Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy-Sławno


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy-Sławno”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o.
ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz
 

Artykuł z dnia: 2011-02-25 18:09

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 13.01.2011 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 25.488.206,68 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.06.2012 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 25.01.2011 rok

 

Opis projektu:

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,  dofinansowanie będzie wynosiło 100% wartości całego projektu. Wartość robót budowlanych 25 488 206,68 zł (brutto) .
Zakres przebudowy obejmuje drogę wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi na długości około 15km. Przebudowa realizowana będzie w km od 9+000 do km 24+042,50 w tym budowa obejścia dla miejscowości Krupy ( od km 10+465 do km 11+185) oraz przebudowa skrzyżowania na rondo w miejscowości Grzybno.
W projekcie uwzględniono także rozbiórkę wiaduktu kolejowego i remont przepustów pod drogą oraz przepustów pod zjazdami.
Przebudowa zlokalizowana jest po trasie istniejącej drogi wraz  z poszerzeniem i wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni, remontem i uzupełnieniem odwodnienia oraz rozbudową elementów drogowych w miejscowościach w tym rozbudową chodników.
Przebudowa obejmuje wykonanie następujących robót:

 1. Roboty przygotowawcze w tym wycinka drzew i krzaków, roboty ziemne i rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz istniejącego oznakowania.
 2. Roboty związane z wykonywaniem nawierzchni drogi, zjazdów, zatok autobusowych wraz z peronami w tym: podbudowy z kruszyw, betonu, nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchnie bitumiczne
 3. Roboty wykończeniowe związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego w tym ustawienie znaków aktywnych
 4. Roboty branżowe w tym:
 • •    odwodnienie powierzchniowe do rowów w terenie niezabudowanym:
  • wykonanie nowego rowu poza chodnikiem lub między chodnikiem a jezdnią,
  • przedłużenie przepustów lub wykonanie odcinków rowów krytych,
  • wykonanie drenaży i ścieków korytkowych,
  • oczyszczenie, regulacja, umocnienie skarp rowów istniejących
 • wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Stary Jarosław,
 • wykonanie oświetlenia ronda i przebudowa istniejącego oświetlenia i usunięcie kolizji z kablami energetycznymi,
 • usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną,
 • rozbiórka ustroju nośnego oraz przyczółków wiaduktu znajdującego się w ciągu nieczynnej trasy kolejowej Sławno-Ustka, nad ul. Morską w m. Sławno,
 • budowa nowych przepustów i remonty istniejących przepustów

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 25.01.2011 roku:

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2011 roku:

W miesiącu lutym wykonywane były roboty związane z wycinką drzew i krzewów. Odhumusowano trasę pod budowę obejścia w miejscowości Krupy – na tym też odcinku trwają prace archeologiczne. W miesiącu marcu planowane jest rozebranie istniejącego wiaduktu kolejowego w ciągu nieczynnej trasy kolejowej nad ulicą Morską w Sławnie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2011 roku:

 

Zakończono wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. W miejscowości Sławno rozebrano wiadukt kolejowy. Wykonawca po odhumusowaniu trasy pod budowę obwodnicy w m. Krupy, wykonuje nasyp obciążający. Na obejściu Krupy zakończono prace archeologiczne. Na odcinku od km 22+694 do km 23+980 trwają prace przy poszerzeniu korpusu drogi – nasyp pod chodnik w m. Sławno. W ramach robót branży mostowej trwają prace związane z budową nowego przepustu z rur stalowych karbowanych w km 10+527 oraz z wydłużeniem istniejącego przepustu z rury betonowej w km 10+464 w miejscowości Krupy.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2011 roku:

 

W miesiącu kwietniu Wykonawca rozpoczął prace brukarskie – ustawianie krawężników drogowych na odcinku od Hm 22+240 do Hm 23+850. Na obejściu miejscowości Krupy zakończono wykonanie nasypu przeciążającego. Trwają prace przy układaniu dolnych warstw konstrukcji – dwie warstwy grunto – cementu poza nasypem przeciążającym. Na odcinku Hm 18+250 do Hm 22+240 rozpoczęto roboty związane z wykonaniem warstwy grunto-cementu pod poszerzenie jezdni. W miejscowości Sławno nadal trwają roboty z przestawieniem istniejących słupów oświetleniowych oraz fundamentów pod słupy oświetleniowe. W ramach robót branży mostowej Wykonawca przystąpił do wydłużenia i remontu istniejącego przepustu w km 23+885 w Sławnie.


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2011 roku:

 

W miesiącu maju nadal trwają prace brukarskie związane z układaniem krawężnika. Na obejściu w m. Krupy wykonywane są prace związane z układaniem warstwy z kruszywa 0-31,5mm. Wykonawca wykonuje koryta pod poszerzenia – na odcinku od km 16+000 do km 16+900 oraz w km od 10+000 do m10+350. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem grunto-betonu pod pobocze jezdni na odc. od km 10+770 do 11+160 i od km 16+000 do 22+900. Wykonawca wykonuje roboty ziemne – na docinku od km 22+700 do 22+800. W km 21+500 do 23+975 trwają prace związane z wykonaniem nasypów. W ramach robót branży mostowej Wykonawca remontuje  istniejący przepust w km 23+885 oraz w km 23+420 w Sławnie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2011 roku:

W miesiącu czerwcu trwają prace brukarskie związane z układaniem krawężnika i kostki brukowej pod chodniki. W związku z zakończeniem osiadania nasypu przeciążającego w m. Krupy, Wykonawca przystąpił do jego rozbiórki. Trwają roboty związane z poszerzeniem korpusu pod jezdnię i chodniki. Wykonywane są roboty ziemne- wykopy i nasypy. Zakończono remont przepustu w km 23+885, nadal trwa remont przepustu w km 22+420 w Sławnie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2011 roku:

W miesiącu lipcu Wykonawca przystąpił do wykonywania robót z zakresu branży sanitarnej w m. Stary Jarosław. Wykonał ok. 50 mb kanalizacji deszczowej. Zakończono roboty elektryczne w m. Sławno i Stary Jarosław. Nadal trwają prace brukarskie związane z układaniem krawężnika, ścieków podchodnikowych i kostki brukowej. Trwają roboty związane z poszerzeniem korpusu pod jezdnię. Zakończono remont przepustu w km 16+264, rozpoczęto budowę nowego przepustu w km 11+085 na obejściu m. Krupy.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2011 roku:

W miesiącu sierpniu rozpoczęto roboty bitumiczne związane z układaniem warstwy wyrównawczej na obejściu m. Krupy oraz na odcinkach szlakowych. Na kolejnych odcinkach przebudowywanej drogi trwają roboty związane z poszerzeniem korpusu pod jezdnię. Rozpoczęto prace przy przepuście w km 20+300, a zakończono remont przepustu w km 13+150 oraz w km 11+085.
Wykonywane są roboty brukarskie związane z układaniem krawężników i kostki brukowej pod chodniki. Trwają roboty sanitarne w m. Stary Jarosław.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2011 roku:

W miesiącu wrześniu kontynuowano roboty bitumiczne związane z układaniem warstwy wiążąco-wyrównawczej na odcinkach szlakowych. Nadal trwają roboty związane z poszerzeniem korpusu pod jezdnię- m.in. pod nowe rondo w Grzybnie. Rozpoczęto prace przy przepuście w km 13+800 w m. Stary Jarosław.
Nadal trwają roboty brukarskie związane z układaniem krawężników i kostki brukowej pod chodniki. Prowadzone są rozbiórki istniejących bruków pod budowę nowo - projektowych, oraz kontynuowane są roboty sanitarne w m. Stary Jarosław.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2011 roku:

W miesiącu październiku kontynuowano roboty bitumiczne związane z układaniem warstwy wiążąco-wyrównawczej na odcinkach szlakowych oraz rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej z SMA na odcinku Krupy- Stary Jarosław. Zakończono wykonanie przepustu w km 13+808 oraz w km 17+821.
Nadal trwają roboty brukarskie związane z układaniem krawężników i ścieków. Wykonywano konstrukcje wysp spowalniających. Trwają prace przy oczyszczaniu rowów. Kontynuowane są roboty sanitarne w m. Stary Jarosław.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2011 roku:

W miesiącu listopadzie na odcinku od Krup do Starego Jarosławia ułożona została warstwa ścieralna z SMA . Nadal trwają roboty brukarskie w miejscowości Stary Jarosław. Wykonywano prace przy oczyszczaniu i profilowaniu rowów na dalszych odcinkach. Kontynuowane są roboty sanitarne w m. Stary Jarosław.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2011 roku:

W miesiącu grudniu kontynuowano roboty brukarskie w miejscowości Stary Jarosław. Wykonywano prace związane z wykonaniem nasypu pod pobocze. Oczyszczano i profilowano rowy na odc. 9+000 – 13+450. Kontynuowano roboty sanitarne związane z układaniem przepustów pod zjazdami.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2012 roku:

W miesiącu styczniu ze względu na złe warunki atmosferyczne Wykonawca ograniczył się z wykonywaniem robót i realizowano zmniejszony zakres prac.
W ramach robót brukarskich ustawiano oporniki betonowe na zjazdach, wykonywano warstwy konstrukcyjne pod zjazdy oraz zatoki autobusowe. Kontynuowano oczyszczanie i profilowanie rowów.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.02.2012 roku:

W miesiącu lutym ze względu na złe warunki atmosferyczne czyli „atak zimy”, tj. opady śniegu oraz temperaturę powietrza sięgającą w ciągu dnia nawet do – 25o C prace przy budowie DW 205 w okresie od 30.01.2012 do 20.02.2012r. zostały wstrzymane. Pod koniec lutego, gdy pogoda się poprawiła Wykonawca zaczął kontynuować następujące prace: w ramach robót brukarskich ustawiano oporniki betonowe, oczyszczano rowy i układano rury przepustów pod zjazdami na odc. 16+700 – 19+000.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2012 roku:

W miesiącu marcu Wykonawca realizował następujące prace:

 • w ramach robót brukarskich układano krawężniki i nawierzchnię z brukowca na zatokach autobusowych oraz na rondzie w miejscowości Grzybno,
 • w ramach robót ziemnych trwają prace związane z oczyszczaniem istniejących rowów,
 • wykonano koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2012 roku:

W miesiącu kwietniu Wykonawca realizował następujące prace:

 • w ramach robót brukarskich wykonywano roboty drogowe przy wjazdach na tereny
 • prywatne oraz na rondzie i na skrzyżowaniu w Krupach
 • realizowano roboty bitumiczne (układano warstwę wiążącą) na wjazdach i na wjeździe do Krup
 • wykonywano roboty brukarskie chodników w m. St. Jarosław
 • rozpoczęto hydroobsiew na skarpach
 • zakończono wszystkie roboty sanitarne
 • trwa ustawiane słupów lamp oświetleniowych na rondzie w Grzybnie
 • na miesiąc maj zaplanowano regulację wpustów

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2012 roku:

W miesiącu maju Wykonawca realizował następujące prace:

 • wykonywano warstwę ścieralną z SMA
 • montowano bariery energochłonne
 • trwają roboty brukarskie związane z układaniem chodników w Starym Jarosławiu
 • trwa uzupełnianie hydroobsiewu na skarpach
 • zakończono wszystkie roboty elektryczne
 • regulowano wpusty

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 07.08.2012 roku:

W miesiącu lipcu Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Procedury odbiorowe zakończono spisaniem w dniu 07.08.2012 protokołu odbioru końcowego.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl