Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162


Tytuł projektu:

„Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
POL-DRÓG Człuchów Sp. z. o. o.
ul. Kasztanowa 2, 77-300

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "Powiernik" Sp. z o.o
ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin
 

Artykuł z dnia: 2012-09-04 12:05

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 25.07.2011 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 10.369.464,61 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 15.06.2013 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 05.08.2011 rok

 

Opis projektu:

Trasa nowoprojektowanej obwodnicy przebiega po terenach uprawnych będących własnością gminy jak również po nasypie starej kolejki wąskotorowej. Celem realizowanego projektu jest poprawa warunków ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych oraz wykluczenie z centrum miasta ruchu tranzytowego  miedzy Kołobrzegiem a droga krajową nr 6.  Nowoprojektowany odcinek obwodnicy przewidziano jako drogę klasy G o długości około 2,8km. W miejscach włączenia się obwodnicy w drogę nr 162 zaprojektowano jako skrzyżowania skanalizowane. Ponadto w celu zapewnienia komunikacji z istniejącymi szlakami drogowymi zaprojektowano cztery ronda.
    
Roboty budowlane swoim zakresem poza budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 162 obejmują również budowę :

 

 • odwodnienia,
 • oświetlenia,
 • ciągów pieszych

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 31.08.2011 roku:

  Wykonawca organizuje zaplecze budowy. Zakładana jest osnowa realizacyjna dla zadania.

 

Stan istniejący, na dzień 30.09.2011 roku:

 Wykonawca przystąpił do usuwania drzew i krzaków oraz robót ziemnych związanych z odhumusowaniem.

 

Stan istniejący, na dzień 31.10.2011 roku:

Wykonawca jest w trakcie robót ziemnych związanych z odhumusowaniem i przygotowywaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanej drogi.

 

Stan istniejący, na dzień 30.11.2011 roku:

Wykonawca jest w trakcie robót ziemnych związanych z odhumusowaniem i przygotowywaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanej drogi. Układana jest kanalizacja deszczowa.

 

Stan istniejący, na dzień 30.12.2011 roku:

Trwają prace branży kanalizacyjnej. Pozostałe roboty zostały wstrzymane z uwagi na panujące warunki pogodowe.

 

Stan istniejący, na dzień 31.01.2012 roku:

Z uwagi na panującą pogodę tj. niską temperaturę prace zostały wstrzymane.

 

Stan istniejący, na dzień 29.02.2012 roku:

Z uwagi na panującą pogodę tj. niską temperaturę oraz opady śniegu prace zostały wstrzymane.

 

Stan istniejący, na dzień 30.03.2012 roku:

Po okresie zimowym wznowiono prace branży sanitarnej oraz branży elektrycznej.

 

Stan istniejący, na dzień 30.04.2012 roku:

Wykonywane są roboty ziemne związane z poszerzeniem korpusu drogowego na starym nasypie kolejki. Wykonywane są również roboty ziemne od strony Kołobrzegu z usunięciem gruntu do wymaganej rzędnej.

 

Stan istniejący, na dzień 30.05.2012 roku:

Wykonywane są roboty ziemne związane z układaniem mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5.  Usuwane są kolizje branży elektrycznej z prowadzonymi robotami ziemnymi.

 

Stan istniejący, na dzień 30.06.2012 roku:

Wykonywane są roboty ziemne związane z układaniem mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5.

 

Stan istniejący, na dzień 30.07.2012 roku:

Wykonywane są roboty ziemne związane z układaniem mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 oraz wykonywany jest zbiornik retencyjny.

 

Stan istniejący, na dzień 31.08.2012 roku:

Wykonywane są roboty ziemne związane z układaniem mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm.

 

Stan istniejący, na dzień 30.09.2012 roku:

Wykonywane są roboty ziemne związane z układaniem mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm oraz mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm. Rozpoczęto ustawianie krawężników na odcinkach między projektowanymi rondami.

 

Stan istniejący, na dzień 31.10.2012 roku:

Wykonywane są roboty ziemne związane z układaniem mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 oraz mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5. Trwa ustawianie krawężników na odcinkach między projektowanymi rondami. Profilowane są skarpy rowów.

 

Stan istniejący, na dzień 30.11.2012 roku:

Wykonywane są roboty ziemne związane z układaniem mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 oraz mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5. Trwa ustawianie krawężników na odcinkach między projektowanymi rondami. Kopane są rowy wraz z profilowaniem skarp.

 

Stan istniejący, na dzień 31.12.2012 roku:

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne od 10.12.2012r oraz przerwę świąteczną roboty zostały wstrzymane.

 

Stan istniejący, na dzień 31.01.2013 roku:

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty zostały wstrzymane.

 

Stan istniejący, na dzień 28.02.2013 roku:

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty zostały wstrzymane.

 

Stan istniejący, na dzień 29.03.2013 roku:

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty zostały wstrzymane.

Stan istniejący, na dzień 30.04.2013 roku:

Mimo ustępującej zimy wykonawca nie wznowił robót.

 

Stan istniejący, na dzień 31.05.2013 roku:

W bieżącym miesiącu wykonawca przystąpił do układania konstrukcyjnych bitumicznych na odcinkach miedzy rondami jak i odcinku szlakowym. Rozpoczęte zostały roboty ziemne w obszarze rond celem wykorytowania i ułożenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

 

 

Stan istniejący, na dzień 31.06.2013 r. - 1.11.2013 r.

W miesiącach czerwiec - październik trwała procedura odbioru robót od pierwszego Wykonawcy z uwagi na jego upadłość i niemożliwość dokończenia robót, oraz prowadzono również procedurę wyłonienia drugiego Wykonawcy robót na dokończenie zadania.

 

Stan istniejący, na dzień 30.11.2013 roku:

25.10.2013 przekazano plac budowy nowemu Wykonawcy - Firma INFRABUD z Koszalina.
W okresie od przekazania placu budowy do 30.11.2013r Wykonawca oznakował plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji i oznakowania na czas robót co zostało odebrane przez nadzór.Wykonawca nie realizował nowych elementów robót a jedynie prace utrzymania wykonanych już robót.

 

Stan istniejący, na dzień 31.12.2013 roku:

W miesiącu grudzień 2013r Wykonawca nie realizował nowych elementów robót a prowadził jedynie prace utrzymaniowe wykonanych robót w tym oznakowania placu budowy.
Nie wykonano nowych zdjęć gdyż zakres robót wykonanych nie uległ zmianie w stosunku do XI 2013r

 

Stan istniejący, na dzień 31.01.2014 roku:

W miesiącu styczeń 2014r Wykonawca nie realizował nowych elementów robót a prowadził jedynie utrzymanie wykonanych już elementów robót w tym oznakowania placu budowy(zgodnie z harmonogramem przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe, niesprzyjające warunki atmosferyczne).
Nie wykonano nowych zdjęć, gdyż zakres i postęp robót wykonanych nie uległ zmianie w stosunku do XII 2013r

 

Stan istniejący, na dzień 31.02.2014 roku:

W miesiącu luty Wykonawca nie realizował nowych elementów robót a prowadził jedynie utrzymanie wykonanych już elementów robót w tym oznakowania placu budowy(zgodnie z harmonogramem przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe, niesprzyjające warunki atmosferyczne).
Nie wykonano nowych zdjęć, gdyż zakres i postęp robót wykonanych nie uległ zmianie.

 

Stan istniejący, na dzień 31.03.2014 roku:

W miesiącu marzec prowadzono następujące roboty:

 • prowadzono prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni na włączeniu do obwodnicy od strony południowej
 • budowa nasypu drogowego łączącego obwodnice z istniejącą DW
 • wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na włączeniu do obwodnicy od strony południowej
 • ustawiano krawężniki na rondzie przy ul. Kolejowej i Ogrodowej
 • budowa nasypu między rondem nr 3 i 4

 

Stan istniejący, na dzień 30.04.2014 roku:

W miesiącu kwiecień prowadzono następujące roboty:

 • ułożono warstwę podbudowy z kruszywa łamanego na połączeniu DW z obwodnicą od strony Świdwina
 • ułożono warstwę podbudowy i wiążącą z betonu asfaltowego na połączeniu DW z obwodnicą od strony Świdwina
 • ułożono warstwę podbudowy i wiążącą z betonu asfaltowego na rondzie nr 2 i 3

 

Stan istniejący, na dzień 30.05.2014 roku:

W miesiącu maj prowadzono następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe na ciągu głównym w km 0+000 ÷ 0+130, oraz w rejonie ronda nr 4 (przy cmentarzu)
 • wykonanie koryta i wzmocnienia podłoża na ciągu głównym w km 0+000 ÷ 0+152, oraz w rejonie ronda nr 4 (przy cmentarzu)
 • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej na rondzie nr 4 (przy cmentarzu)
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 na ciągu głównym w km 0+000÷0+231,8 oraz w rejonie ronda nr 4 (przy cmentarzu)
 • wykonanie podbudowy z betonu B-20 na rondzie nr 4 (przy cmentarzu)
 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w rejonie rond nr 2 (na ul. Kolejowej), nr 3 (na ul. Ogrodowej) oraz nr 4 (przy cmentarzu)
 • wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na ciągu głównym w km 0+000÷0+240, oraz w rejonie ronda nr 4 (przy cmentarzu)
 • wykonanie warstwy wiążącej na ciągu głównym w km 0+000 ÷ 0+246,5, 1+406,4÷1+610,9 oraz w rejonie ronda nr 2 na ul. Kolejowej
 • budowa oświetlenia drogowego ZZDW w rejonie rond nr 2 (na ul. Kolejowej) nr 3 (na ul. Ogrodowej) oraz nr 4 (przy cmentarzu)
 • usunięcie kolizji energetycznych

 

Stan istniejący, na dzień 30.06.2014 roku:

W miesiącu czerwiec prowadzono następujące roboty:

 • prowadzono roboty związane z układaniem warstwy podbudowy i wiążącej z betonu asfaltowego na włączeniu do obwodnicy od strony Kołobrzegu oraz w rejonie ronda nr 4
 • w rejonie ronda nr 1 prowadzono roboty rozbiórkowe
 • na rondzie nr 2 i 4 prowadzono roboty związane z układaniem kostki betonowej i kamiennej
 • układanie podbudowy z kruszywa łamanego w rejonie ronda nr 4

 

Stan istniejący, na dzień 31.07.2014 roku:

W miesiącu lipiec prowadzono następujące roboty:

 • prowadzono roboty związane z układaniem warstwy podbudowy i wiążącej z betonu asfaltowego na rondzie nr 4
 • ułożono warstwę ścieralną z SMA na odcinku włączenia obwodnicy od strony południowej do ronda nr 2,
 • układano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego między rondem nr 1 a włączeniem obwodnicy od strony południowej
 • prowadzono roboty brukarskie w rejonie ronda nr 1

 

Stan istniejący, na dzień 29.08.2014 roku:

W miesiącu sierpień prowadzono następujące roboty:

 • zakończono roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej z SMA,
 • zakończono roboty brukarskie,
 • wykonano oznakowanie poziome
 • zakończono prace związane z nasadzeniam drzew i krzewów

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl