Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162


Tytuł projektu:

„Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Komplet Inwest s.j., Tomasz Granops, Elżbieta Prażmowska-Nieboj
ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
Siedziba spólki: ul. Miedziana 19/1, 71-636 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2011-03-14 06:47

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 20.08.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 8.576.861,75 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.05.2012 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 07.09.2010 rok

 

Opis projektu:

Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 w m. Sławoborze jest realizowana na odc. o dł. ok. 2,4 km o nawierzchni bitumicznej , klasy G. Zakres przebudowy obejmuje branże: drogową ( przebudowa ulic, chodników, zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo;  mostową – rozbiórka starego i budowa nowego mostu; budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej; przebudowa oświetlenia drogowego; branżę telekomunikacyjną.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 07.09.2010 roku:

W dniu 07.09.2010 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy, tj. wybranej w drodze przetargu STRABAG  Sp.  z  o.o. z Pruszkowa, przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, tj. Realizatora Umowy, placu budowy w terenie. Przekazanie placu odbyło się przy udziale przedstawicieli firmy Zarządzającej  - Komplet Inwest s.j. 

 

Informacje o stanie projektu na dzień 31.10.2010 roku:

W miesiącu październiku Wykonawca  przygotował oznakowanie objazdu – w ciągu drogi powiatowej, na czas prowadzenia robót związanych z przebudową mostu na rzece Pokrzywnicy. Rozpoczął także prace związane z przebudową mostu, to jest wykonał prace rozbiórkowe oraz rozpoczął zabijanie ścianki szczelnej.
Zaawansowanie całkowite robót na 31.10.2010r. wynosi około  1,5 % wartości projektu.

 

Informacje o stanie projektu na dzień 30.11.2010 roku:

W miesiącu listopadzie Wykonawca kontynuował prace polegające na zabijaniu ścianki szczelnej, niezbędnej dla potrzeb budowy przyczółków nowego most nad rzeką Pokrzywnicą.
Rozpoczęto roboty związane z budową przyczółków.

 

Informacje o stanie projektu na dzień 31.12.2010 roku:

W miesiącu grudniu – ze względu na panujące warunki zimowe – trwała przerwa w robotach.

 

Informacje o stanie projektu na dzień 31.01.2011 roku:

W miesiącu styczniu 2011 r. realizowano:

 1. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic: Kolejowej i Lipowej w ciągu dróg powiatowych
 2. Wykonywano montaż zbrojenia przyczółków mostu prze rzekę Pokrzywnicę.

 

 
Informacje o stanie projektu na dzień 28.02.2011 roku:

W miesiącu lutym 2011 r. realizowano obiekt mostowy.

 • Zbrojenie przyczółków mostu
 • Zabetonowano przyczółki mostu

Podjęto działania mające na celu wprowadzenie ruchu wahadłowego na drodze objazdowej z uwagi na problemy mijania się samochodów ciężarowych.


 
Informacje o stanie projektu na dzień 31.03.2011 roku:

W miesiącu marcu 2011 r. realizowano:
1.Roboty związane z budową obiektu mostowego:

 • wyciągnięte zostały ścianki szczelne,
 • ustawiono kosze i materace gabionowe,
 • uzupełniono i zagęszczono grunt pod płyty przejściowe,

2. Na wyłączonym z ruchu odcinku drogi rozpoczęto prace rozbiórkowe 
3. Rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej
4. Kontynuowano prace związane z remontem nawierzchni w ciągu drogi objazdowej

 
Informacje o stanie projektu na dzień 30.04.2011 roku:

W miesiącu kwietniu 2011 r. wykonywano:
1. Roboty drogowe na odcinku wyłączonym z ruchu:

 • roboty rozbiórkowe istniejących chodników,
 • kanalizację deszczową

2. W ramach robót związanych z budową nowego obiektu mostowego trwały prace obejmujące wykonywanie zbrojenia i betonowanie płyty pomostu.

 
Informacje o stanie projektu na dzień 31.05.2011 roku:

W miesiącu maju 2011 r. kontynuowano roboty drogowe na odcinku wyłączonym z ruchu (~ 500 mb), polegające na ustawieniu krawężnika, wykonywaniu konstrukcji i nawierzchni chodników i zjazdów oraz roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej na tym odcinku.
W ramach robót mostowych prowadzone były prace związane z wykonywaniem kap chodnikowych, izolacją wodoszczelną płyty pomostu, ustawieniem krawężników, przygotowaniem do warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego. Rozpoczęto brukowanie powierzchni stożków.

 
Informacje o stanie projektu na dzień 30.06.2011 roku:

W miesiącu czerwcu 2011 r. w ramach robót drogowych  wykonano  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),  prowadzono   roboty rozbiórkowe ( rozbiórki podbudów,  nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, elementy chodników.   prace dotyczące odwodnienia korpusu drogowego (regulacja studzienek). Rozpoczęto realizację podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie z betonowych kostek brukowych, elementy ulic (chodniki).
W ramach robót sanitarnych realizowano prace związane z budową osadników ścieków deszczowych, studni, kanałów deszczowych, wpustów deszczowych.
W ramach robót mostowych kontynuowano roboty: fundamentowe, izolacyjne oraz roboty związane z  budowaniem krawężników mostowych.

 
Informacje o stanie projektu na dzień 31.07.2011 roku:

W miesiącu lipcu 2011 r.  na projekcie pn. „Przejście przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162” trwały prace związane z:
W branży drogowej:

 1. rozbiórką elementów drogowych
 2. wykonywaniem robót ziemnych
 3. odwodnieniem korpusu drogowego
 4. wykonaniem podbudowy z kruszywa
 5. wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej
 6. umocnieniem poboczy i skarp

W branży mostowej:

 1. wykonaniem barier ochronnych stalowych
 2. wykonaniem krawężników betonowych
 3. wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej

W branży sanitarnej realizowano: studnie rewizyjne, kanały deszczowe i wpusty deszczowe

 

Informacje o stanie projektu na dzień 31.08.2011 roku:

 W miesiącu sierpniu 2011 r.  na projekcie pn. „Przejście przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162” trwały prace związane z:
Branża sanitarna:

Kontynuacja robót na odcinku od ulicy Kolejowej w stronę Kołobrzegu. Wykonywano:

 • kanalizację deszczową
 • montaż wpustów

Branża drogowa:

Kontynuacja robót chodnikowych:

 • ustawianie obrzeży
 • układanie kostki brukowej
 • wykonywanie wjazdów z kostki betonowej
 • humusowanie pasów zieleni
 • ustawianie krawężników
 • wykonano 1 zatokę autobusową

 

Informacje o stanie projektu na dzień 30.09.2011 roku:

I Branża drogowa:

Realizowane roboty:

1. Kontynuacja robót chodnikowych:

 • ustawiano krawęźniki
 • wykonywano ciągi piesze (chodniki)

2. Zjazdy na posesje

3. Usuwano karcze z pasa przewidzianego na poszerzenie

II Branża sanitarna:

 • wykonywano kanał deszczowy w obrębie skrzyżowania ulicy Świdwińskiej z ulicą Lipową oraz wzdłuż ulicy Świdwińskiej

III Branża energetyczna:

 • zdemontowano 2 słupy w obszarze skrzyżowania

 

Informacje o stanie projektu na dzień 31.10.2011 roku:

Branża drogowa:

 • roboty brukarskie (zatoka autobusowa),
 • ustawianie krawęźników,
 • chodniki

Branża sanitarna:

 • kanalizacja deszczowa

Trwają przygotowania do układania masy bitumicznej ( warstwy podbudowy i warstwy wyrównawczej) na odcinkach na których ustawione zostały krawężniki.

 

 

Informacje o stanie projektu na dzień 30.11.2011 roku:

Branża drogowa:

 • roboty brukarskie,
 • chodnikowe

Branża sanitarna:

 • kanalizacja deszczowa (kolektor oraz włączenia do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu w obrębie projektowanego ronda)

   

 

Informacje o stanie projektu na dzień 31.12.2011 roku:

Branża drogowa:

 • prace w obrębie wlotu D zaprojektowanego ronda, tj. wykonywano chodniki, krawężniki, parking oraz wjazd,
 • wjazdy do sklepu „Biedronka” oraz dokończenie robót chodnikowych na wysokości sklepu.

W obrębie zaprojektowanego ronda wykonano przepust elektryczny oraz ustawiony został jeden słup oświetleniowy.
 

 

Informacje o stanie projektu na dzień 31.01.2012 roku:

W miesiącu styczniu 2012 r. z uwagi na warunki zimowe na projekcie realizowano roboty w ograniczonym zakresie.

W branży drogowej realizowano prace przygotowawcze w obrębie zaprojektowanego ronda, dotyczące wykonania chodnika, krawężnika i parkingu, a także roboty brukarskie i chodnikowe związane z realizacją zatoki autobusowej.

  

Informacje o stanie projektu na dzień 28.02.2012 roku:

W miesiącu lutym 2012 r. z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, to jest opady śniegu i bardzo niskie temperatury, sięgające poniżej -20°C, na projekcie roboty zostały wstrzymane

W branży drogowej realizowano prace przygotowawcze w obrębie zaprojektowanego ronda, dotyczące wykonania chodnika, krawężnika i parkingu, a także roboty brukarskie i chodnikowe związane z realizacją zatoki autobusowej.

 

Informacje o stanie projektu na dzień 31.03.2012 roku:

Roboty drogowe:
1. realizowano roboty będące kontynuacją przerwanych robót, tj.: roboty brukarskie,
2. roboty wynikające z programu naprawczego dla ław betonowych pod krawężniki – w ciągu ulicy Kołobrzeskiej,
3. ustawianie krawężników i wykonywanie zabruków wysp separacyjnych na wlotach nowobudowanego ronda oraz wykonanie wokół wyspy środkowej pierścienia z kostki kamiennej.
4. humusowanie i obsiewanie trawą zieleńców,
5. rozpoczęto roboty bitumiczne
Branża sanitarna: kontynuowano budowę kolektora deszczowego oraz regulacje wpustów


 

 

Informacje o stanie projektu na dzień 30.04.2012 roku:

Roboty drogowe:
1. chodniki z kostki brukowej betonowej (w ciągu ulicy Świdwińskiej),
2. zabruki na wlotach i pierścieniu ronda
3. roboty bitumiczne, w ciągu ulic: Kołobrzeskiej i Świdwińskiej, a także na rondzie
Branża sanitarna: dokończone zostały roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej (kolektor, przykanaliki)
 

 

Informacje o stanie projektu na dzień 31.05.2012 roku:

Na koniec miesiąca maja 2012 r. zostały zakończone wszystkie roboty.
31 maja br. Wykonawca zgłosił zakończenie robót.

W ciągu miesiąca maja wykonywane były niżej wymienione roboty:
1. Prowadzone były roboty wykończeniowe, w tym: humusowanie poboczy i skarp, obsiewanie trawą. Wykonywano oznakowanie pionowe i poziome.
2. Wykonywane były roboty porządkowe
3. Zostały zakończone roboty wszystkich branż.

Inżynier Projektu, w imieniu Realizatora umowy, tj. ZZDW w Koszalinie wystąpił do nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl