Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież-Police – etap II


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież-Police - etap II”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
EKO-INWEST S.A.
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2014-01-30 09:55

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 13.11.2013 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 7 073 158, 05 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2014 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 27.11.2013 rok

 

Opis projektu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 114 Trzebież - Police na odcinku od km 22+115,50 do km 25+277,00 oraz od km 34+571,35 do km 34+898,67 o łącznej długości około 3,5 km oraz przebudowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej w m. Niekłończyca.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Kościuszki i Grunwaldzkiej w m. Police,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi,
 • budowę, przebudowę i remont istniejących zjazdów,
 • budowę chodników i zatok autobusowych,
 • przebudowę ciągów pieszo-rowerowych,
 • wykonanie elementów spowalniających ruch w miejscowościach i/lub przed miejscowościami,
 • przebudowę przepustów,
 • wykonanie powierzchniowego systemu odwodnienia dróg na odcinkach pozamiejskich,
 • budowę kanalizacji deszczowej na odcinkach miejskich,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów – balustrady, ogrodzenia, bariery,
 • przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 27.11.2013 roku:

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2013r.:

W grudniu Wykonawca prowadził prace przygotowawcze – roboty pomiarowe

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2014r.:

W miesiącu styczeń prowadzono roboty związane z wycinką drzew.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2014r.:

W miesiącu luty prowadzono roboty związane z wycinką drzew i krzewów. W m. Trzebież i Uniemyśl przebudowywano sieci teletechniczne.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2014r.:

W miesiącu marzec prowadzono następujące roboty.
Roboty drogowe:

 • ustawianie krawężników w m. Trzebież i Uniemyśl,
 • roboty brukarskie (chodniki) – strona prawa od km 22+200 do km 22+600 oraz częściowo strona lewa, strona prawa i lewa od km 25+100 do km 25+270
 • rozbiórki elementów dróg w m. Uniemyśl,

Roboty branżowe:

 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Uniemyśl i Trzebież,
 • przebudowa przepustu w km 24+694,58 (wymiana na przepust z rur karbowanych Ø800mm),
 • rozpoczęcie robót związanych z budową przepustu w km 25+038 w m. Uniemyśl – wykonanie tymczasowego obejścia cieku Karpinka,
 • budowa kanalizacji deszczowej w m. Trzebież i Uniemyśl,

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2014r.:
 

W miesiącu kwiecień prowadzono następujące roboty.
Roboty drogowe: 

 • ustawianie krawężników w m. Trzebież, Uniemyśl i Police,
 • roboty brukarskie (chodniki) – w m. Trzebież, Uniemyśl i Police
 • rozbiórki elementów dróg w m. Police, 

Roboty branżowe: 

 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej w m. Uniemyśl
 • rozpoczęcie robót związanych z budową przepustu w km 25+038 w m. Uniemyśl – rozbiórka istniejącego obiektu, prace związane z wykonaniem podbudowy pod nowy obiekt,
 • budowa kanalizacji deszczowej w m. Trzebież,

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.05.2014r.:
 

W miesiącu maj prowadzono następujące roboty.
Roboty drogowe: 

 • roboty brukarskie (chodniki, zjazdy) – w m. Uniemyśl i Police
 • rozbiórki elementów dróg w m. Police

Roboty branżowe: 

 • kontynuowano prace związane z budową przepustu w km 25+038 w m. Uniemyśl – montaż przepustu skrzynkowego
 • budowa kanalizacji deszczowej w m. Trzebież

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2014r.:
 

W miesiącu czerwiec prowadzono następujące roboty.
Roboty drogowe: 

  roboty brukarskie (chodniki, zjazdy) – w m. Trzebież i Uniemyśl,

Roboty branżowe: 

 • zakończono zasadnicze prace związane z budową przepustu w km 25+038 w m. Uniemyśl,
 • budowa kanalizacji deszczowej w m. Trzebież i Uniemyśl,

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2014r.:
 

W miesiącu lipiec prowadzono następujące roboty:

 • wykonano frezowanie nawierzchni
 • układano warstwę wyrównawczą na odcinku Trzebież – Uniemyśl oraz warstwę wiążącą w m. Trzebież,
 • w m. Uniemyśl kontynuowano roboty związane z budową zatoki autobusowej oraz zjazdów
 • w m. Police kontynuowano prace przy budowie chodników.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.08.2014r.:

 

W miesiącu sierpień prowadzono następujące roboty:

 • ułożono warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego na odcinku Trzebież – Uniemyśl,
 • ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego w m Trzebież,
 • ułożono warstwę ścieralną z SMA na odcinku Trzebież – Uniemyśl,
 • prowadzono roboty związane z profilowaniem skarp i poboczy na odcinku Trzebież – Uniemyśl,
 • prowadzono roboty brukarskie w m. Police

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2014r:

 

W miesiącu wrzesień prowadzono następujące roboty:

 • roboty brukarskie w m. Police
 • profilowanie i uzupełnianie skarp na odcinku Trzebież – Uniemyśl
 • montaż oznakowania pionowego na odcinku trzebież – Uniemyśl
 • wykonanie oznakowania poziomego na odcinku trzebież – Uniemyśl
 • remont kanalizacji deszczowej w m. Police
 • układanie warstw bitumicznych w m. Police
 • montaż ogrodzeń

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2014r:

 

W miesiącu październik prowadzono następujące roboty:

 • zakończono roboty brukarskie w m. Police
 • zakończono profilowanie i uzupełnianie skarp na odcinku Trzebież – Uniemyśl
 • zakończono montaż oznakowania pionowego na odcinku trzebież – Uniemyśl
 • wykonano oznakowania poziomego na odcinku trzebież – Uniemyśl
 • zakończono remont kanalizacji deszczowej w m. Police
 • zakończono układanie warstw bitumicznych w m. Police
 • zakończono montaż ogrodzeń

W dniu 31.10.2014r. Wykonawca zakończył realizację robót na zadaniu.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl