Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg wojewódzkich nr 109 i 103


Tytuł projektu:

„Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg wojewódzkich nr 109 i 103”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Eurovia Polska S.A.
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
KOMPLET INWEST
ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp.
 

Artykuł z dnia: 2010-10-27 06:32

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

  • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 31.08.2010 rok.
  • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 3.897.000,10 zł.
  • planowana data zakończenia umowy - 30.05.2012 rok.
  • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 09.09.2010 rok

 

Opis projektu:

Planowanym przedsięwzięciem są roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi będącego łącznikiem dróg wojewódzkich nr 103 i 109 o długości 0,3km. Budowany odcinek obejścia m. Trzebiatów będzie stanowił odcinek drogi wojewódzkiej nr 103. Początek budowy nowego odcinka obwodnicy przyjęty został na przecięciu z droga wojewódzką nr 103 (ul. Kamieniecka) w rejonie ogrodów działkowych. Koniec budowanej obwodnicy ustalono na przecięciu projektowanego odcinka obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką nr 109 ul. (Zagórska). Początek i koniec budowy obejścia zaprojektowany został jako skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda średnie szt. 2).
Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kamienieckiej oraz zmniejszenie punktów kolizyjnych na wlotach do m. Trzebiatowa
    
Roboty budowlane swoim zakresem poza budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 103 obejmują również budowę :

  • odwodnienia,
  • oświetlenia,  
  • ciągów pieszo-rowerowych
  • dwóch skrzyżowań z ruchem okrężnym (ronda średnie),
  • oraz przebudowę odcinków dróg wojewódzkich na długościach, niezbędnych do prawidłowego połączenia z istniejąca nawierzchnią.

 

      

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 09.09.2010 roku:

  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2010 roku:

Wykonawca przystąpił do założenia osnowy geodezyjnej dla realizowanego projektu i dokonuje weryfikacji otrzymanej dokumentacji. W pierwszej kolejności zostaną usunięte drzewa jaki i krzaki znajdujące się w pasie robót.
 

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.10.2010 roku:

Po założeniu osnowy geodezyjnej wykonawca przystąpił do robót ziemnych. Na obecnym etapie roboty ziemne polegają na wymianie gruntu.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2010 roku:

Rozpoczęto prace związane z wybraniem i wywiezieniem gruntu, który nie nadaje się do ponownego wbudowania. Jednocześnie dowożony jest piasek celem wbudowania go w miejsce wybranego gruntu jako nasyp pod warstwy konstrukcyjne. Prowadzone są prace z usunięciem kolizji z siecią wodociągowa.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2010 roku:

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (tj. niska temperatura i opady śniegu) roboty zostały wstrzymane. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2011 roku:

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (tj. niska temperatura i opady śniegu) roboty zostały wstrzymane. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2011 roku:

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (tj. niska temperatura i opady śniegu) roboty zostały wstrzymane. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2011 roku:

W dniu 21.03.2011r. wykonawca robót rozpoczął geodezyjną inwentaryzacje stanu istniejącego, w dniu 31.03.2011r wznowił roboty ziemne polegające na usypywaniu nasypu do wysokości wymaganej w projekcie. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2011 roku:

Roboty ziemne związane z wymianą gruntu zostały ukończone. Został wykonany nasyp. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem przy wykonaniu mieszanki w betoniarni. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2011 roku:

Na przygotowanym podłożu trwa układanie podbudowy pomocniczej tj. warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wykonawca rozpoczął prace w obrębie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2011 roku:

Po wykonaniu podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego wykonawca przystąpił do ustawiania krawężników kamiennych w obrębie rond.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2011 roku:

Na budowie trwają prace brukarskie związane z ustawianiem krawężników kamiennych na rondach jak i wyspach segregujących. Układana jest również nawierzchnia z kamienia na rondach (opaska kamienna).

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2011 roku:

Wykonawca jest w trakcie układania podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na budowanym odcinku. Zostanie przełożony ruch wahadłowy po części nowo wybudowanych rondach celem dokończenia prac budowlanych w obrębie rond.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2011 roku:

Zakończeniu mają ulec prace bitumiczne na wykonywanym odcinku. Profilowane są rowy z jednoczesnym umocnieniem dna i częściowo skarpy. Prowadzone jest plantowanie przyległych terenów z jednoczesnym ułożeniem humusu.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.12.2011 roku:

Z uwagi na panującą pogodę prace zostały wstrzymane. Trwają prace porządkowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2012 roku:

Z uwagi na panującą pogodę tj. niską temperaturę prace zostały wstrzymane.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.02.2012 roku:

Z uwagi na panującą pogodę tj. niską temperaturę oraz opady śniegu prace zostały wstrzymane.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.03.2012 roku:

Wykonawca rozpoczął prace w branży elektrycznej, czyli ustawiania słupów oświetleniowych z jednoczesnym montażem opraw oświetleniowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2012 roku:

Wykonawca ułożył warstwę ścieralną na jezdni oraz na ścieżce rowerowej. Wykonywane jest również humusowanie terenów zielonych . Wykonawca przygotowuje się do ustawienia oznakowania pionowego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.05.2012 roku:

Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Obecnie trwają procedury odbiorowe związane z formalnoprawnym zakończeniem inwestycji.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl