Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój


Tytuł projektu:

„Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin
Wykonawca:
POL-DRÓG Drawsko Pom. S.A.
ul. Złocieniecka 22A, 78-500 Drawsko
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
 
Zarządzający Projektem:
Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa,
Siedziba spółki: ul. Miedziana 19/1; 71-636 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2009-10-05 11:13

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 31.08.2009 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 6.094.497,40 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 31.10.2010 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 08.09.2009 rok

 

Opis projektu:

Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163 zakresem swym obejmuje:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 163 w miejscowości Połczyn Zdrój na długości około 1,3 km w terenie zabudowanym o nawierzchni bitumicznej,
 • przebudowę 2 skrzyżowań na skrzyżowania typu „rondo”
 • pierwsze na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Świerczewskiego i Ogrodowej
 • drugie na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Warszawskiej, Solankowej i Zdrojowej
 • przebudowę i budowę chodników,
 • budowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Wojska Polskiego,
 • usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi (sieć wodociągowa, gazowa, siec energetyczna i teletechniczna)
 • przebudowę w ciągu ul Wojska Polskiego i budowę oświetlenia drogowego na nowopowstałych rondach
 • budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniach typu rondo - odwodnienia drogi
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego przebudowywanych ulic

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 08.09.2009 roku:

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.11.2009 roku:

Trwają roboty rozbiórkowe i geodezyjne na zadaniu. Wykonano większość prac związanych z usunięciem zieleni kolidującej z Projektem. Prace rozbiórkowe
i przygotowawcze trwają na pasie rozdziału ulicy Wojska Polskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Świerczewskiego oraz na skrzyżowaniu ulic Solankowej, Warszawskiej i Zdrojowej.
Utrudnienia w ruchu ograniczają się do zawężenia pasów ruchu na jezdni oraz z ograniczeniem i zawężeniem pasów ruchu  dla pieszych w miejscach gdzie są prowadzone roboty.
 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.12.2009 roku:

Wykonano większość prac związanych z rozbiórkami starych nawierzchni chodników i zjazdów oraz usunięciem większości zieleni kolidującej z Projektem. Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej  na skrzyżowaniu ulic Solankowej, Warszawskiej i Zdrojowej oraz prace związane z usuwaniem kolizji z urządzeniami podziemnymi na całym zadaniu. Wykonano około 30% prac związanych z budową ciągów pieszych. Rozpoczęto prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej na ulicy Wojska Polskiego.
Utrudnienia w ruchu ograniczają się do zawężenia pasów ruchu na jezdni oraz z ograniczeniem i zawężeniem pasów ruchu  dla pieszych w miejscach gdzie są prowadzone roboty.
 

   

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.01.2010 roku:

W miesiącu grudniu 2009 roku trwały prace związane z budową kanalizacji deszczowej  na skrzyżowaniu ulic Solankowej, Warszawskiej i Zdrojowej oraz prace związane z usuwaniem kolizji z urządzeniami podziemnymi na całym zadaniu. Wykonano większość prac związanych z rozbiórkami starych nawierzchni chodników i zjazdów oraz usunięciem większości zieleni kolidującej z Projektem. Wykonano około 40% prac związanych z budową ciągów pieszych.
 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.02.2010 roku:

W miesiącu styczniu Wykonawca z powodu warunków atmosferycznych nie prowadził robót. Teren budowy został oznakowany oznakowaniem tymczasowym.

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.03.2010 roku:

W miesiącu lutym Wykonawca z powodu warunków atmosferycznych nie prowadził robót. Teren budowy pozostawał oznakowany oznakowaniem tymczasowym. Ze względu na liczne ubytki w nawierzchni ulic Wykonawca na bieżąco uzupełnia i remontuje nawierzchnię.

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.03.2010 roku:

W miesiącu marcu Wykonawca wszedł na budowę po przerwie zimowej. Ze względu na liczne ubytki w nawierzchni ulic powstałe w okresie zimowym na bieżąco remontowane są nawierzchnie. Rozpoczęto prace związane przebudową, w tym:

 • roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej – obecne zaawansowanie to 20%
 • roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i elementów ulic– obecne zaawansowanie to 40%
 • warstwy wyrównawcze i podbudowy nawierzchni – obecne zaawansowanie to 10%

Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.05.2010 roku:

Do chwili obecnej wykonano następujące prace związane przebudową, w tym:

 • roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej – obecne zaawansowanie to 40%
 • roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i elementów ulic– obecne zaawansowanie to 50%
 • warstwy wyrównawcze i podbudowy nawierzchni – obecne zaawansowanie to 20%
 • roboty związane z usuwaniem kolizji  z urządzeniami obcymi w tym wodociąg, gaz elektryka– obecne zaawansowanie to 50%


Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.
 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.06.2010 roku:

Do chwili obecnej wykonano następujące prace związane przebudową, w tym:

 • roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej – obecne zaawansowanie to 60%
 • roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i elementów ulic– obecne zaawansowanie to 75%
 • warstwy wyrównawcze i podbudowy nawierzchni – obecne zaawansowanie to 30%
 • wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych – obecne zaawansowanie to 40%
 • ustawienie krawężników – obecne zaawansowanie to 50%
 • roboty związane z usuwaniem kolizji  z urządzeniami obcymi w tym wodociąg, gaz elektryka i telekomunikacja – obecne zaawansowanie to 60%


Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.
 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.07.2010 roku:

Do chwili obecnej wykonano następujące prace związane przebudową, w tym:

 • roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej – obecne zaawansowanie to 60%
 • roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i elementów ulic– obecne zaawansowanie to 85%
 • warstwy wyrównawcze i podbudowy nawierzchni – obecne zaawansowanie to 40%
 • wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych – obecne zaawansowanie to 60%
 • ustawienie krawężników – obecne zaawansowanie to 60%
 • roboty związane z usuwaniem kolizji  z urządzeniami obcymi w tym wodociąg, gaz elektryka i telekomunikacja – obecne zaawansowanie to 70%.

Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.08.2010 roku:

Do chwili obecnej wykonano następujące prace związane przebudową, w tym:

 • roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i elementów ulic– obecne zaawansowanie to 90%
 • roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej – obecne zaawansowanie to 70%
 • warstwy wyrównawcze i podbudowy nawierzchni w tym warstwy bitumiczne– obecne zaawansowanie to 40%
 • wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych – obecne zaawansowanie to 75%
 • ustawienie krawężników – obecne zaawansowanie to 80%
 • roboty związane z usuwaniem kolizji z urządzeniami obcymi w tym wodociąg, gaz elektryka i telekomunikacja – obecne zaawansowanie to 80%.
 • prace związane z budową ronda nr I na skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej, Świerczewskiego, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej są zaawansowane na poziomie 80 %. Wprowadzono już ruch okrężny na skrzyżowaniu.
 • prace związane z budową ronda nr II na skrzyżowaniu ulic Zdrojowa, Solankowa i Warszawska są zaawansowane na poziomie 30 %. Ruch na skrzyżowaniu odbywa się po zwężonych pasach ruchu.


Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.
 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.09.2010 roku:

Wykonywane są następujące prace związane przebudową, w tym:

 • roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej - obecne zaawansowanie to 90%
 • warstwy wyrównawcze i podbudowy nawierzchni w tym warstwy bitumiczne - obecne zaawansowanie to 60%
 • ustawianie krawężników - obecne zaawansowanie to 95%
 • wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych - obecne zaawansowanie to 90%
 • docelowe oznakowanie pionowe - obecne zaawansowanie to 60%
 • prace związane z budową ronda nr I na skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej, Świerczewskiego, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej są zaawansowane na poziomie 95 %. Wprowadzono ruch okrężny na skrzyżowaniu.
 • prace związane z budową ronda nr II na skrzyżowaniu ulic Zdrojowa, Solankowa i Warszawska są zaawansowane na poziomie 50 %. Ruch na skrzyżowaniu odbywa się po zwężonych pasach ruchu.

 
Dotychczas zakończono w 100% następujące prace:

 • roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i elementów ulic,
 • usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi w tym wodociąg, gaz, elektryka i telekomunikacja,
 • przebudowa oświetlenia drogowego


Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.

 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 01.10.2010 roku:

Wykonywane są następujące prace związane przebudową, w tym:

 • roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej – obecne zaawansowanie to 90%
 • warstwy wyrównawcze i podbudowy nawierzchni w tym warstwy bitumiczne– obecne zaawansowanie to 80%
 • ustawianie krawężników – obecne zaawansowanie to 95%
 • wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych – obecne zaawansowanie to 90%
 • docelowe oznakowanie pionowe – obecne zaawansowanie to 90%
 • prace związane z budową ronda nr I na skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej, Świerczewskiego, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej są zaawansowane na poziomie 95 %. Wprowadzono ruch okrężny na skrzyżowaniu.
 • prace związane z budową ronda nr II na skrzyżowaniu ulic Zdrojowa, Solankowa i Warszawska są zaawansowane na poziomie 70 %. Wprowadzono ruch okrężny na skrzyżowaniu.

 
Dotychczas zakończono w 100% następujące prace:

 • roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i elementów ulic,
 • usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi w tym wodociąg, gaz, elektryka i telekomunikacja,
 • przebudowa oświetlenia drogowego


Wydłużono termin zakończenia zadania o jeden miesiąc w związku z tym prace na zadaniu zakończą się do 31.10.2010r. Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 02.11.2010 roku:

Wykonawca w miesiącu październiku prowadził roboty związane z wykonywaniem nawierzchni z mas bitumicznych w tym warstwy ścieralnej, wykonywaniem chodników i ścieżek rowerowych, oznakowywaniem przebudowywanej drogi. Pozostałe prace zasadnicze zostały zakończone.
Wykonawca obecnie prowadzi prace wykończeniowe i związane z porządkowaniem terenów przyległych. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.
 

 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 02.12.2010 roku:

W miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania.

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl