Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172

W sierpniu wykonano stabilizację cementem dróg pomocniczych, rozpoczęto na tak wykonanej stabilizacji wykonywanie nawierzchni z kruszywa. Trwają prace przy wykonywaniu zabruków na połączeniu nowobudowanego odcinka z istniejącą ul. Koszalińską. Zakończono przebudowę linii energetycznych.W maju wykonano częściowo warstwę wiążącą na odcinku pomiędzy rondami I i II oraz częściowo na rondzie nr II. Na odcinku III-IV rozpoczęto układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonywane są roboty związane z ustawieniem ścieków prefabrykowanych. Kontynuowane są roboty brukarskie.

Tytuł projektu:

„Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A.
ul. Szewska 3 ; 50-053 Wrocław

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
EKO-INWEST S.A
ul. Lucjana Szenwalda 20; 71-281 Szczecin

 
Projektant:
„BIURO” Anna Dębowska – Raczyńska
ul. Piłsudskiego 21e/7; 78-400 Szczecinek

 

Artykuł z dnia: 2011-10-05 14:58

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 30.05.2011 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 16 953 104,51 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.12.2012 rok.

 

Opis projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia m. Szczecinek o długości około 3 km, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 składająca się z następujących odcinków:

1. Odcinek I-II obejmuje następujący zakres robót budowlanych:

 • wykonanie nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1,1km
 • budowę dwóch skrzyżowań, w tym jedno typu rondo,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę przepustów,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, 
 • przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego w pasie drogowym – usunięcie kolizji z infrastrukturą energetyczn

2. Odcinku II-IV obejmuje następujący zakres robót budowlanych:

 • wykonanie nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 2,0 km
 • wykonanie drogi pomocniczej o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
 • budowę trzech skrzyżowań w tym dwa typu rondo,
 • wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej (w okolicy ronda),
 • budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowe ( w okolicy ronda),
 • budowę przepustów,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego w pasie drogowym – usunięcie kolizji z infrastrukturą energetyczną i telekomunikacyjną.

          

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.08.2011 roku:

16.06.2011 r. został przekazany plac budowy firmie WROBIS SA.
W lipcu Wykonawca usuwał humus i rozpoczął wykonywanie podsypek piaskowych i nasypów.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.09.2011 roku:

W sierpniu Wykonawca usuwał humus i rozpoczął wykonywanie podsypek piaskowych i nasypów na kolejnych odcinkach budowanej drogi.
Rozpoczęte zostały roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2011 roku:

We wrześniu Wykonawca powycinał i wykarczował drzewa w pasie przyszłej drogi, usuwał humus, wykonywał koryto i nasypy na kolejnych odcinkach budowanej drogi.
Wykonywano również warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego na powierzchni przyszłego ronda przy ul. Koszalińskiej i rozpoczęto ustawienie krawężników betonowych pierścienia centralnego.
Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz usuwane są kolizje energetyczne.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.11.2011 roku:

W październiku zakończono roboty związane z korytowaniem na całej długości nowo budowanej drogi.
Wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego. Trwają roboty przy ustawianiu krawężników na rondach nr I i nr II. Wykonano przepust dla płazów.
Rozpoczęto budowę platformy pod wykonanie pali w miejscu występowania słabego (torfowego podłoża).
Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz usuwane są kolizje energetyczne.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.12.2011 roku:

W listopadzie wykonywano nasypy i warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego. Ustawiono krawężniki na rondach nr I i nr II, na rondzie nr I wybrukowano kostką kamienną pierścień na obwiedni wyspy centralnej.
Wykonano pale betonowe w miejscu występowania słabego (torfowego) podłoża.
Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz usuwane są kolizje energetyczne.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.01.2012 roku:

W grudniu wykonywano roboty przygotowawcze przy budowie przepustu w km 1+410. Wykonano warstwy konstrukcyjne w miejscach wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego w km od 1+195 do 1+312.
Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz usuwane są kolizje energetyczne.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.02.2012 roku:

W styczniu wykonywano roboty związane z budową przepustu w km 1+410. Budowane było rondo nr III w sposób który nie ingerował w konstrukcję dr. woj. nr 172. Wykonywano próby szczelności kanalizacji deszczowej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.03.2012 roku:

W lutym w związku z trudnymi warunkami zimowymi (niskie temperatury, śnieg), nie były prowadzone roboty drogowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2012 roku:

W marcu po okresie przestoju zimowego ponownie przystąpiono do robót drogowych, ustawiane są obrzeża na odcinku I-II, kontynuowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Trzesieckiej z nowym przebiegiem dr. wojewódzkiej Nr 172. Trwa budowa przepustu w km 1+410 m.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.05.2012 roku:

W kwietniu wykonywano roboty brukarskie na odcinku od ronda nr I do ronda nr II. Wykonywany był nasyp przeciążeniowy w miejscu występowania gruntów nienośnych. Ustawiano słupy latarni ulicznych. Wykonywany był przepust dla płazów.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.06.2012 roku:

W maju wykonano częściowo warstwę wiążącą na odcinku pomiędzy rondami I i II oraz częściowo na rondzie nr II. Na odcinku III-IV rozpoczęto układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonywane są roboty związane z ustawieniem ścieków prefabrykowanych. Kontynuowane są roboty brukarskie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2012 roku:

W czerwcu trwały roboty związane z wykonywaniem ścieków korytkowych pomiędzy rondem nr IV a skrzyżowaniem nr III, na tym odcinku wykonywano również podbudowę z kruszywa łamanego oraz częściowo wykonano warstwę wiążącą. Ułożono również warstwę wiążącą na odcinku 400 m od ronda nr II w stronę ronda nr III . Zdjęto nasyp dociążający na odcinku występowania gruntów słabonośnych. Kontynuowane były roboty brukarskie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.08.2012 roku:

W lipcu zakończono roboty związane z układaniem warstwy wiążącej. Wykonanych zostało już ponad 90% robót brukarskich. Trwają przygotowania do wykonania dróg pomocniczych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.09.2012 roku:

W sierpniu wykonano stabilizację cementem dróg pomocniczych, rozpoczęto na tak wykonanej stabilizacji wykonywanie nawierzchni z kruszywa . Trwają prace przy wykonywaniu zabruków na połączeniu nowobudowanego odcinka z istniejącą ul. Koszalińską. Zakończono przebudowę linii energetycznych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2012 roku:

We wrześniu wykonywano nawierzchnię dróg pomocniczych z kruszywa łamanego. Rozpoczęto wykonywanie warstwy ścieralnej z SMA na odcinku II-IV. Trwają prace wykończeniowe w tym profilowanie i humusowanie skarp i zieleńców.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.11.2012 roku:

W październiku zakończono wykonywanie warstwy ścieralnej z SMA . Trwają prace wykończeniowe w tym profilowanie i humusowanie skarp i zieleńców, rozpoczęto prace przy wykonywaniu oznakowania pionowego. Do zakończenia robót
pozostało wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie płotków naprowadzających dla płazów i prace porządkowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.12.2012 roku:

W listopadzie zakończono roboty budowlane, planowane jest oddanie do użytkowania nowo wybudowanego obejścia Szczecinka przed 24.12.2012 r.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl