Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez m. Krzywin (etap II)

Tytuł projektu:

"Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez m. Krzywin (etap II)"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz S. J.
ul. Królewska 43, 74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Konsorcjum firm:

Lider: KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

Artykuł z dnia: 2019-07-05 14:41

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 15.04.2019 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 12 580 442, 39 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.06.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 29.04.2019 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 między początkiem miejscowości od strony Krajnika Dolnego – km 11+570 do przejazdu kolejowego w Krzywinie – km 12+756 o długości 1,186km, jak również odcinek między km 14+037, a 14+812 o długości 0,790km w kierunku miejscowości Kłodowo. Łączna długość przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 122 wyniosła 1,977 km.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • przebudowa istniejącej nawierzchni,
 • lokalne wykonanie poszerzeń,
 • budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu – azyle dla pieszych, wyspy kanalizujące ruch,
 • budowa zatok postojowych,
 • przebudowa istniejących zjazdów,
 • oczyszczenie i regulacja rowu,
 • przebudowa przepustów,
 • likwidacja kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
 • wzmocnienie słabego podłoża oraz wykonanie pełnej konstrukcji na odcinku szlakowym.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Stan realizacjai na dzień 31.05.2019 r.

W miesiącu maju wykonano następujące roboty:

 • zdjęcie humusu;
 • roboty ziemne z formowaniem nasypu;
 • budowa kanalizacji deszczowej

Stan realizacjai na dzień 30.06.2019 r.

W miesiącu czerwcu wykonano następujące roboty:

 • roboty pomiarowe;
 • ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni;
 • roboty rozbiórkowe opornika kamiennego;
 • roboty ziemne z formowaniem nasypu;
 • wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem;
 • ustawienie krawężników betonowych;
 • ustawienie obrzeży betonowych;
 • roboty rozbiórkowe kostki kamiennej;
 • roboty rozbiórkowe barier stalowych;
 • budowa kanalizacji deszczowej;

Stan realizacjai na dzień 31.07.2019 r.

W miesiącu lipcu wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe wraz z usunięciem ziemi urodzajnej;
 • roboty rozbiórkowe kostki kamiennej;
 • wymiana przepustu;
 • roboty ziemne;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie materaca wypełnionego keramzytem'
 • ułożenie geosiatki z poliwinyloalkoholu;
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne;
 • warstwa z kruszywa łamanego;
 • podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem;
 • roboty rozbiórkowa obrzeży kamiennych;
 • wykonanie podbudowy z betonu C 16/20;
 • nawierzchnia z kostki kamiennej;
 • nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej – zjazdy;
 • ustawienie krawężników betonowych;
 • ustawienie oporników betonowych na zjazdach;
 • nawierzchnia z kostki betonowej szarej;
 • ustawienie obrzeży betonowych;
 • budowa kanalizacji deszczowej;

Stan realizacjai na dzień 31.08.2019 r.

W miesiącu sierpniu wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe wraz z usunięciem ziemi urodzajnej;
 • roboty rozbiórkowe kostki kamiennej;
 • wymiana przepustu;
 • rozebranie wiaty przystankowej;
 • roboty ziemne;
 • formowanie i zagęszczanie nasypów;
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne;
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3;
 • podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1;
 • podbudowa betonowa C16/20 na poszerzeniu drogi orana zatoce autobusowej
 • nawierzchnia z kostki kamiennej;
 • nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej – zatoka postojowa;
 • ustawienie krawężników betonowych;
 • ustawienie krawężników kamiennych;
 • nawierzchnia z kostki betonowej szarej;
 • ustawienie obrzeży betonowych;
 • budowa kanalizacji deszczowej;
 • warstwa z kruszywa łamanego 0-32 mm;
 • warstwa z kruszywa łamanego 0-63 mm;
 • podbudowa z betonu asfaltowego AC 22;
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W;
 • warstwa ścieralna z SMA 11;
 • remont przepustu

Stan realizacjai na dzień 30.09.2019 r.

W miesiącu wrześniu wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe;
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3;
 • stabilizacja cementem C1;
 • podbudowa z betonu C16/20 na zatokach i poszerzeniu drogi
 • nawierzchnia z kostki kamiennej na zatokach autobusowych i poszerzeniu
 • nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej na zjazdach oraz zatoce postojowej
 • ustawienie krawężników betonowych;
 • ustawienie oporników kamiennych wtopionych;
 • nawierzchnia z kostki betonowej szarej;
 • ustawienie obrzeży betonowych;
 • roboty sanitarne;

Stan realizacjai na dzień 31.10.2019 r.

W miesiącu październiku wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe
 • formowanie i zagęszczanie nasypów
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
 • stabilizacja cementem C1
 • podbudowa z betonu C16/20 na zatoce i wyspach dzielących
 • wykonanie warstwy profilowej
 • nawierzchnia z kostki kamiennej na zatoce autobusowej i wyspach dzielących
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej na zjazdach
 • ustawienie krawężników betonowych
 • ustawienie oporników betonowych na zjazdach
 • ustawienie oporników kamiennych na wysepkach dzielących
 • nawierzchnia z kostki betonowej szarej
 • ustawienie obrzeży betonowych
 • budowa kanalizacji deszczowej

Stan realizacjai na dzień 16.12.2019 r.

W miesiącu listopadzie i początku grudnia wykonano następujące roboty:

 • wycinka krzaków
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  na wjazdach i chodnikach
 • podbudowa z betonu C16/20 na wyspach dzielących
 • nawierzchnia z kostki kamiennej wyspach dzielących
 • nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej na zjazdach
 • ustawienie krawężników betonowych
 • ustawienie oporników betonowych na zjazdach
 • ustawienie oporników kamiennych na wysepkach dzielących
 • nawierzchnia z kostki betonowej szarej na ciągu pieszo – rowerowym oraz chodnikach
 • ustawienie obrzeży betonowych
 • wykonanie przepustu
 • wykonanie humusowania wraz z osianiem

Stan realizacjai na dzień 31.03.2020 r.

W miesiącach styczeń – marzec wykonano następujące roboty:

 • wykonanie separatora kanalizacji deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi,
 • likwidacja drenażu melioracyjnego długości 52mb,
 • wykonanie zjazdów z kruszywa,
 • wykonanie rowu odwadniającego na odcinku szlakowym,
 • wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przydrożnej zieleni i drzew,
 • wykonanie humusowania skarp wraz z ich osianiem na odcinku przez miejscowość,
 • oczyszczenie istniejącego rowu
 • wykonanie nasadzeń drzew
 • wykonanie oznakowania pionowego

Stan realizacjai na dzień 30.04.2020 r.

W miesiącu kwietniu wykonano następujące roboty:

 • wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej SMA.

Stan realizacji na dzień 30.06.2020 r.

W miesiącu maju i czerwcu wykonano następujące roboty:

 • wykonanie nawierzchni ścieralnej SMA,
 • formowanie i zagęszczenie nasypów,
 • plantowanie poboczy,
 • wzmocnienie skarp geokratą,
 • przebudowę schodów,
 • montaż barier ochronnych,
 • montaż palisad,
 • regulację zaworów wodociągowych oraz studni kanalizacji sanitarnej,
 • usunięcie kolizji elektroenergetycznej,
 • budowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 • przebudowę i rozbudowę sieci teletechnicznej,
 • oznakowanie pionowe,
 • ustawienie oznakowania drogowego.

 

Tablice informacyjno - promocyjne projektu


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl