Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

 
 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT Sp. z o.o
ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2011-02-25 17:26

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 11.12.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 17.573.624,72 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.06.2012 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 21.12.2010 rok

 

Opis projektu:

Celem Projektu jest wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 106 klasy G o nawierzchni bitumicznej na odcinku Rzewnowo - Golczewo na długości ponad 17 km w terenie niezabudowanym oraz przez miejscowości Koplino, Niemica, Samlino i Golczewo wraz z przebudową istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi.
W Projekcie uwzględniono wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowanie konstrukcji nawierzchni bardzo zniszczonej obecnie drogi. 

      Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wycinkę drzew zlokalizowanych w skrajni drogowej
 • Roboty związane z wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) w technologii recyklingu na miejscu, wykonaniem warstwy wiążącej-wyrównawczej oraz warstwy  ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej;
 • Przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów, przebudowę i budowę zatok autobusowych,
 • Budowę chodników oraz miejsc postojowych;
 • Wykonanie elementów uspokojenia ruchu (wysepek kanalizujących ruch, azyli dla pieszych oraz wyniesień nawierzchni jezdni), zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Golczewo, Niemica oraz Samlino;
 • Remont mostu przez rzekę Niemice w km 11+130 oraz przebudowę przepustów drogowych.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 21.12.2010 roku:

  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.02.2011 roku:

Obecnie na zadaniu ze względu na warunki pogodowe nie rozpoczęto robót drogowych. Trwają prace związane z wycinką drzew. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.03.2011 roku:

Obecnie na zadaniu ze względu na warunki pogodowe nie rozpoczęto robót drogowych. Trwają prace związane z uprzątaniem terenu po wycince drzew. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym. W miesiącu marcu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych oraz prace związane z przebudowa obiektów inżynierskich.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2011 roku:

Trwają prace związane z uprzątaniem terenu po wycince drzew oraz z usuwaniem karczy po ściętych drzewach. Rozpoczęto prace drogowe w m. Koplino oraz prace związane z remontem mostu w m. Niemica. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.05.2011 roku:

Trwają prace związane z uprzątaniem terenu po wycince drzew oraz z usuwaniem karczy po ściętych drzewach. Trwają prace drogowe w m. Koplino i Samlino oraz prace związane z remontem mostu w m. Niemica. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.06.2011 roku:

Trwają prace związane z uprzątaniem terenu po wycince drzew oraz z usuwaniem karczy po ściętych drzewach. Trwają prace drogowe w m. Niemica, Koplino, Samlino oraz Rarwino. Wykonywane są prace związane z budową ciągów pieszych i kanalizacją deszczową. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.  

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2011 roku:

Zakończono prace związane z uprzątaniem terenu po wycince drzew i krzewów, prowadzone były prace ziemne na poboczach dróg związane z wykonywaniem koryt pod chodniki i zatoki autobusowe i budowę kanalizacji deszczowych w terenach zabudowanych – m. Samlino i Niemica. Rozpoczęto prace na odcinkach szlakowych związane z odtwarzaniem konstrukcji nawierzchni po karczach usuniętych drzew. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.   

   

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.08.2011 roku:

W miesiącu lipcu prowadzone były prace ziemne na poboczach dróg związane z wykonywaniem odtworzenia nawierzchni po karczach drzew, wykonywaniem koryt pod chodniki i zatoki autobusowe i budowę kanalizacji deszczowych w terenach zabudowanych – m. Samlino i Niemica. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.    

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.11.2011 roku:

W miesiącu październiku prowadzone były prace remontowe nawierzchni związane z poszerzeniami, wykonywaniem podbudowy z MCE oraz bitumiczną warstwą wyrównawczą nawierzchni. Wykonano około 60 % zakresu prac związanych z konstrukcją nawierzchni na odcinkach szlakowych. Prace ziemne związane z wykonywaniem koryt pod chodniki i zatoki autobusowe, prace nawierzchniowe oraz budowa kanalizacji deszczowych w terenach zabudowanych – m. Samlino, Koplino i Niemica szacuje się na około 70 %. Rozpoczęto prace na moście w m. Niemica. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.12.2011 roku:

W miesiącu listopadzie prowadzone były prace remontowe nawierzchni związane z poszerzeniami, wykonywaniem podbudowy z MCE oraz bitumiczną warstwą wyrównawczą nawierzchni. Rozpoczęto wykonywanie bitumicznej warstwy ścieralnej na odcinkach szlakowych. Wykonano około 80 % zakresu prac związanych z konstrukcją nawierzchni na odcinkach szlakowych. Prace ziemne związane z wykonywaniem koryt pod chodniki i zatoki autobusowe, prace nawierzchniowe oraz budowa kanalizacji deszczowych w terenach zabudowanych – m. Samlino, Koplino i Niemica szacuje się na około 90 %. Prowadzone były prace na moście w m. Niemica. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.01.2012 roku:

W miesiącu grudniu prowadzone były prace zabezpieczające przebudowywaną drogę przed zimą i częściowo prace remontowe nawierzchni. Dotychczas wykonano około 80 % zakresu prac związanych z konstrukcją nawierzchni na odcinkach szlakowych. Prace ziemne związane z wykonywaniem koryt pod chodniki i zatoki autobusowe, prace nawierzchniowe oraz budowa kanalizacji deszczowych w terenach zabudowanych – m. Samlino, Koplino i Niemica szacuje się na około 90 %. Prowadzone też były prace na moście w m. Niemica. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.01.2012 roku:

W miesiącu styczniu prowadzone były znikome prace związane z przebudową drogi, szeroki front robót został zamknięty ze względu na zimowe temperatury. Dotychczas wykonano około 80 % zakresu prac związanych z konstrukcją nawierzchni na odcinkach szlakowych oraz około 30 % w terenach zabudowanych. Prace ziemne związane z wykonywaniem koryt pod chodniki i zatoki autobusowe, prace nawierzchniowe oraz budowa kanalizacji deszczowych w terenach zabudowanych – m. Samlino, Koplino i Niemica szacuje się na około 90 %. Odcinki gdzie były prowadzone prace oraz gdzie nie zakonczono robót przed zimą oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.02.2012 roku:

W miesiącu lutym szeroki front robót został zamknięty ze względu na zimowe temperatury. Prowadzone były prace związane z wykonywaniem rowów i profilowaniem skarp. Dotychczas wykonano około 80 % zakresu prac związanych z konstrukcją nawierzchni na odcinkach szlakowych oraz około 30 % w terenach zabudowanych. Prace ziemne związane z wykonywaniem koryt pod chodniki i zatoki autobusowe, prace nawierzchniowe oraz budowa kanalizacji deszczowych w terenach zabudowanych – m. Samlino, Koplino i Niemica szacuje się na około 90 %. Odcinki gdzie były prowadzone prace oraz gdzie nie zakończono robót przed zimą oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.04.2012 roku:

W miesiącu marcu wznowione zostały prace na zadaniu. Prowadzone były prace związane z wykonywaniem rowów i profilowaniem skarp oraz przebudową przepustów znajdujących pod drogą wojewódzką. Dotychczas wykonano około 80 % zakresu prac związanych z konstrukcją nawierzchni na odcinkach szlakowych oraz około 30 % w terenach zabudowanych. Prace ziemne związane z wykonywaniem chodników, zatok autobusowych oraz budowie kanalizacji deszczowej w terenach zabudowanych – m. Samlino, Koplino i Niemica szacuje się na około 90 %. Odcinki gdzie były prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2012 roku:

W miesiącu kwietniu prowadzone były prace związane z wykonywaniem rowów i profilowaniem skarp oraz przebudową przepustów znajdujących pod drogą wojewódzką. Zakres wykonanych do tej pory prac związanych z przebudową przepustów szacuje się na poziomie ok.20%, a prac związanych z przebudową mostu w Niemicy na około 85%. Dotychczas wykonano około 80 % zakresu prac związanych z konstrukcją nawierzchni na odcinkach szlakowych oraz około 30 % w terenach zabudowanych. Prace ziemne związane z wykonywaniem chodników, zatok autobusowych oraz budowie kanalizacji deszczowej w terenach zabudowanych – m. Samlino, Koplino i Niemica szacuje się na około 90 %. Odcinki gdzie były prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2012 roku:

W miesiącu maju prowadzone były prace związane z wykonywaniem rowów i profilowaniem skarp oraz przebudową przepustów znajdujących pod drogą wojewódzką. Trwały też prace związane z układaniem warstw bitumicznych na całym odcinku przebudowywanej drogi. Zakres wykonanych do tej pory prac związanych z przebudową przepustów szacuje się na poziomie ok.70%, a prac związanych z konstrukcją nawierzchni na około 85 %. Pozostałe prace w tym roboty ziemne, związane z wykonywaniem chodników, zatok autobusowych oraz budowie kanalizacji deszczowej w terenach zabudowanych zostały zasadniczo zakończone, prowadzone są prace wykończeniowe. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie pozostałych warstw bitumicznych, zakończenie prac związanych z przebudowa przepustów oraz wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego drogi. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2012 roku:

W miesiącu czerwcu prowadzone były prace związane z wykonywaniem rowów i profilowaniem skarp oraz przebudową przepustów znajdujących pod drogą wojewódzką. Trwały też prace związane z układaniem warstw bitumicznych na całym odcinku przebudowywanej drogi oraz prace związane z wprowadzaniem stałej docelowej organizacji ruchu- wykonywano oznakowanie poziome i pionowe. Zasadnicze prace związane z realizacją inwestycji zostały ukończone – Wykonawca zgłosił roboty do odbioru. Obecnie trwa procedura odbiorowa.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl