Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów - etap I


Tytuł projektu:

„Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102 – etap I przebudowa skrzyżowań”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca Lider:
PRD POL-DRÓG Nowogard S.A.
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard

Wykonawca Partner:
Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Lada Waldemar
Gostyń 93, 72-405 Świerzno
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa,
Siedziba spółki: ul. Miedziana 19/1; 71-636 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2009-10-06 11:28

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 25.08.2009 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 1.889.343,51 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2010 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 26.08.2009 rok

 

Opis projektu:

  

Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102 obejmuje rozbudowę dwóch skrzyżowań na ronda:

 • Rondo I – przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego z ulicą Mickiewicza na rondo o nawierzchni bitumicznej, budowa nowych i przebudowa istniejących ciągów pieszych, budowa oświetlenia drogowego, wykonanie odwodnienia skrzyżowania (budowa kanalizacji deszczowej), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
 • Rondo II – przebudowa skrzyżowania ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ulicą Koniecznego na rondo o nawierzchni bitumicznej, budowa nowych i przebudowa istniejących ciągów pieszych, likwidacja starego i budowa nowego oświetlenia skrzyżowania (rowy i ścieki), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Zakres planowanej przebudowy obejmuje wloty i wyloty ze skrzyżowania na takiej długości, aby dowiazac się geometrycznie do stanu istniejącego jezdni i chodników ulic dochodzących do skrzyżowań i jest ściśle określony poprzez następujące mierzalne wskaźniki:

 • liczba przebudowanych skrzyżowań na ronda - 2 szt.
 • długośc przebudowanych chodników, ciągów pieszo-rowerowych w obszarze skrzyżowań przewiduje się budowę ciągów pieszo-rowerowych i połączenie ich z istniejącymi ciągami poza skrzyżowaniami - 0,620 km
 • liczba wybudowanych punktów oświetleniowych - likwidacja starego oświetlenia w obrębie skrzyżowań i zastąpienie go nowym - 19 szt.
 • liczba wybudowanych przejśc dla pieszych - 6 szt.
 • długośc wybudowanej kanalizacji deszczowej - zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż przebudowywanych skrzyżowań i podłączenie jej do istniejącego systemu - 0,393 km
 • liczba rodzajów wybudowanych urzadzeń bezpieczeństwa ruchu (azyle) - 6 szt.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 26.08.2009 roku:

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.10.2009 roku:

Realizację przebudowy skrzyżowania ulic Słowackiego (droga wojewódzka Nr  102) i Mickiewicza w Dziwnowie w km.  27 + 363 zaawansowano w następującej wysokości:

 • roboty drogowe - ok. 36%
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej - ok. 78%
 • przebudowa oświetlenia ulicznego - ok. 78%


Wykonano:

 • Zabruk wokół ronda
 • Podbudowę z kruszywa łamanego na ul. Słowackiego
 • Przewieszenie linii napowietrznej


Zaawansowanie całkowite robót na 30.10.2009r. ok. 500 tyś. zł. tj. 26,5% wartości projektu.

 

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 08.12.2009 roku:

Zakończono realizację przebudowy skrzyżowania ulic Słowackiego (droga wojewódzka Nr  102) i Mickiewicza w Dziwnowie w km  27 + 363 łącznie z odwodnieniem - kanalizacja deszczowa
i warstwą ścieralną za wyjątkiem oznakowania poziomego oraz zieleni które ze względu na warunki atmosferyczne zostaną wykonane w przyszłym roku, a także oznakowania pionowego które wymaga weryfikacji przedmiaru. Zaawansowanie finansowe robót wynosi 1 062 336,15zł co stanowi ok. 56% umownej wartości robót brutto.

 

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.02.2010 roku:

W miesiącu styczniu 2010 roku z uwagi na warunki zimowe, ujemne temperatury i duże opady śniegu - wykonawca wstrzymal realizację robót i przerób za styczeń jest zerowy.Wykonawca wznowi roboty po nastaniu odpowiednich warunków pogodowych.

 

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.03.2010 roku:

W dalszym ciągu prace przy realizacji projektu przy przebudowie skrzyżowań ciągu drogi woj Nr 102 w m. Dziwnów są wstrzymane z uwagi na okres zimowy, tj. ujemne temperatury i duże  opady śniegu. Obecnie trwają prace przygotowawcze dla uruchomienia realizacji robót przy przebudowie drugiego skrzyżowania  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ulicą Koniecznego na rondo, planowane rozpoczęcie prac  - połowa marca 2010r.

 

   

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2010 roku:

Wykonawca  z dniem 08.03.2010 wznowił realizację robót na w/w zadaniu - przy przebudowie drugiego skrzyżowania  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ulicą Koniecznego na rondo. W miesiącu marzec  2010 na w/w drugim skrzyżowaniu wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, przestawienie pomnika, ustawienie krawężników  na ławie betonowej, pierścień z kostki kamiennej na rondzie, częściowo podbudowę z kruszywa  roboty elektryczne związane z demontażem starego i budową nowego oświetlenia.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.05.2010 roku:

W okresie miesiąca kwietnia 2010 kontynuowano roboty drogowe przy przebudowie skrzyżowań w ciągu drogi woj Nr102 w m. Dziwnów -  skrzyżowanie  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ul.  Koniecznego na rondo. Zrealizowano w m. kwietniu: roboty rozbiórkowe, ziemne, koryto pod konstrukcję drogi, podbudowę  z kruszywa, nawierzchnię z kostki kamiennej i betonowej, ustawienie krawężników kamiennych i obrzeży betonowych, trawników dywanowych. Przerób finansowy na w/w zadaniu wynosi za kwiecień: 344 412,33zł, narastająco od początku budowy 1 642 308,11zł co daje zaawansowanie w realizacji robót ok. 84%. Planowane zakończenie całości robót  do 30.05.2010.  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2010 roku:

Wykonawca w okresie maja 2010 roku kontynuował realizację robót przy drugim rondzie wykonując oprócz warstwy profilowej i ścieralnej na dojazdach do ronda oraz malowania poziomego całość robót kontraktowych.Zakończenie robót winno nastąpić w ciągu kilku dni.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2010 roku:

Wykonawca  z dniem 22.06.2010 zakończył realizację robót na w/w zadaniu i kompletuje dokumenty do końcowego odbioru i rozliczenia robót. Termin planowanego rozpoczęcia procedury odbiorowej – 20 07.2010. Załączono dokumentację fotograficzną na koniec robót.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.08.2010 roku:

W czerwcu zakończono realizację robót na w/w zadaniu. Obecnie trwa procedura odbiorowa, kontrola jakości wykonanych robót i weryfikacja dokumentów odbiorowych, która powinna zostać zakończona do końca sierpnia 2010. Nie ma nowej dokumentacji fotograficznej za lipiec gdyż ta za czerwiec jest aktualna wykonana po zakończeniu robót.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2010 roku:

Zadanie w trakcie czynności odbiorowych. Dokumentacja fotograficzna aktualna z informacji o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2010 roku.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 18.10.2010 roku:

W dniu 12.10.2010 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Decyzję Nr 2/2010 o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie dróg publicznych. W dniu 12.10.2010 komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania na ogólną ocenę dobrą.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl