Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Iwięcino


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Iwięcino”

 


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin
Wykonawca:
EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
 
Zarządzający Projektem:
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "POWIERNIK" Sp. z o.o.
ul. 4 marca 38, 75-708 Koszalin
 

Artykuł z dnia: 2011-02-25 17:06

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

  • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 18.10.2010 rok.
  • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 37.231.757,58 zł.
  • planowana data zakończenia umowy - 15.05.2012 rok.
  • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 27.10.2010 rok

 

Opis projektu:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin – Iwięcino od km 0+012,6 do km 10+349.
Zakres robót będzie obejmował wykonanie bitumicznej nakładki wzmacniającej na istniejącej nawierzchni drogi z wykorzystaniem konstrukcji istniejącej nawierzchni oraz na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach rozbiórek i na poszerzeniach.
Przewiduje się rozbiórkę istniejącego poszerzenia na podbudowie z gruntocementu a także lokalne rozbiórki całej konstrukcji nawierzchni na odcinkach przechodzących przez zwartą zabudowę miejscowości oraz w związku z przebudową istniejących obiektów mostowych i przepustów. Zakres opracowania obejmuje również wykonanie ścieżki rowerowej na całej długości trasy, wykonanie chodników w miejscowościach oraz budowę i przebudowę zatok autobusowych i przepustów.
Do przebudowy przewidziano 2 obiekty mostowe na rzekach Uniesta i Polnica. Obiekt mostowy na rzece Rówianka przewidziano do rozbiórki, a w jego miejsce wykonany zostanie przepust. W miejscowościach Gorzebądź, Skibienko, Sucha Koszalińska oraz Iwięcino zaprojektowano kanalizację deszczową. Konieczna jest także wycinka drzew przydrożnych kolidujących z inwestycją i stanowiących zagrożenie dla ruchu oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów ramach kompensacji przyrodniczej.
W ramach inwestycji zostaną usunięte kolizje z infrastrukturą energetyczną i telekomunikacyjną.

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 27.10.2010 roku:

 


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.12.2010  roku:

Został przekazany dla Wykonawcy plac budowy.
Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót.
W styczniu rozpoczęta będzie wycinka drzew kolidujących z inwestycją.
 


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.01.2011  roku:

W styczniu wykonywano pomiary geodezyjne oraz prowadzona była wycinka  drzew kolidujących z przebudową drogi.


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 28.02.2011  roku:

W lutym kontynuowano pomiary geodezyjne oraz wycinkę  drzew kolidujących z przebudową drogi.


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.03.2011  roku:

W marcu wybudowano dwa tymczasowe mosty objazdowe którymi prowadzony będzie ruch w trakcie przebudowy mostów na rzekach Uniesta i Polnica. Rozpoczęto również roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego.


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.04.2011  roku:

W kwietniu poprowadzono ruch przez dwa tymczasowe mosty objazdowe na rzekach Uniesta i Polnica, rozebrano mosty przeznaczone do przebudowy i rozpoczęto roboty związane z budową nowych mostów. Trwają roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego na odcinkach szlakowych.
Rozpoczęto roboty kanalizacyjne w miejscowości Sucha Koszalińska.

 


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 03.06.2011  roku:

W czerwcu wykonywano przyczółki na mostach nad rzekami Uniesta i Polnica (ruch był prowadzony tymczasowymi mostami objazdowymi), na jednym z mostów ułożone zostały belki ustroju nośnego. W czerwcu na trzech odcinkach szlakowych trwały roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego (wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne).
W miejscowości Sucha Koszalińska i Gorzebądz prowadzono roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

 


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.07.2011  roku:

W lipcu ułożono belki strunobetonowe ustroju nośnego i wykonano płyty betonowe na mostach nad rzekami Uniesta i Polnica (ruch był prowadzony tymczasowymi mostami objazdowymi). W lipcu na trzech odcinkach szlakowych trwały roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego (wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne).
Ułożono na tych odcinkach również warstwę wyrównawczą i wiążącą po jednej stronie jezdni.
W miejscowości Sucha Koszalińska i Gorzebądz i Iwięcino prowadzono roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną. 

 


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.08.2011  roku:

W sierpniu zakończono podstawowe roboty budowlane na mostach nad rzekami Uniesta i Polnica (ruch jest prowadzony tymczasowymi mostami objazdowymi). W sierpniu na trzech odcinkach szlakowych trwały roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego (wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne).
W miejscowości Sucha Koszalińska, Gorzebądz i Iwięcino prowadzono są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną.

 


Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.09.2011  roku:

We wrześniu zostały zakończone roboty wykończeniowe na mostach nad rzekami Uniesta i Polnica (ruch był prowadzony tymczasowymi mostami objazdowymi), natomiast w październiku przewidywane jest udostępnienie mostów dla ruchu samochodowego.
We wrześniu na trzech odcinkach szlakowych zostały zakończone roboty bitumiczne przy układaniu warstwy wyrównawczej i warstwy wiążącej. We wrześniu wykonywano również roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego (wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne).
W miejscowości Sucha Koszalińska, Gorzebądz i Iwięcino prowadzono są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.10.2011  roku:

W październiku zostały udostępnione dla ruchu mosty nad rzekami Uniesta i Polnica.
Na trzech odcinkach o sumarycznej dł. około 3 km ruch odbywa się po ułożonej warstwie wiążącej na całej szerokości drogi. W październiku na trzech następnych odcinkach wykonywano roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego (wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne).
W miejscowości Sucha Koszalińska, Gorzebądz i Iwięcino zasadnicze roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną zbliżają się do ukończenia.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.11.2011  roku:

W listopadzie prowadzono na trzech następnych odcinkach o sumarycznej dł. około 2,8 km roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego (wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne). Ułożono również na około 2 km na jednym pasie ruchu warstwę wyrównawczą i wiążącą.
W miejscowości Sucha Koszalińska i Gorzebądz trwają roboty związane z ustawianiem krawężników i budową chodników oraz zjazdów na posesję Trwają ostatnie prace związane z budową kanalizacji deszczowej i usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.12.2011  roku:

W grudniu prowadzono roboty na czterech odcinkach o sumarycznej dł. około 3,6 km, prowadzono roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego (wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne). Ułożono również na jednym pasie ruchu warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego.
W miejscowości Sucha Koszalińska i Gorzebądz trwają roboty związane z ustawianiem krawężników, budową chodników, zjazdów na posesję oraz usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.01.2012  roku:

 

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 29.02.2012  roku

W lutym z uwagi na niskie temperatury i opady śniegu robót drogowych nie wykonywano.

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.03.2012  roku:

W marcu rozebrano istniejący przepust P3 i prowadzona jest budowa nowego przepustu. Prowadzono roboty związane z poszerzeniami korpusu drogowego (wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne).
W miejscowości Sucha Koszalińska i Gorzebądz wykonano kilkusetmetrowe odcinki bitumiczne po jednej stronie jezdni, kontynuowane są roboty związane z ustawianiem krawężników, budową chodników, zjazdów na posesję oraz usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.04.2012  roku:

W kwietniu prowadzona była budowa przepustu P3 ułożono rurę stalową karbowaną i wykonano jej zasypkę, trwają przygotowania do poprowadzenia ruchu po nowym przepuście. Na odcinku od dr. krajowej nr 6 do m. Gorzebądz prowadzono roboty ziemne związane z poszerzeniami korpusu drogowego.
Na odcinku pomiędzy Suchą Koszalińską a Iwięcinem ułożono warstwę ścieralną. W miejscowości Sucha Koszalińska, Gorzebądz i Iwięcino, kontynuowane są roboty związane z ustawianiem krawężników, budową chodników, zjazdów na posesję oraz usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 31.05.2012  roku:

W maju poprowadzono ruch połową jedni przez przepust P3, i rozebrano most tymczasowy. Na odcinku od dr. krajowej nr 6 do m. Gorzebądz prowadzono roboty ziemne związane z poszerzeniami korpusu drogowego. Wykonano przepust przeciskiem w km 0+284m.
Zakończono układanie warstwy wiążącej w m. Gorzebądz i Iwięcino częściowo również w Suchej Koszalińskiej. W miejscowości Sucha Koszalińska, Gorzebądz i Iwięcino, kontynuowane są roboty związane z ustawianiem krawężników, budową chodników, zjazdów na posesję ogrodzeń oraz usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.06.2012  roku:

W czerwcu poprowadzono ruch całą szerokością przez przepust P3. Na całej długości odcinka wykonano zasadnicze roboty bitumiczne. W miejscowości Sucha Koszalińska, Gorzebądz i Iwięcino, kontynuowane są roboty związane z ustawianiem krawężników, budową chodników, zjazdów na posesję ogrodzeń oraz usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 30.07.2012  roku:

W lipcu wykonywano roboty bitumiczne na zjazdach i skrzyżowaniach. Prowadzono roboty brukarskie na chodnikach, ścieżkach rowerowych i zjazdach indywidualnych. Wykonywano roboty związane z ustawianiem barier ochronnych, humusowaniem skarp oraz sadzeniem drzew i krzewów.

 

Informacja o stanie realizaji projektu  na dzień 06.09.2012  roku:

W dniu 06.09.2012 r. Wykonawca zakończył wszystkie zasadnicze roboty wykonywane w ramach umowy.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl