Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica-Mirosławiec”

 


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin
Wykonawca:
EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
 
Zarządzający Projektem:
Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa,
Siedziba spółki: ul. Miedziana 19/1; 71-636 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2009-10-05 11:01

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

  • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 18.08.2009 rok.
  • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 7.996.622,50 zł.
  • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2010 rok.
  • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 27.08.2009 rok

 

Opis projektu:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec obejmuje rozbudowę drogi poprzez podniesienie jej parametrów technicznych. Przebudowa drogi obejmuje odcinek ponad 12km. Istniejąca jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 6,0 m, a na odcinku gdzie droga przebiega przez drogowy odcinek lotniskowy na długości ponad dwóch kilometrów, szerokość jezdni będzie wynosiła 7,0m plus obustronne pobocza utwardzone (bitumicznie) po 2,5m z każdej strony. Wzmocnienie nawierzchni drogi zakłada wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz ułożenie górnej warstwy bitumicznej - warstwa ścieralna. Projekt przewiduje wykonanie zjazdów bitumicznych, pod którymi zostaną wykonane przepusty. Pobocza gruntowe zostaną odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone. Ponadto projekt zakłada wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 27.08.2009 roku:

 


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 28.10.2009  roku:

W połowie września rozpoczęto prace geodezyjne natomiast na początku października rozpoczęto prace ziemne. Wykonywane jest korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na zaprojektowanych poszerzeniach drogi z jednoczesnym usunięcie nadmiaru gruntu z poboczy. Obecnie trwają prace na odcinku długości około 3,5km. 

 

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.11.2009  roku:

Wykonywane jest korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na zaprojektowanych poszerzeniach drogi z jednoczesnym usunięcie nadmiaru gruntu z poboczy. Na drogowym odcinku lotniskowym długości około 2,1km zostały ułożone warstwy bitumiczne tj. warstwa wyrównawczo-wzmacniająca i warstwa ścieralna.

Zaawansowanie całkowite robót na 30.11.2009r. wynosi około  27% wartości projektu.
 

  

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 05.01.2010  roku:

Na poczatku grudniu prowadzono prace związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne na zaprojektowanych poszerzeniach z jednoczesnym wypełnieniem koryta kruszywem. W związku z niekorzystną pogodą prace zostały przerwane do momentu poprawienia warunków atmosferycznych.
 
Zaawansowanie całkowite robót na 05.01.2009r. wynosi około  28% wartości projektu.
 

   

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 02.02.2010  roku:

 W miesiącu styczniu 2010 tak jaki i w miesiącu grudniu prace zostały zawieszone na skutek obfitych opadów śniegu  i niskiej temperatury. Odcinek przebudowywanej drogi został zabezpieczony i oznakowany.

Zaawansowanie całkowite robót na 02.02.2010r. wynosi około  28% wartości projektu.
 

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 26.02.2010  roku:

W miesiącu luty 2010 tak jaki i w miesiącu grudniu i styczniu  prace zostały zawieszone na skutek obfitych opadów śniegu  i niskiej temperatury. Odcinek przebudowywanej drogi został zabezpieczony i oznakowany.
Zaawansowanie całkowite robót na 26.02.2010r. wynosi około  28% wartości projektu. 

 

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.03.2010  roku:

 

Po przerwie zimowej prace zostały wznowione z dniem 25.03.2010r.. Wykonawca robót przystąpił do wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne na zaprojektowanych poszerzeniach drogi z jednoczesnym uzupełnieniem koryta kruszywem łamanym. 

Zaawansowanie całkowite robót na 31.03.2010r. wynosi około  28% wartości projektu.

 

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.04.2010  roku:

 

Z uwagi na fakt że jest to odcinek szlakowy Wykonawca robót nadal wykonuje koryta pod warstwy konstrukcyjne na zaprojektowanych poszerzeniach drogi z jednoczesnym uzupełnieniem koryta kruszywem łamanym. 

Zaawansowanie całkowite robót na 30.04.2010r. wynosi około  34 % wartości projektu.


  

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 01.06.2010  roku:

 

Z uwagi na fakt, że jest to odcinek szlakowy Wykonawca robót nadal wykonuje koryta pod warstwy konstrukcyjne na zaprojektowanych poszerzeniach drogi z jednoczesnym uzupełnieniem koryta kruszywem łamanym. Wykonawca rozpoczął układanie warstw bitumicznych na odcinku od m. Sośnica do odcinka lotniskowego.

Zaawansowanie całkowite robót na 01.06.2010r. wynosi około  37 % wartości projektu.


 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.06.2010  roku:

 

Wykonawca robót ma na ukończeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne na zaprojektowanych poszerzeniach drogi z jednoczesnym uzupełnieniem koryta kruszywem łamanym. Wykonawca jest w trakcie układanie warstw bitumicznych na odcinku od m. Sośnica do odcinka lotniskowego.

Zaawansowanie całkowite robót na 30.06.2010r. wynosi około  48 % wartości projektu.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.07.2010  roku:

Wykonawca robót jest w trakcie układania warstw bitumicznych na odcinku od lotniska do skrzyżowania z drogą nr 10, jednocześnie rozpoczęto wykonywanie zjazdów na drogi gruntowe. Wywożony jest nadmiar gruntu z poboczy, który nie nadaje się do ponownego wbudowania z jednoczesnym profilowaniem skarp.

Zaawansowanie całkowite robót na 31.07.2010r. wynosi około  65 % wartości projektu.


 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.08.2010  roku:

Zostało zakończone układanie warstwy ścieralnej na odcinku szlakowym. Trwają prace związane z wykonaniem zjazdów na drogi gruntowe z jednoczesnym wykonywaniem przepustów pod tymi zjazdami. Wywożony jest nadmiar gruntu z poboczy, który nie nadaje się do ponownego wbudowania z jednoczesnym profilowaniem skarp.

Zaawansowanie całkowite robót na 31.08.2010r. wynosi około  90 % wartości projektu.


 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.09.2010  roku:

W dniu 30.09.2010 wykonawca zgłosił budowę do odbioru. W najbliższym czasie zostanie dokonany odbiór budowy. Załączone zdjęcia przedstawiają stan robót na dzień 24.09.2010r gdzie prowadzono prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego jak i profilowaniem skarp i poboczy.

Zaawansowanie całkowite robót na 31.09.2010r. wynosi około  90 % wartości projektu.


 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.10.2010  roku:

W miesiącu październiku zakończono realizację projektu protokołem odbioru technicznego z dnia 13.10.2010r. Zakończony odcinek (szlakowy) stanowi pierwszy etap realizowanego zadania. Obecnie trwają prace budowlane na odcinku dr wojewódzkiej nr 177 przez miejscowość Sośnica – drugi etap.


 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl