Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Ińsko – Recz etap I odcinek Ińsko - Ciemnik

Tytuł projektu:

"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Ińsko – Recz etap I odcinek Ińsko - Ciemnik"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1
72-200 Nowogard

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz

ul. Kajki 4
82-440 Dzierzgoń
 

Artykuł z dnia: 2017-10-18 12:12

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 02.10.2017 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –15 543 577,81 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 06.10.2017 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz etap I odcinek Ińsko - Ciemnik o długości ok. 6,9 km.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe  i przygotowawcze,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów (w tym dwa na skrzyżowania o ruchu okrężnym), ciągów pieszych i rowerowych,
 • korektę łuków poziomych,
 • budowę nowych zatok autobusowych, ciągów pieszych i ciągów rowerowych,
 • rozbudowę korpusu drogowego w postaci skarp nasypów i wykopów oraz rowów przydrożnych,
 • wykonanie wzmacniającej nakładki asfaltowej wraz z niezbędnymi rozbiórkami i poszerzeniami do szerokości 7,0m zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wprowadzenie elementów spowalniających ruch samochodowy na wlotach do miejscowości i na przejściach dla pieszych,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową oświetlenia dodatkowych odcinków drogi wojewódzkiej i indywidualnym oświetleniem przejść dla pieszych,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę przepustów zlokalizowanych pod zjazdami i koroną drogi,
 • przebudowę i przełożenie kolidujących sieci wodociągowych, gazowych,  teletechnicznych i energetycznych,
 • wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi  wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zagospodarowanie przyległego terenu w zakresie pasa drogowego.
 • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia
 • montaż drogowych barier ochronnych
 • budowę sygnalizacji świetlnej.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 11. 2017 r.

Wykonawca w miesiącu listopadzie 2017 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Dokonano wycinki  drzew i krzewów.
 • Rozpoczęcie usuwanie kolizji teletechnicznych i gazowych,
 • Rozpoczęto roboty brukarskie w km. od 45+200 do 45+600.
 • Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Ińsko
 • Rozpoczęto wykonywanie poszerzeń na odcinku od km. 45+950 do km 46+950

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 12. 2017 r.

Wykonawca w miesiącu grudniu 2017 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Roboty rozbiórkowe,
 • Frezowanie nawierzchni,
 • Roboty związane z wykonywaniem podbudowy z kruszywa,
 • Wykonywanie robót brukarskich w m. Ińsko,
 • Kontynuacja robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Ińsko,
 • Rozpoczęto roboty związane z przebudową sieci gazowej i przebudową kanalizacji teletechnicznej,

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 01. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu styczniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Kontynuacja robót  rozbiórkowych,
 • Frezowanie nawierzchni,
 • Roboty związane z wykonywaniem podbudowy z kruszywa,
 • Kontynuacja robót brukarskich w m. Ińsko,
 • Kontynuacja robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Ińsko,

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 28. 02. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu lutym 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Zdjęcie warstwy humusu
 • Usuwanie karczy
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego
 • Roboty związane z budowa kanalizacji deszczowej – zlewnia nr 2
 • Usuwanie kolizji teletechnicznych i gazowych

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 03. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu marcu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Roboty związane z frezowaniem istniejącej nawierzchni jezdni
 • Kontynuacja robót rozbiórkowych w m. Ińsko
 • Kontynuacja robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej – zlewnia nr 1
 • Wykonywanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 04. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu kwietniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Roboty związane z wykonywaniem poszerzeń na odcinku szlakowym;
 • Kontynuacja robót brukarskich w m. Ińsko
 • Kontynuacja robót branży sanitarnej
 • Usuwanie kolizji branży elektrycznej i teletechnicznej

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 05. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu maju 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Wykonywanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 49+400 do 49+754;
 • Roboty związane z wykonywaniem warstwy wiążącej w km 49+000 do 49+754;
 • Zakończono roboty związane z wykonaniem głównego kolektora kanalizacji deszczowej;
 • Roboty związane z usuwaniem kolizji branży elektrycznej i sanitarnej

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 06. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu czerwcu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Roboty związane z wykonywaniem podbudowy ścieżki rowerowej
 • Wykonywanie nowej konstrukcji jezdni w m. Ińsko
 • Roboty związane z wykonaniem przepustu pod jezdnią – przepust P 1
 • Kontynuacja robót związanych z usuwaniem kolizji branży elektrycznej i sanitarnej

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 07. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu lipcu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem ścieżki rowerowej
 • Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem ronda nr 2
 • Roboty związane z wykonaniem przepustów pod jezdnią – przepust P 1 i P 2
 • Kontynuacja robót związanych z usuwaniem kolizji branży elektrycznej i sanitarnej

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 08. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu sierpniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Kontynuacja robót związanych z wykonaniem  ronda nr 1
 • Roboty związane z układaniem chodników w m. Ińsko
 • Zakończenie robót związanych z usunięciem kolizji branży elektrycznej i sanitarnej
 • Układanie warstw bitumicznych

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 09. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu wrześniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Roboty  związane z wykonywaniem warstw bitumicznych
 • Wykonywanie nawierzchni z kostki kamiennej
 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem chodników i zjazdów
 • Roboty związane z wykonaniem poboczy i rowów

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 10. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu październiku 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Kontynuacja robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej
 • Wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Roboty wykończeniowe

 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 09. 11. 2018 r.

Wykonawca w miesiącu listopadzie 2018 r. zgłosił zakończenie robót.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl