Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez etap I przebudowa mostu w m. Łobez


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez etap I przebudowa mostu w m. Łobez”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MOST Sp. z o. o.
ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Development Design Sp. z o. o..
ul. Kopernika 35A, 76-200 Słupsk
 
 

Artykuł z dnia: 2017-03-27 08:28

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 01.12.2016 rok
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 2 480 298, 60 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.08.2017 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 01.12.2016 rok.

Opis projektu: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu nad rzeką Łoźnicą wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 18+196 w m. Łobez.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • rozbiórkę starego mostu i budowę nowego
 • przebudowę jazu
 • budowę tymczasowej drogi objazdowej wraz z przepustem na rzece
 • wykonanie robót rozbiórkowych
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni i warstwy ścieralnej
 • budowa chodników
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Stan istniejący na dzień przekazania placu budowy 01.12.2016:

 

 

Stan istniejący na dzień  31.03.2017:
 

W miesiącu marcu Wykonawca wykonał drogę objazdową i z dniem 28.03.2017 wprowadził tymczasową organizację ruchu zamykając odcinek drogi 151 na którym realizowana będzie budowa nowego mostu. .
Aktualnie zostały wykonane roboty rozbiórkowe w zakresie frezowania nawierzchni na moście i części dojazdów, rozbiórka kostki kamiennej oraz podbudowy, demontaż konstrukcji stalowej i mechanizmów jazu, demontaż pomostu jazu                       i ogrodzenia z siatki. Wykonano częściowe rozbiórki chodników, krawężników.
Trwają prace związane m.in. z przełożeniem kabli 15kv i oświetlenia ulicznego oraz prace związane z przebudową wodociągu. Ponadto wykonywana jest częściowa rozbiórka obiektu.

Stan istniejący na dzień  30.04.2017:
 

W  miesiącu kwietniu 2017 r. z najważniejszych robót  wykonano: 

 • przebudowa wodociągu – etap 1
 • przebudowa sieci 15KV
 • zabezpieczenie oświetlenia ulicznego na czas budowy
 • usunięcie kolizji  kabli niskiego napięcia kolidujących ze ściankami szczelnymi
 • wykonano zabezpieczenie wykopów grodzicami stalowymi
 • wykonano około 60 % wykopów pod przyczółki
 • zakończono rozbiórkę mostu
 • wykonano prefabrykację całości stali zbrojeniowej

Stan istniejący na dzień 31.05.2017:
 

W  miesiącu maju 2017 r. z najważniejszych robót  wykonano: 

 • zbrojenie i betonowanie  ławy i korpusu przyczółka od strony Łobza
 • izolacja ławy i zasypka do góry ławy od str. Łobza
 • rozbiórki i wykopy od strony Świdwina
 • „korki” pod przyczółek mostu oraz przyczółek prawy jazu.
 • zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej przyczółka mostu od str. Świdwina

Stan istniejący na dzień 30.06.2017:
 

W czerwcu 2017 r. wykonano: 

 • Oba przyczółki – etap I
 • Ciosy podłożyskowe oraz zamontowano łożyska
 • Belki nadłożyskowe stanowiące podstawę pod belki przęsła mostu.
 • „korek” pod płytę wypadową jazu wraz z progiem i montażem elementów stalowych konstrukcji jazu.
 • Zbrojenie i deskowanie drugiego etapu ściany filara jazu
 • Wykonano zbrojenie i rozpoczęto montaż deskowania II etapu przyczółka prawego jazu.
 • Wykonano izolacje powłokowe ław fundamentów oraz część izolacji z papy termozgrzewalnej.
 • Wykonano częściowe zasypki podpór.

Stan istniejący na dzień 31.07.2017:
 

W lipcu 2017 r. wykonano:

 • montaż belek Kujan
 • montaż zastawek i mechanizmów jazu
 • zakończono betonowania jazu
 • wyciągnięto tymczasowe ścianki szczelne
 • umocnienia rzeki za jazem i pod mostem – materace gabionowe
 • częściowe odmulenie rzeki (za jazem w dół rzeki)
 • rozpoczęto montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego

Stan istniejący na dzień 31.08.2017:
 

W sierpniu 2017 r. wykonano:

 • zakończono zasypki za przyczółkami
 • zakończono roboty żelbetowe (płyta ustroju nośnego, kapy chodnikowe, ścianki zapleczne i skrzydła wraz z gzymsami, płyty przejściowe)
 • wykonano izolacje termozgrzewalne od strony zasypowej przyczółków, pod kapy chodnikowe i na płytach przejściowych
 • wykonano izolacjonawierzchnię na chodnikach (2 warstwy, pozostała do wykonania warstwa kolorystyczna)
 • wykonano 5mb muru z koszy gabionowych (w przekroju 2x2m)
 • obsadzono sączki
 • zamontowano krawężniki kamienne na obiekcie
 • zamontowano balustrady ochronne
 • wykonano beton wyrównawczy na płytach przejściowych od strony Świdwina.

Stan istniejący na dzień 30.09.2017:
 

We wrześniu 2017 r. wykonano:

Z najważniejszych robót we wrześniu wykonano:

1. Roboty na ciągu głównym

 • nasypy
 • podbudowę 0/31,5
 • podbudowę bitumiczną
 • izolację płyty pomostu
 • warstwę wiążącą (na dojazdach bitumiczną na obiekcie asfalt lany)
 • warstwę ścieralną
 • wykonano dylatację bitumiczną
 • oznakowanie poziome i pionowe

2. Pozostałe roboty

 • wykonano korektę objazdu -zgodnie z ustaleniami – oraz frezowanie i rozbiórkę pozostałej części skrzyżowania i ulicy pod wiadukt
 • zakończono żywicę kap chodnikowych
 • zakończono chodnik wzdłuż młyna i umocnienie płytami ażurowymi
 • ustawiono krawężniki drogowe(ciąg główny i częściowo na zjazd w ulicę do wiaduktu
 • wykonano zjazd przy młynie z kostki betonowej i frezowiny
 • ustawiono tablicę informacyjną/pamiątkową
 • wykonano humusowanie skarpy przy prawym przyczółku jazu.
 • umocnienie pobocza frezowiną -strona lewa za mostem w kierunku Świdwina
 • po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przełożono ruch z tymczasowego objazdu na most.

Termin zakończenia robot – 31.10.2017 r.

Stan istniejący na dzień 31.10.2017:
 

W miesiącu październiku zakończono 100% robót. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru końcowego. Nadzór Inwestorski weryfikuje dokumenty odbiorowe. Zakończenie czynności odbiorowych planowane jest do końca listopada 2017 r.

Stan istniejący na dzień 27.11.2017:
 

W dniu 27.11.2017 r. Komisja odbiorowa powołana przez Przedstawiciela Zamawiajacego dokonała odbioru końcowego zdania.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl