Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
EKO-INWEST S.A.
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2011-03-09 06:52

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 11.01.2011 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 13.455.551,17 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.05.2012 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 21.01.2011 rok

 

Opis projektu:

Planowanym przedsięwzięciem są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi od Mrzeżyna do Trzebusza o łącznej długości około 6,4km. Celem projektu jest wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. W ramach tego projektu zostanie przebudowane skrzyżowanie typu zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Mrzeżyno.

Przebudowa obejmuje również:

 • przebudowę zatok autobusowych,
 • wyprofilowanie nienormatywnych poboczy,
 • renowacje rowów drogowych,
 • umocnienie zjazdów gospodarczych,
 • wykonanie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego istniejącego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 obejmuje również rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i wykonanie nowego mostu. W ramach tej inwestycji zostaną również przebudowane przepusty znajdujące się na odcinku szlakowym.

Roboty budowlane swoim zakresem obejmują również budowę :

 • odwodnienia,
 • oświetlenia,
 • ciągów pieszych

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 31.01.2011 roku:

Wykonawca jest w trakcie zapoznawania się z projektem i organizowaniem zaplecza budowy.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2011 roku:

Wykonawca wykonał wycinkę drzew w ramach prowadzonej inwestycji. Trwa zakładanie osnowy geodezyjnej dla potrzeb budowy. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2011 roku:

Wykonawca oddał do użytku most tymczasowy (objazdowy) i przystąpił do rozbiórki starego obiektu mostowego. W miejscowości Mrzeżyno trwają prace przygotowawcze tj. demontaż chodników krawężników celem przygotowania terenu do przebudowy infrastruktury podziemnej (tzn. kanalizacji sanitarnej; sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej). 


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2011 roku:

Wykonawca oddał do użytku most tymczasowy (objazdowy) i przystąpił do rozbiórki starego obiektu mostowego. W miejscowości Mrzeżyno trwają prace przygotowawcze tj. demontaż chodników krawężników celem przygotowania terenu do przebudowy infrastruktury podziemnej (tzn. kanalizacji sanitarnej; sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej). 


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2011 roku:

Wykonawca wbił pale pod przyczółki i rozpoczął prace rozbiórkowe starego obiektu mostowego. W miejscowości Mrzeżyno trwają prace związane wykonaniem ronda (tj. stawianie krawężników, obrzeży oraz układanie chodników).


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2011 roku:

Na obiekcie mostowym są w trakcie wykonywania przyczółki mostowe. Zostało przestawione oświetlenie w miejscowości Mrzeżyno. Obecnie trwają prace brukarskie na dojeździe do ronda od strony Trzebiatowa.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2011 roku:

Przy obiekcie mostowym trwają prace przy drugim przyczółku mostowym. Wykonywane są prace ziemne na odcinku gdzie droga biegnie po nowym śladzie. Trwają prace brukarskie na rondzie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2011 roku:

Trwają prace przy wykonywaniu poszerzeń jezdni na odcinku szlakowym. Zalewana jest płyta nowobudowanego mostu. Wykonywane są prace brukarskie w miejscowości Trzebusz tj. krawężniki, obrzeża, chodniki.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2011 roku:

Wykonawca przystąpił do układania warstwy wyrównawczej i wiążącej na odcinku szlakowym. W miejscowości Trzebusz trwają prace rozbiórkowe murowanej stodoły, ogrodzeń jak i nawierzchni –zgodnie z projektem.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2011 roku:

Wykonawca układa podbudowę z kruszywa łamanego pod warstwy konstrukcyjne jezdni w miejscowości Mrzeżyno. Obiekt mostowy przygotowywany jest do ułożenia warstw izolacyjnych płyty pomostu W miejscowości Trzebusz zakończyły się prace rozbiórkowe murowanej stodoły i ogrodzeń.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2011 roku:

Na docinku szlakowym pomiędzy Mrzeżynem, a Trzebuszem została ułożona warstwa ścieralna z wyłączeniem odcinka pod przepust. Wykonywane są zatoki autobusowe jak i wyspy spowalniające. W miejscowości Trzebusz zakończono prace związane z branżą sanitarną jak i teletechniczną. Po dokonaniu rozbiórek nawierzchni w Trzebuszu odkryto grunt plastyczny, co powoduje konieczność wprowadzenie rozwiązania zamiennego. Obiekt mostowy został wykonany w 85% i trwa przygotowywanie dokumentów celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu mostowego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.12.2011 roku:

Z uwagi na panująca pogodę główne roboty zostały wstrzymane. Trwają jedynie prace porządkowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2012 roku:

Z uwagi na panującą pogodę tj. niską temperaturę prace zostały wstrzymane.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2012 roku:

Z uwagi na panującą pogodę tj. niską temperaturę prace zostały wstrzymane.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.02.2012 roku:

Z uwagi na panującą pogodę tj. niską temperaturę i opady śniegu prace zostały wstrzymane.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.03.2012 roku:

Wykonawca rozpoczął roboty ziemne w miejscowości Trzebusz związane z wymianą gruntu oraz przystąpił do robót przygotowawczych dotyczących przebudowy przepustu.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2012 roku:

Trwają prace przy przepuście w km 5+013 oraz w m. Trzebusz. Wykonawca rozpoczął nasadzenia drzew i krzewów. Na odcinku szlakowym prowadzone jest plantowanie oraz humusowanie poboczy.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.05.2012 roku:

W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót w m. Trzebusz Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia robót. Termin zakończenia prac został przedłużony do 30.06.2012r.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2012 roku:

W dniu 30.06.2012 roku wykonawca zgłosił zakończenie robót. Została rozpoczęta procedura odbiorowa robót celem formalnego zakończenia inwestycji.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl