Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa i przebudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo


Tytuł projektu:

„Rozbudowa i przebudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze wojewódzkiej Nr 115”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
KOMPLET INWEST
ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp.
 

Artykuł z dnia: 2010-05-18 13:34

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 12.03.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 2.289.019,38 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.10.2010 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 02.04.2010 rok

 

Opis projektu:

 • poprawienie stanu technicznego i walorów użytkowych drogi
 • poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu


Rozbudowa i przebudowa przejścia drogowego w miejscowości polega na wykonaniu

 1. Branża drogowa:
  • ustawienie krawężnika betonowego w  ilości -  2078,7 mb
  • chodnik z kostki betonowej w ilości  - 3118,7 m2
  • nawierzchnia -  warstwa ścieralna  w ilości  - 8234,6 m2
  • wjazdy , zatoki autobusowe , wysepki z kostki betonowej  w ilości - 1.124,6 m2
 2.  Kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy- 500 mm długości 214 mb
  • 400 mm długości 22,5 mb
  • 315 mm długości 110,5 mb
  • 250 mm długości 260 mb
  • 200 mm długości 13 mb
  • wpusty uliczne z osadnikiem  – 21 szt.
  • studnie rewizyjne betonowe  – 20 szt
  • przepompownię wraz piaskownikiem i seperatorem – kpl . 1
  • rurociąg tłoczny długości 206 mb
 3. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budoweą zasilania pompowni
 4. Przełożenie sieci wodociągowej

 

Stan istniejący na dzień 30.04.2010 roku:

 

Wykonawca wdrożył Tymczasową organizację ruchu na przebudowywanym odcinku drogi. Prace wykonywane są przy częściowym zamknięciu pasa ruchu, ruch odbywa się wahadłowo i sterowane jest za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Wykonawca dokonał częściowej rozbiórki istniejących elementów nawierzchni chodników ,krawężników betonowych, obrzeży betonowych odcinek od  ulicy Wodociągowej do ulicy Wiejskiej jednocześnie  podwykonawca  wykonuje kolektora kanalizacji deszczowej w nawierzchni ulicy Szczecińskiej . Przystąpiono do układania krawężników betonowych i nawierzchni chodników.
Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem robót.

 

  

Stan realizacji na dzień 31.05.2010 roku:

 

Wykonawca zakończył ułożenie kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej , przystąpił do wykonywania poszerzenia nawierzchni drogi. Od strony m. Szczecin rozpoczęto układania obustronnie ciągów pieszych , natomiast do strony m. Police do układania ciągów pieszo rowerowych . Po uzyskaniu prawidłowych wyników laboratoryjnych zgęszczenia gruntów ,wykonawca przystąpił do otwarzania przekopów i układania masy bitumicznej – podbudowy.
Wartość wykonanych robót zafakturowanych od początku trwania budowy wynosi  478.149,72 złotych. Harmonogram prac przbiega prawiłowo bez zakłóceń.
 

  

Stan realizacji na dzień 30.06.2010 roku:

 

Od strony m. Szczecin kontynuuje się układania obustronnie ciągów pieszych, natomiast do strony m. Police do układania ciągów pieszo rowerowych. Wykonawca przystąpił do profilowania istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Wartość wykonanych robót zafakturowanych od początku trwania budowy wynosi  478.149,72 złotych. Harmonogram prac przbiega prawiłowo bez zakłóceń.
 Stan realizacji na dzień 31.07.2010 roku:

Wykonawca zakończył ułożenie kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej dokonano podłączenia do przepompowini wód opadowych . Od strony m. Szczecin rozpoczęto układania obustronnie ciągów pieszych, natomiast do strony m. Police do układania ciągów pieszo rowerowych. Wykonanie ciągów pieszych wykonano na 90 % . Roboty bitumiczne wykonano: warstwę wyrównowaczą i wiążącą z betonu asfaltowego. Do zakończenia pozostało do wykonania ułożenie w-wy ścieralnej, która zostanie wykonana do 30.08, oraz oznakowanie pionowe, poziome i roboty wykończeniowe.
Wartość wykonanych robót zafakturowanych od początku trwania budowy wynosi 1.306.378,71 złotych. Harmonogram  prac przbiega prawiłowo bez zakłóceń.

 

 

Stan realizacji na dzień 31.08.2010 roku:

Wykonawca zakończył roboty bitumiczne, ułożył warstwę ścieralną. Do zakończenia inwestycji pozostały do wykonania następujące  roboty :

 • oznakowanie pionowe,  barierki ochronne,
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe
 • roboty wykończeniowe,  humusowanie z  obsianiem trawą poboczy

Wartość wykonanych robót od początku trwania budowy wynosi  1.998.264,50  złotych.
Harmonogram prac przebiega bez zakłóceń.

 

Stan realizacji na dzień 30.09.2010 roku:

Wykonane  zostały następujące  roboty :

 • oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe,
 • uruchomiona została  sygnalizacja świetlna,
 • zakończono humusowanie z obsianiem trawą poboczy,

 Wartość wykonanych robót zafakturowanych od początku trwania budowy wynosi  1.998.264,50  złotych.
 Harmonogram prac przbiega zakłóceń.

Stan realizacji na dzień 30.10.2010 roku:

Wykonawca wykonanał następujące roboty:

 • zakończył ustawienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu  dla pieszych
 • uporządkował teren placu budowy i zgłosił zakończenie robót do odbioru

Wartość wykonanych robót zafakturowanych od początku trwania budowy wynosi 1.998.264,50 złotych.
Harmonogram prac został wykonnay bez zakłóceń.

 

Stan realizacji na dzień 02.12.2010 roku:

Zgodnie z Protokołem Nr 1 z dnia 02.12.2010r. odbioru końcowego robót, inwestycja została zakończona.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl