Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Konsorcjum firm:
Lider:
Komplet Inwest Sp. z. o. o. Sp. k.
ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Partner: Komplet Inwest Sp. j.
Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska Nieboj
Al. 11-go Listopada 91 K, 66-400 Gorzów Wlkp.

 
 

Artykuł z dnia: 2017-03-27 09:35

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 01.02.2017 r.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 42 516 502, 26 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.06.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 17.02.2017 rok.

Opis projektu: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica o długości ok.  25,13 km.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • kruszenie na miejscu istniejącej nawierzchni jezdni betonowej,
 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach,
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
 • remont/przebudowę/rozbiórkę istniejących obiektów inżynierskich,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • odtworzenie istniejących oraz wykonanie nowych odcinków rowów przydrożnych,
 • budowę oświetlenia na skrzyżowaniach typu rondo,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów.

Stan istniejący na dzień przekazania placu budowy 17. 02. 2017:

 

Stan istniejący na dzień przekazania placu budowy 03. 04. 2017:

W miesiącu marzec Wykonawca przystąpił do inwentaryzacji drzew niezbędnych do wycinki, uzyskał zatwierdzenie nowej tymczasowej organizacji ruchu – obecnie ustawiane jest oznakowanie. Przystąpiono do wycinki drzew pod nadzorem ornitologicznym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02. 05. 2017:

W miesiącu kwiecień wykonano następujące roboty:

 • Oczyszczenie pasa drogowego z samosiewów, odrostów, chwastów oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzewień (wraz z nieczynnym pasem drogowym) oraz drzew kolidujących z remontem obiektów;
 • Zdjęcie warstwy humusu;
 • Rozbiórka betonowej nawierzchni jezdni oraz elementów dróg (opaski),
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej
 • Demontaż oznakowania pionowego na zamkniętym odcinku drogi
 • Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej
 • Demontaż barier drogowych na zamkniętym odcinku drogi

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 06. 2017:

W miesiącu maj wykonano następujące roboty:

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej,
 • Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej,
 • Odhumusowanie poboczy,
 • Rozbiórka wiaduktów (w km 5+373,80 oraz w km 11+923,50),
 • Wykonanie wykopów obiektów inżynierskich (wiadukt w km 13+218,10 str. L, most w km 17+350,70 str. L, wiadukt w km 17+630,50 str. L, wiadukt w km 22+056,00 str. L i P.
 • Wykonane zostało utwardzenie drogi gruntowej w km 8+500,00, wykonano bypass na drodze wojewódzkiej nr 106 na wysokości ronda Południowego m. Łęczyca.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 07. 2017:

W miesiącu czerwiec wykonano następujące roboty:

 • usunięcie karpin
 • odhumusowanie poboczy
 • rozbiórka wiaduktów
 • roboty ziemne
 • kruszenie nawierzchni betonowych
 • poletko próbne - rubblizing
 • izolacja powłokowa obiektów
 • warstwa filtracyjna z geokompozytów
 • zasypka obiektów
 • naprawa ubytków na obiektach
 • rozbiórka studni i kanału kanalizacyjnego
 • zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych
 • oczyszczenie terenu ze śmieci

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 08. 2017:

W miesiącu lipiec wykonano następujące roboty:

 • odhumusowanie poboczy,
 • roboty ziemne,
 • kruszenie nawierzchni betonowych,
 • rubblizing – kruszenie udarowe nawierzchni betonowej,
 • izolacja powłokowa obiektów,
 • zasypka obiektów,
 • naprawa ubytków na obiektach,
 • wykonana została ława fundamentowa filara - wiadukt w km 15+988,
 • most w km 9+308 nad rzeką Iną – wykonano warstwę antykorozyjną powierzchni betonowych przęsła,
 • wykonano prawą kapę chodnikową – most w km 9+308 nad rzeką Iną,
 • wykonano zbrojenie przyczółków wiaduktu w km 15+988,
 • wykonano filar podpory pośredniej, dostarczono belki prefabrykowane strunobetonowe typu KUJAN – wiadukt  w km 15+988.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 09. 2017:

W miesiącu sierpniu wykonano następujące roboty:

 • Roboty ziemne
 • Kruszenie elementów betonowych
 • Wykonanie rowów
 • Wykonanie poboczy
 • Warstwa mrozoochronna
 • Warstwa wyrównawcza
 • Frezowanie nawierzchni
 • Roboty mostowe

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 10. 2017:

W miesiącu wrześniu wykonano następujące roboty:

 • Roboty ziemne
 • Kruszenie elementów betonowych
 • Wykonanie rowów
 • Wykonanie poboczy
 • Warstwa mrozoochronna
 • Warstwa wyrównawcza
 • Frezowanie nawierzchni
 • Roboty mostowe
 • warstwa wiążąca

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02. 11. 2017:

W miesiącu październik wykonano następujące roboty:

 • Odhumusowanie,
 • Roboty ziemne,
 • Kruszenie elementów betonowych,
 • Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego,
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,
 • Rowy
 • Pobocza,
 • Przepusty
 • Roboty bitumiczne – podbudowa bitumiczna AC 22P,
 • Roboty bitumiczne – warstwa wiążąca AC 16W
 • Roboty mostowe

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 12. 2017:

W miesiącu listopad wykonano następujące roboty:

 • Odhumusowanie,
 • Roboty ziemne,
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,
 • Rowy,
 • Pobocza,
 • Roboty bitumiczne – podbudowa bitumiczna AC 22P,
 • Roboty bitumiczne – warstwa wiążąca AC 16W,
 • Roboty mostowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 01. 2018:

W miesiącu grudzień wykonano następujące roboty:

 • Odhumusowanie,
 • Zahumusowanie.
 • Roboty ziemne,
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,
 • Rowy,
 • Pobocza,
 • Roboty mostowe,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 02. 2018:

W miesiącu styczeń wykonano następujące roboty:

 • Odhumusowanie,
 • Zahumusowanie.
 • Roboty ziemne,
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,
 • Warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
 • Rowy,
 • Pobocza,
 • Rekultywacja,
 • Rozbiórka nawierzchni,
 • Roboty mostowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 03. 2018:

W miesiącu luty wykonano następujące roboty:

 • odhumusowanie,
 • zahumusowanie.
 • roboty ziemne,
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,
 • warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
 • rowy,
 • pobocza,
 • rekultywacja,
 • rozbiórka nawierzchni,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • roboty mostowe (roboty zbrojarskie, roboty betoniarskie, uzupełnienie dylatacji materiałem trwale plastycznym, wykonanie powłok malarskich na elementach betonowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03. 04. 2018:

W miesiącu marzec wykonano następujące roboty:

 • roboty bitumiczne,
 • roboty brukarskie,
 • odhumusowanie,
 • zahumusowanie,
 • roboty ziemne,
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,
 • warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
 • rowy,
 • pobocza,
 • rozbiórka nawierzchni,
 • roboty brukarskie,
 • roboty mostowe,
 • roboty branżowe – sieci elektryczne,
 • roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa, przepust.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02. 05. 2018:

W miesiącu kwiecień wykonano następujące roboty:

 • roboty bitumiczne,
 • roboty brukarskie,
 • odhumusowanie,
 • zahumusowanie,
 • roboty ziemne,
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,
 • warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
 • rowy,
 • pobocza,
 • rekultywacja terenu,
 • rozbiórka nawierzchni,
 • roboty brukarskie,
 • roboty mostowe,
 • roboty branżowe – sieci elektryczne,
 • roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 06. 2018:

W miesiącu maj wykonano następujące roboty:

 • roboty bitumiczne,
 • roboty brukarskie,
 • zahumusowanie,
 • roboty ziemne,
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym,
 • warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
 • rowy,
 • pobocza,
 • rekultywacja terenu,
 • rozbiórka nawierzchni,
 • roboty brukarskie,
 • roboty mostowe,
 • roboty branżowe – sieci elektryczne,
 • roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 08. 2018:

W miesiącu lipcu wykonano następujące roboty:

 • zakończono układanie warstwy ścieralnej,
 • wykonano oznakowanie poziome,
 • wykonano oznakowanie pionowe,
 • zakończono roboty elektryczne, sanitarne oraz mostowe

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl