Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102Tytuł projektu:

„Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Eurovia Polska S.A.
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
EKO-INWEST S.A
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2011-01-12 08:34

Wykonanie kanalizacji kablowej w okolicy ronda nr 3 na odc. T61 T62 T49 T50 T51 T52 T53 T54  T55 T56 T57;

Montaż studni T60, T62, T49, T50, T51, T54, T55, T56, T57
Montaż trzech masztów oświetleniowych;

Przesunięcie WKL 6 i dwóch szafek pomiarowych;

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 31.08.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 21 472 106,51 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2011 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 09.09.2010 rok

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje wykonanie budowy obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku od ul. Parkowej do ul. Kołobrzeskiej w terenie stanowiącym słabo zagospodarowane obszary zalewowe rzeki Regi oraz trzy ciągi uliczne, będące jednocześnie drogami wojewódzkimi na wylocie z miejscowości Trzebiatów:

 • ciąg ul. Kościuszki - ul. Parkowa (droga Nr 102)
 • ciąg ul. Podmiejska - ul. Półwiejska (droga Nr 109)
 • ciąg ul. Mostowa - ul. Kołobrzeska (droga Nr 102)

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • branżę drogową tj. budowa obejścia na długości około 1,5 km oraz ciągi uliczne (łączniki do obwodnicy) na długości około 0,6 km,
 • branżę mostową tj. budowę mostu nad rzeką Regą i przebudowę przepustu,
 • branżę sanitarną tj. budowę sieci kanalizacji deszczowej z likwidacją kolizji z wodociągiem i rurociągiem technicznym ścieków sanitarnych
 • branżę gazową tj. przebudowę sieci gazowej,
 • branżę elektryczną tj. przebudowę sieci 0,4kv, 15kv oraz oświetlenia zewnętrznego,
 • branżę telekomunikacyjną tj. przebudowę sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenie kabli i kanalizacji TP SA,
 • wykonanie zieleni z nasadzeniami

 

      

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 09.09.2010 roku:

  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2010 roku:

Do końca listopada 2010 r. wykonano;

 • wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem i wywozem dłużyc i gałęzi, oraz rozbiórkę obiektów kolidujących z budowaną drogą,
 • usunięcie warstwy humusu na odcinku nowoprojektowanym od ronda nr 1 do mostu nad rzeką Regą oraz od mostu do ronda nr 2,  
 • nasyp - platformę roboczą dla palownicy na odcinku nowoprojektowanym od projektowanego ronda nr 1 do projektowanego mostu oraz od mostu do projektowanego ronda nr 2
 • realizuje się prefabrykację stalowego ustroju nośnego mostu nad rzeką Regą.

 

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2010 roku:

W grudniu 2010r Wykonawca zadania kontynuował realizację robót w zakresie robót pomiarowych i przygotowawczych, zdjęcia warstwy humusu z powierzchni robót oraz robót ziemnych - wykonanie wykopów z wywozem urobku, wykonał również w ok. 75% blachownicową konstrukcję stalową mostu jako prefabrykat, która po jej zakończeniu będzie zamontowana w budowanym moście. Załamanie pogody uniemożliwiło większy postęp robót. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2011 roku:

W styczniu 2011r realizacja robót była wstrzymana ze względu na złe warunki atmosferyczne w pierwszej połowie stycznia - do 13.01.2011 był silny mróz oraz znaczna pokrywa śnieżna, od 14.01.2011 nastąpiło gwałtowne ocieplenie, roztopy śniegu i powódź uniemożliwiająca realizację robót. Kontynuowano natomiast wytworzenie blachownicowej konstrukcji stalowej nowego mostu w zakładzie prefabrykacji.


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2011 roku:

W lutym 2011 Wykonawca robót kontynuował roboty przygotowawcze w tym tyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz zdjęcie humusu, realizowano również budowę nasypów oraz roboty elektryczne w zakresie sieci kablowej, wykonano ścianki szczelne pod przyczółki mostu, przygotowano sprzęt do realizacji pali pod przyczółki mostu i pod kolumny żwirowo-betonowe wzmocnienia podłoża.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2011 roku:

W miesiącu marcu wykonano następujący zakres robót:

 • Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych typu VL 601 pod przyczółki mostu drogowego nad rzeką Regą w km 0+050,00
 • Kontynuacja wykonywania kolumn żwirowo-betonowych w ramach realizacji wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku nowoprojektowanym pomiędzy rondami Nr 1 oraz Nr 2
 • Wykonanie pali VIBRO pod fundamenty przyczółków mostowych mostu drogowego nad rzeką Regą w km 0+050,00;
 • Wykonanie próbnych obciążeń pali VIBRO;
 • Przygotowanie wykopu pod fundament przyczółków mostowych, wykonanie warstwy chudego betonu pod przyczółki mostowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2011 roku:

W miesiącu kwietniu wykonano następujący zakres robót:

 • Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych typu VL 601 pod przyczółki mostu drogowego nad rzeką Regą w km 0+050,00
 • Kontynuacja wykonywania kolumn żwirowo-betonowych w ramach realizacji wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku nowoprojektowanym pomiędzy rondami Nr 1 oraz Nr 2.
 • Wykonanie pali VIBRO pod fundamenty przyczółków mostowych mostu drogowego nad rzeką Regą w km 0+050,00;
 • Wykonanie próbnych obciążeń pali VIBRO;
 • Przygotowanie wykopu pod fundament przyczółków mostowych, wykonanie warstwy chudego betonu pod przyczółki mostowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2011 roku:

W miesiącu maju wykonano następujący zakres robót:

 • Roboty rozbiórkowe elementów ulic w ciągu ulicy Podmiejskiej w km 0+150,00 ÷ 0+430,00; ulicy Półwiejskiej w km 0+060,00÷0+131,00; ulicy Morskiej oraz ulicy Parkowej w km 0+135,00÷¬¬¬¬0+345,00;
 • Krawężnik na ławie betonowej z oporem w ciągu ul. Podmiejskiej w km 0+150,00 ÷ 0+430,00 strona lewa; ulicy Półwiejskiej w km 0+060,00÷0+131,00 strona lewa; ulicy Morskiej po śladzie nowoprojektowanym;
 • Wykonanie chodnika w obrzeżach oraz zjazdów w ciągu ul. Podmiejskiej w km 0+150,00 ÷ 0+430,00 strona lewa; ulicy Półwiejskiej w km 0+060,00÷0+131,00 strona lewa;
 • Wykop w obszarze ulicy Podmiejskiej w km 0+750,00÷0+830,00;
 • Wykop w obszarze ulicy Parkowej od ronda Nr 1 w kierunku Centrum;
 • Nasyp w obszarze ulicy Podmiejskiej w km 0+750,00÷0+830,00;
 • Przepusty kablowe z rur dwudzielnych typu AROT pod zjazdami i skrzyżowaniami w ciągu ulicy Podmiejskiej, Półwiejskiej oraz Parkowej;
 • Linia kablowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Podmiejskiej w km 0+150,00 ÷ 0+430,00; ulicy Parkowej w km 0+135,00÷¬¬¬¬0+345,00; ul. Morskiej i Półwiejskiej;
 • Zbrojenie przyczółka P1 oraz przygotowanie szalunków do wykonania przyczółka P1;
 • Rozszalowanie oraz pielęgnacja bryły przyczółka P2;
 • Wykonanie próbnego obciążenia kolumn żwirowo-betonowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2011 roku: 

W miesiącu objętym raportem wykonano następujący zakres robót:

 • Roboty rozbiórkowe elementów ulic w ciągu ulicy Parkowej w km 0+135,00÷0+345,00 – dokończenie prac rozbiórkowych, korytowanie z wywozem urobku;
 • Krawężnik na ławie betonowej z oporem w ciągu ulicy Parkowej w km 0+135,00÷0+200,00;
 • Wykonanie chodnika w obrzeżach oraz zjazdów w ciągu ulicy Parkowej w km 0+135,00 ÷ 0+345,00;
 • Kopanie rowu pod linię oświetleniową ulicy Parkowej w km 0+135,00÷0+345,00;
 • Linia kablowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Parkowej w km 0+135,00÷0+345,00; ułożenie kabli YAKY 4x35mm oraz YAKY 4x120mm; ułożenie bednarki; wykonanie wykopów pod słupy oświetlenia ulicznego;
 • Plantowanie poboczy w ciągu ul. Parkowej wraz z obhumusowaniem.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2011 roku:

W miesiącu lipcu kontynuowano realizację robót na budowie Obwodnicy m. Trzebiatów w ciągu drogi woj Nr. 102 wykonując: kolumny betonowe z nadsypką żwirową w ciągu ul. Podmiejskiej- ok.450 szt, rozbiórkę chodnika w ul. Podmiejskiej w km 0+430 do 0+750, montaż słupów oświetleniowych -12szt, betonowanie korpusu i skrzydełek przyczółka - 1szt. z branży mostowej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2011 roku:

W sierpniu 2011 kontynuowano realizację robót na w/w Projekcie wykonując głównie:

 • wzmocnienie podłoża gruntowego pod konstrukcję drogi - kolumnami betonowymi
 • roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni na ul. Podmiejskiej
 • korpusy i skrzydełka przyczółków mostowych
 • transport na budowę i częściowy montaż konstrukcji blachownicowej mostu

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2011 roku:

We wrześniu 2011r Wykonawca kontynuował realizację robót w poniższych elementach robót:

 • wzmocnienie podłoża gruntowego - wykonywanie kolumn betonowych z nadsypką żwirową
 • roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni,chodników,krawężników i obrzeży, frezowanie naw.
 • spawanie konstrukcji mostu,ustawianie na łożyskach, rozpoczęcie szalowania i robót izolacyjnych
 • roboty elektryczne, gazowe, teletechniczne
 • dowóz materiału do wykonania materacy wzmacniających

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2011 roku:

W miesiącu październiku wykonano następujący zakres robót:

 • Wzmocnienie podłoża gruntowego w obszarze odcinka nowoprojektowanego (od projektowanego mostu do ronda R2) oraz ronda Nr 2
 • wykonywanie kolumn betonowych z nadsypką żwirową;
 • Ulica Podmiejska na odcinku od km 0+430,00 do 0+750,00 – wykonanie makroniwelacji terenu, przygotowanie podłoża do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykami;
 • Roboty brukarskie ul. Półwiejska 0+050-0+143,62 str. prawa;
 • Ul. Półwiejska - wykonanie płyty żelbetowej pod zatoką autobusową oraz nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej;
 • Obiekt mostowy – zakończenie robót szalunkowych, wykonanie zbrojenia płyty pomostowej, betonowanie płyty;
 • Usunięcie kolizji SN w obszarze odcinka nowoprojektowanego oraz ronda Nr 2;
 • Zakończenie robót branży gazowej w obszarze ronda Nr 2 - średnie i niskie ciśnienie;

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2011 roku:

W miesiącu listopadzie wykonano następujący zakres robót:

 • Wzmocnienia podłoża gruntowego w obszarze odcinka nowoprojektowanego oraz ronda Nr 2 – wykonywanie kolumn betonowych z nadsypką żwirową;
 • Wykonanie rozbiórki jezdni oraz warstw konstrukcyjnych w obszarze ronda R2;
 • Wykonanie wykopu pod platformę roboczą w obszarze ronda R2;
 • Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Półwiejskiej;
 • Oczyszczenie rowu z namułu na ul. Parkowej w km 0+135-0+ 345
 • Ulica Podmiejska na odcinku od km 0+430,00 do 0+750,00 – wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykami;
 • Odcinek nowoprojektowany od km 0+080,00 do 0+180,00 – wykonanie makroniwelacji terenu po zakończeniu kolumn betonowych z nadsypką żwirową; rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem nasypu zbrojonego geosyntetykami;
 • Obiekt mostowy; przygotowanie płyty pod ułożenie krawężników oraz kap chodnikowych (wypiaskowanie płyty, ułożenie w-wy żywicy, ułożenie izolacji);
 • Rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem prac zgodnych z projektem zamiennym na branżę elektryczną na ul. Parkowej
 • Wprowadzenie kabli teletechnicznych do kanalizacji teletechnicznej na ul. Podmiejskiej

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2011 roku:

W grudniu 2011r Wykonawca kontynuował realizację zadania wykonując:

 • kolumny betonowe wzmacniające podłoże pod konstrukcję drogi,
 • materac wzmacniający (oczep) na kolumnach betonowych + warstwy wzmacniające podłoże
 • roboty rozbiórkowe, ziemne i nasypy
 • podbudowę pod chodniki i nawierzchnię chodników
 • krawężniki i obrzeża betonowe
 • w branży sanitarnej kolektor tłoczny, regulację studni
 • w branży elektrycznej - elementy oświetlenia zewnętrznego

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2012 roku:

W miesiącu styczniu 2012 wykonano następujący zakres robót:

Branża drogowa:

 • Ustawiono krawężniki betonowe na odcinku nowoprojektowanym ;
 • Wykonano nasyp pod chodnik na odcinku nowoprojektowanym w km od 0+084,31 do 0+242,72;
 • Humusowanie skarp na odcinku nowoprojektowanym w km od 0+084,31 do 0+242,72;
 • Ustawiono obrzeża betonowe na odcinku Nowoprojektowanym;
 • Wykonano podbudowę pod nawierzchnię chodników ciągu pieszo-rowerowego z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10 cm, odcinek Nowoprojektowany;
 • Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, odcinek Nowoprojektowany strona P;
 • Podbudowa i nawierzchnia z kostki kamiennej 16-18 na zatoce autobusowej odc. Nowoprojektowany str. lewa ułożona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
 • Ustawiono obrzeża betonowe na ul. Podmiejskiej w km od 0+430,00 do 0+610,00;
 • Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej na ul. Podmiejskiej w km od 0+430,00 do 0+610,00;
 • Wykonano ścianki oporowe z prefabrykatów żelbetowych typu L przy chodniku na ul. Półwiejskiej w km od 0+102,35 do 0+119,98;
 • Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej na ul. Półwiejskiej w km od 0+102,35 do 0+119,98;
 • Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na zjeździe gospodarczym na ul. Podmiejskiej w km 0+539,00;
 • Wykonanie dolnej warstwy materaca wzmacniającego na kolumnach z piasku o grubości 15 cm wraz z geotkaniną w okolicach Ronda R1;
 • Wykonanie dwóch warstw wzmacniających z pospółki o grubości jednej warstwy 35 cm na ułożonym georuszcie trójosiowym w okolicach Ronda R1.
 • Wykonanie dwóch warstw wzmacniających z pospółki o grubości jednej warstwy 35 cm na ułożonym georuszcie trójosiowym w okolicach Ronda R2.

Branża mostowa:

 • Ustawiono krawężniki kamienne na podlewce z mieszanek niskoskurczowych;
 • Dokonano montażu wpustów żeliwnych krawężnikowych d=200 mm;
 • wykonano nasyp stożka przyczółka gruntem niespoistym od strony odcinka Nowoprojektowanego;
 • Zamontowano prefabrykowane deski gzymsowe na płycie pomostu;

Branża Elektryczna:

 • Dokonano regulacji złącza kablowego Zk 4 na odcinku od obiektu mostowego do Ronda R2;
 • Wykonano sieć oświetlenia zewnętrznego na odcinku Nowoprojektowanym;
 • Wykonanie przepustu na ul. Parkowej wraz z ułożeniem kabla dla oświetlenia zewnętrznego;
 • Zamontowano pozostałe słupy oświetlenia zewnętrznego na ul. Podmiejskiej w km 0+450 - 0+600.

Branża Teletechniczna:

 • Dokonano budowy studni teletechnicznej oraz wykonano przepust na odc. nowoprojektowanym

Branża Sanitarna

 • Wykonano przykanaliki oraz studzienki ściekowe uliczne wraz z przyłączem na ul. Podmiejskiej od W41 do W48;
 • Wykonano instalację kanalizacyjną na odcinku nowoprojektowanym na podłożu z podsypki oraz keramzytu - studzienki od W13 do W16 oraz studnie D25-D28;
 • Zakończone prace związane z budową studni rewizyjnych D5 oraz D6 w okolicach Ronda R1;
 • Wykonano na ul. Półwiejskiej studnie rewizyjne D 25.3 do D 25.6.
 • 90 % kanalizacji sanitarnej tłocznej

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.02.2012 roku:

W okresie 1-20.luty 2012r realizacja robót została wstrzymana ze względu na silne mrozy (do-30st.C) po 20.02.2012r wykonywane były głownie roboty rozbiórkowe:

 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, brukowca na ul. Parkowej
 • Rozbiórki krawężnika , obrzeży i kostki betonowej na ul. Parkowej
 • Likwidacja linii napowietrznej na ul. Parkowej wraz z przełączeniem
 • Wykopy ul. Parkowa wraz z przygotowaniem platformy roboczej pod kolumny


 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2012 roku: 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2012 roku: 

Opis postepu robót za kwiecień:

Branża Drogowa:

 • ul. Podmiejska od km 0+430 do km 0+750 b. drogowa - wykonanie podbudowy z kruszywa
 • Odcinek Nowoprojektowany - wyprofilowanie pod kruszywo, wykonanie podbudowy z kruszywa
 • Odcinek Nowoprojektowany i okolice Ronda R2 - dokończenie robót brukarskich.
 • Skrzyżowanie ulic Półwiejskiej z Morska - dokończenie robót brukarskich.
 • ul. Parkowa, okolice Ronda R1 - wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn betonowych z nadsypką żwirową
 • Rondo R2 - wykop pod poduszkę keramzytową ,wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą poduszki z keramzytu

Branża Sanitarna:

 • Keramzytowe ławy fundamentowe pod rurociągi kanalizacyjne.
 • ul. Podmiejska w km 0+000 do 0+450 – budowa kanalizacji deszczowej (odcinek D21 - D24).
 • Osadniki wód deszczowych,

Branża Mostowa:

 • Wykonanie płyt chodnikowych "na mokro" z betonu B30;
 • Przygotowanie i montaż kotew zamocowań balustrad itp.;
 • Wykonanie płyt przejściowych betonu B30.

Branża teletechniczna:

 • Przebudowa studni teletechnicznej - chodnik w okolicach Ronda R2;

Branża Elektryczna:

 • Wk10R-okolice ul. Nowej

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2012 roku: 

Branża drogowa:

 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej - ul. Podmiejska w km w 0+420 - 0+520 str. P oraz w km 0+750 - 0+800;
 • Rozbiórka podbudowy tłuczniowej o grubości 20 cm - ul. Podmiejska - kilometraż jw.;
 • Wykonanie Wykopów oraz Platformy roboczej dla Palownicy - ul. Podmiejska - kilometraż jw.;
 • Wykonanie kolumn betonowych z nadsypką żwirową wzmacniającą podłoże - ul. Podmiejska - kilometraz jw.;
 • Zakończono pracę przy wykonywaniu materaca wzmacniającego z dwóch warstw z pospółki na geotkaninie A5 – wg. projektu Wzmocnienia - wzdłuż ul. Parkowej, okolice Ronda R1 (Etap I);
 • Zakończono pracę związane z wykonywaniem materaca odciążającego z keramzytu (Etap I) - Rondo R1 (ok. 1200 m3 Keramzytu);
 • Wykonano materac zbrojony georusztem trójosiowym typu Q16 na Poduszce z Keramzytu - Rondo R2;
 • Wykonano Krawężniki Kamienne w obwiedni Ronda 2 oraz Krawężniki Betonowe w ciągu ul. Półwiejskiej str. L (Od Ronda R2 do ul. Morskiej);
 • Wykonano zabruk pierścienia Ronda R2;
 • Przebudowano Przepust pod korona drogi w ciągu ul. Podmiejskiej, z rur HDPE o śr. 80 cm.;

Branża Sanitarna:

 • Wykonano studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm:
 • ul. Podmiejska - odcinek D23 - D25;
 • okolice Ronda R1 – D6 – D7;
 • Wykonano kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 300 mm - w ciągu ul. Podmiejskiej (D23- D25).
 • Wykonano kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 200 mm (D6 – D7) – ul. Parkowa.

Branża Elektryczna:

 • Kopanie rowu pod linię oświetleniową, ułożenie kabla oraz zamontowanie w obszarze Ronda R2;

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2012 roku: 

Zakres robót wykonywanych w m-cu czerwcu 2012 r.:

Branża Drogowa:

 • Wykonywano nasypu na R1 oraz ul. Parkowej (I etap realizacji robót na przedmiotowym odc.). Po sprawdzeniu parametrów technicznych nasypu rozpoczną się roboty związane z kan. deszczową oraz roboty brukarskie. Po zakończeniu powyższego zostanie wbudowane kruszywo oraz ułożona naw. asf. do w-wy wiążącej włącznie umożliwiająca puszczenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu co umożliwi prowadzenie prac na pozostałym obszarze projektowanego ronda oraz wykonanie prac za przyczółkiem nr 1 obiektu mostowego,
 • Wykonano podbudowę w ul. Podmiejskiej w obszarze wykonanej kan. deszczowej oraz na rondzie nr 2
 • Zakończono roboty brukarskie na rondzie nr 2
 • Zakończono budowę przepustu wraz z zasypkami
 • Wykonano nawierzchnię z MMA do w-wy wiążącej włącznie na ul. Podmiejskiej, ul. Morskiej oraz na odc. nowoprojektowanym (od obiektu mostowego do R2)
 • Wykonano podbudowę na zatoce autobusowej na ul. Podmiejskiej oraz rozpoczęto układanie naw.

Branża Sanitarna:

 • Wykonano zakres kan. deszczowej na ul. Podmiejskiej co umożliwiło wykonanie konstrukcji naw. drogowej do w-wy wiążącej włączni

Branża Mostowa:

 • Wykonano płytę przejściową za przyczółkiem nr 2
 • Wykonano izolacje płyty jw.
 • Zamontowano balustrady w zakresie możliwym do wykonania tj. na płycie jezdnej oraz po str. przyczółka nr 2
 • Naprawiono izolację na płycie mostu

Branża Elektryczna:

 • Wykonano przełączenie linii energetycznej na ul. Parkowej
 • Wykonano demontaż kolidujących słupów linii napowietrznej na ul. Parkowej

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2012 roku:

Zakres robót wykonanych w lipcu 2012:

Branża drogowa:

 • Wprowadzono nowa tymczasową organizację ruchu. Od ul. Podmiejskiej przez Rondo nr 2 do ul. Półwiejskiej ruch odbywa się bez wahadeł.
 • Okolice Ronda R2:Wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej;
 • Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm Ułożenie chodnika na pozostałym obszarze (z mostu do zatoki autobusowej, okolice garaży) z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm;
 • Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm na ścieżce rowerowej. humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 40 cm.

Okolice Ronda R1:

 • Ułożenie krawężników kamiennych 20x30 na ławie z betonu B-15 z oporem,€“ pierścień Ronda, wyspy dojazdowe do Ronda;Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 16-18 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - pierścień Ronda, wyspy dojazdowe do Ronda;
 • Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 16-18 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - pierścień Ronda, wyspy dojazdowe do Ronda;
 • Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 na ławie z betonu B-15 z oporem – obszar nasypu, ul. Parkowa kierunek Centrum, ul. Parkowa kierunek Międzyzdroje
 • Profilowanie koryta nasypu pod warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm;Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – Rondo R1, ul. Parkowa.Wykonanie nasypu na drogę zjazdową ul. Parkowa;
 • humusowanie z obsianiem trawą na wyspie centralnej Ronda.
 • ul.Podmiejska:rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni; €“ nawierzchnia bitumiczna grubości 15cm, podbudowa tłuczniowa grubość 20cm, stabilizacja cementem gr. 20 cm w km:0+500,00 do 0+800,00 str. L i P;
 • Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową z oporem wg km.: 0+500-800;
   

Branża mostowa:

 • Zamontowano balustrady stalowe "szczeblinkowe" o wys. h=1200 mm
 • Rozpoczęto prace - umocnienie skarp i dna rz. Regi gabionami i narzutem kamiennym
 • Wykonano zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej mostu z asfaltu twardolanego - gr.4cm

Branża Elektryczna:

 • Wykonano wykop i ułożono rury ochronne dla kabli dla linii oświetleniowej naziemnej- Rondo R1.Rondo R2 - Zamontowano 6 słupów oświetleniowych.
 • Wykonano wykop i ułożono rury ochronne dla kabli dla linii oświetleniowej naziemnej- Rondo R2.

Branża Teletechniczna:

 • Wykonano kablowe rozdzielcze, prefabrykowane oraz SKM-3 - T49 - T62. - w obszarze Ronda nr 3.
 • Przebudowano kanalizację kablową w rury PCW oraz przepusty pod przeszkodami terenowymi dla w/w studni.

Branża Sanitarna

 • Wykonano W9 wraz z przykanalikami;
 • Przyłączono Hydrant pożarowy nadziemny do istniejącej sieci – skrzyżowanie ul. Półwiejskiej z ul. Morską
 • Wykonano Osadniki wód deszczowych OS1 i OS2 z wbudowanym modułem koalescencyjnym .

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2012 roku:

Roboty realizowane w sierpniu 2012r:

Branża drogowa:

 • Wprowadzono nową tymczasową organizację ruchu. Od ul. Parkowej przez Rondo
 • Nr1, ruch odbywa się dwukierunkowo bez sygnalizacji świetlnej.

Okolice ronda R1:

 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz przygotowanie koryta dla wzmocnienia - podłoża za pomocą kolumn betonowych. podbudowy z kruszywa łamanego - stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;
 • Wykonanie nawierzchni bitum. warstwy podbudowy, wiążącej oraz ścieralnej SMA;
 • Wykonanie wzmocnienia nawierzchni podłoża na pozostałym obszarze;
 • Wykonanie nasypów.
 • Wykonanie chodników z kostki betonowej i wysp dojazdowych z kostki kamiennej,
 • Ułożenie krawężników kamiennych i betonowych wokół ronda nr 1;
 • Wykonanie drogi tymczasowej do dyskontu Biedronka.

Ul. Parkowa:

 • Wykonanie zjazdu do posesji km PT13 0+000,00 do KT13 0+035,50;
 • Wykonanie zatoki autobusowej km 0+076,37

Odcinek Nowoprojektowany:

 • Wykonano wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn betonowych z podsypką żwirową;

Ul. Podmiejska

 • Poszerzenie drogi dojazdowej z płyt betonowych (okolice ronda nr 3);
 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego 1314,62m

Skrzyżowanie ulicy Półwiejskiej z Morską:

 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego 300,03m

Branża Sanitarna

ul. Podmiejska

 • Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej na odcinkach OI2/11;D14 z rur GPR 300mm, OI2/2 D33 z rur GRP 300mm, D37 D43 z rur GRP 250mm oraz studni wpustowych deszczowych na danym odcinku;
 • Montaż studni betonowych 200mm D13, D31.1, D31, D38, D39, D40, D41

Okolice Ronda R1:

 • Montaż osadnika OI1 i wylotu kanalizacji do rzeki.

Okolice Ronda R3:

 • Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej D43  D43.1 z rur GRP 200mm oraz studni wpustowych deszczowych na danym odcinku;
 • Montaż studni betonowych 1200mm D43, D43.1

Branża Gazowa:

 • Dokończono pracę na rondzie nr 1   przewód PE 125mm

Branża Elektryczna:

Okolice Ronda R1:

 • Montaż trzech masztów oświetleniowych;
 • Przesunięcie WKL 6 i dwóch szafek pomiarowych;

Okolice Ronda R2:

Montaż masztu oświetleniowego, jego podłączenie, założenie wysięgnika i lampy;

Okolice Ronda R3:

 • Wykonanie przepustu pod kabel DVK 110  2x11m;
 • Ułożenie bednarki, kabla o wymiarach 4x25mm2 w wykopie o długości 45m;
 • Wymiana szafki WK6 na WK10R.

Branża Teletechniczna:

 • Wykonanie kanalizacji kablowej w okolicy ronda nr 3 na odc. T61 T62  T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57;
 • Montaż studni T60, T62, T49, T50, T51, T54, T55, T56, T57

Branża Mostowa:

 • umocniono dno i skarpy rzeki Regi narzutem kamiennym;
 • wykonanie nawierzchni chodnika z żywic syntetycznych o gr. 5mm.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2012 roku:

Zakres rzeczowy robót wykonywanych we wrześniu 2012r.:

Branża drogowa:

 • zieleń z nasadzeniami (całość poza rondem nr 3);
 • elementy stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) (całość poza rondem nr 3);
 • ogrodzenie segmentowe U-12a oraz bariery ochronne U-11a(całość poza  rondem nr 3)
 • ogrodzenia z paneli zgrzewanych z podmurówką prefabrykowaną;
 • warstwy ścieralne z SMA 11 na całości zakresu  (poza rondem nr 3);

Rondo nr 1

 • wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn betonowych z nadsypką żwirową;
 • materac w technologii TBS (na odcinku do nowo projektowanego mostu);
 • nasypy z piasku (na odcinku do nowo projektowanego mostu);
 • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  oraz podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą z MMA (na odcinku do nowo projektowanego mostu);
 • zakończono pracę przy robotach brukarskich ( reszta chodników i ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej gr. 8 cm, krawężników betonowych oraz kamiennych,
 • zatokę autobusową z kostki kamiennej16-18 na zbrojonej płycie betonowej);
 • humusowanie i posianie trawy pozostałej skarpy;
 • ścieżka rowerowa z BA gr. 3cm. wzdłuż ul. Parkowej;

Rondo nr 3

 • wykop pod poduszkę z keramzytu (etap I);
 • wzmocnienie podłoża za pomocą poduszki z keramzytu(etap I);
 • materac wzmacniający w technologii TBS(etap I);

Branża Sanitarna

Rondo R1:

 • kolektor kanalizacji deszczowej D10 D11 oraz D7 z rur GRP;200mm oraz studni
 • wpustowych deszczowych na danym odcinku (W11 – W12);

Rondo R3:

 • kolektor kanalizacji deszczowej D41 D44 z rur GRP 250mm oraz studni wpustowych deszczowych na danym odcinku (W51 W54);

 Branża Gazowa

 • sieć gazową zgodnie z projektem oraz włączenie do istniejącej sieci;

Branża Elektryczna:

Rondo R1:

 • zakończono prace przy oświetleniu ulic (lampy oświetleniowe od1.1-1.17);

Okolice Ronda R3:

 • prace przy oświetleniu zewnętrznym ulic ; ułożenie kabla, bednarki oraz ułożenie rury 3xDVK110

Branża Teletechniczna:

 • zakończono budowę kanalizacji kablowej oraz studni kablowych w okolicy ronda nr 1

Branża Mostowa

 • schody oraz balustrady na skarpie dla obsługi mostu;
 • umocnienia stożków przyczółkowych brukiem z kostki betonowej;
 • nawierzchnia chodnika na moście z żywic syntetycznych gr. 5mm;

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2012 roku:

Opis postępu robót za X 2012

 • Zasadniczo zakończono prace na odcinku od ronda nr 1 do ronda nr 2 wraz z ul. Parkową oraz ul. Podmiejską,
 • Wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego ronda nr 3 (I etap realizacji ronda).
 • Zakończono montaż barier U-11z wyjątkiem obszaru ronda nr 3,
 • Zakończono oznakowanie poziome z wyjątkiem obszaru jw.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie części obiektu tj. od ul. Parkowej poprzez rondo nr 1 do ronda nr 2 wraz z obiektem mostowym w km 0+050,00 nad rzeką Regą oraz sieciami
    

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 16.11.2012 roku:

 

W dniu 16.11.2012r Wykonawca zakończył realizację robót na zadaniu

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl