Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113


Tytuł projektu:

„Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
Komplet Inwest s.j., Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
ul. Szczecińska 8/3, 72-100 Goleniów
 

Artykuł z dnia: 2010-03-25 14:24

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

  • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 16.02.2010 rok.
  • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 19.756.794,34 zł.
  • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2011 rok.
  • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 02.03.2010 rok

 

Opis projektu:

Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 113 obejmuje budowę obwodnicy o długości 3,5 km i szerokości 6,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 1,5 m, budowę trzech rond wraz z oświetleniem, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m, budowę dróg wspomagających, budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową relacji Goleniów-Kołobrzeg, budowę przepustu kolejowego, usunięcie kolizji drogowych z istniejącym uzbrojeniem: telekomunikacyjnym, z linią napowietrzna WN 110 kV, z linią napowietrzną SN 15 kV i z podziemnymi liniami energetycznymi, ustawienie ekranów akustycznych, wycinkę drzew kolidujących z trasą, zagospodarowanie terenu zielenią oraz oznakowanie pionowe i poziome trasy.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 02.03.2010 roku:

 

W dniu 02.03.2010 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy, tj. wybranej w drodze przetargu warszawskiej firmie BUDIMEX S.A., przez Zamawiającego, to jest przedstawicieli administracji samorządowej Województwa Zachodniopomorskiego, placu budowy w terenie. Przekazanie placu odbyło się przy udziale przedstawicieli firmy Zarządzającej - Komplet Incest s.j. oraz przedstawicieli PP DiM – sprawującego nadzór autorski autora dokumentacji projektowej. 

 

 

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.03.2010  roku::

Do chwili obecnej Wykonawca realizuje prace przygotowawcze, to jest roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy, polegające na odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych; wywóz wyciętych wcześniej drzew oraz wywóz gałęzi i karpiny.
Zaawansowanie całkowite robót na 31.03.2010r. wynosi około  2 % wartości projektu.

 

  

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.04.2010  roku::

W miesiącu kwietniu kontynuowano, w ramach robót przygotowawczych: roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogi oraz usuwaniu warstwy ziemi urodzajnej. Wykonano również roboty rozbiórkowe elementów dróg: przepustu drogowego, ogrodzenia z siatki. Rozpoczęto i prowadzono prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej, w ramach przebudowy kabli na RONDZIE „A” i RONDZIE „C”.
Ponadto rozpoczęte zostały roboty ziemne, tj. wykonywanie nasypów, odspojenie gruntów torfowych.                                                                                                                                   

Zaawansowanie całkowite robót na 30.04.2010r. wynosi około  7 % wartości.
 

  

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.05.2010  roku::

W miesiącu maju na budowie kontynuowano, w ramach robót przygotowawczych, roboty pomiarowe i roboty związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej, w ramach robót ziemnych wykonywano nasypy i odspajanie gruntów torfowych, realizowano koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne; kontynuowano przebudowę sieci telekomunikacyjnej, w tym przebudowę kabli na rondzie "A", budowę przepustów i studni telekomunikacyjnych, w branży kanalizacyjno- wodociągowej wykonano m.in. roboty ziemne.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.06.2010  roku::

W miesiącu czerwcu zrealizowano roboty dotyczące wykonania ustrojów nośnych rurowych  z blachy falistej obiektów inżynierskich: wiaduktu drogowego nad koleją oraz przepustu pod nasypem kolejowym, ścianki czołowe (wlotową i wylotową) wiaduktu, roboty kolejowe związane z rozbiórką i montażem szyn i podkładów kolejowych.
W czasie montowania konstrukcji nośnej wiaduktu drogowego w ciągu linii kolejowej odbywał się zastępczy transport autobusowy osób na trasie Goleniów – Mosty.
Kontynuowano roboty drogowe. W ramach robót ziemnych wykonanych zdejmowanie humusu na trasie realizowanej drogi, budowę nasypów.
Ponadto prowadzono roboty związane z realizacją kanalizacji deszczowej oraz z przebudową kabli telekomunikacyjnych w obrębie ronda „B”.


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.07.2010  roku::

W miesiącu lipcu realizowano roboty ziemne związane z wymianą gruntów oraz z budową nasypów pomiędzy rondem B a rondem C, na odcinku od km 1+050  do km 1+800, a także od miejsca kolizji z linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia w kierunku ronda C.
Na koniec miesiąca lipca  roboty ziemne zaawansowane są w ok. 40 %.
Prowadzone były roboty związane z realizacją drenażu poprzecznego pomiędzy rondami A i B. Na odcinku od km 0+060 do km 0+300 wykonano 100 % drenażu.
Zakończone zostały roboty związane  z budową sieci wodociągowej.


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.08.2010  roku::

W miesiącu  sierpniu kontynuowano roboty związane z budową nasypów drogowych ( zaawansowanie ok. 68 % ).
Wykonywano drenaż poprzeczny na odcinku pomiędzy Rondami „A” i „B” ( na koniec miesiąca sierpnia wykonano 100 % zakresu). Na tym samym odcinku realizowane były rowy przydrożne z równoczesnym , sukcesywnym  wykonywaniem drenażu podłużnego. 
Rozpoczęte  zostały prace związane z realizacją koryta drogowego wraz z jego profilowaniem ( zaawansowanie ok. 45%). Rozpoczęto też realizację przepustu drogowego, odprowadzającego wodę z rowu przydrożnego  w km 0+300.

 


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.10.2010  roku::

Informacja o stanie realizacji projektu  na dzień 31.10.2010 r.
W miesiącu październiku w ramach robót ziemnych kontynuowano wykonywanie nasypów oraz realizowano odspoinowanie gruntów wysadzinowych. W ramach realizacji podbudowy wykonano 56% dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego oraz 53% w-wy podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych.  Wykonano także ~ 45% w-wy wiążącej nawierzchni  z betonu asfaltowego.
Ponadto zostało zrealizowane ~19% nawierzchni ścieżki rowerowej z polbruku. Przebudowę linii elektroenergetycznej wykonano: w 24% - linię napowietrzną, w 32% linię kablową.       

 
Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.11.2010  roku::

W miesiącu listopadzie prowadzone były prace związane z obhumusowywaniem skarp nasypu. Kontynuowane były prace brukarskie na ścieżce rowerowej.
Rozpoczęte zostały roboty związane z budową przejazdu gospodarczego „A”.
Wykonana została regulacja konstrukcji wiaduktu kolejowego.
Wykonana została przebudowa linii SN 15 kV.
Rozpoczęto prace przygotowawcze do usunięcia kolizji z gazociągiem w/c.
Ze względu na warunki atmosferyczne – niskie temperatury – część robót, z uwagi na wymogi technologii wykonania została przerwana.
Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.12.2010  roku::

W miesiącu grudniu 2010 r. wykonano:
 

  1. z zakresu obiektów inżynierskich - przepusty pod koroną drogi ( w 17 %);
  2. z zakresu robót branżowych:
  • roboty związane z usunięciem kolizji z liniami elektroenergetycznymi, tj. przebudowa linii napowietrznej 15 kV - 100%, budowa linii kablowej 15 kV - w 100 %, przebudowa kabla światłowodowego ADSS Goleniów - Recław - w 100 %, przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV - w 100 %;
  • roboty związane z usunięciem kolizji z gazociągiem w/c, tj. zabezpieczenie gazociągu w/c DN 500 relacji  Barlinek - Police - w 35 %.


 Z dniem 01.12.2010 r. roboty drogowe zostały wstrzymane z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne ( niskie temperatury,  opady śniegu).


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.01.2011  roku::

W miesiącu styczniu 2011 r. kontynuowane  były roboty branżowe:

  1. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Nr 1017 relacji Recław – Goleniów między słupami nr 183 i nr 186;
  2. Roboty związane  z usunięciem kolizji z gazociągiem w/c – zabezpieczenie gazociągu w/c DN 500 relacji Barlinek - Police


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.03.2011  roku::

W dniu 14.03.2011 r. zostały wznowione roboty drogowe po okresie zimowym.

Wykonywano roboty związane z naprawą skarp po okresie zimowym i ich humusowaniem.
 Rozpoczęte zostały prace na rondzie B, polegające na ustawieniu krawężników kamiennych i betonowych.
Zostało przygotowane zbrojenie dla konstrukcji obiektu inżynierskiego – przejazdu gospodarczego B.

Zakończone zostały prace związane z zabezpieczeniem gazociągu wysokiego ciśnienia.


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.04.2011  roku::

W miesiącu kwietniu 2011 r. prowadzone były prace związane z realizacją obiektów inżynierskich:
 przepustów w: km 0+301,00; km 0+086,50; km 1+273,57 oraz przejazdów gospodarczych w: km 0+414,00; km 1+569,38 jak też wiaduktu drogowego w km 0+480,96 oraz przepustu pod nasypem kolejowym w km  139,6+83,00 polegające na wykonaniu zbrojenia ścianek czołowych (wlotowej i wylotowej),
 a także prace polegające na montażu przepustu rurowego z blach falistych ocynkowanych typu HelCor o średnicy 600 mm.
W ramach robót drogowych wykonywano rozbiórki elementów dróg w miejscu projektowanych rond, nawierzchnie wysp z kostki kamiennej na rondach „B” i „C” oraz plantowanie, humusowanie i obsiewanie skarp, przepusty pod zjazdami, ustawianie krawężników betonowych.
Wykonywano prace polegające na nasadzeniu drzew i krzewów wzdłuż pasa drogowego oraz zagospodarowanie wysp środkowych rond.
Kontynuowano prace polegające na przebudowie linii  elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV – oświetlenie ronda w kierunku Maszewa rondo „B


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.05.2011  roku::

W m-cu maju trwały prace związane z budową obiektów inżynierskich, tj. 3-ch przepustów drogowych, w km 0+301,00, w km 0+086,50, w km 1+273,57oraz 2 przejazdów gospodarczych ( w km 0+414,00 – przejazd gospodarczy „A” oraz w km 1+569,38 – przejazd gospodarczy „B”).
W ramach robót drogowych kontynuowano umocnienia skarp i rowów – humusowanie z obsianiem trawą, plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów, ustawianie krawężników, obrzeży betonowych oraz układanie ścieków.
Wykonywano prace związane z nasadzeniami zieleni drogowej oraz zagospodarowaniem wysp środkowych rond.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.06.2011  roku::

W m-cu czerwcu trwały prace dotyczące :
I. Obiektów inżynierskich:
 a/ Przejazd gospodarczy „A” :
    -/ wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej, wraz z niezbędnymi  robotami ziemnymi
    -/ wykonanie zbrojonych ścianek czołowych, z betonu B 30
 b/ Przejazd gospodarczy „B” :
    -/ wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi
 c/ Wiadukt nad koleją :
    -/ wykonanie żelbetowych ścianek czołowych oraz wieńców z betonu klasy B 30.
II. Robót drogowych :
    a/ Roboty ziemne : wykopy i nasypy
    b/ Podbudowy : profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
    c/ Roboty wykończeniowe : humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw, plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów
    d/ Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawianie stalowych barier ochronnych, ustawianie poręczy ochronnych sztywnych
    e/ Elementy ulic : ustawianie krawężników kamiennych
III. Roboty branżowe;
    a/ zakończenie przebudowy kabla światłowodowego na trasie Goleniów - Recław


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.07.2011  roku:

W m-cu lipcu br. kontynuowano prace związane z budową przepustów drogowych ( wykonanie ścianek czołowych oraz przepustów pod nasypem kolejowym.
W ramach robót drogowych kontynuowano roboty związane z wykonaniem dolnej w-wy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.
Realizowano roboty wykończeniowe polegające na umocnieniu rowów i ścieków, ustawianie poręczy ochronnych.
Ponadto ustawiano krawężniki i realizowano drogi zbiorcze.
Wykonywano roboty bitumiczne na Rondzie „C” oraz na odcinku od Ronda „A” do wiadukty kolejowego.

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl