Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno-Ińsko


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno-Ińsko”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edwrad Malinowicz S.J.
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
Komplet Inwest s.j., Tomasz Granops, Elżbieta Parażanowska-Nieboj
ul. Al. 11-go Listopada 91k, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 

Artykuł z dnia: 2012-09-14 12:01

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 25.05.2011 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 11 186 361,41 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.07.2012 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 15.06.2011 rok

 Opis projektu:

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość robót budowlanych 11.186.361,41 zł (brutto).
Zakres przebudowy obejmuje drogę wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi na długości około 10km wraz z przebudową przejścia przez m. Stare Węgorzyno oraz budową obejścia m. Storkowo.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie: 

 • frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na istniejącej podbudowie oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach,
 • przebudowy i budowy skrzyżowań i zjazdów,
 • budowy chodników z kostki betonowej,
 • budowy zatok autobusowych, wysepek segregacyjnych, ścieków,
 • remontu istniejących i budowy nowych przepustów pod koroną drogi,
 • budowy kanalizacji deszczowej w m. Stare Węgorzyno.

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 15.06.2011 roku:

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2011r.:

W miesiącu lipcu trwają roboty pomiarowo-geodezyjne. Rozpoczęto frezowanie istniejącej nawierzchni na odcinkach szlakowych. Usunięto warstwę humusu i wykonywane są koryta pod poszerzenia jezdni.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2011r.:

W miesiącu sierpniu trwają roboty związane z frezowaniem następnych odcinków istniejącej nawierzchni. Rozpoczęto roboty bitumiczne - układanie warstwy wyrównawczej na odcinkach szlakowych. Nadal wykonywane są koryta pod poszerzenia jezdni, w których układanie są warstwy z gruntocementu i podbudowy z kruszywa. Rozpoczęto roboty ziemne na obejściu m. Storkowo. W miejscowości Stare Węgorzyno prowadzone były roboty sanitarne.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2011r.:

W miesiącu wrześniu wykonywano roboty związane z układaniem warstw bitumicznych – warstwa wiążąca z BA. Na odcinku 32+632 do 33+500 rozebrano podbudowę tłuczniową. Pod poszerzenia jezdni układano warstwy z gruntocementu i podbudowę z kruszywa łamanego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2011r.:

W miesiącu październiku wykonywano roboty związane z układaniem warstw bitumicznych – warstwa wiążąca z BA. Plantowanie skarp i dna rowów. Pod poszerzenia jezdni układano warstwy z gruntocementu i podbudowę z kruszywa łamanego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2011r.:

W miesiącu listopadzie nadal wykonywano roboty związane z układaniem warstw bitumicznych – warstwa wyrównawcza i wiążąca z BA. Prowadzono roboty brukarskie. Trwają prace przy przebudowie przepustów i oczyszczaniu rowów.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2011r.:

W miesiącu grudniu wykonano dwa przepusty pod koroną jezdni w km 38+983 i 38+429. Zakończono na całym zadaniu wszystkie warstwy konstrukcyjne do rzędnej warstwy wiążącej – z wyjątkiem obejścia miejscowości Storkowo , gdzie prace zostały zabezpieczone i pozostawione na następny rok. Prowadzono roboty brukarskie. Wykonano zatokę autobusową w km 37+150 – 37+205 po prawej stronie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2012r.:

W miesiącu styczniu ze względu na złe warunki atmosferyczne Wykonawca wykonywał tylko roboty związane z wycinką drzew i wywozem dłużyc na obwód Tarnowo oraz wycinką krzewów z karczowaniem oraz spaleniem.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.02.2012r.:

W miesiącu lutym ze względu na złe warunki atmosferyczne na początku miesiąca Wykonawca wykonywał tylko roboty związane z wycinką drzew i wywozem dłużyc na obwód Tarnowo oraz wycinką krzewów z karczowaniem oraz spaleniem. Pod koniec lutego rozpoczęto dalsze oczyszczanie rowów oraz układania warstw konstrukcyjnych pod zatokę autobusową.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2012r.:

W miesiącu marcu Wykonawca wykonywał poniższe roboty:

 • plantowanie skarp i dna rowów,
 • wycinka drzew i wywóz dłużycy na obwód Tarnowo,
 • karczowanie poszycia,
 • przepusty pod wjazdami fi 40,
 • zmocnienie podłoża gruntocementem 2,5 MPa na obejściu Storkowa – w km od 40+300 – do km 40+600.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2012r.:

W miesiącu kwietniu Wykonawca wykonywał poniższe roboty:

 • plantowanie skarp i dna rowów,
 • przepusty pod wjazdami fi 40 i fi 50,
 • wzmocnienie podłoża gruntocementem 2,5 Mpa na obejściu Storkowa
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 na obejściu Storkowa
 • umocnienie wylotów przepustów
 • wjazdy gospodarcze – podbudowa i warstwa wiążąca

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.05.2012r.:

W miesiącu maju Wykonawca wykonywał poniższe roboty:

 • przepusty pod wjazdami fi 40 i fi 50,
 • podbudowę bitumiczną na obejściu Storkowa
 • umocnienie wylotów przepustów
 • zjazdy – podbudowa i warstwa wiążąca
 • zatoki autobusowe
 • wznowiono prace związane z układaniem warstw bitumicznych na przebudowywanym odcinku

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2012r.:

W miesiącu marcu Wykonawca wykonywał poniższe roboty:

 • plantowanie skarp i dna rowów,
 • ułożenie warstwy ścieralnej
 • wykonanie przedznakowania
 • malowanie oznakowania poziomego
 • ustawienie oznakowania pionowego docelowego
 • umocnienie wylotów przepustów
 • zjazdy – warstwa ścieralna

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.07.2012r.:

W dniu 30.07.2012 roku wykonawca zgłosił zakończenie robót. Została rozpoczęta procedura odbiorowa robót celem formalnego zakończenia inwestycji

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl