Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102


Tytuł projektu:

„Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca Lider:
Energopol-Szczecin Spółka Akcyjna
ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin

 
Wykonawca Partner:
DROGI I MOSTY Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk
 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
KOMPLET INWEST
ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 

Artykuł z dnia: 2010-04-06 08:31

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

  • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 26.03.2010 rok.
  • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 7.903.238,21 zł.
  • planowana data zakończenia umowy - 15.06.2011 rok.
  • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 29.03.2010 rok

 

Opis projektu:

  

Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102 ma na celu:

  • poprawienie stanu technicznego i walorów użytkowych drogi,
  • zwiększenia przepustowości skrzyżowań i tras,
  • poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 102 w Kołobrzegu rozpoczyna się na ul. Trzebiatowskiej od skrzyżowania z ul. Artyleryjską do ul. Młyńskiej – wjazdu na teren Kaufland’u. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 740,5m. Na skrzyżowaniu z ulicą Artyleryjską zostanie wybudowane rondo, natomiast istniejące rondo na ulicy Młyńskiej zostanie  przebudowane i dostosowane do nowo wybudowanych obiektów mostowych. Przewiduje się wykonanie nowego obiektu mostowego obok istniejącego poczym stary obiekt  mostowy zostanie rozebrany i zastąpiony nowym obiektem mostowym. Przebudowane zostaną w całości ciągi piesze oraz wykonana zostanie na całym odcinku ścieżka rowerowa. Przebudowa obejmuje również przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie usunięcia kolizji lub korekty w dowiązaniu do rozwiązania drogowego.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 29.03.2010 roku:

 


Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.04.2010  roku:

W dniu  14.04.2010r został przekazany Wykonawcy robót plac budowy. Na obecną chwile Wykonawca zawiadamia właścicieli sieci o rozpoczęciu robót  oraz wykonuje pomiary geodezyjne przed przystąpieniem do prac. 

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.05.2010  roku:

Wykonawca wykonał odwierty próbne pod pale, celem potwierdzenia geologii określonej w projekcie technicznym. Trwa przekładanie uzbrojenia terenu w obrębie nowo zaprojektowanego obiektu mostowego. Stopniowo wprowadzane są poszczególne etapy tymczasowej organizacji ruchy celem zabezpieczenia prac rozbiórkowych.

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.06.2010  roku:

Z ruchu została wyłączona prawa jezdnia tj. wlot od strony  Trzebiatowa  na której prowadzone są prace rozbiórkowe jednocześnie usuwane są kolizje z występującą  infrastrukturą podziemną. Specjalistyczna firma dokonuje przeglądu kanalizacji deszczowej. Przy obiekcie mostowym szalowane i wylewane są bloki oporowe pod rury osłonowe, którymi przeprowadzone zostaną przez rzekę występujące media tj. kable energetyczne, telekomunikacyjne; przewody gazowe itp..

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.07.2010  roku:

Na wyłączonej z ruchu  prawej jezdnia tj. wlot od strony  Trzebiatowa  prowadzone są prace związane z ustawieniem krawężników betonowych. Przewidziana do rozbiórki jest kostka kamienna jaka „odsłoniła” się podczas prowadzonych prac. Przy obiekcie mostowym zostały wykonane pale wiercone o średnicy 1200mmm. Obecnie beton użyty przy wykonywaniu pali musi osiągnąć odpowiednią wytrzymałość celem wykonania obciążenia próbnego. Zostały zakończone prace związane z usunięciem kolizji branży elektrycznej w obrębie nowobudowanego obiektu mostowego. Przeprowadzono monitoring kanałów kanalizacji deszczowej z jednoczesnym jej oczyszczeniem.

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.08.2010  roku:

Na wyłączonej z ruchu  prawej jezdnia tj. wlot od strony  Trzebiatowa  prowadzone są prace związane z ustawieniem krawężników betonowych w kierunku nowobudowanego obiektu mostowego. Rozpoczęto ustawianie krawężników w obrębie ronda nr 1 (skrzyżowanie ulicy Trzebiatowskiej z ul. Artyleryjską) Przeprowadzono rozbiórkę kostki kamiennej, jaka „odsłoniła” się podczas prowadzonych prac. Przy obiekcie mostowym zostały wykonane przyczółki, na których ułożono belki betonowe ( tzw. przęsło mostu), jednocześnie trwa obsypywanie przyczółków piaskiem.
 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.09.2010  roku:

Na wyłączonej z ruchu  prawej jezdnia tj. wlot od strony  Trzebiatowa  ułożono warstwę bitumiczną podbudowy na wcześniej przygotowanym podłożu, jednocześnie na tym samym odcinku układane są ścieki przykrawęznikowe.
Rozpoczęto układanie zabruków  w obrębie ronda nr 1 (skrzyżowanie ulicy Trzebiatowskiej z ul. Artyleryjską). Przy obiekcie mostowym wykonane zostały płyty przejściowe oraz została wylana płyta betonowa na przęśle nowobudowanego obiektu mostowego.

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.10.2010  roku:

Na wyłączonej z ruchu prawej jezdnia tj. wlot od strony Trzebiatowa ułożono warstwę ścieralną. Na nowo wybudowanym obiekcie mostowym również jest ułożona warstwa ścieralna. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji ciągów pieszo-rowerowych  i pieszych na ulicy Trzebiatowskiej przy nowej jezdni.

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.11.2010  roku:

Obecnie prowadzone są procedury związane z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie prawej jezdnia (tj. wlot od strony Trzebiatowa) oraz obiektu mostowego. Wynika to z konieczności przełożenia ruchu na prawą jezdnie i nowy obiekt mostowy gdyż planowana jest w okresie zimowym rozbiórka starego obiektu mostowego. W trakcie wykonywania jest ciąg pieszo-rowerowych  na ulicy Trzebiatowskiej przy nowej jezdni.

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.12.2010  roku:

Z uwagi na panującą aurę (opady śniegu i niska temperatura) prace na ulicy Trzebiatowskiej zostały wstrzymane. Przy takich warunkach pogodowych możliwe jest wykonywanie robót rozbiórkowych starego obiektu mostowego. Poza robotami rozbiórkowymi prowadzone są prace palowe pod nowy obiekt mostowy.


 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.01.2011 roku:

Z uwagi na panującą aurę (opady śniegu i niska temperatura) prace na ulicy Trzebiatowskiej zostały wstrzymane. Stary obiekt mostowy został rozebrany wraz z rozbiórką starych przyczółków. Obecnie zostały rozkute głowice pali celem wykonania zbrojenia nowych przyczółków.  


Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 28.02.2011 roku:

Z uwagi na panującą aurę (opady śniegu i niska temperatura) prace na ulicy Trzebiatowskiej zostały wstrzymane. Stary obiekt mostowy został rozebrany wraz z rozbiórką starych przyczółków. Obecnie zostały rozkute głowice pali celem wykonania zbrojenia nowych przyczółków.  


Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.03.2011 roku:

Na nowobudowanym obiekcie mostowy po ułożeniu belek przęsłowych została wylana płyta pomostu. Zostały obsypane i zagęszczone przyczółki mostu. Wzdłuż ulicy Trzebiatowskiej trwają prace związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego. Na skrzyżowaniu z ul. Artyleryjską gdzie ma powstać nowe rondo trwa stawianie krawężników.


Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.04.2011 roku:

Na nowobudowanym obiekcie mostowym trwają przygotowania do ułożenia warstwy asfaltu twardolanego. Wzdłuż ulicy Trzebiatowskiej trwają prace związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego. Na skrzyżowaniu z ul. Artyleryjską wykonywane są prace brukarskie w obrębie nowobudowanego ronda. Podobnie realizowane są prace na rondzie przy obiekcie mostowym.

 
Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 31.05.2011 roku:

Na nowobudowanym obiekcie mostowym ułożono warstwę asfaltu twardolanego. Jednocześnie rozpoczęto układanie warstw bitumicznych na ulicy Trzebiatowskiej, jaki rondach. Trwa humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. Prowadzone są nasadzenia sadzonek krzewów i drzew.

 
Informacja o stanie realizacji projektu na dzień 30.06.2011 roku:

W dniu 14.06.2011 roku wykonawca zgłosił zakończenie robót. Prace zostały zakończone zgodnie z planowanym terminem zakończenia. Została rozpoczęta procedura odbiorowa robót celem formalnego zakończenia inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl