Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173


Tytuł projektu:

„Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca Lider:
STRABAG Sp.z o.o.
ul. Brechta, 103-472 Warszawa

 
Wykonawca Partner:
COLAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie k/Poznania
 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
EKO-INWEST S.A
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2009-11-25 09:11

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 20.10.2009 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 6.309.528,51 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 05.11.2010 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 28.10.2009 rok

 

Opis projektu:

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój swoim zakresem obejmuje wykonanie połączenia dróg 163 i 173 poprzez budowę nowego odcinka drogi w południowym rejonie miasta. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

 • wykonanie włączeń w nową drogę - budowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg - Wałcz i drodze wojewódzkiej nr 173 Połczyn Zdrój - Drawsko Pomorskie
 • budowa nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m i długości ok. 1,2 km
 • wzmocnienie podłoża gruntowego
 • budowa kanalizacji deszczowej i innych urządzeń  odwadniających korpus drogowy i pobliski teren
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego skrzyżowań i nowo budowanej ulicy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu.
 • usuniecie kolizji z istniejącą linią napowietrzną i linią teletechniczną

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 28.10.2009 roku:

 

 

  

Stan istniejący na dzień 01.12.2009 roku:

 

Trwają roboty przygotowawcze na zadaniu. Ustawiono oznakowanie tymczasowe na włączeniach w drogi wojewódzkie nr 163 i 173. Oznakowano wyjazdy z budowy. Wykonawca przystąpił do zdejmowania warstwy ziemi urodzajnej. Trwają prace ziemne na projekcie.

 

   

Stan istniejący na dzień 01.01.2009 roku:

 

W miesiącu grudniu trwały prace ziemne na projekcie, Wykonawca magazynował materiał do budowy nasypów. Wykonano 80 % robót związanych ze zdjęciem humusu i prac przygotowawczych.

 

  

Stan istniejący na dzień 01.02.2009 roku:

 

W miesiącu styczniu Wykonawca nie prowadził robót ze względu na warunki atmosferyczne. Zgodnie z harmonogramem robót prace zostały wstrzymane do połowy miesiąca luty 2010. Teren budowy został oznakowany oznakowaniem tymczasowym.

 

 

 

Stan istniejący na dzień 01.03.2009 roku:

 

Do połowy miesiąca luty Wykonawca nie prowadził robót ze względu na warunki atmosferyczne zgodnie z założonym harmonogramem robót. Od 19 – tego lutego ruszyły prace związane z przygotowaniem terenu do robót ziemnych w tym zwożenie śniegu i dowożenie materiałów na nasypy. Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.

 

 

Stan istniejący na dzień 31.03.2010 roku:

 

Wykonawca w miesiącu marcu prowadził roboty ziemne na zadaniu, prace związane z budową przepustu pod drogą i prace związane z wykonywaniem nasypów z kruszyw.
W ramach prac wykonano m.in.

 • usuniecie warstwy ziemi urodzajnej – obecne zaawansowanie to 80%
 • budowa przepustu w tym: wymiana gruntu, podbudowa z kruszyw, roboty montażowe – obecne zaawansowanie to 80%
 • wykonanie nasypów drogowych– obecne zaawansowanie to 80%

Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.

 

 

Stan istniejący na dzień 01.05.2010 roku:

 

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173

Wykonawca w miesiącu kwietniu prowadził roboty ziemne na zadaniu, prace związane z budową przepustu pod drogą i prace związane z wykonywaniem nasypów z kruszyw.
W ramach prac wykonano m.in.

 • usuniecie warstwy ziemi urodzajnej – obecne zaawansowanie to 100%
 • budowa przepustu w tym: wymiana gruntu, podbudowa z kruszyw, roboty montażowe – obecne zaawansowanie to 100%
 • wykonanie nasypów drogowych– obecne zaawansowanie to 80%
 • usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi - obecne zaawansowanie to 20%
 • budowa kanalizacji deszczowej – zakupiono i zwieziono materiały do budowy kanalizacji

Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.
 

 

Stan istniejący na dzień 01.06.2010 roku:

 

Wykonawca w miesiącu maju prowadził roboty ziemne na zadaniu, prace związane z wykonywaniem nasypów z kruszyw w tym podbudowy pod poszerzenia jezdni dróg wojewódzkich oraz prace związane z usuwaniem kolizji z urządzeniami obcymi.
W ramach prac dotychczas wykonano m.in.

 • usuniecie warstwy ziemi urodzajnej – obecne zaawansowanie to 100%
 • budowa przepustu w tym: wymiana gruntu, podbudowa z kruszyw, roboty montażowe – obecne zaawansowanie to 100%
 • wykonanie nasypów drogowych– obecne zaawansowanie to 80%
 • usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi - obecne zaawansowanie to 80%
 • budowa kanalizacji deszczowej – obecne zaawansowanie to 50%
 • wykonanie nasypu odciążającego – obecne zaawansowanie to 90%


Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.
 

 

Stan istniejący na dzień 01.07.2010 roku:

 

Wykonawca w miesiącu czerwcu prowadził roboty ziemne na zadaniu, prace związane z wykonywaniem nasypów z kruszyw w tym podbudowy pod poszerzenia jezdni dróg wojewódzkich oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej.
W ramach prac dotychczas wykonano m.in.

 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – obecne zaawansowanie 100%,
 • budowa przepustu w tym: wymiana gruntu, podbudowa z kruszyw, roboty montażowe - obecne zaawansowanie to 100%,
 • wykonanie nasypów drogowych- obecne zaawansowanie to 90%
 • usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi - obecne zaawansowanie to 100%
 • budowa kanalizacji deszczowej - obecne zaawansowanie to 70%
 • wykonanie nasypu odciążającego - obecne zaawansowanie to 100%.

Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.

 

 

Stan istniejący na dzień 01.08.2010 roku:

 

Wykonawca w miesiącu lipcu naprawiał szkody powstałe w czasie ulewy, która przeszła nad budową w miesiącu czerwcu. Uszkodzony został wcześniej wykonany nasyp drogowy. Jednocześnie prowadził roboty ziemne na zadaniu, prace związane z wykonywaniem nasypów z kruszyw w tym podbudowy pod poszerzenia jezdni dróg wojewódzkich, zabezpieczenia skarp geokratami oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej i prace związane z ustawianiem krawężnika.
W ramach prac dotychczas wykonano m.in.

 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - obecne zaawansowanie 100%,
 • budowa przepustu w tym: wymiana gruntu, podbudowa z kruszyw, roboty montażowe - obecne zaawansowanie to 100%,
 • wykonanie nasypów drogowych - obecne zaawansowanie to 90%
 • usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi - obecne zaawansowanie to 100%       
 • budowa kanalizacji deszczowej - obecne zaawansowanie to 70%
 • wykonanie nasypu odciążającego - obecne zaawansowanie to 100%.
 • prace związane z wykonywaniem podbudów na wykonanym nasypie pod warstwy konstrukcyjne - obecne zaawansowanie to 30%
 • prace związane z zabezpieczeniem skarp teokratami - obecne zaawansowanie to 80%
 • prace związane z ustawianiem krawężników - obecne zaawansowanie to 15%


Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.
 

  

Stan istniejący na dzień 01.09.2010 roku:

 

Wykonawca w miesiącu sierpniu prowadził roboty ziemne na zadaniu związane przede wszystkim z usunięciem nasypu odciążającego znad przepustu, prace związane z wykonywaniem nasypów z kruszyw w tym podbudowy pod poszerzenia jezdni dróg wojewódzkich, zabezpieczenia skarp geokratami oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej i prace związane z ustawianiem krawężnika i ścieku przykrawędziowego.
Obecnie trwają następujące prace.

 • budowa kanalizacji deszczowej - obecne zaawansowanie to 70%
 • prace związane z wykonywaniem podbudów na wykonanym nasypie pod warstwy konstrukcyjne – obecne zaawansowanie to 60%
 • prace związane z zabezpieczeniem skarp geokratami – obecne zaawansowanie to 90%
 • prace związane z profilowaniem rowów i wzmacnianiem dna rowów - obecne zaawansowanie to 40%
 • prace związane z ustawianiem krawężników – obecne zaawansowanie to 60%
 • prace związane z układaniem ścieku przykrawędziowego – obecne zaawansowanie to 60%


Dotychczas zakończono w 100% następujące prace:

 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
 • usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi,
 • wykonanie nasypów drogowych,
 • wykonanie nasypu odciążającego,
 • budowa przepustu w tym: wymiana gruntu, podbudowa z kruszyw, roboty montażowe,


Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.
 

 

Stan istniejący na dzień 01.10.2010 roku:

 

Wykonawca w miesiącu wrześniu prowadził roboty związane z wykonywaniem podbudowy z kruszyw, zabezpieczeniem skarp geokratami oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej, z ustawianiem krawężnika, ścieku przykrawędziowego i umocnieniem dna rowów.
Obecnie trwają następujące prace.

 • budowa kanalizacji deszczowej - obecne zaawansowanie to 90%
 • prace związane z zabezpieczeniem skarp geokratami - obecne zaawansowanie to 95%
 • prace związane z profilowaniem rowów i wzmacnianiem dna rowów - obecne zaawansowanie to 70%
 • prace związane z wykonywaniem podbudowy bitumicznej - obecne zaawansowanie to 60%
 • prace związane z włączeniem nowobudowanej drogi w istniejące ciagi dróg wojewódzkich - skrzyżowania - obecne zaawansowanie to 40%Dotychczas zakończono w 100% następujące prace:

 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
 • usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi,
 • wykonanie nasypów drogowych,
 • wykonanie nasypu odciążającego,
 • wykonanie podbudów z kruszywa naturalnego,
 • ustawienie krawężników i ścieków przykrawedziowych,
 • budowa przepustu w tym: wymiana gruntu, podbudowa z kruszyw, roboty montażowe,


Wydłużono termin zakończenia zadania do 05.11.2010r. Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym.
 

  

Stan istniejący na dzień 02.11.2010 roku:

 

Wykonawca w miesiącu październiku prowadził roboty związane z wykonywaniem nawierzchni z mas bitumicznych w tym warstwy ścieralnej, zabezpieczeniem skarp geokratami oraz umocnieniem dna rowów. Pozostałe prace zasadnicze zostały zakończone.
Wykonawca obecnie prowadzi prace wykończeniowe i związane z porządkowaniem terenów przyległych. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. Teren budowy pozostaje oznakowany oznakowaniem tymczasowym. Do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie droga nie będzie oddana do użytku.
 

  

Stan istniejący na dzień 02.12.2010 roku:

 

Wykonawca w miesiącu listopadzie zakończył realizację zadania. Uzyskano zgodę na użytkowanie obiektu budowlanego i dopuszczono ruch po nowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl