowadził stałą organizację ruchu. Część robót wykończeniowych zostanie dokończona w okresie wiosennym.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl