Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo-Barlinek


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo-Barlinek”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz S.J.
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT Sp. z o.o
ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2010-03-22 09:16

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 19.02.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 13.744.971,17 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.06.2011 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 05.03.2010 rok

 

Opis projektu:

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,  dofinansowania będzie wynosiło 75% wartości całego projektu. Wartość robót budowlanych 13 744 971,17 zł (brutto) w tym udział Miasta Barlinek  w kosztach robót budowlanych około 3,3 mln zł. Całkowita wartość projektu ponad 16 mln zł.
W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące prace:
wykonanie przebudowy przejścia przez m. Barlinek na dług. około 1,4 km oraz przebudowa odcinka szlakowego drogi wojewódzkiej Nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek na długości około 7 km.
 

Przebudowa przejścia przez m. Barlinek na dł. około 1,4 km, obejmuje budowę 2 rond na skrzyżowaniu ulic 31-go Stycznia i Niepodległości oraz na skrzyżowaniu ulic Szosa do Lipian i Okrętowej, a także przebudowę ulic 31-go Stycznia i Szosy do Lipian.
Roboty drogowe swoim zakresem obejmują między innymi:

 • Ułożenie nowych warstw bitumicznych,
 • przebudowę istniejących chodników i budowa nowych chodników  z kostki betonowej,
 • przebudowę zatok autobusowych, budowę elementów spowolnienia ruchu (wyspy dzielące, przejścia dla pieszych z azylem)
 • budowę kanalizacji deszczowej o długości około 3,5km,
 • przebudowę (w miejscach kolizji z projektowaną drogą) istniejącego uzbrojenia: z siecią elektroenergetyczną i linią napowietrzną, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, siecią gazową i telekomunikacyjną
 • oświetlenie uliczne – przebudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia, przebudowę linii kablowych i linii napowietrznej oraz ich zabezpieczenie,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa odcinka szlakowego Mostkowo – Barlinek na długości około 7,0 km obejmuje wykonanie lokalnych poszerzeń i remontów z odtworzeniem konstrukcji, wykonanie warstw  bitumicznych, remont zatok autobusowych i postojowych, remont zjazdów, odtworzenie poboczy gruntowych i rowów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, karczowanie pni drzew, wymiana barier ochronnych.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 05.03.2010 roku:

  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2010 roku:

W dniu 05.03.2010 r. przekazany został plac budowy, rozpoczęto zostały na odcinku szlakowym prowadzone są roboty związane z  poszerzeniami nawierzchni i remontem krawędzi jezdni.
W kwietniu planowane jest rozpoczęcie robót branży kanalizacyjnej oraz planowane jest usuwanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym w miejscowości Barlinek. Na odcinku szlakowym kontynuowane będą roboty związane z poszerzeniami, planowane jest również rozpoczęcie układania bitumicznych warstw wyrównawczo – wzmacniających.
 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2010 roku:

Na odcinku szlakowym prowadzone są roboty związane z  poszerzeniami nawierzchni i remontem krawędzi jezdni, wykonywane jest miejscowo frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej, kończona jest wycinka drzew. W maju planowane jest kontynuowanie robót przy kanalizacji deszczowej w Barlinku. Na odcinku szlakowym kontynuowane będą roboty związane z poszerzeniami, planowane jest również rozpoczęcie układania bitumicznych warstw wyrównawczo – wzmacniających.
 

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2010 roku:

W maju na odcinku szlakowym zakończona została wycinka drzew, w dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z  poszerzeniami nawierzchni i remontem krawędzi jezdni, na odcinku ok. 900 m ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego. Na skrzyżowaniu dróg 156 i 151 w Barlinku zakończono zasadnicze roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej.
W czerwcu Wykonawca planuje rozpoczęcie robót drogowych (budowa ronda) na skrzyżowaniu dróg 156 i 151 w Barlinku, kontynuowane będą roboty przy kanalizacji deszczowej w Barlinku. Na odcinku szlakowym kontynuowane będą roboty związane z poszerzeniami, i układaniem bitumicznych warstw wyrównawczo – wzmacniających.
 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2010 roku:

W czerwcu na odcinku szlakowym w dalszym ciągu były prowadzone roboty związane z poszerzeniami nawierzchni i remontem krawędzi jezdni, na odcinku ok. 2000 m ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego. Na skrzyżowaniu dróg 156 i 151 w Barlinku rozpoczęto roboty drogowe związane z budową ronda. W lipcu Wykonawca planuje na odcinku szlakowym układać warstwy wyrównawczo wzmacniające z betonu asfaltowego i rozpocząć układanie warstwy ścieralnej. W Barlinku kontynuowana będzie budowa ronda i prace związane z przebudową i budową nowej infrastruktury podziemnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156.
 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2010 roku:

W lipcu na odcinku szlakowym w dalszym ciągu były prowadzone roboty związane z poszerzeniami nawierzchni i remontem krawędzi jezdni, na odcinku ponad 4000 m ułożona jest już warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Na skrzyżowaniu dróg 156 i 151 w Barlinku prowadzone są roboty drogowe związane z budową ronda. Trwają również prace nad przebudową infrastruktury podziemnej.
W sierpniu Wykonawca planuje na odcinku szlakowym układać warstwy ścieralne na wcześniej ułożonej warstwie wiążącej. W Barlinku kontynuowana będzie budowa ronda i prace związane z przebudową i budową nowej infrastruktury podziemnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2010 roku:

W sierpniu na odcinku szlakowym w dalszym ciągu były prowadzone roboty związane z  poszerzeniami nawierzchni i remontem krawędzi jezdni, na odcinku ponad 4000 m od miejscowości Wiewiórki do miejscowości Dzikowo ułożona jest już warstwa ścieralna. Na skrzyżowaniu dróg 156 i 151 w Barlinku prowadzone są roboty drogowe związane z budową ronda. Trwają również prace nad przebudową infrastruktury podziemnej.
We wrześniu Wykonawca planuje na odcinku szlakowym zakończyć wykonywanie poszerzeń i ułożyć warstwę wiążącą od Dzikowa do Barlinka. W Barlinku kontynuowana będzie budowa ronda, układane będą chodniki i zjazdy, wykonywane będą prace związane z przebudową i budową nowej infrastruktury podziemnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156.

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2010 roku:

We wrześniu na odcinku szlakowym zakończono  roboty związane z  poszerzeniami nawierzchni i remontem krawędzi jezdni, na odcinku ponad 4000 m od miejscowości Wiewiórki do miejscowości Dzikowo ułożona jest już warstwa ścieralna. W Barlinku na skrzyżowaniu dróg 156 i 151  zmierzają ku końcowi roboty drogowe związane z budową ronda. Trwają również prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej.
W październiku Wykonawca planuje ułożyć warstwę wiążącą od Dzikowa do Barlinka. W Barlinku ukończone zostaną zasadnicze roboty przy budowie ronda wprowadzona będzie nowa (docelowa) organizacja ruchu, układane będą chodniki i zjazdy, wykonywane będą prace związane z przebudową i budową nowej infrastruktury podziemnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156.

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2010 roku:

Na odcinku szlakowym zakończono  roboty bitumiczne. W Barlinku zakończono roboty przy budowie ronda na skrzyżowaniu dróg 156 i 151. Trwają prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej i budowie murów oporowych.
W okresie zimowym nastąpi przerwa w robotach drogowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2010 roku:

Na odcinku szlakowym zakończono  roboty bitumiczne. W Barlinku zakończono roboty przy budowie ronda na skrzyżowaniu dróg 156 i 151.
W grudniu przerwano z uwagi na warunki pogodowe roboty drogowe, prowadzono jedynie w ograniczonym zakresie roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej w m. Barlinek.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2011 roku:

Na odcinku szlakowym zakończono  roboty bitumiczne. W Barlinku zakończono roboty przy budowie ronda na skrzyżowaniu dróg 156 i 151.
Przerwane w grudniu roboty drogowe w styczniu nie zostały wznowione z uwagi na warunki pogodowe, prowadzono jedynie w ograniczonym zakresie roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej w m. Barlinek.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2011 roku:

W Barlinku zakończono roboty przy budowie ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 156 i 151.  Na odcinku szlakowym zakończono  roboty bitumiczne.
Przerwane w grudniu roboty drogowe w lutym nie zostały wznowione z uwagi na trudne zimowe warunki pogodowe, prowadzono jedynie w ograniczonym zakresie roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej w m. Barlinek.

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2011 roku:

W Barlinku zakończono roboty przy budowie ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 156 i 151.  Na odcinku szlakowym zakończono  roboty bitumiczne.
Przerwane w grudniu roboty drogowe z uwagi na warunki zimowe zostały wznowione na początku marca. Na odcinku szlakowym prowadzono roboty związane z czyszczeniem i odmuleniem rowów, wykonywano zjazdy wraz z przepustami. Na odcinku miejskim rozpoczęto roboty ziemne związane z budową ronda na skrzyżowaniu dr. woj. nr 156 z ulicą Okrętową, kontynuowano budowę murów oporowych i ułożono warstwę wyrównawczą na odcinku ok. 300 m. Prowadzono roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej w m. Barlinek.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2011 roku:

Na odcinku szlakowym prowadzono roboty związane z czyszczeniem i odmuleniem rowów, wykonywano zatoki autobusowe, zjazdy wraz z przepustami. Na odcinku miejskim trwają roboty związane z budową ronda na skrzyżowaniu dr. woj. nr 156 z ulicą Okrętową, kontynuowano budowę murów oporowych. Kończone są roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej w m. Barlinek, zainstalowano separator, ustawiono wszystkie lampy oświetlenia ulicznego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2011 roku:

Budowa weszła w ostatnią fazę. Na odcinku szlakowym zakończono roboty związane z czyszczeniem i odmuleniem rowów, wykonano zatoki autobusowe, zjazdy wraz z przepustami. Na odcinku miejskim  prowadzone były roboty związane z budową ronda na skrzyżowaniu dr. woj. nr 156 z ulicą Okrętową, układane były warstwy bitumiczne. Kończone są roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej w m. Barlinek.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.06.2011 roku:

Roboty budowlane na zadaniu zostały wykonane w pełnym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl