Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT Sp. z o.o
ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2010-09-15 12:45

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 31.08.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 16.541.439,50 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.06.2011 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 01.09.2010 rok

 

Opis projektu:

Celem Projektu jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo na długości około 13,2 km wraz z przebudową istniejących obiektów mostowych i inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi.
W Projekcie uwzględniono wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowanie konstrukcji nawierzchni bardzo zniszczonej obecnie drogi.  

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • przebudowę drogi wojewódzkiej o długości ca 13,2 km,
 • przebudowę sześciu skrzyżowań jednopoziomowych ,
 • budowę dwóch zatok autobusowych,
 • budowę trzech przepustów pod drogą,
 • budowę trzech przepustów pod zjazdami,
 • remont sześciu obiektów mostowych znajdujących się w ciągu drogi,

      

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 01.09.2010 roku:

  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2010 roku:

Wykonawca w miesiącu wrześniu przygotowywał przekazany teren budowy do rozpoczęcia robót. Trwały prace geodezyjne i związane z urządzeniem i zabezpieczeniem placu budowy. Przekazano obiekty mostowe Podwykonawcy robót.

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.11.2010 roku:

W miesiącu październiku trwały prace geodezyjne i związane z urządzeniem i zabezpieczeniem placu budowy. Przekazano obiekty mostowe Podwykonawcy robót. Rozpoczęto prace na obiektach mostowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.12.2010 roku:

Rozpoczęto prace drogowe. Sfrezowano odcinek drogi, wykonano na nim warstwę podbudowy z MCE oraz warstwę wyrównawczą. Trwają prace na dwóch obiektach mostowych oraz związane z przebudową przepustów pod drogą.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 10.01.2011 roku:

Obecnie na zadaniu ze względu na warunki pogodowe jest przerwa w wykonywaniu robót drogowych. Dotychczas wykonano warstwę podbudowy z MCE oraz warstwę wyrównawczą na odcinku ok. 2 km drogi. Trwają prace na trzech obiektach mostowych oraz związane z przebudową przepustów pod drogą. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.02.2011 roku:

Obecnie na zadaniu ze względu na warunki pogodowe jest przerwa w wykonywaniu robót drogowych. Trwają prace na trzech obiektach mostowych oraz związane z przebudową przepustów pod drogą. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.03.2011 roku:

Obecnie na zadaniu ze względu na warunki pogodowe jest przerwa w wykonywaniu robót drogowych. Trwają prace na czterech obiektach mostowych oraz związane z przebudową dwóch przepustów pod drogą. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym. W miesiącu marcu rozpoczną się prace drogowe.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2011 roku:

W miesiącu marcu rozpoczęły się prace drogowe związane z przebudową drogi. Frezowano nawierzchnię drogi, wykonano część odtworzeń konstrukcji nawierzchni. Nawierzchnia jest przygotowana do wykonywania warstwy MCE. Wykonywane są prace związane z korytem pod pobocza. Trwają prace na pięciu obiektach mostowych oraz związane z przebudową dwóch przepustów pod drogą. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.05.2011 roku:

Trwają prace drogowe związane z przebudową drogi na całym odcinku. Wykonano część odtworzeń konstrukcji nawierzchni oraz remontów głębokich. Wykonywana jest warstwa MCE, warstwa wyrówniania nawierzchni oraz prace związane wykonywaniem poboczy. Trwają prace na obiektach mostowych oraz związane z przebudową dwóch przepustów pod drogą. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.06.2011 roku:

Trwają prace drogowe związane z przebudową drogi na całym odcinku. Wykonano odtworzenia konstrukcji nawierzchni oraz remontów głębokich. Wykonywana jest warstwa MCE, warstwa wyrówniania nawierzchni oraz prace związane wykonywaniem poboczy. Trwają prace na obiektach mostowych oraz związane z przebudową przepustów pod drogą. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym. Do chwili obecnej zakończono prace związane z budową dwóch przepustów pod drogą oraz z wykonaniem remontów istniejącej nawierzchni. Do zakończenia całości zadania pozostało około 30% prac.

 

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2011 roku:

Na Projekcie wykonano dotychczas odtworzenia konstrukcji nawierzchni, remonty głębokie, warstwę MCE, większość warstw wyrównania nawierzchni i wykonania warstw konstrukcyjnych drogi oraz prace związane z remontami obiektów mostowych po stronie pasa drogowego, na którym nie ma jezdni. Trwają prace na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu drogi. Do chwili obecnej zakończono prace związane z budową trzech przepustów pod drogą oraz z wykonaniem remontów istniejącej nawierzchni. Do zakończenia całości zadania pozostało około 15% prac. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.09.2011 roku:

Na Projekcie zakończono zasadnicze prace związane z przebudową drogi. Pozostały do wykonania prace na dwóch obiektach mostowych znajdujących się w ciągu drogi oraz prace związane z oznakowaniem pionowym drogi oraz z wykonaniem poboczy drogi. Do zakończenia całości zadania pozostało około 5% prac. Prace zostały wstrzymane na obiektach z powodu wylęgu jaskółek i powstaniu gniazd. Termin zakończenia zadania został przesunięty do dnia 30.09.2011r. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2011 roku:

Na Projekcie zakończono zasadnicze prace związane z przebudową drogi oraz obiektami mostowymi i przepustami. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac:

 • Przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 13+212,50
 • Remont 6 obiektów mostowych:
  - Obiekt nr 1 w km 4+132 (obiekt w ciągu)
  - Obiekt nr 2 w km 6+140 (obiekt nad trasą)
  - Obiekt nr 3 w km 6+363 (obiekt w ciągu)
  - Obiekt nr 4 w km 5+552 (obiekt w ciągu)
  - Obiekt nr 5 w km 8+695 (obiekt nad trasą)
  - Obiekt nr 6 w km 10+025 (obiekt w ciągu)
 • Przebudowę przepustów pod konstrukcją drogi:
  - Przepust nr 4 w km 5+990,90
  - Przepust nr 5 w km 7+549,00
  - Przepust nr 6 w km 7+759,60
 • Budowę dwóch zatok autobusowych:
  - w km 10+158,9 – 10+214,90 str. lewa
  - w km 10+269,2 – 10+325,20 str. prawa
 • Przebudowę zatoki postojowej w km 7+559,00 - 7+748,80
 • Przebudowę skrzyżowań
 • Budowę zjazdów na pola i działki prywatne

Obecnie trwa procedura odbiorowa zrealizowanej inwestycji.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl