Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin

Tytuł projektu:

"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń
Partner: WANT Sp. z o.o.
ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
NBQ Spółka z o.o.

ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin

Artykuł z dnia: 2017-06-30 11:36

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 01.06.2017 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 34 537 327,69 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.08.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 06.06.2017 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin o długości ok. 15 km.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją
 • roboty rozbiórkowe  i przygotowawcze
 • poszerzenie, wzmocnienie  i przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej,
 • budowę nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych  i ścieżek rowerowych,
 • budowę zatok postojowych,
 • budowę azyli dla pieszych pełniących jednocześnie rolę wysp rozdzielających pasy ruchu,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań,
 • budowę ronda w m. Pobierowo,
 • budowę elementów spowolnienia ruchu - wyspy rozdziału pasów ruchu
 • przebudowę (profilowanie) istniejących rowów drogowych i miejscowa budowa nowych rowów drogowych
 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Łukęcin, Trzęsacz  i Rewal
 • przebudowę mostu na kanale Dreżewo-Rybice
 • przebudowa istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów
 • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia
 • montaż drogowych barier ochronnych
 • budowę sygnalizacji świetlnej.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2017:

Wykonawca w miesiącu lipcu  2017 r. wykonał następujące roboty budowlane: 

 • zdjęcie warstwy humusu z pobocza drogi
 • roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 41+900 do km 42+600 str. P  oraz od km 44+300 do km 44+900 str. P
 • wykonano korytowanie wraz z profilowaniem podłoża  na odcinku od km 41+900 do km 42+600 str. P  oraz od km 44+300 do km 44+900 str. P
 • wykonano warstwę ulepszonego podłoża z kruszywa niewysadzinowego na odcinku od km 44+300 do km 44+900 str. P

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2017:

Wykonawca w miesiącu sierpniu 2017 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Branża drogowa: 

 • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej
 • wykonanie nasypów
 • zdjęcie warstwy humusu z pobocza drogowego
 • korytowanie wraz z profilowaniem podłoża
 • wycinka drzew i krzewów wraz z  karczowaniem pni

Branża mostowa

 • rozbiórka istniejących i wykonywanie nowych przepustów pod koroną drogi

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2017:

Wykonawca w miesiącu wrześniu 2017 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej;
 • Wykonywanie warstwy wiążąco-wyrównawczej na odcinku lotniskowym;
 • Ustawianie oporników kamiennych na ławie z oporem
 • Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;
 • Roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej i betonu cementowego;
 • Wykonywanie nasypów;
 • Zdjęcie warstwy humusu z poboczy;
 • Wycinka drzew i karczowanie krzewów;

Roboty branży mostowej:

 • Demontaż i wykonywanie przepustów pod koroną drogi;

Roboty branży sanitarnej:

 • Rozpoczęcie robót branży sanitarnej w miejscowościach Rewal oraz Trzęsacz

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2017:

Wykonawca w miesiącu październiku 2017 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Zdjęcie warstwy humusu z poboczy drogowych
 • Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
 • Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na grubość 2 cm
 • Wykonywanie nasypów wraz z wbudowaniem geotkaniny pod konstrukcję ścieżki rowerowej
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 stabilizowanego georusztem i geotkaniną
 • Wykonywanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • Wykonywanie robót brukarskich na odcinku szlakowym oraz na rondzie w miejscowości Pobierowo

Roboty branży mostowej:

 • Wykonywanie przepustów pod koroną drogi

Roboty branży sanitarnej:

 • Kontynuacja robót branży sanitarnej w miejscowościach Rewal oraz Trzęsacz

Roboty branży elektrycznej:

 • Kontynuacja robót branży elektrycznej w miejscowościach Pobierowo oraz Trzęsacz

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2017:

Wykonawca w miesiącu listopadzie 2017 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Frezowanie istniejących nawierzchni bitumicznej
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem
 • Wykonywanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
 • Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • Wykonywanie robót brukarskich na odcinku szlakowym oraz na rondzie w miejscowości Pobierowo

Roboty branży mostowej:

 • Wykonywanie przepustów pod koroną drogi

Roboty branży sanitarnej:

 • Kontynuacja robót branży sanitarnej w miejscowościach Rewal oraz Trzęsacz

Roboty branży elektrycznej:

 • Kontynuacja robót branży elektrycznej w miejscowościach Pobierowo oraz Trzęsacz

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2017:

Wykonawca w miesiącu grudniu 2017 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na grubość 2 cm
 • Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
 • Wykonanie nasypów
 • Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
 • Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • Wykonywanie robót brukarskich

Roboty branży mostowej:

 • Roboty rozbiórkowe mostu w km 51+957,02

Roboty branży sanitarnej:

 • Wykonywanie odcinków połówkowych przykanalików kanalizacji deszczowej w miejscowości Rewal

Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej:

 • Wykonywanie przejść infrastruktury teletechnicznej przez jezdnię w miejscowościach Pustkowo oraz Rewal

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2018:

Wykonawca w miesiącu styczniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na grubość 2 cm
 • Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
 • Wykonywanie robót brukarskich

Roboty branży mostowej:

 • Roboty rozbiórkowe oraz rozpoczęcie wbijania grodzic stalowych

Roboty branży sanitarnej:

 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Rewal

Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej:

 • Kontynuacja robót elektrycznych i teletechnicznych w miejscowościach Pustkowo oraz Rewal

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2018:

Wykonawca w miesiącu lutym 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Kontynuacja robót związanych z wycinką drzew i krzewów,
 • Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
 • Układanie warstwy ulepszonego podłoża oraz warstw podbudowy
 • Wykonywanie robót brukarskich na odcinku od km 40+800 ÷ 41+500 oraz w miejscowościach Trzęsacz i Rewal

Roboty branży mostowej:

 • Roboty montażowe przepustów w km 49+163,70 oraz w km 50+633,35
 • Kontynuacja robót związanych z budowa mostu w km 51+957,02

Roboty branży sanitarnej:

 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Rewal i Trzęsacz

Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej:

 • Przebudowa światłowodu w km 51+9150 ÷51+991
 • Wykonywanie przejść infrastruktury teletechnicznej pod jezdnią w miejscowościach Trzęsacz i Rewal,
 • Przebudowa oświetlenia w m. Trzęsacz

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2018:

Wykonawca w miesiącu marcu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Układanie warstw bitumicznych ( podbudowa i wiążąca )
 • Wykonywanie robót brukarskich Trzęsacz i Rewal
 • Wykonywanie zatok autobusowych
 • Wykonywanie konstrukcji chodników i ciągów pieszo - rowerowych

Roboty branży mostowej:

 • Wbito betonowe pale prefabrykowane oraz zabetonowane „korek” od m. Rewal. Rozpoczęto skuwanie głowic pali

Roboty branży sanitarnej:

 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Łukęcin

Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej:

 • Wykonywanie przejść infrastruktury teletechnicznej przez jezdnię w miejscowościach Pustkowo oraz Rewal
 • Kontynuacja robót oświetleniowych związanych z przestawianiem słupów w miejscowościach Łukęcin i Rewal

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2018:

Wykonawca w miesiącu kwietniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Kontynuacja robót związanych z  układaniem warstw bitumicznych ( podbudowa i wiążąca )
 • Wykonywanie zatok autobusowych
 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem konstrukcji chodników i ciągów pieszo - rowerowych

Roboty branży mostowej:

 • Montaż konstrukcji stalowej obiektu mostowego oraz montaż przepustów na kanale Dreżewo

Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej:

 • Kontynuacja robót oświetleniowych związanych z przestawianiem słupów w miejscowościach Łukęcin i Rewal

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2018:

Wykonawca w miesiącu maju 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Kontynuacja robót związanych z  układaniem warstw bitumicznych - warstwa wiążąca
 • Wykonywanie stabilizacji i podbudowy na ciągu pieszo-rowerowym
 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem konstrukcji chodników i zatok autobusowych

Roboty branży mostowej:

 • Kontynuacja robót związanych z  układaniem warstw bitumicznych - warstwa wiążąca
 • Wykonywanie stabilizacji i podbudowy na ciągu pieszo-rowerowym
 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem konstrukcji chodników i zatok autobusowych

Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej:

 • Kontynuacja robót oświetleniowych związanych z przestawianiem słupów w miejscowościach Łukęcin i Rewal

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2018:

Wykonawca w miesiącu czerwcu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Kontynuacja robót związanych z  układaniem warstw bitumicznych
 • Wykonywanie nawierzchni ścieżki i ciągu pieszo - rowerowego
 • Wykonywanie wysp dzielących , opasek z kamienia i wjazdów
 • Roboty związane z wykonywaniem poboczy i rowów, montaż przepustów pod zjazdami

Roboty branży sanitarnej:

 • Regulacja wysokościowa włazów studni i wpustów

Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej:

 • Regulacja wysokościowa istniejących słupów oświetleniowych.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2018:

Wykonawca w miesiącu lipcu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Rozpoczęto roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej na odcinkach szlakowych
 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem wysp dzielących, opasek z kamienia i wjazdów
 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem poboczy i rowów

Roboty branży sanitarnej:

 • Kontynuacja robót związanych z regulacją wysokościową włazów studni i wpustów.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2018:

Wykonawca w miesiącu sierpniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Kontynuacja robót związanych z układaniem warstwy ścieralnej.
 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem wysp dzielących, opasek z kamienia i wjazdów
 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem poboczy i rowów

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2018:

Wykonawca w miesiącu wrześniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

Roboty branży drogowej:

 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej
 • Wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Roboty wykończeniowe
 • W dniu 30.09.2018r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl