Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203  na odcinku Dąbki-Darłowo”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Konsorcjum firm
Lider - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A
ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń
Partner – Want Sp. z o.o.
ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Konsorcjum firm:
Lider - TK – Projekt Tomasz Łapiński
ul. Morska 99b/8 75-217 Koszalin
Partner – Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski
ul. Sosnowa 6 a, 71-468 Szczecin
 
 

Artykuł z dnia: 2016-05-05 11:56

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 21.03.2016 rok
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 31 393 835, 64 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 15.06.2017 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 29.03.2016 rok.

Opis projektu: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku  Dąbki - Darłowo od km 21+717 do km 29+790 na długości 8,073 km.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie robót nawierzchniowych – wykonanie nakładki wzmacniająco – wyrównawczej z BA i warstwy ścieralnej z SMA,
 • wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach,
 • budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych, chodników, zatok autobusowych,
 • budowę elementów spowalniających ruch i elementów zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów,
 • budowę kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości znajdujących się na trasie,
 • budowę, przebudowę lub remont istniejących zjazdów,
 • rozbiórka i budowa czterech nowych mostów - M8 przez kanał przepompowni w km 21+996,95, M9 przez Kanał Martwa Woda w km 25+914,56, M10 przez Kanał D w km 26+109,63, M11 przez rzekę Grabowa w km 27+806,42,
 • przebudowę linii energetycznych,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowę sieci wodociągowych,
 • budowę oświetlenia drogi,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 04. 2016 r.

Rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Dąbki (ul. Łąkowa).
Wykonano frezowanie na czterech odcinkach przebudowywanej drogi pomiędzy Bobolinem a Darłowem, wprowadzono ruch wahadłowy na tych odcinkach (sterowny światłami). Rozpoczęto karczowanie i zdejmowanie humusu na wahadle od strony Darłowa.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 05. 2016 r.

Przerwano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Dąbki natomiast wykonywano je w m. Darłowo i Żukowo Morskie.                    
Na czterech odcinkach gdzie wykonano frezowanie pomiędzy Bobolinem a Darłowem wprowadzony jest ruch wahadłowy. Na tych odcinkach wykonywano karczowanie pni, zdejmowanie humusu i wykonywanie nasypów. Wykonywano również roboty branży telekomunikacyjnej.
Rozpoczęto prace związane z budową objazdów mostów M8, M9 i M10.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 06. 2016 r.

Na czterech odcinkach pomiędzy Bobolinem a Darłowem prowadzony jest ruch wahadłowy. Na tych odcinkach wykonywano nasypy, rozbiórki konstrukcji drogi oraz rozpoczęto układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Rozpoczęto roboty brukarskie związane z budową chodników i ścieżek rowerowych w m. Bobolin. Zakończono prace związane z budową objazdów mostów M8, M9 i M10 i M11, Wykonawca jest w trakcie ich rozbiórki. Prowadzono roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Darłowo i Żukowo Morskie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 07. 2016 r.

Na czterech odcinkach pomiędzy Bobolinem a Darłowem prowadzony jest ruch wahadłowy. Na tych odcinkach wykonywano nasypy oraz układano warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Na koniec miesiąca na trzech wahadłach pierwszym, drugim i czwartym Wykonawca zgłosił gotowość do układania warstw bitumicznych. Prowadzono również roboty brukarskie związane z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz ustawianiem krawężników w m. Bobolin, Darłowo i Żukowo Morskie. Po rozbiórce starych mostów prowadzony jest objazd mostów M8, M9 i M10 i M11. Kontynuowano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Darłowo i Żukowo Morskie.                   

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 08. 2016 r.

Na czterech odcinkach pomiędzy Bobolinem a Darłowem prowadzony jest ruch wahadłowy. W sierpniu na wszystkich czterech odcinkach położono po lewej stronie zgodnie z kilometrażem warstwę podbudowy bitumicznej oraz warstwę wiążącą. Rozpoczęto korytowanie i układanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego po stronie prawej. Prowadzono roboty brukarskie związane z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz ustawianiem krawężników w m. Bobolin, Darłowo i Żukowo Morskie. Po rozbiórce starych mostów prowadzony jest objazd mostów M8, M9 i M10 i M11, Wykonawca w sierpniu zakończył palowanie i rozpoczął zabijanie ścianek szczelnych.. Kontynuowano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m.  Żukowo Morskie i rozpoczęto w Bobolinie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 09. 2016 r.

Na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo w miesiącu sierpniu 2016 kontynuowano roboty drogowe na czterech odcinkach pomiędzy Bobolinem a Darłowem – wykonano warstwy bitumiczne (podbudowę i wiążącą ) po stronie lewej  na wszystkich czterech wahadłach i przerzucono na nie ruch samochodowy. Rozpoczęto na prawym pasie ruchu korytowanie i układanie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa łamanego), wykonywano również nasypy pod ścieżkę rowerową oraz prowadzono roboty brukarskie. Na obiektach mostowych M8, M9, M10, M11 zostały wykonane roboty palowe i rozpoczęto zabijanie ścianek szczelnych. Kontynuowane były roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Żukowo Morskie

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 10. 2016 r.

W październiku  na czterech odcinkach był prowadzony ruch wahadłowy przed Dąbkami, w Dąbkach i na odcinkach szlakowych. Położono na nich po lewej stronie zgodnie z kilometrażem warstwę podbudowy bitumicznej oraz warstwę wiążącą. Wykonywane były   roboty brukarskie związane z budową chodników oraz ustawianiem krawężników  w m. Bobolin,  Żukowo Morskie i Dąbki. Po rozbiórce starych mostów prowadzony jest objazd mostów M8, M9 i M10  i M11. Wykonawca w październiku wykonał podpory mostów M8, M9 i M10 oraz ułożył na nich ustroje nośne na moście M11 wykonywane były podpory mostu. Kontynuowano roboty związane  z budową kanalizacji deszczowej w m.   Bobolin i Dąbki.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 11. 2016 r.

Na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo w miesiącu październiku 2016 kontynuowano roboty drogowe – wykonano warstwy bitumiczne (podbudowę i wiążącą ) po stronie lewej na wahadle przed Dąbkami i na granicy Dąbek i Bobolina, wykonywano również nasypy pod ścieżkę rowerową oraz prowadzono roboty brukarskie w Bobolinie i Żukowie Morskim. Na moście  M8 wykonano konstrukcję podpór ułożono belki oraz wykonano płytę mostu, Na mostach M9  i M10 wykonano podpory mostów, ułożono konstrukcje tunelowe i zabetonowano zamki, na moście  M11 zostało wykonane deskowanie i zbrojenie podpór. Kontynuowane były roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Bobolin. Prowadzono również roboty związane z usuwaniem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 12. 2016 r.

W grudniu udało się skończyć roboty bitumiczne na odcinku od Dąbek do Darłowa   w zakresie podbudowy i warstwy wyrównawczej, co zdecydowanie ułatwiło przejazd na przebudowywanym odcinku drogi. Wykonywane były roboty brukarskie związane z budową chodników oraz ustawianiem krawężników  w m. Bobolin,  i Dąbki. Po rozbiórce starych mostów prowadzony jest objazd mostów M9 i M10  i M11. Natomiast po moście M8 na które uzyskane zostało „warunkowe” pozwolenie na użytkowanie prowadzony jest ruch po jednym psie ruchu. Wykonawca na mostach M9 i M10 wykonywał zasypki ustrojów nośnych a na moście M11 została zabetonowana płyta główna oraz wykonano izolacje poziomą, rozpoczęto montować deski gzymsowe. Kontynuowano roboty związane  z budową kanalizacji deszczowej w m. Bobolin i Dąbki.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 01. 2017 r.

Na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo w miesiącu styczniu 2017 kontynuowano roboty drogowe w ograniczonym zakresie z uwagi na trudne warunki pogodowe. Prowadzono roboty brukarskie w Dąbkach, Bobolinie i Żukowie Morskim. Na moście M8 po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie prowadzony jest ruch samochodowy, na mostach M9  i M10 wykonywano zasypki , na moście  M11 zostały wykonywane szalunki, zbrojenie oraz montaż desek gzymsowych. Kontynuowane były roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Dąbki. Prowadzono również roboty związane z usuwaniem kolizji energetycznych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2017 r.

Na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo w miesiącu lutym 2017 wznowiono po okresowym ich wstrzymaniu z powodu mrozów wszystkie roboty drogowe i branżowe. Prowadzono roboty brukarskie w Dąbkach, Bobolinie i Żukowie Morskim. Na moście M8 po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie prowadzony jest ruch samochodowy, na moście M9 wykonywano zasypki na moście M10 wykonano fundamenty pod bariery drogowe i ustawiono krawężniki, na moście M11 wykonywano zasypki przyczółków. Kontynuowane były roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Dąbki. Prowadzono również roboty związane z usuwaniem kolizji energetycznych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.03.2017 r.

Na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo w miesiącu marcu 2017 , prowadzono roboty brukarskie w Dąbkach, Bobolinie i Żukowie Morskim. Na moście M9 i M10 zakończono wykonywanie zasypek ułożono warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię bitumiczną wykonano fundamenty pod bariery drogowe i ustawiono krawężniki, na moście M11 wykonywano zasypki przyczółków, wykonano kapę chodnikową . Wykonywane są rowy profilowane skarpy na całej długości odcinków szlakowych. Kontynuowane były roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Dąbki. Prowadzono również roboty związane z usuwaniem kolizji energetycznych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2017 r.

W kwietniu roboty prowadzono w szerokim zakresie na całej długości przebudowywanego odcinka we wszystkich branżach. Prowadzono roboty brukarskie związane z budową chodników oraz ustawianiem krawężników głównie w Dąbkach i Bobolinie. Na odcinkach szlakowych profilowane są skarpy i dna rowów. Trwały przygotowania do rozpoczęcia układania warstwy ścieralnej i nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej. Mosty M9 i M10 dostały pozwolenia na użytkowanie i prowadzony jest nimi ruch po jednym pasie. Kontynuowano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Bobolin i Dąbki.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2017 r.

W maju roboty prowadzono na całej długości przebudowywanego odcinka we wszystkich branżach. Zasadnicze roboty brukarskie związane z budową chodników oraz ustawianiem krawężników są we wszystkich miejscowościach bardzo zaawansowane. Układana była warstwa ścieralna z SMA i nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej, przy sprzyjającej pogodzie do 20.06.2017 zasadnicze roboty bitumiczne powinny zostać na całym zadaniu zakończone. Na odcinkach szlakowych profilowane są skarpy i dna rowów. Wszystkie mosty mają pozwolenie na użytkowanie i odbywa się po nich ruch wahadłowy (po jednej jezdni). Kończone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w m. Bobolin i Dąbki.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2017 r.

W lipcu zakończono zasadnicze roboty drogowe, trwają roboty związane z humusowaniem profilowane są skarpy i dna rowów, pozostało do wykonania oznakowania pionowe i poziome oraz roboty wykończeniowe i porządkowe. Na wszystkich mostach ruch odbywa się bez przeszkód.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2017 r.

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych na zadaniu.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl