Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
COLAS Polska Sp. z o. o.
ul. Nowa 49, 76-024 Świeszyno

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo-Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz
 
ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin
Partner: Powiernictwo KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek
 ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia
 
 

Artykuł z dnia: 2016-04-08 12:38

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 12.02.2016 rok
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 5 756 989, 42 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.05.2017 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 24.02.2016 rok.

Opis projektu: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów o długości ok. 2,81km.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie nakładki wzmacniająco-wyrównawczej i warstwy ścieralnej),
 • wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach,
 • przebudowę ścieżek rowerowych, chodników, zatok autobusowych,
 • budowę elementów spowalniających ruch,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę lub remont istniejących zjazdów,
 • przebudowa obiektu mostowego i kładki dla pieszych nad rzeką Sarnia,
 • przebudowę sieci energetycznej,
 • przebudowę sieci gazowej,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 03. 2016 r.:

W miesiącu marcu wycięto drzewa i krzewy kolidujące z planowaną przebudową. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe w m. Nowielice.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 04. 2016 r.:

W miesiącu kwietniu rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od mostu nad rzeką Sarnią w kierunku m. Nowielice.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 05. 2016 r.:

W miesiącu maju Wykonawca wykonał następujące roboty:

 • karczowanie pni drzew,
 • rozbiórki elementów dróg tj. chodników, krawężników oraz obrzeży w m. Nowielice,
 • frezowanie nawierzchni na odcinku od km 6+388 do km 7+188 strona Lewa,
 • wykonano przewierty dla rur osłonowych  pod rzeką Sarnią,
 • wykonanie 8 studni rewizyjnych w m. Nowielice  wraz z ułożeniem kanałów PVC O 500 o  dł. 306 m wraz z robotami towarzyszącymi tj. roboty ziemne, zasypki

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 06. 2016 r.:

Wykonawca w czerwcu wykonał następujące roboty budowlane:

 • karczowanie pni drzew,
 • frezowanie nawierzchni pod wykonanie remontów głębokich na odcinku od km 6+388 do km 7+188 SP,
 • wykonanie remontów głębokich na odcinku od km 6+388 do km 7+188 SP,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W na odcinku od km 6+388 do km 7+188 SL i SP,
 • ułożenie siatki z włókien szklano-węglowych na odcinku od km 6+388 do km 7+188 SL i SP na całej szerokości jezdni,
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm na odcinku od km 6+388 do km 7+188 SL,
 • rozbiórki elementów dróg tj. chodników, krawężników oraz obrzeży w m. Nowielice,
 • rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem chodników i zjazdów w m. Nowielice,
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej PVC O500 na odcinku od studni D8 do studni D21 wraz z robotami towarzyszącymi tj.: roboty ziemne, zasypki.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 08. 2016 r.:

Wykonawca w miesiącu sierpniu 2016 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • kontynuowanie prac związanych z wykonaniem remontów głębokich na odcinku od km  7+238 do km 7+780 SL i SP
 • frezowanie nawierzchni na odcinku od km 7+200 do km 7+780 SP,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej na odcinku od km 7+185 do km 7+615 SL.
 • prowadzenie robót związanych z wykonaniem chodników i zjazdów w m. Nowielice SL i SP
 • kontynuowanie prac związanych z wykonaniem kładki nad rzeką Sarnią,

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 09. 2016 r.:

Wykonawca w miesiącu wrześniu 2016 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • zakończenie robót związanych z wykonaniem remontów głębokich na odcinku od Trzebusza do Nowielic
 • ułożenie warstwy wyrównawczej na odcinku od km 7+220 do km 7+930 SP
 • ułożenie siatki z włókien szklano – węglowych na odcinku od km 7+220 do km 7+700 SL i SP,
 • ułożenie warstwy wiążącej na odcinku od km 7+165 do km 7+700 SL oraz na odcinku od km 7+211 do km 7+700 SP,
 • prowadzenie robót związanych z wykonaniem chodników, zjazdów i zatok autobusowych  w m. Nowielice SL i SP
 • prowadzenie robót związanych z wykonaniem kładki nad rzeką Sarnią,

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 10. 2016 r.:

Wykonawca w miesiącu październiku 2016 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • prowadzenie robót związanych z wykonaniem kładki nad rzeką Sarnią,
 • wykonanie płyt przejściowych na moście nad rzeka Sarnią,
 • wykonanie i utrzymanie tymczasowego objazdu na czas prowadzenie robót związanych z wykonaniem płyt przejściowych,
 • rozpoczęły się prace związane z wykonaniem remontów głębokich na odcinku od km 8+600 do km 9+119, w tym:
  • rozbiórka istniejącej konstrukcji,
  • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  C1,5/2,0 grubości 25 cm,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 11. 2016 r.:

Wykonawca w miesiącu listopadzie 2016 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • prowadzenie robót związanych z wykonaniem odwodnienia obiektu mostowego
 • kontynuowanie prac związanych z wykonaniem robót brukarskich w m. Nowielice,
 • ułożono warstwę wyrównawczą na odcinku od km 8+600 do km 9+119 SP i SL,
 • ułożono siatkę z włókien szklano - węglowych na odcinku od km 8+600 do km 9+119 SP i SL,
 • ułożono warstwy wiążącej na odcinku od km 8+600 do km 9+119
 • prowadzenie robót związanych z wykonaniem zjazdów na odcinku od Trzebusza do Nowielic

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 12. 2016 r.:

Wykonawca w miesiącu grudniu 2016 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • zakończyły się roboty związane z wykonaniem remontów głębokich na odcinku od km 8+600 do km 9+119, w tym:
 • ułożono warstwę wyrównawczą na odcinku od km 7+700 do km 8+600
 • ułożono warstwę wiążącą na odcinku od km 8+220 do km 8+600
 • kontynuowano prace związane z wykonaniem robót brukarskich

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 03. 2017 r.:

Wykonawca w miesiącu marcu 2016 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej 16/18 cm na zatokach autobusowych i wyspach spowalniających
 • wykonano zjazdy z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm
 • w km 6+306 przebudowano przepust z rury HDPE śr. 600mm pod koroną drogi wraz z   robotami towarzyszącymi tj. wykonaniem fundamentów o gr. 30cm  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ułożeniem geotkaniny polipropylenowej,
 • umocnieniem dna rowu płytami ażurowymi, wykonaniem studni z kręgów betonowych C35/45 o średnicy 1,2m, wykonaniem osadnika betonowego C35/45 oraz brukowaniem skarp kostką betonową.
 • wykonywano prace związane z oczyszczeniem i odmuleniem istniejących rowów

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 04. 2017 r.:

Wykonawca w miesiącu kwietniu 2016 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod ścieżkę rowerową
 • ułożono warstwę ścieralną z SMA 11 na odcinku od km 6+375 do km 8+150 SL i SP oraz od km 8+150 do km 9+120 SL
 • wykonano skrzyżowanie z kostki kamiennej w km 8+166 SP
 • wypełniono żywicą nawierzchnie z kostki kamiennej – zatoki autobusowe
 • rozpoczęto wykonywanie robót związanych z humusowaniem
 • wykonano wylot kanalizacji deszczowej do rzeki

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 05. 2017 r.:

Wykonawca w miesiącu maju 2016 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • zakończono roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej na jezdni i ścieżce rowerowej
 • zakończono roboty związane z przebudową mostu i budową kładki
 • wykonano oznakowanie poziome i pionowe
 • zakończono roboty związane z hydroobsiewem oraz humusowaniem i obsianiem trawą
 • w dniu 30.05.2017r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl