Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca Lider:
PRD POL-DRÓG Nowogard S.A.
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa,
Siedziba spółki: ul. Miedziana 19/1; 71-636 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2010-04-06 07:23

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 12.03.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 18.919.411,98 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.06.2011 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 22.03.2010 rok

 

Opis projektu:

Wartość robót budowlanych 18 919 411,98 zł (brutto).
W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące prace:

 1. Odcinki szlakowe:
  • odcinek Lędzin – Skrobotowo, dł. około 1,8 km,
  • odcinek Skrobotowo - Karnice dł. około 2 km,
  • odcinek Karnice – Cerkwica, dł. odcinka około 4,1 km,
  • odcinek Cerkwica skrzyżowanie z drogą powiatową do Trzeszyna dł. około 1,2 km.
 2. Na odcinkach tych będzie wykonane wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poszerzenia jezdni do 6,0 m, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową na Trzeszyn, budowę i przebudowę wjazdów i zjazdów na posesję, remont poboczy, regulacja rowów, wycinka drzew.
 3. Przejścia przez miejscowości :
  • Lędzin dł. odcinka około 0,7 km przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 110 z drogą wojewódzką nr 102 na małe rondo, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.
  • Skrobotowo dł. odcinka około 0,8 km przebudowa skrzyżowania , wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.
  • Karnice dł. odcinka około 0,5 km przebudowa dwóch  skrzyżowań, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.
  • Cerkwica dł. odcinka około 1,0 przebudowa dwóch  skrzyżowań na małe ronda, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.
 4. Przebudowa istniejących przepustów.
 5. Przebudowa dwóch obiektów mostowych.
 6. Przebudowa mostu na przepust.

 

Stan istniejący na dzień 01.05.2010 roku:

W kwietniu 2010 roku Wykonawca  rozpoczął  realizację robót drogowych od prac rozbiórkowych przy moście w km  4+118 i budowie  drogi montażowej oraz prac przy przepuście w km 4+034 na odcinku IV Skrobotowo - Karnice a na odcinku VI Karnice - Cerkwica rozpoczęto roboty przygotowawcze z odtworzeniem trasy i karczowaniem pni po wycince drzew oraz poszerzeniem konstrukcji drogi. Wartość  wykonanych robót za kwiecień 2010 wynosi: 139 844,04zł co stanowi 0,74% wartości całego zadania.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2010 roku:

W maju kontynuowano realizację robót na odcinku IV Skrobotowo- Karnice wykonując roboty rozbiórkowe, ziemne, karczowanie pni oraz przepust w km 4+034 widoczny na zdjęciu. Realizowano również roboty na odcinku VI Karnice-Cerkwica wykonując roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, karczowanie pni po wycince drzew oraz poszerzenie jezdni wraz z podbudową z kruszywa łamanego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2010 roku:

W czerwcu 2010 roku kontynuowano realizację robót drogowych na odcinku Nr
2,4 i 6 oraz roboty przy obiektach mostowych w km.4+118 i 5+ 837.
Wykonywano roboty przygotowawcze, ziemne, karczowanie pni po wycince drzew oraz poszerzenie konstrukcji drogi wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego. Roboty na mostach dotyczyły robót przygotowawczych, rozbiórkowych wraz z płytą mostu, tymczasowego objazdu oraz wbijania ścianek szczelnych i robót związanych z posadowieniem przyczółków w tym zbrojenia.


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2010 roku:

Wykonawca w lipcu kontynuował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe,ziemne, karczowanie pni,poszerzenie konstrukcji drogi wraz z podbudową z kruszywa łamanego, przebudowę mostów i przepustów. Rozpoczął również budowę kanalizacji deszczowej szczególnie w m. Cerkwica oraz profilowanie odcinków szlakowych drogi mieszanką mineralno-asfaltową.
Zaawansowanie rzeczowe na w/w zadaniu wynosi na koniec lipca ok.15%.


 
Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2010 roku:

Wykonawca w miesiącu sierpniu kontynuował roboty związane z poszerzeniem konstrukcji drogi wraz z podbudową z kruszywa łamanego, przebudową mostu i przepustów. Realizował również układanie na odcinku szlakowym warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej . Na odcinku Karnice - Cerkwica zakończono układanie warstwy wiążącej.
Zaawansowanie rzeczowe na wyżej wymienionym zadaniu wynosi na koniec sierpnia ok. 25%.


 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2010 roku:

 • Odcinek 1 Przejście przez m. Lędzin - realizowana jest kanalizacja deszczowa, roboty krawężnikowe.
 • Odcinek 2 Lędzin - Skrobotowo - realizowane są roboty przygotowawcze, ziemne, poszerzenia, podbudowy. 
 • Odcinek 3 Przejście przez m. Skrobotowo - zaawansowanie zerowe.
 • Odcinek 4 Skrobotowo - Karnice - realizowane są roboty przygotowawcze, rozbiórki całej konstrukcji, podbudowy, odbudowy konstrukcji, most w km 4+118 na ukończeniu.
 • Odcinek 5 Przejście przez m. Karnice - zaawansowanie zerowe.
 • Odcinek 6 Karnice - Cerkwica - realizowane są podbudowy, warstwa wiążąca, rowy.
 • Odcinek 7 Przejście przez m. Cerkwica - realizowane jest zdjęcie humusu, koryta pod poszerzenie, warstwa wzmacniająca, roboty krawężnikowe, chodniki, kanalizacja deszczowa.
 • Odcinek 8 Cerkwica - Skrzyżowanie na Trzeszyn - realizowane jest zdjęcie humusu , roboty ziemne, podbudowy, warstwa wyrównawcza z mieszanki min-asfaltowej. 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.10.2010 roku:

 • Odcinek 1 Przejście przez m. Lędzin - realizowana jest kanalizacja deszczowa. W branży drogowej ustawiane są krawężniki i układane są chodniki.
 • Odcinek 2 Lędzin - Skrobotowo - zakończono podbudowy z kruszywa łam. na poszerzeniach, są gotowe do układania warstw bitumicznych.  
 • Odcinek 3 Przejście przez m. Skrobotowo - zaawansowanie zerowe.
 • Odcinek 4 Skrobotowo - Karnice - w końcowej fazie jest odbudowa konstrukcji jezdni (odcinek o całkowitej wymianie konstrukcji), most w km 4+118 na ukończeniu, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie mostu.
 • Odcinek 5 Przejście przez m. Karnice - realizowana jest kanalizacja deszczowa, W branży drogowej ustawiane są krawężniki, budowana jest zatoka autobusowa.
 • Odcinek 6 Karnice - Cerkwica - wykonywane są rowy.
 • Odcinek 7 Przejście przez m. Cerkwica - zakończono budowę kanalizacji deszczowej. W branży drogowej w końcowej fazie są ustawiane  krawężniki i układane są chodniki. Kończone są zatoki autobusowe i parkingi. Rozpoczęto budowę ronda na skrzyżowaniu dróg woj. nr 103 i 110 przed m. Mojszewo.
 • Odcinek 8 Cerkwica - Skrzyżowanie na Trzeszyn - wykonano warstwę wyrównawczą i warstwę wiążącą.Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2010 roku:

W listopadzie Wykonawca kontynuował realizacje robót na 6 z 8 odcinków robót. W m. Lędzin kontynuowano roboty rozbiórkowe, zdjęcie humusu,wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże i podbudowę z kruszywa, zakończono wbudowywanie krawężnika i obrzeża, na ukończeniu są zjazdy i chodniki.Na odc. Lędzin -Skrobotowo wykonywano podbudowę z kruszywa oraz frezowanie naw. bitumicznej.Na odc. Skrobotowo-Karnice w końcowej fazie jest odbudowa konstrukcji jezdni(odcinki o całkowitej wymianie konstrukcji), na ukończeniu są również warstwa wzmacniająca i podbudowa z kruszywa na poszerzeniach. W m. Karnice ustawiane są krawężniki i obrzeża, zakończono realizację zatok autobusowych, realizowana jest nawierzchnia wysp z brukowca, nawierzchnia chodników i zjazdów Na odc.
Karnice- Cerkwica wykonywane są roboty ziemne-wykopy, zakończono podbudowę zasadniczą z BA, wbudowywano siatkę wzmacniającą na poszerzeniach W m. Cerkwica wykonywano warstwy konstrukcji nawierzchni, podbudowę i nawierzchnię z brukowca na pierścieniu ronda, na ukończeniu są krawężniki betonowe, wbudowywano również krawężniki kamienne na pierścieniu ronda i wysepkach, zakończono zatoki autobusowe, zjazdy i stanowiska parkingowe, na ukończeniu są chodniki, Zaawansowano również w ok.25%  oświetlenie 3 rond Zaawansowanie finansowe robót wynosi ok.39%


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.12.2010 roku:

Wykonawca ze względu na pogorszenie warunków pogodowych- opad śniegu i ujemne temperatury w niewielkim zakresie mógł realizować roboty. Na przełomie listopada i grudnia realizował roboty rozbiórkowe, karczowanie pni, wykonanie robót ziemnych i zdjęcie warstwy humusu,podbudowę z kruszywa oraz BA, nawierzchnię zjazdów i chodników, krawężniki kamienne,wyrównanie nawierzchni BA wraz z siatką wzmacniającą, budowę kanalizacji deszczowej oraz przepusty pod zjazdami.

 
Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2011 roku:

W miesiącu styczeń 2011r Wykonawca przerwał realizację robót z uwagi na okres zimowy, niesprzyjające warunki atmosferyczne -opady śniegu, niskie i ujemne temperatury a następnie roztopy powodujące duże nasycenie wodą podłoża gruntowego pod konstrukcją drogi.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2011 roku:

W lutym 2011r w dalszym ciągu trwała przerwa zimowa w realizacji robót z uwagi na niskie temperatury i niesprzyjające warunki atmosferyczne dla realizacji robót.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2011 roku:

W lipcu 2011r kontynuowano realizację robót na Zadaniu wykonując następujące elementy robót:

 • na odc.1 - warstwę ścieralną,
 • na odc.2 - warstwę ścieralną w km.0+691,37 - 0+900, przepusty pod zjazdami- 11szt,
 • na odc.3 - kontynuowano poszerzenia konstrukcji drogi oraz wykonanie zjazdów, wykonywano chodniki, krawężniki i frezowanie nawierzchni,
 • na odc. 4 - warstwę ścieralną w km. 3+825,9 do 5+330,5 oraz przepusty pod zjazdami-3szt.
 • na odc. 5 kontynuowano poszerzenia konstrukcji drogi oraz wykonanie profilu z BA , wykonano również warstwę wiążącą w km. + 375 do 5+699,
 • na odc. 6- wykonywano humusowanie skarp oraz przepusty pod zjazdami 21 szt.,
 • na odc. 7 - wykonywano wbudowanie krawężników i nawierzchni chodników,
 • na odc. 8 - wykonywano roboty ziemne oraz warstwę ścieralną w km. 11+014,75 do 12+231,83

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2011 roku:

W sierpniu 2011r kontynuowano realizację robót na w/w zadaniu wykonując głównie:

 • na odc.2: warstwę wiążącą
 • na odc.3: wa-wę profilową z BA, wa-wę wiążącą, chodniki i wjazdy, kanalizację
 • na odc.4: wbudowanie krawężników
 • na odc.5: wa-wę profilową z BA, wa-wę wiążącą, kanalizację, roboty brukarskie
 • na odc.6: wa-wę profilową z BA, wa-wę wiążącą, roboty brukarskie w Mojszewie
 • na odc.7: wa-wę ścieralną z SMA
 • na odc.8: skrzyżowanie na Trzeszyn całość bez wa-wy ścieralnej

Ponadto na całym odcinku robót wykonywane jest oznakowanie poziome i pionowe

Zakończono i odebrano budowę przepustu w m. Karnice w km.5+834,48 na Strudze Karnice

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2011 roku:

Zakończono realizację robót na w/w zadaniu z dniem 30.09.2011. Obecnie Wykonawca robót kompletuje dokumentację budowy do procedury odbiorowej i rozliczenie finansowe zadania.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl