Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151

Tytuł projektu:

"Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
SKANSKA  S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

 •  
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz

ul. Kajki 4
82-440 Dzierzgoń
 

Artykuł z dnia: 2017-11-02 14:02

W dniu 28.09.2017r przekazano w UM Barlinek plac budowy dla realizacji w/w zadania a Wykonawca robót - SKANSKA  zadeklarował, że realizację rozpocznie z dniem 10.10.2017r. Poniżej dane o podmiotach zaangażowanych w realizację zadania oraz krótki opis zadania, terminy realizacji i wartość robót:

1. Data podpisania umowy:                 25.09.2017 r

2. Data przekazania placu budowy:    28.09.2017 r

3. Wykonawca Robót:  S K A N S K A  S.A.  ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

4. Zarządzający Projektem: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUP Tomasz Hrynkiewicz, 82-440 Dzierzgoń, ul. Kajki 4

5. Projektant: Autorska Pracownia Projektowa JAN SONTOWSKI 75-644 Koszalin, ul. Świerkowa 27

6. Wartość kontraktowa robót budowlanych:

       - netto: 13 783 977,89 zł

       - brutto: 16 954 292,80 zł

7. Długość odcinka robót: ok. 2,3 km

 • szerokość jezdni w przekroju drogowym  7,0m + pobocza ziemne 1,5m
 • szerokość jezdni w przekroju ulicznym 7,0m pod obiektami włączenie skosami do ist.
 • nawierzchnia dla kategorii KR-3, warstwa ścieralna z SMA

8. Krótki opis robót: budowa obejścia drogowego m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 po trasie zlikwidowanej linii kolejowej w Barlinku dla zmniejszenia ruchu drogowego w centrum Barlinka i wyprowadzenia ruchu samochodów ciężarowych z centrum obejmuje:

 • budowę nowego odcinka drogi – ok. 2,3km
 • budowę skrzyżowań na końcach nowej trasy(skanalizowane)
 • budowę skrzyżowań z ulicą Dworcową - Fabryczną i z ul. Św. Bonifacego (ronda)
 • roboty na skrzyżowaniu z ul. 31 Stycznia na drodze woj. Nr 156
 • rozebranie istniejących i budowę nowych wiaduktów nad ulicą Ogrodową i Tunelową
 • rozebranie istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego
 • rozebranie i budowa nowej kładki dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza
 • rozebranie budynków i budowli pozostałych na byłych terenach kolejowych
 • przebudowę istniejącego uzbrojenia infrastruktury oraz usuniecie kolizji

9. Termin zakończenia robót zgodnie z umową – 30.09.2018r ale Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia robót o 6 tygodni z uwagi na przedłużoną procedurę przetargową i przesuniecie terminu zawarcia umowy na realizację.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 2. 11. 2017 r.:

W miesiącu październik wykonawca na w/w zadaniu realizował:

 • roboty przygotowawcze, usuniecie krzewów, zdjęcie humusu
 • roboty rozbiórkowe dot. podtorza (podkłady kolejowe i podbudowa tłuczniowa)
 • organizację zaplecza budowy i korektę do projektu organizacji na czas robót Pozdrawiam Janusz Komorowski

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 12. 2017 r.:

W listopadzie 2017r wykonawca realizował:

 • roboty rozbiórkowe w obrębie starego dworca PKP,
 • wycinkę drzew z zakresu drogowego,
 • roboty ziemne,
 • prace rozbiórkowe przy wiadukcie ul. Ogrodowa i przy przepuście nad rzeką Płonica,
 • usunięcie kolizji telekomunikacyjnych wzdłuż ul Fabrycznej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 01. 2018 r.:

W miesiącu grudzień 2017 Wykonawca robót - SKANSKA S.A., na zad.: Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu DW Nr 151 realizował roboty tylko do połowy miesiąca w branży drogowej i mostowej w poniższych elementach:

 • roboty przygotowawcze, pomiarowe, wycinka drzew i krzewów, zdjęcie humusu
 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne (wykopy i nasypy)
 • budowa przepustu na rzece Płonica i roboty towarzyszące
 • roboty rozbiórkowe i ziemne przy wiadukcie ul. Ogrodowa

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 02. 2018 r.:

Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz odstępstwa od PT wymagające weryfikacji, roboty w styczniu 2018r realizowane były w bardzo ograniczonym zakresie:

 • wykonywano fundamenty z kruszywa pod nową konstrukcję przepustu w km 0+851i montaż konstrukcji z blach falistych MP200;
 • wykonano rozbiórkę pozostałej części podpór i ław fundamentowych wiaduktu przy ul. Ogrodowej oraz kontynuowano roboty rozbiórkowe muru przy ul. Fabrycznej i ścian piwnic przy ul. Dworcowej;
 • kontynuowano roboty ziemne na odc. 0+000 – 0+940
 • prowadzono prace usunięcia kolizji branży energetycznej i telekomunikacyjnej w obrębie ronda Bonifacego

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 03. 2018 r.:

w miesiącu lutym 2018 r. Wykonawca kontynuował realizację robót na w/w zadaniu w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne a dotyczyły one poniższych elementów robót:

 • roboty mostowe przy przepuście przez rzekę Płonicę w km 0+ 851 w tym szalowanie, zbrojenie i betonowanie
 • wieńców, przestrzeni między starą i nową konstrukcją przepustu, zasypki bajpasa, rozbiórka kładki dla pieszych, inne
 • roboty rozbiórkowe(elementy ulic, ogrodzeń, fundamentów)
 • zdjęcie humusu, roboty ziemne (wykopy i nasypy)
 • przebudowa kolizji teletechnicznej oraz oświetlenia ulicznego

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 04. 2018 r.:

Postęp robót w marcu 2018r:

1. Roboty mostowe

a. przepust przez rzekę Płonicę w km 0+851,00:

 • wykonanie koszy gabionowych i zasypki przy koszach od str. kładki dla pieszych b.kładka dla pieszych w km 0+366,80
 • roboty przygotowawcze, rozbiórkowe  - wykonanie platformy roboczej pod palownicę.

2. Roboty drogowe, inne

 • poszerzenie korpusu nasypów od km 1+900 – 2+200 i wymiana gruntu (bagrowanie) od km 1+900 – 2+000
 • roboty rozbiórkowe
 • przebudowa kolizji teletechnicznej w km ok. 2+110

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 05. 2018 r.:

Postęp robót w marcu i kwietniu 2018r:

1. Roboty mostowe

a. przepust przez rzekę Płonicę w km 0+851,00:

 • wykonanie koszy gabionowych i zasypki przy koszach od str. kładki dla pieszych b.kładka dla pieszych w km 0+366,80
 • roboty przygotowawcze, rozbiórkowe  - wykonanie platformy roboczej pod palownicę.

2. Roboty drogowe, inne

 • poszerzenie korpusu nasypów od km 1+900 – 2+200 i wymiana gruntu (bagrowanie) od km 1+900 – 2+000
 • roboty rozbiórkowe
 • przebudowa kolizji teletechnicznej w km ok. 2+110

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 08. 2018 r.:

Postęp robót w lipcu 2018r.:
ROBOTY MOSTOWE:
TUNEL NAD ULICĄ OGRODOWĄ W KM 0+950,00

 • zakończono montaż konstrukcji tj. łupin żelbetowych na ścianach;
 • wykonano podlewki pod łupinami;
 • zakończono prace związane z uszczelnieniem styków pomiędzy prefabrykatami;
 • wykonano pełną izolację łupin powłoką bitumiczną oraz dodatkowo uszczelniono styki prefabrykatów papą   termoizolacyjną;
 • zakończono zasypkę murków oporowych oraz przestrzeni pomiędzy nimi; ROBOTY DROGOWE Roboty ziemne:
 • kontynuowano budowę nasypu drogowego w km 0+000; 0+300 oraz wykopy w km ok. 1+700;
 • budowa nasypu zbrojonego z geosiatki; km 0+870; 0+920;
 • kontynuowano profilowanie rowów;
 • kontynuowano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz realizację warstwy odsączającej

ROBOTY BRANŻOWE:

 • przebudowa kolizji teletechnicznej ul. 31 stycznia
 • budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworcowa w obrębie ronda.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 09. 2018 r.:

Postęp robót w sierpniu 2018r.:
ROBOTY MOSTOWE:
TUNEL NAD ULICĄ OGRODOWĄ W KM 0+950,00

 • zakończenie murów oporowych z elementów drobnowymiarowych i gzymsów;
 • hydrofobizacja elementów betonowych i zakończenie zasypek obiektu.

WIADUKT NAD ULICĄ TUNELOWĄ

 • rozpoczęcie rozbiórki i wykopów przy obiekcie;

ROBOTY DROGOWE:

Roboty ziemne:

 • zakończono główne roboty ziemne, pozostały do wykonania w obrębie skrzyżowań i jezdni pod obiektami;
 • zakończono wykonywanie warstwy odsączającej o gr. 50 cm na trasie głównej za wyjątkiem skrzyżowań;
 • zakończono wykonywanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 (C90/3) na trasie głównej od km 0+080 do km 0+2+200 za wyjątkiem skrzyżowań;

Roboty przygotowawcze:

 • rozbiórka ogrodzeń i elementów dróg na ul. Ogrodowej pod obiektem mostowym;
 • korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika na ul. Ogrodowej.

ROBOTY BRANŻOWE:

 • budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworcowa w obrębie ronda;
 • rozpoczęcie robót związanych z przebudową kolizji energetycznych ul. Tunelowa;
 • budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego na rondzie Ogrodowa i Bonifacego;
 • usunięcie kolidującego słupa EN w obrębie ul. Bonifacego.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 10. 2018 r.:

ROBOTY MOSTOWE:

Kładka dla pieszych

 • zakończono wykonanie podpór pod nowoprojektowaną kładkę;
 • osadzenie kotew płytkowych w podporach pośrednich (elementy do zakotwienia łuków);
 • wykonanie oczyszczenia powierzchni betonowych oraz zaizolowanie podpór (pośrednich i skrajnych);
 • wykonanie zasypek podpór:
 • profilowanie skarp pod obruk kamienny oraz montaż schodów;
 • likwidacja zaplecza budowy przy kładce i przeniesienie go na ul. Tunelową

Wiadukt ul. Tunelowa:

 • Prace zbrojarskie i ciesielskie związane z wykonaniem podpór masywnych nowo projektowanego obiektu;

Przepust:

 • Wykonano prace związane z obrukiem wieńca przepustu (wlot/wylot) - zamknięto na tym obiekcie prace konstrukcyjne

ROBOTY DROGOWE:

 • Wykonanie warstw konstrukcyjnych na dojeździe do ronda Dworcowa od strony PKS wraz z wykopami;
 • Roboty brukarskie ustawienie krawężników betonowych;
 • Odwodnienie - wykonanie wpustów deszczowych oraz przykanalików
 • Roboty przygotowawcze do pierwszych robót bitumicznych

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Kontynuacja robót z zakresu budowy oświetlenia ulicznego w obrębie ronda Dworcowa

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 11. 2018 r.:

ROBOTY DROGOWE:

 • Układano warstwę podbudowy asfaltowej; od 0+080 do 2+200 (z przerwą na ul. Tunelowej oraz na kanalizację deszczową)
 • Układano warstwę wiążącą od 0+080 do 2+200 (z przerwą jw.)
 • Profilowanie podbudowy z kruszywa na całym zakresie;

ROBOTY MOSTOWE:

 • Zabetonowano ławy fundamentowe P1 i P2 przy ul. Tunelowej
 • Wbudowywano zbrojenie przyczółków P1 i P2 przy ul. Tunelowej
 • Zabetonowano przyczółek P1 przy ul. Tunelowej
 • Wykonano schody skarpowe na obu skarpach przy kładce dla pieszych
 • Ustawiono obrzeża i ułożono kostkę kamienną na skarpach przy kładce dla pieszych
 • Ustawiono krawężniki kamienne w ciągu głównym przy ul. Ogrodowej oraz przy Przepuście.

ROBOTY BRANŻOWE:

 • realizowano część kanalizacji dla Orange pod wiaduktem przy ul. Tunelowej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01. 03. 2019 r.:

 1. W styczniu 2019r, z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne Wykonawca nie realizował robót na w/w zadaniu, zaplanował w harmonogramie przerwę technologiczną.
 2. W lutym 2019r, z uwagi na niesprzyjające w dalszym ciągu warunki atmosferyczne dla realizacji robót były one realizowane przez Wykonawcę w ograniczonym zakresie i dotyczyły:
  • elementów odwodnienia, urządzeń i studni oraz robót przy przepuście pod drogą
  • przygotowania konstrukcji kładki dla pieszych oraz przestrzeni dla jej montażu
  • przełożenia urządzeń infrastruktury
  • robót wykończeniowych, formowania i porządkowania skarp

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 06. 2019 r.:

ROBOTY MOSTOWE:

 • Wykonanie kap chodnikowych i izolacji płyty wiaduktu nad ul. Tunelową
 • Wykonanie murów oporowych przy obiektach
 • wykonano gruntowanie powierzchni pod obiektem (podpory oraz spód ustroju nośnego);
 • zbrojenie fundamentów pod bariery i wykonanie fundamentów pod ekrany na wiadukcie ul. Ogrodowej
 • ułożenie obrzeży i kostki pod kładką dla pieszych
 • wykonanie obruków oraz ażurów;
 • Montaż stalowej kładki dla pieszych nad DW151

ROBOTY DROGOWE

 • skrzyżowanie z ul. Pełczycką- rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta i podbudowy, wykonanie wyspy rozdzielającej
 • roboty ziemne przy wykonywaniu rowów wraz z humusowaniem
 • Wykonanie wjazdów z podbudową z kostki granitowej na ul. Bonifacego
 • Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej oraz studni chłonnych
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z ul. 31 Stycznia
 • Wykonywanie ekranów akustycznych (pale, słupy i podwaliny)
 • Wykonanie robót bitumicznych warstwy wiążącej i ścieralnej
 • Wykonywanie robót brukarskich na skrzyżowaniu z ul. 31 Stycznia
 • wypełniono około 80% ekranów akustycznych (podwaliny i zielona ściana)

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Zakończenie przebudowy wodociągu,
 • Zakończenie robót oświetleniowych na rondach Dworcowa i św. Bonifacego,
 • Zakończenie kolizji teletechnicznych na ul. 31 Stycznia, ul. Tunelowej i ul. Ogrodowej
 • Wykonanie włączenia kanalizacji do istniejącej kanalizacji w ul. 31 Stycznia

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29. 10. 2019 r.:

W dniu 25.07.2019 roku rozpoczęto procedurę odbiorową, która zakończyła się w dniu 29.10.2019 roku.
Do dnia 15.07.219 roku wykonano:
ROBOTY MOSTOWE:

 • zakończono roboty na wiadukcie nad ul. Tunelową
 • zakończono roboty na obiekcie nad ul. Ogrodową
 • zakończono roboty na kładce dla pieszych
 • zakończono roboty na przepuście

ROBOTY DROGOWE

 • Zakończono roboty związane z ekranami akustycznymi
 • Wykonano humusowanie skarp z obsianiem
 • Wykonano montaż barier energochłonnych
 • Wykonano oznakowanie poziome i pionowe
 • Zakończono roboty brukarskie

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl