Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino - Trzcińsko Zdrój

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino - Trzcińsko Zdrój"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM"

ul. Sosnowa 6f
71-468 Szczecin

Artykuł z dnia: 2017-08-18 11:21

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 31.07.2017 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –5 884 674,36 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.05.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 09.08.2017 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oraz oznakowanie trzech odcinków ścieżek rowerowych w gminie Gryfino. Odcinek 1 biegnie wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie, odcinki 2 i 3  po nieczynnych liniach kolejowych. Lokalizacja odcinków inwestycyjnych:

 • Odcinek 1: Gryfino, ul. Armii krajowej, od km 0+000,00 do km 1+073,33,
 • Odcinek 2: Szczawno – Chwarstnica – Borzym, od km 2+282,76 do km 11+131,05,
 • Odcinek 3: Mały Borzym – granica gminy Banie, od km 14+502,01 do km 15+501,36.

Dodatkowo oznakowana zostanie pozostała istniejąca część szlaku rowerowego oraz skrzyżowań z drogami publicznymi na odcinku od Gryfina (granica państwa DW120) do Trzcińska Zdroju (przecięcie z linią kolejową).
Całkowita długość odcinka inwestycyjnego wynosi ok. 10,9 km. Całkowita długość istniejącego odcinka przeznaczonego do oznakowania wynosi ok. 44,1 km.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • usunięcie drzew i krzewów,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • zdjęcie warstwy tłucznia kolejowego,
 • rozbiórkę pozostałości płyt betonowych oraz szyn na przejazdach,
 • rozbiórkę pozostałości peronów i ramp kolejowych,
 • rozbiórkę słupów z oznaczeniami kolejowymi,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i zjazdów,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę lub remont fragmentów dróg powiatowych, gminnych oraz dróg leśnych w sąsiedztwie projektowanych przejazdów poprzecznych,
 • zastosowanie elementów uniemożliwiających wjazd na ścieżkę rowerową samochodom,
 • umocnienie skarp rowów oraz poboczy ścieżki rowerowej poprzez plantowanie i humusowanie, wraz z obsianiem trawą,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 2. 11. 2017 r.:

W miesiącu wrzesień i październik wykonano następujące roboty:

 • geodezyjne wytyczenie projektu w terenie,
 • inwentaryzacja drzew niezbędnych do wycinki,
 • przygotowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 12. 2017 r.:

W miesiącu listopad wykonano następujące roboty:

- na odcinku I od km 0+000,00 do km 1+073,33 biegnie wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie:

 • wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem;
 • zdjęcie warstwy humusu pod projektowane warstwy konstrukcyjne;
 • wykonanie wykopów pod projektowane warstwy konstrukcyjne;
 • formowanie i zagęszczenie nasypów pod warstwy konstrukcyjne;
 • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa gr. 10 cm.

- na odcinku II Szczawno – Chwarstnica – Borzym w km od 2+282,76 do 11+131,05:

 • karczowanie krzewów;
 • cięcia technologiczne drzew;
 • usunięcie warstwy humusu;
 • rozbiórka podbudowy tłuczniowej wraz z wywozem dla Gminy Gryfino;
 • rozbiórka elementów betonowych starego peronu kolejowego w km 4+300 SP;

- na odcinku III Mały Borzym – granica gminy Banie w km od 14+502,01 do 15+501,26 zlokalizowany na nieczynnych liniach kolejowych:

 • nie prowadzono prac;

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 12. 2017 r.:

W miesiącu grudniu wykonano następujące roboty:
- odcinek I od km 0+000,00 do km 1+073,33 biegnie wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie:

 • zdjęcie warstwy humusu pod projektowane warstwy konstrukcyjne;
 • wykonanie wykopów pod projektowane warstwy konstrukcyjne;
 • formowanie i zagęszczanie nasypów pod warstwy konstrukcyjne - odc. od km 0+030 do km 0+230;
 • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm odc. od km 0+030 do km 0+190;

- odcinek II Szczawno – Chwarstnica – Borzym w km od 2+282,76 do 11+131,05:

 • rozbiórka podbudowy z tłucznia wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Gminę Gryfino;

- odcinek III Mały Borzym – granica gminy Banie w km od 14+502,01 do 15+501,26 zlokalizowany na nieczynnych liniach kolejowych:

 • dokonano inwentaryzacji zieleni przewidzianej do wycinki;
 • nie prowadzono prac;

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 03. 2018 r.:

W miesiącu luty wykonano następujące roboty:
- odcinek I wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie:

 • nie prowadzono prac;

- odcinek II Szczawno – Chwarstnica – Borzym w km od 2+282,76 do 11+131,05:

 • zakończono rozbiórkę podbudowy tłuczniowej wraz z wywozem dla Gminy Gryfino odc. od km 5+550 do km 8+020;
 • zakończono roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu na odcinku od km 7+760 do 11+131;
 • rozpoczęto prace związane z wykonaniem wykopów i nasypów pod projektowane warstwy konstrukcyjne odc. od km 2+282 - 5+400 i od 7+500 do 8+010;
 • zakończono wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem oraz wykonaniem cięć technologicznych na drzewach; wycięto drzewa wyszczególnione w Decyzji nr 5/V-OŚ/18 zezwalającej na wycinkę z dnia 08.02.2018 r.;
 • rozpoczęto roboty rozbiórkowe (perony, słupy) na odc. 4+300 - 11+131;
 • rozpoczęto prace związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm na odcinku od km 2+282 - 5+450, 8+070 do km 8+830;

- odcinek III Mały Borzym – granica gminy Banie w km od 14+502,01 do 15+501,26 zlokalizowany na nieczynnych liniach kolejowych:

 • zakończono wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem oraz wykonaniem cięć technologicznych drzew.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 3. 04. 2018 r.:

W miesiącu marcu wykonano następujące roboty:
- odcinek I wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie:

 • nie prowadzono prac;

- odcinek II Szczawno – Chwarstnica – Borzym w km od 2+282,76 do 11+131,05:

 • wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane w-wy konstrukcyjne na odcinkach od km 3+275 do 4+400;
 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm na odcinkach od km 3+275 do 3+525, 4+175 do 4+400, 4+700 do 4+850 i od 7+100 do 7+750;
 • rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na odcinkach od km 2+282 do 3+245, 4+450 do 4+850 i od 7+100 do 7+750 ;
 • rozpoczęcie robót związanych z ścinaniem i uzupełnianiem poboczy na odcinkach jak wyżej;
 • rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem w-wy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+282 do 3+245;
 • kontynuacja robót rozbiórkowych (perony, słupy, podkłady);
 • zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami typu AROT w km 2+295;

- odcinek III Mały Borzym – granica gminy Banie w km od 14+502,01 do 15+501,26 zlokalizowany na nieczynnych liniach kolejowych:

 • nie prowadzono prac.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 2. 05. 2018 r.:

W miesiącu kwietniu wykonano następujące roboty:
- odcinek I wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie:

 • nie prowadzono prac; wykonano jedynie odkrywki istniejącego przepustu pod drogą
  powiatową w km ok. 0+360;

- odcinek II Szczawno – Chwarstnica – Borzym w km od 2+282,76 do 11+131,05:

 • wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane w-wy konstrukcyjne na odcinkach od km 7+500 do km 6+500 i od km 9+770 do 11+131;
 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm na odcinkach j.w.
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na odcinkach od km 3+245 do 5+400, 6+000 do 7+540 i od 9+770 do 10+470;
 • kontynuacja robót związanych z ścinaniem i uzupełnianiem poboczy na odcinkach jak wyżej;
 • wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinku od km 3+245 do 5+400, od 7+550 do 8+030;
 • wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku od km 2+282 do 5+400, od 7+550 do 8+030;
 • rozpoczęcie robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą na odcinku j.w.

- odcinek III Mały Borzym – granica gminy Banie w km od 14+502,01 do 15+501,26 zlokalizowany na nieczynnych liniach kolejowych:

 • rozpoczęto prace związane z zdjęciem warstwy humusu;
 • rozpoczęto roboty związane z wykonaniem wykopów i nasypów pod projektowane w-wy konstrukcyjne;
 • rozpoczęto roboty rozbiórkowe (słupy).

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 06. 2018 r.:

W miesiącu maju wykonano następujące roboty:
- odcinek I wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie:

 • kontynuacja robót ziemnych (wykopy, nasypy);
 • wykonanie wzmocnienia podłoża (materac);
 • kontynuacja wykonania koryta oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem;
 • rozpoczęto prace związane z wykonaniem podbudowy tłuczniowej;
 • rozpoczęto roboty związane z wykonaniem przepustów pod zjazdami;
 • rozpoczęto roboty rozbiórkowe (kostki brukowe, krawężniki);
 • rozpoczęto roboty związane z wykonaniem wjazdów (krawężniki, kostka betonowa);
 • wykonanie remontu przepustu pod drogą powiatową;

- odcinek II Szczawno – Chwarstnica – Borzym w km od 2+282,76 do 11+131,05:

 • wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane w-wy konstrukcyjne na odcinkach od km 7+500 do km 9+770;
 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm na odcinkach j.w.;
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na odcinkach od km 5+400 do km 6+000, od km 7+540 do 9+770 i od km 10+470 do 11+131,05;
 • kontynuacja robót związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy na odcinkach jak wyżej;
 • wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinku od km 6+400 do 7+550, 8+030 do 8+750 i od 9+770 do 11+131;
 • wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku jw.;
 • kontynuacja robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą;

- odcinek III Mały Borzym – granica gminy Banie w km od 14+502,01 do 15+501,26 zlokalizowany na nieczynnych liniach kolejowych:

 • zakończono prace związane ze zdjęciem warstwy humusu;
 • kontynuacja robót związanych z wykonaniem wykopów i nasypów pod projektowane w-wy konstrukcyjne;
 • rozpoczęto roboty związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem;
 • rozpoczęto roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 2. 07. 2018 r.:

W miesiącu czerwiec wykonano następujące roboty:

- odcinek I wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie:

 • kontynuacja robót ziemnych (wykopy, nasypy);
 • zakończono roboty związane z wykonaniem materaca z pospółki w geotkaninie poliestrowej;
 • wykonano koryto oraz podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem pod projektowaną ścieżką oraz wjazdami i skrzyżowaniami;
 • zakończono roboty związane z wykonaniem podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 • wykonano przepusty pod zjazdami;
 • zakończono roboty związane z wykonaniem wjazdów i przystanku autobusowego (krawężniki, kostka betonowa);
 • wykonano drenaż z rur fi 160 oraz 400 wraz z posadowieniem studni;

- odcinek II Szczawno – Chwarstnica – Borzym w km od 2+282,76 do 11+131,05:

 • wykonano przebudowę skrzyżowań ścieżki rowerowej z drogami powiatowymi (rozbiórka przejazdów kolejowych);
 • zakończono prace związane z wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
 • zakończono roboty związane z wykonaniem w-wy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego;
 • zakończono roboty związane ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy;
 • wykonano roboty związane z humusowaniem i obsianiem trawą;
 • kontynuacja robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego

- odcinek III Mały Borzym – granica gminy Banie w km od 14+502,01 do 15+501,26 zlokalizowany na nieczynnych liniach kolejowych:

 • wykonano skrzyżowania ścieżki rowerowej z drogami gminnymi i gruntowymi;
 • zakończono prace związane z wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
 • zakończono roboty związane z wykonaniem w-wy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego;
 • zakończono roboty związane ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy;
 • rozpoczęto roboty związane z humusowaniem i obsianiem trawą;
 • rozpoczęto roboty związanych z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 08. 2018 r.:

W miesiącu lipiec wykonano następujące roboty:

- odcinek I wzdłuż ul. Armii Krajowej w Gryfinie:

 • zakończono roboty związane z układaniem warstw bitumicznych,
 • wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

- odcinek II Szczawno – Chwarstnica – Borzym w km od 2+282,76 do 11+131,05:

 • wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

- odcinek III Mały Borzym – granica gminy Banie w km od 14+502,01 do 15+501,26 zlokalizowany na nieczynnych liniach kolejowych:?    wykonano skrzyżowania ścieżki rowerowej z drogami gminnymi i gruntowymi;

 • wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl