Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia-Chojna

W miesiącu kwiecień zakończono budowę zatoki autobusowej w km 9+170. Trwały prace związane z budową zjazdów do prywatnych posesji. Prowadzono roboty ziemne na odcinku Łaziszcze – Orzechów w zakresie zdjęcia humusu i budowie nasypów poboczy.W miesiącu styczeń ze względu na warunki pogodowe tempo robót spadło. Trwały jedynie prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz wycince drzew w m. Orzechowo.

Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia-Chojna”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
KOMPLET INWEST s.j., Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Al. 11-go Listopada 91k, 66-400 Gorzów Wlkp.
 

Artykuł z dnia: 2011-08-23 18:24

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 10.05.2011 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 21.251.162,73 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2012 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 24.05.2011 rok

 

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 124 klasy G o nawierzchni bitumicznej na odcinku Cedynia - Chojna na odcinku około 19,8 km.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • branżę  drogową; oś trasy na odcinkach poza miejscowościami zaprojektowano przy założeniu wykorzystania istniejącej nawierzchni bitumicznej jako materiału do wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, przebudowa istniejących skrzyżowań i zjazdów, przebudowa  oraz budowa zatok autobusowych, budowa chodników, budowa miejsc postojowych, wykonanie elementów uspokojenia ruchu,(wysepek kanalizujących, azyli dla pieszych),
 • przebudowę 4 przepustów oraz remont 2 przepustów,
 • branżę sanitarną: budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Orzechów o długości ok. 1251 mb, 
 • branżę telekomunikacyjną: przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej kablowej w m. Cedynia,
 • usunięcie kolizji z istniejącą linią kablową 0,4 kV,
 • wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

        

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 24.05.2011 roku:

  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.08.2011 roku:

Wykonawca wszedł na budowę i rozpoczął prace związane z wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE).  Pod koniec sierpnia podbudowa z MCE została wykonana na dwóch, odcinkach na całej szerokości jezdni. Następnie wykonano na tych odcinkach warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.09.2011 roku:

W miesiącu sierpniu wykonano frezowanie i następnie podbudowę z  MCE na odcinku 2,88km na całej szerokości jezdni, oraz 2,80km na połowie jezdni. Trwały również prace nad układaniem warstwy wyrównawczo – wiążącej z betonu asfaltowego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 05.10.2011 roku:

W miesiącu wrześniu wykonano: 

 • frezowanie nawierzchni bitumicznej, doziarnianie i wykonanie podbudowy z MCE, na następujących odcinkach: 11+140 ÷ 9+270 całą szerokością jezdni, oraz 15+289 ÷ 13+674 lewą połową jezdni.
 • wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z betonu asfaltowego na następujących odcinkach: 11+140÷9+270  strona lewa, 15+289÷13+674, 17+221÷16+876, 21+131÷19+300, 24+455÷22+670 strona prawa
 • wykonano rozbiórkę pachołków kilometrażowych na odcinku 16+876÷25+796.
 • rozpoczęto rozbiórkę stalowych barier energochłonnych.
 • rozpoczęto prace na km 15+700 związane z wykonaniem zatok autobusowych.


 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03.11.2011 roku:

 W miesiącu październiku rozpoczęto roboty związane ze zdjęciem humusu, ułożono warstwę gruntocementu na zatoce autobusowej w km 15+700. Wykonawca rozpoczął budowę kanalizacji deszczowej w m. Orzechowo, wykonano 100% podbudowy z MCE na odcinkach szlakowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.12.2011 roku:

W miesiącu listopad prowadzono roboty związane ze zdjęciem humusu, uzupełniano pobocza. Budowana jest kanalizacja deszczowa w m. Orzechowo. Wykonano 100% warstwy wyrównawczo wiążącej na odcinkach szlakowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.01.2012 roku:

W miesiącu grudzień prowadzono roboty przy budowie poboczy, budowana była kanalizacja deszczowa w m. Orzechowo. Rozpoczęto wykonywanie zatok w km 9+133÷9+354

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.02.2012 roku:

W miesiącu styczeń ze względu na warunki pogodowe tempo robót spadło. Trwały jedynie prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz wycince drzew w m. Orzechowo.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.03.2012 roku:

W miesiącu luty ze względu na warunki pogodowe - niska temperatura i opady śniegu – wstrzymano roboty budowlane. W ostatnim tygodniu miesiąca trwały jedynie prace przy wycince drzew w m. Orzechowo.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.04.2012 roku:

W miesiącu marzec po ustąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych wznowiono roboty budowlane. W m. Orzechowo karczowano pnie po wycince drzew oraz budowano ostatni odcinek kanalizacji deszczowej. Prowadzono roboty związano z budową przepustów pod zjazdami jak i samych zjazdów.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.05.2012 roku:

W miesiącu kwiecień zakończono budowę zatoki autobusowej w km 9+170. Trwały prace związane z budową zjazdów do prywatnych posesji. Prowadzono roboty ziemne na odcinku Łaziszcze – Orzechów w zakresie zdjęcia humusu i budowie nasypów poboczy.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 04.06.2012 roku:

W miesiącu maj w m. Orzechowo rozpoczęto prace brukarskie (budowa zjazdów, chodników, zatok autobusowych). Rozpoczęto przebudowę skrzyżowania w m. Cedynia (budowa dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo z drogi wojewódzkiej nr 124 na drogę wojewódzką nr 125). Trwały prace związane z budową poboczy.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.07.2012 roku:

W miesiącu czerwiec w m. Orzechowo trwały prace brukarskie (budowa zjazdów, chodników, zatok autobusowych). Trwała prace związane z przebudową skrzyżowania w m. Cedynia (budowa dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo z drogi wojewódzkiej nr 124 na drogę wojewódzką nr 125). Trwały prace związane z budową poboczy na odcinku Cedynia-Orzechów. Wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni w m. Łaziszcze, oraz rozpoczęto wymianę konstrukcji jezdni w miejscach o niedostatecznej nośności.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.08.2012 roku:

W miesiącu lipiec prowadzono następujące roboty:

 • wykonano frezowanie nawierzchni w m. Łaziszcze i Mętno,
 • wykonano podbudowę z betonu asfaltowego na poszerzeniach w m. Cedynia i Łaziszcze,
 • wykonano warstwę wyrównawczo wiążącą z betonu asfaltowego w m. Łaziszcze oraz na poszerzeniach w m. Cedynia,
 • ułożono warstwę ścieralną z SMA na odcinkach od km:17+146,39-18+787,04 oraz 21+720,94-24+875,15;
 • prowadzono roboty brukarskie w m. Orzechowo;
 • wykonano przykanaliki do wpustów ulicznych w Orzechowie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.09.2012 roku:

W miesiącu sierpień prowadzono następujące roboty:
1. Branża drogowa: 

 • wykonanie poszerzenia jezdni w km 12+760,06-12+881,24 strona prawa
 • wykonanie poszerzenia jezdni w km 13+533,10+13+642,20
 • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego 0/31,5 na skrzyżowaniu z drogą gminną 12+823,41,
 • wykonanie poboczy w km 20+4200-21+500 strona prawa i lewa,
 • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego 0/31,5-roboty cząstkowe w Mętnie,
 • roboty brukarskie w m. Orzechowo oraz Chojna,
 • układanie warstwy wyrównawczej w Mętnie, 

2. Branża sanitarna: 

 • wykonano przykanaliki do wpustów ulicznych w Orzechowie

3. Branża elektryczna:

 • usunięcie kolizji z istniejącą linią kablową MM-0,4kV w miejscowości Orzechowo.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2012 roku:

W miesiącu wrzesień prowadzono następujące roboty:
1. Branża drogowa:

 • wykonanie poszerzenia jezdni na wzmocnieniu podłoża z poduszki z kruszywa w km 8+011 strona lewa i 24+984 strona prawa
 • budowa poboczy strona prawa i lewa,
 • roboty brukarskie w m. Orzechowo oraz Chojna (budowa zjazdów, chodników, wysepek kanalizujących),
 • układanie warstwy ścieralnej na odcinkach szlakowych,
 • budowa nasypu pod zatokę autobusową w km 9+200
 • wykonano oznakowanie poziome w km 23+100-24+900 

2. Branża mostowa:

 • budowa przepustów w km 10+174 i 20+041

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.11.2012 roku:

W miesiącu październiku prowadzono następujące roboty:
1. Branża drogowa:

 • wykonanie frezowania w m. Orzechów
 • nasypy pod chodnik w m. Orzechów km 13+130÷13+240
 • wykonano podbudowę AC 22P: na skrzyżowaniu w km 15+230, 11+952,8+442 Str. L,8+441 str. P oraz na poszerzeniach km 24+933÷25+208, 12+506÷12+999, 7+970÷8+051
 • ułożono warstwę wyrównawczą: na skrzyżowaniu km 9+255,17+833 oraz na poszerzeniach km 24+933÷25+208,12+506÷12+599,7+970÷8+051,oraz w Orzechowie
 • wykonano warstwę ścieralną na zjazdach
 • warstwa wiążąca AC 16W: na poszerzeniach km 24+933,25+208,12+506÷12+599,7+970÷8+051 oraz w Orzechowie
 • zjazdy z kostki betonowej
 • humusowanie z obsianiem trawą km 13+740÷15+097 str. PiL, 20+426÷21+450 str. P, 21+486÷22+661 str. P, 20+737÷21+972 str. L, 23+136÷24+379 str. L, 22+694÷23+953 str. P, 23+975÷24+847 str. P, 24+418÷24+830 str. L
 • wzmocnienie podłoża- materac km 12+506÷12+600, 7+971÷8+059, 19+533÷19+789

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03.12.2012 roku:

W miesiącu listopad prowadzono następujące roboty:
Branża drogowa:

 • układanie warstwy ścieralnej z SMA w m. Orzechów, Chojna i Cedynia,
 • budowa chodników i zatok autobusowych przed m. Mętno,
 • wzmocnienie podłoża-materac przed m. Mętno,
 • zabruki na wyspach kanalizujących
 • oznakowanie poziome i pionowe,

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.12.2012 roku:

 W miesiącu grudzień Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Została rozpoczęta procedura odbiorowa robót celem formalnego zakończenia inwestycji.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl