Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów


Tytuł projektu:

"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz

ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń
 

Artykuł z dnia: 2017-08-11 11:49

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 22.06.2017 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 11 629 520,75 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.08.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 27.06.2017 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów od km 23+100 do km 27+055 na długości 3,955 km.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe  i przygotowawcze,
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych,
 • przebudowę skrzyżowania zwykłego w m. Dziwnów na rondo,
 • przebudowę istniejących przepustów drogowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Międzywodzie i w m. Dziwnów,
 • budowę oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku pomiędzy m. Międzywodzie i m. Dziwnów,
 • budowę oświetlenia przejść dla pieszych,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego w m. Międzywodzie i m. Dziwnów,
 • przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji z projektowanymi elementami drogi,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • usunięcie kolizji z elementami zagospodarowania terenu,
 • oznakowanie pionowe i poziome drogi, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zagospodarowanie przyległego terenu w zakresie pasa drogowego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2017

W miesiącu lipcu wykonano następujące roboty:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • wznowienie punktów państwowej osnowy geodezyjnej,
 • inwentaryzacja stanu istniejącego drogi,
 • prowadzenie nadzoru ornitologicznego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2017

W miesiącu sierpniu wykonano następujące roboty:

 • zakończono nadzór przyrodniczy,
 • dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją i wykarczowano pnie,
 • rozpoczęto roboty rozbiórkowe na odcinku szlakowym,
 • rozpoczęto ściąganie humusu z poboczy drogi oraz pod przyszłą ścieżkę rowerową.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2017

W miesiącu wrześniu wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe na odcinku szlakowym – pod ścieżkę rowerową,
 • roboty brukarskie na ścieżce rowerowej i rehabilitacyjne nawierzchni na odcinku szlakowym (oczyszczanie szczelin dylatacyjnych oraz naprawy ubytków),
 • rozbiórkę części nawierzchni z płyt betonowych oraz chodników w Międzywodziu,
 • wykonano około 60% robót kanalizacyjnych w m. Dziwnów,
 • ułożono kabel oświetleniowy i wkopano fundamenty pod latarnie na odcinku szlakowym.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2017

W miesiącu październiku wykonano następujące roboty:

 • 50% rozbiórki nawierzchni chodników oraz krawężników w Międzywodziu,
 • rozebrano około 500mb nawierzchni z płyt betonowych (jednostronnie) w Międzywodziu, wykonano podbudowę z gruzu betonowego 0/63mm,
 • trwają roboty brukarskie na ścieżce rowerowej i rehabilitacyjne nawierzchni na odcinku szlakowym (oczyszczanie szczelin dylatacyjnych oraz naprawy ubytków),
 • zabezpieczono istniejącą sieć energetyczną rurami ochronnymi na zjazdach i w miejscach kolizji,
 • wykonano około 60% robót kanalizacyjnych w Dziwnowie oraz około 40% w Międzywodziu (ustawianie studni oraz układanie rur kamionkowych),

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2017

W miesiącu listopadzie wykonano następujące roboty:

 • usunięto humus w Międzywodziu,
 • zrealizowano część robót ziemnych: wykopy i nasypy na ścieżce rowerowej na odcinku szlakowym oraz chodniku w Międzywodziu,
 • ułożono warstwę odsączającą oraz podbudowę z KŁSM – odcinek szlakowy,
 • wykonano konstrukcję wjazdów na odcinku szlakowym,
 • wykonano część przepustów pod zjazdami,
 • wykonano około 60% robót kanalizacyjnych w Międzywodziu (ustawianie studni oraz układanie rur kamionkowych),
 • roboty elektryczne na odcinku szlakowym: ustawianie fundamentów pod latarnie oraz montaż studni teletechnicznych,
 • ułożono kable zasilające i usunięto część kolizji energetycznych,
 • trwają roboty brukarskie na ścieżce rowerowej i rehabilitacyjne nawierzchni betonowej na odcinku szlakowym.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2017

W miesiącu grudniu wykonano następujące roboty:

 • wyprofilowano podbudowę z KŁSM na ścieżce rowerowej na odcinku szlakowym,
 • wykonano około 70% robót kanalizacyjnych w Międzywodziu,
 • zakończono układanie kabli zasilających i usunięto kolizje w Dziwnowie,
 • ułożono ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej w Międzywodziu (strona lewa),
 • ułożono warstwę podbudowy pomocniczej i warstwę wiążącą na przygotowanych odcinkach w Międzywodziu (około 600mb),
 • ustawiono obrzeża i wykonano warstwę odsączającą oraz z KŁSM na ciągu pieszo-rowerowym w Dziwnowie.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2018

W styczniu nie prowadzono części prac, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dokończono usuwanie kolizji branży energetycznej, natomiast z branży drogowej wykonywano głównie prace ziemne na dwóch wahadłach, rozbierano nawierzchnie z płyt i profilowano koryto pod warstwy konstrukcyjne.  Kontynuowano rozbiórki krawężników w Międzywodziu oraz układanie krawężników, obrzeży i kostki betonowej na ciągu pieszo-rowerowym w obu miejscowościach.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2018

W lutym prace prowadzono w ograniczonym zakresie ze względu na pojawiające się często ujemne temperatury, uniemożliwiające kontynuację części robót ze względów technologicznych. Kontynuowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni w Międzywodziu, prowadzono prace brukarskie oraz roboty branży kanalizacyjnej w obu miejscowościach. Rozpoczęto również wykonywanie zasilania pod oświetlenie w Międzywodziu.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2018

W miesiącu marcu wykonano następujące roboty:

 • przebudowano przepust P1 pod drogą w km 24+725,60,
 • zakończono wykonywanie zasilania pod oświetlenie w Międzywodziu,
 • profilowano i zagęszczano wybrane fragmenty ścieżki rowerowej na odcinku szlakowym,
 • wykonano około 85% robót kanalizacyjnych w Międzywodziu i Dziwnowie,
 • trwają prace nad betonowaniem płyt (całkowitą rozbiórką i odtworzeniem zdegradowanych odcinków) na szlaku,
 • kontynuowane są prace brukarskie w Międzywodziu i Dziwnowie.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2018

W miesiącu kwietniu wykonano następujące roboty:

 • wznowiono po okresie zimowym prace nad rehabilitacją szczelin dylatacyjnych,
 • wykonano odcinek próbny cienkiej 2cm warstwy spowalniającej proces przenoszenia spękań odbitych – SAMI,
 • wykonano podbudowę betonową na zatokach autobusowych,
 • ułożono warstwę podbudowy pomocniczej i warstwę wiążącą na przygotowanych odcinkach w Międzywodziu i Dziwnowie,
 • trwają roboty branży sanitarnej – wykonywanie wpustów i przykanalików,
 • trwają prace nad betonowaniem płyt (całkowitą rozbiórką i odtworzeniem zdegradowanych odcinków) na szlaku,
 • kontynuowane są prace brukarskie w Międzywodziu i Dziwnowie.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2018

W miesiącu maju wykonano następujące roboty:

 • zakończono rehabilitację szczelin dylatacyjnych oraz wylewanie płyt betonowych,
 • ułożono warstwę SAMI na części odcinka szlakowego,
 • ułożono warstwę wyrównawczą na części odcinka szlakowego
 • przeprowadzono montaż separatora i studni w Międzywodziu,
 • rozpoczęto prace nad wymianą przepustu na odcinku szlakowym,
 • ontynuowane były prace brukarskie w Międzywodziu i Dziwnowie oraz ustawiany był opornik na odcinku szlakowym,
 • prowadzone były prace związane z wymianą nawierzchni na odcinkach w Międzywodziu i Dziwnowie.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2018

W miesiącu czerwcu wykonano następujące roboty:

 • ułożono warstwę wiążącą,
 • przebudowano przepust P2 pod drogą w km 24+945,
 • kontynuowane były prace brukarskie w Międzywodziu i Dziwnowie oraz ustawiany był opornik na odcinku szlakowym,
 • wykonano profilowanie i zagęszczanie koryta pod chodniki, zjazdy, ścieżki pieszo-rowerowe,
 • profilowano i zagęszczono podbudowę ścieżki rowerowej na odcinku szlakowym,
 • rozpoczęto prace porządkowe w miejscowościach, humusowanie i obsiew,
 • rozpoczęto kopanie rowów na odcinku szlakowym,
 • rozpoczęto wykonywanie poboczy.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2018

W miesiącu lipcu wykonano następujące roboty:

 • zakończono profilowanie i zagęszczanie koryta pod chodniki, zjazdy, ścieżki pieszo-rowerowe,
 • przeprowadzono regulację armatury sieci uzbrojenia podziemnego,
 • zakończono ustawianie fundamentów pod oświetlenie ścieżki rowerowej i zamontowano część słupów,
 • kontynuowane były prace brukarskie w Międzywodziu i Dziwnowie oraz ustawiany był opornik na odcinku szlakowym,
 • kontynuowano kopanie rowów na odcinku szlakowym,
 • kontynuowano wykonywanie poboczy.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2018

W miesiącu sierpniu wykonano następujące roboty:

 • rozpoczęto spoinowanie żywicą nawierzchni z kostki granitowej,
 • kontynuowano wykonywanie poboczy,
 • zamontowano słupy oświetleniowe na ścieżce rowerowej,
 • ustawiany był opornik na odcinku szlakowym,
 • wykonano stabilizację granic pasa drogowego znakami „PAS DROGOWY”.

Podpisano aneks wydłużający zakończenie zadania do 20.10.2018r.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2018

W miesiącu wrześniu wykonano następujące roboty:

 • zakończono wykonywanie poboczy,
 • zakończono ustawianie oporników, krawężników i obrzeży,
 • kontynuowano układanie nawierzchni z kostki granitowej na wyspach i zatokach autobusowych,
 • układano przepusty pod zjazdami,
 • zakończono kopanie rowów na odcinku szlakowym,
 • ułożono warstwę ścieralną na ścieżce rowerowej,
 • rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej na ciągu głównym drogi.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2018

W miesiącu październiku wykonano następujące roboty:

 • zakończono układanie nawierzchni z kostki granitowej na wyspach i zatokach autobusowych,
 • ułożono przepusty pod zjazdami i wykonano konstrukcje zjazdów,
 • zabrukowano ścianki czołowe przepustów pod drogą i pod zjazdami,
 • zakończono układanie warstwy ścieralnej na ciągu głównym drogi,
 • ustawiono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome,
 • ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonano zagospodarowanie terenu wokół przepompowni wód deszczowych w Dziwnowie.

W miesiącu październiku zakończono roboty budowlane zasadnicze. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru końcowego. Nadzór Inwestorski weryfikuje dokumenty odbiorowe. Rozpoczęto procedurę odbiorową.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 11.12.2018

W dniu 11.12.2018r. Komisja odbiorowa powołana przez Przedstawiciela Zamawiającego dokonała odbioru końcowego robót.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl