Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze wojewódzkiej Nr 122


Tytuł projektu:

„Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze wojewódzkiej Nr 122”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz S. J.
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
KierownikProjektu:
Krzysztof Ziętek
 

Artykuł z dnia: 2012-08-16 11:49

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót

 • umowa z Wykonawcą robót budowlanych  Nr 474/8-1/2011 zawarta dnia 19.09.2011 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto)- 2.834.615,80 złotych
  • branża drogowa  -  1.779.153,45 złotych
  • branża sanitarna  -  295.336,24 złotych
  • branża elektryczna-  230.076,00  złotych
 • planowana data zakończenia umowy – 30.08.2012 rok
 • data przekazania palcu budowy Wykonacy Robót – 11.10.2011 rok

Opis projektu:

 • poprawienie stanu technicznego i walorów użytkowych drogi
 • poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu

Rozbudowa i przebudowa przejścia drogowego w miejscowości polega na wykonaniu

1. Kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy

 • 400 mm długości 146 mb
 • 300 mm długości 128  mb
 • 200 mm długości 207 mb
 • 160 mm długości 164 mb
 • wpusty uliczne z osadnikiem o średnicy 500 mm – 18 szt.
 • studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200 mm – 20 szt
 • studnia z  piaskownikiem i seperatorem – kpl . 2

2. Branża elektryczna oświetlenia

 • montaż wysięgników rurowych  z oprawami - 29 szt
 • ułożenie przewodów elektrycznych - 1210 mb

3. Branża drogowa:

 • ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 100*30*15 cm  w ilości -  1.614 mb
 • chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości  - 2.476  m2
 • nawierzchnia warstwa ścieralna SMA grubości 4 cm w ilości  - 7714 m2
 • wjazdy , zatoki autobusowe , wysepki z kostki kamiennej gr. 16 cm w ilości - 567 m2

 

Stan istniejący na dzień 22.11.2011 roku:

  

Wykonawca robót dokonał oznakowania robót drogowych zgodnie z projektem  , wykonał mechaniczna ścinkę wraz z karczowaniem drzew , roboty pomiarowe w terenie ,wykonał mechaniczne usunięcie humusu . Przedstawił do zatwierdzenie materiały przewidziane do wbudowania, powiadomił wszystkich użytkowników i właścieli urządzeń znajdujących się pod  ziemią.
Wartość wykonanych robót    100.000 złotych

 

 

Stan istniejący na dzień 20.12.2011 roku:

  

Wykonawca robót dokonał zdjęcie w-wy humusu stan zawansowania 48 %, wykonał nasyp  ziemny stan zawansowania 62 %,wykonał warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwę odsączającą i podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem stan zawansowania 30 %, kanalizacja deszczowa ułożenie kolektora zostało wykonana w 85 %  , zostały posadowiony operator ,piaskownik  . Obecnie wykonawca rozpoczął wykonywanie podbudowy z kruszywa , ustawienie krawężnika betonowego i obrzeży na zatoce autobusowej.
Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem .
Wartość wykonanych robót  przedstawionych do zafakturowania   243.049,70 złotych

 

 

Stan istniejący na dzień 30.03.2012 roku:

  

Wykonawca  wykonał nasyp  ziemny stan zawansowania 80 %,wykonał warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwę odsączającą i podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, roboty elektryczne wraz z montażem słupów oświetleniowych wykonawca wykonał w 50 % ,ustawił krawężnik betonowy i obrzeży na zatoce autobusowej ora chodnik z kostki betonowej stan zaawansowania 20 %
Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem .
Wartość wykonanych robót  przedstawionych do zafakturowania   53.118,78 złotych

 

 

Stan istniejący na dzień 30.04.2012 roku:

  

Wykonawca  wykonał nasyp  ziemny stan zawansowania 100 %,wykonał warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwę odsączającą i podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, roboty elektryczne wraz z montażem słupów oświetleniowych wykonawca wykonał w 70 % ,ustawił krawężnik betonowy i obrzeży na zatoce autobusowej ora chodnik z kostki betonowej stan zaawansowania 40 %, ułożył w-we podbudowy i w-wy wiążącą z masy bitumicznej na długości 230 mb
 Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem .
Wartość wykonanych robót  przedstawionych do zafakturowania     416.025,38 złotych

 

 

Stan istniejący na dzień 30.05.2012 roku:

  

Wykonawca  wykonał warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwę odsączającą i podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w ilości  4059,60 m2 tj. 61 % , roboty elektryczne wraz z montażem słupów oświetleniowych wykonawca wykonał w 80 % ,ustawił krawężnik betonowy i obrzeży na zatoce autobusowej ora chodnik z kostki betonowej stan zaawansowania 30 %, ułożył w-we podbudowy w ilości 4059,6 m2 tj.61 %, w-wy wiążącą z masy bitumicznej w ilości 3092,1 m2 tj. 41 % , ustawił krawężnik betonowy w ilości 950 mb tj. 65 % , nawierzchnię chodnika z kostki betonowej polbruk w ilości  362 m2 tj. 9 %
Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem .

 

 

Stan istniejący na dzień 30.07.2012 roku:


Wykonawca wykonał warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwę odsączającą i podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w ilości 5059,60 m2 tj. 76 % , roboty elektryczne wraz z montażem słupów oświetleniowych wykonawca wykonał w 90 % ,ustawił krawężnik betonowy i obrzeży na zatoce autobusowej ora chodnik z kostki betonowej stan zaawansowania 95 %, ułożył w-we podbudowy w ilości 5.627,9 tj.85 %, w-wy wiążącą z masy bitumicznej w ilości 4092,1 m2 tj. 62,2 % , ustawił krawężnik betonowy w ilości 1200 mb tj. 77 %
Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania 171.561,08 złotych.

 

 

Stan istniejący na dzień 30.08.2012 roku:

  

Wykonawca wykonał warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwę odsączającą i podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w ilości 5059,60 m2 tj. 76 % , roboty elektryczne wraz z montażem słupów oświetleniowych wykonawca wykonał w 90 % ,ustawił krawężnik betonowy i obrzeży na zatoce autobusowej ora chodnik z kostki betonowej stan zaawansowania 95 %, ułożył w-we podbudowy w ilości 6284,96 m2 tj.95 %, w-wy wiążącą z masy bitumicznej w ilości 4305 m2 tj. 99 % , ustawił krawężnik betonowy w ilości 1250 mb tj. 90 % , nawierzchnię chodnika z kostki betonowej polbruk w ilości 954 m2 tj. 42 %, ułożył w-wę ścieralna SMA w ilości 5032 m2 tj. 65 %
Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania 415.982,56 złotych.

 

 

Stan istniejący na dzień 30.09.2012 roku:

 
Wykonawca zakończył roboty związane z usunięciem kolizji z niezinwentaryzowanym drenażem z rur ceramicznych  200 oraz wymianą podłoża gruntowego na niewysadzinowy z grupy G1. Rozpoczęto również prace budowlane związane z drugim etapem inwestycji - remontem przejścia przez miejscowość Żarczyn. W ramach pierwszego etapu budowy zakończono zasadniczą część prac, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, zatoki autobusowe, większość robót elektrycznych.
Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania 651.115,20 złotych.

 

 

Stan istniejący na dzień 30.10.2012 roku:

 
Wykonawca robót budowalnych zakończył prace przygotowawcze oraz zasadniczą część robót ziemnych. Ustawione zostały krawężniki (87%), a także większość obrzeży betonowych (75%). Wykonane zostały warstwa odsączająca i wiążąca nawierzchni. Zakończono prace związane z wykonaniem zatok autobusowych, a także linii oświetleniowej. Usunięto również kolizje, które wystąpiły w wyniku realizacji zadania.
Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania 175.930,25 złotych.
 

 

Stan istniejący na dzień 30.11.2012 roku:

 
Wykonawca zakończył roboty budowalne związane z I etapem realizacji zadania – rozbudową przejścia przez miejscowość Żarczyn. Nadal prowadzone były roboty budowlane w ramach II etapu zadania. Częsciowo rozebrano starą nawierzchnię drogi. Wykonane zostaly wykopy pod nową nawierzchnię, a na wskazanych odcinkach wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni burkowcowej. Wykonawca wykarczowa zadrzewienie objęte umową. Ustawione zostały obrzeża betonowe na zjazdach oraz wykonane ścieki z kostki betonowej. W obszarze parkingów ułożono płyty ażurowe, a także wykonano chodnik z brukowca.
Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania 671.566,16 złotych.
 

 

Stan istniejący na dzień 15.12.2012 roku:

 
Zgodnie z Protokołami Nr 1 z dnia 10.12.2012r. oraz z dnia 20.12.2012r. odbioru końcowego robót obu etapów zadania, inwestycja została zakończona.
 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl