Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap II Machliny - Glinki


Tytuł projektu:

„Przebudowa  drogi  wojewódzkiej  Nr 163  na odcinku  Czaplinek - Wałcz,  etap II Machliny - Glinki”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Colas Polska sp. z o.o. Oddział Koszalin
Niekłonice 50A, 76-024 Świeszyno, fax 94 342 39 21

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO–INWEST S.A
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
 
 

Artykuł z dnia: 2014-11-05 12:41

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 27.07.2014 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 23 841 785, 39 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2015 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 31.07.2014 rok

 

Opis projektu:

W ramach opracowania projektowego przewiduje się wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni, renowację poboczy i rowów odwadniających na odcinkach szlakowych, budowę chodników w miejscowościach. Przewidziano remont lub korekty geometryczne skrzyżowań. Zaprojektowano zatoki autobusowe w miejscach istniejących przystanków. W porozumieniu z organami administracji lokalnej zweryfikowano ilość zjazdów publicznych i indywidualnych. W ramach poprawy bezpieczeństwa projekt przewiduje zweryfikowanie i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz wprowadza nowe przejścia dla pieszych, w miarę możliwości z zastosowaniem azyli stanowiących jednocześnie elementy uspokojenia ruchu na wjazdach do miejscowości. Na odcinku objętym opracowaniem projektowym uwzględniono przebudowę 2 mostów oraz 5 przepustów.

Główne parametry projektowe:

 • klasa drogi - GP
 • prędkość projektowa - 70 km/h poza terenem zabudowy
 • prędkość miarodajna - 90 km/h poza terenem zabudowy, 60 km/h na terenie zabudowy
 • dla odcinka na szlaku
  • ilość pasów ruchu - 1 x 2 pasy
  • szerokość jezdni - 6,0 m
  • szerokość pasów ruchu - 2 x 3 m
  • szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • dla drogowego odcinka lotniskowego (DOL)
  • ilość pasów ruchu - 1 x 2 pasy ruchu
  • szerokość jezdni - 1 x 11,80 m
  • ilość x szerokość pasów ruchu - 2 x 3,5 m
  • szerokość pobocza utwardzonego - 2 x 2,40 m
  • szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,50 m

Dla przekroju przyjęto kategorię ruchu KR3.

 

Stan istniejący, na dzień 31.08.2014 roku:

W sierpniu 2014 roku wykonawca zrealizował następujące prace:

 • odtworzenie trasy na całym odcinku przebudowywanej drogi, pomiary kontrolne
 • szczegółowa inwentaryzacja przełomów, spękań oraz deformacji istniejącej nawierzchni,
 • wykonanie przepustu P-11 z rury PEHD o średnicy 800mm, dł. 15m na fundamencie
 • wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej na odcinkach od 19+125 do 20+275 oraz od 21+320 do 22+300
 • wykonanie warstwy wiążącej z bet. asfaltowego AC 16 gr. 4 cm na odcinkach jak wyżej.
   

 

Stan istniejący, na dzień 30.09.2014 roku:

We wrześniu 2014r wykonawca robót wykonał następujące prace:

 • pomiary kontrolne współrzędnych niwelety drogi, wytyczenie sieci kanalizacyjnej oraz punktów głównych na całym odcinku przebudowywanej drogi,
 • frezowanie istniejącej nawierzchni na odcinkach od km 9+890 do km 11+525 oraz od km 13+825 do km 19+125;
 • podbudowę w technologii MCE na odcinku od km 19+124,00 do km 23+625,00
 • warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na odcinkach:
  • od km 9+890 do km 10+290,
  • od km 10+800 do km 11+525,
  • od km 13+833,40 do km 16+735,00,
  • od km 19+124 do km 22+312,50.

 

Stan istniejący, na dzień 31.10.2014 roku:

Do końca października 2014 roku wykonawca robót wykonał następujące prace:

 • podbudowę z MCE na odcinkach:
  • od km 20+265 do km 21+325,
  • od km 22+365 do km 23+675,
  • od km 11+525 do km 13+825.
 • warstwę wyrównawczą i wiążącą z betonu asfaltowego na odcinkach:
  • od km 10+800 do km 11+525SL,
  • od km 11+825 do km 13+833SL,
  • od km 17+080 do km 17+985,
  • od km 18+360 do km 19+125,
  • od km 22+305 do km 23+620.
 • wycinkę krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne drzew
 • kontynuowano prace remontowe mostu MD-2

 

Stan istniejący, na dzień 30.11.2014 roku:

W listopadzie 2014 wykonawca realizował następujące prace:

 • warstwę wyrównawczą i wiążącą z betonu asfaltowego na odc. 11+525 do 13+825 SP
 • roboty ziemne w miejscowości Kosin
 • prace remontowe przy moście MD-2 i przepuście P-14

 

Stan istniejący, na dzień 31.12.2014 roku:

W grudniu 2014 roku kontynuowano realizację robót:

 • wykonywano warstwy wyrównawczą i wiążącą z betonu asfaltowego na odcinkach:
  • warstwa wiążąca gr. 4 cm: km 10+265 ÷ 10+530 SL i km 10+290 ÷ 10+530 SP
  • warstwa wiążąca gr. 6 cm: km 10+530 ÷ 10+800
 • kontynuowano prace remontowe mostu MD-2 i przepustu P14
 • prowadzono prace przy poboczach i roboty ziemne oraz przecinkę gałęzi drzew w pasie drogowym

 

Stan istniejący, na dzień 31.01.2015 roku:

W styczniu 2015r wykonawca z uwagi na warunki pogodowe ograniczył realizację i wykonywał jedynie roboty remontowe przy moście MD-2

 

Stan istniejący, na dzień 28.02.2015 roku:

W miesiącu lutym 2015 z uwagi na trudne warunki atmosferyczne prace prowadzono w ograniczonym zakresie przy przebudowie mostu MD-2 i pod koniec miesiąca przy wykonywaniu wysp spowalniających i zatok autobusowych.

 

Stan istniejący, na dzień 31.03.2015 roku:

W marcu 2015 roku wykonawca prowadził roboty brukarskie, prace przy remoncie przepustów oraz podcięcia pielęgnacyjne drzew.

 

Stan istniejący, na dzień 30.04.2015 roku:

W miesiącu kwietniu 2015 r. wykonywano następujące prace:
roboty brukarskie, roboty mostowe, rozpoczęto wykonywanie objazdu mostu MD-2, prowadzono roboty przy wykonywaniu i renowacji rowów oraz profilowaniu poboczy.

 

Stan istniejący, na dzień 31.05.2015 roku:

W miesiącu maju 2015 r. wykonywano następujące prace:
Roboty brukarskie, roboty mostowe, wykonywano warstwę wyrównawczą i wiążącą na dojazdach do obiektu MD-2, wykonywano prace związane z wykonywaniem podbudowy w technologii MCE, rozpoczęto prace związane z układaniem warstwy ścieralnej z SMA.

 

Stan istniejący, na dzień 30.06.2015 roku:

W miesiącu czerwcu 2015 r. wykonywano następujące prace:
Roboty brukarskie, renowacja oraz wykonanie rowów, roboty mostowe, wykonanie warstwy wyrównawczej i wiążącej na odcinkach w km 23+630 ÷ 24+730 SL, 25+760 ÷ 26+770 SP. Zakończono prace związane z wykonywaniem podbudowy w technologii MCE. Wykonano warstwę ścieralną z SMA na odcinkach w km:13+820 ÷ 16+090 SL i SP oraz 18+355 ÷ 19+770 SL i SP.

 

Stan istniejący, na dzień 31.07.2015 roku:

W miesiącu lipcu 2015 r. wykonywano następujące prace:
Roboty mostowe, roboty brukarskie, roboty drogowe, renowacja oraz wykonanie rowów, przepusty pod zjazdami, rozpoczęto prace związane z wykonaniem kanalizacji w m. Golce.

 

Stan istniejący, na dzień 31.08.2015 roku:

W miesiącu sierpniu 2015 r. wykonywano następujące prace:
roboty mostowe, roboty brukarskie, roboty drogowe: renowacja oraz wykonanie rowów, układanie w-wy ścieralnej z mieszanki SMA, kontynuowano prace związane z wykonaniem kanalizacji w m. Golce.

 

Zakończenie:

Na początku października 2015 r. roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl