Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Sławno – Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Sławno – Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
PRIiB INFRABUD
ul. Zwycięstwa 16, 75-003 Koszalin

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
PPU MARKUB
ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń
 
 

Artykuł z dnia: 2016-02-18 13:22

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 25.09.2015 rok
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) -8 903 953, 00 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.10.2016 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 30.09.2015 rok.

Opis projektu: 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 o długości ok. 1,86km. Przebudowywany odcinek zaczyna się od skrzyżowania z ul. Morską następnie przechodzi wzdłuż ulic Armii Krajowej, Dworcową, Koszalińską i Łączną i kończy się zjazdem na węzeł obwodnicy.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA),
 • budowę chodników, zatok autobusowych oraz zatok postojowych,
 • budowę elementów spowalniających ruch,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • remont mostu nad rzeką Moszczenica,
 • budowę oświetlenia rond,
 • przebudowę linii energetycznych,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Stan istniejący na dzień przekazania placu budowy 30. 09. 2015:

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 2. 11. 2015:

W miesiącu październik rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Morskiej z Armii Krajowej w kierunku mostu oraz od skrzyżowania Armii Krajowej z ul. Okrzei w kierunku wiaduktu. Rozpoczęto prace przygotowawcze do remontu mostu.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 12. 2015:

W miesiącu listopad wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE - Wykonano roboty w km 0+050-0+150 str. L

 • rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej
 • wykop
 • stabilizacja Rm=2,5 MPa
 • Podbudowa KŁSM 12 cm 1 warstwa

R. SANITARNE: - Trwa wykonywanie robót sanitarnych na dwóch odcinkach:

 • rejon ul. Morskiej,
 • od skrzyżowania z ul. Okrzei w stronę wiaduktu.

R. MOSTOWE: – Rozpoczęto wykonywanie robót remontowych przy moście – piaskowanie i wzmacnianie konstrukcji pomostu.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 4. 01. 2016:

W miesiącu grudzień wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • W km 0+060 – 0+360 L i P wykonano:
 • rozbiórkę istniejącej konstrukcji,
 • wbudowano krawężnik betonowy,
 • stabilizacje gruntu cementem gr 10 cm,
 • podbudowę z KŁSM gr 20 cm,
 • podbudowę z BA gr 7 cm,
 • w-wę wiążącą z BA gr 6 cm.
 • Ponadto wykonano koryto i obrzeża pod ciągi piesze strona lewa oraz dolne podbudowy na zatoce autobusowej w km 0+200 L.
 • W km 1+030- 1+240 wykonano rozbiórkę istniejących ciągów pieszych pod budowę kanalizacji deszczowej.

R. SANITARNE:

 • Wykonano odcinki sieci KD : S2-S3-SVII, SXII-S29-S30-S31-S32.
 • Przykanaliki wraz z wpustami: Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp7, Wp8, Wp9, Wp10,

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 02. 2016:

W miesiącu styczeń wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Wykonano wycinkę drzew i krzewów.
 • Rozpoczęto roboty drogowych na odcinku od km. 0+950 do 1+250
 • Rozpoczęto roboty przy wykonaniu ronda z ul. Morską

R. SANITARNE:

 • Kontynuowane  były roboty na trzech niezależnych odcinkach
 • Wykonano kamerowanie dwóch odcinków kanalizacji przeznaczonej do renowacji metodą bez wykopową
 • Rozpoczęto montaż separatora przy ul. Okrzei

R. TELETECHNICZNE:

 • Rozpoczęto roboty przy usuwaniu kolizji sieci teletechnicznych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 03. 2016:

W miesiącu lutym wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Wykonano wycinkę drzew i krzewów.
 • Rozpoczęto roboty drogowych na odcinku od km. 0+950 do 1+250 str. P
 • Rozpoczęto wykonywanie chodników
 • Trwają roboty przy wykonaniu ronda z ul. Morską - wykonano ok. 90% stabilizacji

R. SANITARNE:

 • Kontynuowane  były roboty na trzech niezależnych odcinkach
 • Trwają roboty przy odtworzeniu wałów przeciwpowodziowego przy separatorze
 • Wykonano kamerowanie wszystkich odcinków kanalizacji przeznaczonej do renowacji metodą bezwykopową
 • Trwają roboty przy montażu separatora przy ul. Okrzei.

R. TELETECHNICZNE:

 • Usunięto większość kolizji sieci teletechnicznych. Do usunięcia pozostała jedna kolizja.

R. MOSTOWE: - nie prowadzono żadnych prac.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 04. 2016:

W miesiącu marcu wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Wykonano wycinkę drzew i krzewów.
 • Wykonano warstwę bitumiczną na odcinku od 0+950 do 1+250 str. P
 • Rozpoczęto wykonywanie chodników
 • Trwają roboty przy wykonaniu ronda z ul. Morską - wykonano ok. 90% stabilizacji

R. SANITARNE:

 • Kontynuowane  były roboty na trzech niezależnych odcinkach
 • Trwają roboty przy odtworzeniu wałów przeciwpowodziowego przy separatorze
 • Wykonano kamerowanie wszystkich odcinków kanalizacji przeznaczonej do renowacji metodą bezwykopową
 • Trwają roboty przy montażu separatora przy ul. Okrzei.

R. TELETECHNICZNE:

 • Usunięto większość kolizji sieci teletechnicznych. Do usunięcia pozostała jedna kolizja.

R. MOSTOWE: - nie prowadzono żadnych prac.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 05. 2016:

W miesiącu kwietniu wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Wykonano warstwę bitumiczną na odcinku od 0+950 do 1+250 str. L,
 • Kontynuowano wykonywanie chodników,
 • Kontynuowano wykonywanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych,
 • Zakończono roboty przy wykonaniu ronda z ul. Morską (bez warstwy ścieralnej),
 • Zamknięto ruch pod wiaduktem, dokonano rozbiórek nawierzchni i istniejącej konstrukcji pod wiaduktem.

R. SANITARNE:

 • Rozpoczęto roboty sanitarne metodą bezwykopową,
 • Kontynuowano wykonywanie wpustów na kolejnych odcinkach,
 • Wstrzymano roboty sanitarne pod wiaduktem ze względu na stwierdzony bardzo wysoki poziom wód gruntowych, a także z uwagi na kolizję z siecią wodociągową ?350 i 250 oraz siecią gazową - trwają prace związane z przygotowaniem projektu na przebudowę sieci gazowej i wodociągowej oraz obniżeniem poziomu wody gruntowej.

R. TELETECHNICZNE:

 • Usunięto większość kolizji sieci teletechnicznych. Do usunięcia pozostała jedna kolizja.

R. MOSTOWE

 • Zakończono prace przy wykonywaniu remontu płyty mostu str. L,
 • Rozpoczęto roboty przy płycie pomostu str. P.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 06. 2016:

W miesiącu maj wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Zakończono podbudowę na odcinku od ul. Chopina do ul. W. Polskiego str. prawa
 • Kontynuowano wykonywanie chodników na wszystkich odcinkach gdzie wykonano nawierzchnię,
 • ontynuowane jest zamknięcie ruchu pod wiaduktem,
 • Kontynuowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

R. SANITARNE:

 • Trwa wykonywanie robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od. ul. Chełmońskiego do ul. Dworcowej.

R. TELETECHNICZNE:

 • Usunięto większość kolizji sieci teletechnicznych. Do usunięcia pozostała jedna kolizja.

R. MOSTOWE

 • Zakończono roboty od „dołu” płyty mostu

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 07. 2016:

W miesiącu czerwiec wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Rozpoczęto roboty drogowe w ul. Dworcowej
 • Kontynuowano wykonywanie chodników,
 • ontynuowane jest zamknięcie ruchu pod wiaduktem,
 • Kontynuowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

R. SANITARNE:

 • kontynuowano wykonywanie robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od. ul. Chełmońskiego do ul. Dworcowej,
 • wykonywano przykanaliki;

R. TELETECHNICZNE:

 • nie prowadzono żadnych robót.

R. MOSTOWE

 • Wykonano wzmocnienia brzegów pod mostem – gabiony kamienne wraz z kostką betonową na przyczółkach.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 08. 2016:

W miesiącu lipiec wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Kontynuowano roboty drogowe od ul. Chełmońskiego do wiaduktu,
 • Rozpoczęto roboty od wiaduktu do ul. Łącznej,
 • Kontynuowano wykonywanie chodników,
 • Kontynuowane jest zamknięcie ruchu pod wiaduktem,
 • Kontynuowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

R. SANITARNE:

 • Kontynuowano wykonywanie robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od. ul. Chełmońskiego do ul. Dworcowej'

R. TELETECHNICZNE:

 • nie wykonywano robót teletechnicznych.

R. MOSTOWE

 • nie wykonywano robót mostowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 09. 2016:

W miesiącu sierpień wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Kontynuowano roboty drogowe od ul. Chełmońskiego do wiaduktu,
 • Rozpoczęto roboty od wiaduktu do ul. Łącznej,
 • Kontynuowano wykonywanie chodników na wszystkich odcinkach gdzie wykonano nawierzchnię,
 • Kontynuowane jest zamknięcie ruchu pod wiaduktem,
 • Kontynuowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

R. SANITARNE:

 • Kontynuowano wykonywanie robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od. ul. Chełmońskiego do ul. Dworcowej,
 • Kontynuowani roboty pod wiaduktem,
 • Wykonano przepompownie przed wiaduktem.

R. TELETECHNICZNE:

 • nie wykonywano robót teletechnicznych.

R. MOSTOWE

 • nie wykonywano robót mostowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 3. 10. 2016:

W miesiącu wrzesień wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Kontynuowano roboty drogowe od ul. Chełmońskiego do Wiaduktu,
 • Kontynuowano roboty od wiaduktu do ul. Łącznej,
 • Rozpoczęto roboty pod wiaduktem,
 • Kontynuowano wykonywanie chodników na wszystkich odcinkach gdzie wykonano nawierzchnię,
 • Kontynuowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

R. SANITARNE:

 • kontynuowano wykonywanie robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od. ul. Chełmońskiego do ul. Dworcowej,

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 10. 2016:

W miesiącu październik wykonywano następujące roboty:
R. DROGOWE:

 • Zakończono roboty związane z ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA,
 • Zakończono roboty brukarskie,
 • Wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
 • Zakończono humusowanie z obsianiem trawą.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl