Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek – Kamień Pomorski


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek – Kamień Pomorski”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca Lider:
PRD POL-DRÓG Nowogard S.A.
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard

Wykonawca Partner:
Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
ul. L. Waryńskiego 29, 71-310Szczecin

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:  

Artykuł z dnia: 2011-02-25 17:42

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 31.12.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 28.930.901,52 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.06.2012 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 21.01.2011 rok

 

Opis projektu:

Celem Projektu jest wykonanie przebudowy drogi woj. nr 107 klasy GP na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski na długości około 7,4 km w terenie niezabudowanym oraz przez miejscowości Wrzosowo i Wrzosowo Kolonia a także drogi woj. nr 102 klasy G w miejscowości Dziwnówek na długości około  0,75 km. Przebudowa drogi polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni i poszerzeniu jezdni na całej długości do szer. 7,0 m z poboczami szer. 2,0 m o konstrukcji jak jezdnia wraz z przebudową istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi. W Projekcie uwzględniono wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowanie konstrukcji nawierzchni bardzo zniszczonej obecnie drogi. 
Zakres robót:

 • roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, zdjęcie humusu, wycinka drzew i krzewów znajdujących się w skrajni drogowej
 • roboty ziemne- wykopy, nasypy
 • podbudowy z kruszywa łamanego, betonu, betonu asfaltowego
 • wyrównania podbudowy kruszywem łamanym, masą min-asf.
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego i SMA
 • ciągi pieszo-rowerowe, chodniki
 • przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów, budowa skrzyżowań typu rondo
 • budowa zatok autobusowych
 • przepusty pod koroną drogi i zjazdami
 • oznakowanie poziome i pionowe
 • krawężniki betonowe i kamienne
 • przebudowa wodociągu i usuniêcie kolizji z sieciami gazowymi i sanitarnymi
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej
 • budowa i przebudowa oświetlenia drogowego
 • kanalizacja deszczowa w m. Dziwnówek, Wrzosowo, Wrzosowa Kolonia.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania budowy 21.01.2011 roku:

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.03.2011 roku:

Obecnie na zadaniu ze względu na warunki pogodowe nie rozpoczęto robót drogowych. Trwają prace związane z uprzątaniem terenu po wycince drzew, które usunięto w miesiącu lutym. W miesiącu marcu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi w m. Dziwnówek.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2011 roku:

Trwają prace związane z uprzątaniem terenu po wycince drzew oraz prace związane z usuwaniem karczy po drzewach. Rozpoczęto prace ziemne związane z wykonywaniem poszerzenia jezdni na odcinku Kamień Pomorski – Wrzosowo – m. Wrzosowo. Trwają prace związane z przebudową wodociągu na odcinku od m. Dziwnówek do m. Wrzosowo. Rozpoczęto prace związane z usuwaniem kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej w miejscowości Dziwnówek oraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wykonywaniem ciągów pieszych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.05.2011 roku:

Trwają prace ziemne związane z wykonywaniem poszerzenia jezdni na odcinku Kamień Pomorski – Wrzosowo – m. Wrzosowo. Trwają prace związane z przebudową wodociągu na odcinku od m. Dziwnówek do m. Wrzosowo. Trwają prace związane z usuwaniem kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej oraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wykonywaniem ciągów pieszych w miejscowości Dziwnówek. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.06.2011 roku:

W miesiącu maju wykonywane były prace ziemne związane z wykonywaniem poszerzenia jezdni oraz budową ciągów pieszo-rowerowych na odcinku Kamień Pomorski – Wrzosowo – m. Wrzosowo, związane z przebudową wodociągu na odcinku od m. Dziwnówek do m. Wrzosowo, z wykonywaniem przepustów drogowych pod jezdnią oraz z usuwaniem kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej i przebudową kanalizacji deszczowej, a także wykonywaniem ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów w miejscowości Dziwnówek.  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2011 roku:

W miesiącu czerwcu wykonywane były prace ziemne związane z wykonywaniem poszerzenia jezdni oraz budową ciągów pieszo-rowerowych na odcinku Kamień Pomorski – Wrzosowo – m. Wrzosowo, związane z przebudową wodociągu na odcinku od m. Dziwnówek do m. Wrzosowo, z wykonywaniem przepustów drogowych pod jezdnią oraz z usuwaniem kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej i przebudową i budową kanalizacji deszczowej, a także wykonywaniem ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów w miejscowości Dziwnówek. Ponadto prowadzone były prace związane z układaniem warstw bitumicznych nawierzchni drogi w m. Dziwnówek oraz na odcinku szlakowym Kamień Pomorski –Wrzosowo oraz Wrzosowo – Dziwnówek. Zaawansowanie dotychczasowe robót szacuje się na poziomie 40%. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.08.2011 roku:

W miesiącu lipcu wykonywane były prace ziemne i roboty bitumiczne związane z wykonywaniem poszerzenia jezdni oraz budową ciągów pieszo-rowerowych na odcinku Kamień Pomorski – Wrzosowo – m. Wrzosowo. Prowadzono też prace związane z przebudową i budową kanalizacji deszczowej, budową ciągów pieszych i zjazdów w terenach zabudowanych. Ponadto prowadzone były prace związane z układaniem warstw bitumicznych nawierzchni drogi na odcinku szlakowym Kamień Pomorski –Wrzosowo oraz Wrzosowo – Dziwnówek. Zaawansowanie rzeczowe robót szacuje się na poziomie 45%. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.11.2011 roku:

W miesiącu październiku wykonywane były roboty bitumiczne związane z wykonywaniem poszerzenia jezdni oraz warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni drogi wojewódzkiej na całym odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 107. Prowadzono prace związane z budową ciągów pieszo-rowerowych na odcinku Kamień Pomorski – Wrzosowo – m. Wrzosowo oraz w m. Dziwnówek- wykonano około 50 % całosci nawierzchni bitumicznej ścieżek. Rozpoczęto prace związane z budową ronda w m. Dziwnówek. Prace związane z infrastrukturą techniczną drogi tj. kanalizacja deszczowa, usuniecie kolizji wykonane zostały na poziomie około 70% całego zakresu prac. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.  

 

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.12.2011 roku:

W miesiącu listopadzie wykonywane były roboty bitumiczne związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi wojewódzkiej na całym odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 107. Prowadzono prace związane z budową ciągów pieszo-rowerowych na odcinku Kamień Pomorski – Wrzosowo – m. Wrzosowo oraz w m. Dziwnówek- wykonano około 70 % całości nawierzchni bitumicznej ścieżek. Rozpoczęto prace związane z budową ronda w m. Dziwnówek. Prace związane z infrastrukturą techniczną drogi tj. kanalizacja deszczowa, usuniecie kolizji wykonane zostały na poziomie około 80% całego zakresu prac. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.  

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.01.2012 roku:

 

W miesiącu grudniu wykonywane były roboty bitumiczne związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi wojewódzkiej na całym odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 107. Trwały prace zwiiazane z abezpieczeniem drogi przed zimą. Rozpoczęto prace związane z budową ronda w m. Dziwnówek. Prace związane z infrastrukturą techniczną drogi tj. kanalizacja deszczowa, usuniecie kolizji wykonane zostały na poziomie około 80% całego zakresu prac. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.02.2012 roku:

W miesiącu styczniu wstrzymane zostały roboty bitumiczne związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi wojewódzkiej na całym odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 107 ze względu na okres zimowy. Prowadzone były prace ziemne związane z wykonywaniem rowów i poboczy oraz prace związane z budową ronda w m. Dziwnówek. Prace związane z przebudową drogi na całym odcinku szacuje sie na wykonane na poziomie ok 65%. Prace związane z infrastrukturą techniczną drogi tj. kanalizacja deszczowa, usuniecie kolizji wykonane zostały na poziomie około 80% całego zakresu prac. Odcinki gdzie są prowadzone prace oraz w miejscach gdzie prace nie zostały zakończone przed zimą oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.03.2012 roku:

W miesiącu lutym wstrzymane zostały roboty na całym odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 107 ze względu na okres zimowy. Prowadzone były znikome prace ziemne związane z wykonywaniem rowów i poboczy. Prace związane z przebudową drogi na całym odcinku szacuje sie na wykonane na poziomie ok 70%. Prace związane z infrastrukturą techniczną drogi tj. kanalizacja deszczowa, usuniecie kolizji wykonane zostały na poziomie około 80% całego zakresu prac. Odcinki gdzie są prowadzone prace oraz w miejscach gdzie prace nie zostały zakończone przed zimą oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.04.2012 roku:

W miesiącu marcu wznowiono roboty na całym odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 107. Prowadzone były prace głównie w m. Dziwnówek związane z przebudową ronda oraz w m. Wrzosowo związane z budowa kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury podziemnej. Prowadzone też były prace ziemne związane z wykonywaniem rowów i poboczy oraz prace brukarskie na całym odcinku przebudowywanej drogi. Prace związane z przebudową drogi na całym odcinku szacuje sie na wykonane na poziomie ok 75%. Prace związane z infrastrukturą techniczną drogi tj. kanalizacja deszczowa, usuniecie kolizji wykonane zostały na poziomie około 85% całego zakresu prac. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.   

 

 Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.06.2012 roku:

W miesiącu maju prowadzone były prace bitumiczne związane z układaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni na całym odcinku drogi od m. Dziwnówek do m. Kamień Pomorski. Prowadzono też prace w m. Dziwnówek oraz za m. Wrzosowo związane z przebudową skrzyżowań typu rondo. Wykonywano też prace w m. Wrzosowo związane z budowa kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury podziemnej oraz wykonywaniem ciągów pieszych i rowerowych. Prowadzone też były prace ziemne związane z wykonywaniem rowów i poboczy na całym odcinku drogi. Prace związane z przebudową drogi na całym odcinku szacuje sie na wykonane na poziomie ok 90%. Prace związane z infrastrukturą techniczną drogi tj. kanalizacja deszczowa, usuniecie kolizji wykonane zostały na poziomie około 95% całego zakresu prac. Odcinki gdzie są prowadzone prace oznakowane są oznakowaniem tymczasowym.   

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2012 roku:

W miesiącu czerwcu prowadzone były prace bitumiczne związane z układaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni na całym odcinku drogi od m. Dziwnówek do m. Kamień Pomorski. Prowadzono też prace w m. Dziwnówek oraz za m. Wrzosowo związane z przebudową skrzyżowań typu rondo. Wykonywano też prace związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu- oznakowanie poziome i pionowe. Prowadzone też były prace ziemne związane z wykonywaniem rowów i poboczy na całym odcinku drogi. Zasadnicze prace związane z wykonaniem inwestycji zostały zakończone. Wykonawca zgłosił budowę do odbioru, obecnie trwa procedura odbiorowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl