Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144


Tytuł projektu:

„Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
PRD Nowogard S.A.
ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń
ul. Górna 2/1, 71-200 Nowogard

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
PUI EKO-INWEST S.A.
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
 
 

Artykuł z dnia: 2016-09-09 12:27

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 10.02.2016 rok
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 6 443 441, 58 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.10.2016 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 24.02.2016 rok.

Opis projektu: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obejścia miasta Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 o długości około 1,26 km. Przebieg drogi ustalony jest od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 146 – przebiega po istniejącym byłym nasypie kolejki wąskotorowej do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego i następnie do istniejącego skrzyżowania ulicy Bema z ulicą Piłsudskiego (DW 144) w mieście Dobra.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wykonanie nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 0,81km i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni o długości około 0,45km.
 • budowę 3 skrzyżowań typu rondo
 • budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę dróg pomocniczych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • likwidację kolizji energetycznych,
 • likwidację istniejącego wiaduktu,
 • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Stan istniejący na dzień przekazania placu budowy 24.02.2016:

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2016:

Do końca lutego Wykonawca usunął krzewy oraz karcze kolidujące z robotami. W marcu rozebrano istniejący wiadukt żelbetowy i rozpoczęto roboty związane z usunięciem humusu i wykonaniem wykopów, a także rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2016:

W miesiącu kwietniu Wykonawca rozpoczął roboty na rondzie nr 1 od strony drogi wojewódzkiej nr 146 związane z: ułożeniem warstwy odsączającej z pospółki, ułożeniem podbudowy z kruszywa łamanego, ustawieniem krawężnika kamiennego i nawierzchni z kostki kamiennej. Ponadto wykonano roboty rozbiórkowe na rondzie nr 3 od strony drogi wojewódzkiej nr 144, ułożono warstwy podbudowy, ustawiono krawężniki kamienne i wykonano pierścień z kostki kamiennej. Na ul. Gen. Bema sfrezowano nawierzchnię bitumiczną i rozebrano podbudowę kamienną. Od km 0+150 do km 0+630 wykonano wykopy oraz formowano i zagęszczano nasypy. W ramach robót branży sanitarnej kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej od studni D20 do D32. Rozpoczęto roboty teletechniczne związane z przebudową kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2016:

W maju Wykonawca kontynuował roboty od strony drogi wojewódzkiej nr 146 związane z ustawieniem krawężnika kamiennego i ułożeniem nawierzchni z kostki kamiennej na rondzie nr 1. Ponadto kontynuowano roboty na rondzie nr 3 od strony drogi wojewódzkiej nr 144, związane z wykonywaniem pierścienia z kostki kamiennej. Na ul. Gen. Bema zakończono roboty rozbiórkowe istniejącej kanalizacji deszczowej i trwają rozbiórki istniejącej jezdni. Na odcinku istniejącego nasypu kolejowego kontynuowane są wykopy wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypów. Trwają roboty branży sanitarnej związane z budową studni rewizyjnych i przykanalików.  Zakończono roboty teletechniczne.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2016:

W miesiącu czerwcu Wykonawca zakończył roboty związane z  ułożeniem nawierzchni na pierścieniach z kostki kamiennej na Rondzie nr 1 oraz nr 3. Dodatkowo na rondzie nr 1 ułożono warstwę odsączającą z pospółki, zakończono układanie krawężników kamiennych na wyspach kanalizujących ruch oraz poszerzeniach na łukach, a także wypełniono powierzchnie poszerzeń kostką kamienną. Przy ul. Gen. Bema – kontynuowano rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni. Na rondzie nr 3 układano krawężniki kamienne oraz warstwę odsączającą z pospółki. Formowano i zagęszczano nasypy na odcinku istniejącego nasypu kolejowego oraz po prawej stronie projektowanej jezdni na drodze pomocniczej.
Na odcinku od 0+650 do 0+500 (nasyp kolejowy) – trwają brukarskie związane  z  układaniem krawężników. Zakończono przebudowę wodociągu. Zakończono kanalizację deszczową za wyjątkiem odcinka D7-D9.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2016:

W miesiącu lipcu ustawiono krawężniki po obu stronach na odcinku  od  ronda nr 1 do km 0+660. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej. Wykonano stabilizację podłoża cementem pomiędzy  rondem nr 3 i 2 oraz wzmocniono za pomocą georusztu odcinek drogi pomiędzy rondem 1 i 2. Na rondzie nr 3 wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego. Na obu drogach pomocniczych obsługujących przyległe pola  ułożono warstwę z gruntu stabilizowanego cementem. Trwają roboty energetyczne związane z ułożeniem kabla zasilającego pod szafkę oświetleniową oraz ułożeniem kabla do lamp oświetleniowych znajdujących się pomiędzy rondem nr 2 i3.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2016:

W miesiącu sierpniu wykonano podbudowę z KŁSM oraz pierwszy plaster warstwy wiążącej z AC 16W  od  ronda nr 1 do km 0+660, dodatkowo w tym km wykonano humusowanie skarp wraz z ich obsianiem. Pomiędzy  rondem nr 3 i 2 rozpoczęto ustawianie krawężników oraz wykonanie warstwy odsączającej z pospółki na ciągu pieszo- rowerowym. Na obu drogach pomocniczych obsługujących przyległe pola  ułożono warstwę ścieralną z KŁSM. Na rodzie nr 1 i 3 trwają prace związane z budową drugiej połowy ronda, a mianowicie: wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni , koryto oraz ułożono warstwę odsączającą.
Trwają roboty związane z wykonywaniem fundamentów pod słupy oświetleniowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2016:

W miesiącu wrześniu na rondzie nr 1 (wyjazd Błądkowo) wykonano warstwę wiążącą z AC 16W i ścieralną z SMA8. W obrębie ronda nr 2 wykonano warstwę odsączającą
i podbudowę z KŁSM. Na odcinku pomiędzy rondem nr 2 i 3 ustawiano krawężniki, obrzeża, wykonano konstrukcję pod chodniki i ułożono nawierzchnię z kostki betonowej. Na rondzie nr 3 wykonano warstwę wiążącą i ścieralną. Trwają prace elektryczne – montaż lamp oraz roboty wykończeniowe związane z humusowaniem i obsianiem.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 14.11.2016:

W październiku zakończono ułożenie warstwy ścieralnej. Wykonano plantowanie skarp i dna rowów, umocniono wyloty przepustów, wykonano humusowanie wraz z obsianiem oraz rozpoczęto prace porządkowe. W listopadzie ustawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome. W dniu 14.11.2016 roku wykonawca zgłosił zakończenie robót. Została rozpoczęta procedura odbiorowa robót celem formalnego zakończenia inwestycji.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl