Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna odcinek Ińsko - Storkowo

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna odcinek Ińsko - Storkowo"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
ul. Podmiejska 2
78-500 Drawsko Pomorskie

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński

ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2018-03-29 14:42

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 19.12.2017 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –1 088 666,28 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 17.07.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 02.01.2018 rok.

Opis projektu:

,,Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna odcinek Ińsko – Storkowo’’

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej łącznej długości ok. 2,67 km między miejscowościami Ińsko i Storkowo. Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej przebiegać będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 oraz drogi powiatowej nr 0947Z.
Zakres robót obejmuje:

 • usunięcie drzew i krzewów,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej,
 • rozbiórkę nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie robót ziemnych- wykopów i nasypów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i zjazdów,
 • ustawienie barier zabezpieczających,
 • umocnienie skarp rowów oraz poboczy ścieżki rowerowej poprzez plantowanie i humusowanie, wraz z obsianiem trawą,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2018 r.

Wykonawca w miesiącu lutym 2018r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • odtworzenie punktów wysokościowych
 • wycinka drzew
 • karczowanie pni
 • zdjęcie humusu.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2018 r.

Wykonawca w miesiącu marcu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • zakończenie robót związanych z wycinką drzew
 • karczowanie pni
 • kontynuacja robót związanych ze zdjęciem humusu
 • rozpoczęcie robót związanych z wykonywaniem wykopów oraz formowaniem i zagęszczaniem nasypów.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2018 r.

Wykonawca w miesiącu kwietniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • roboty rozbiórkowe w miejscowości Storkowo
 • rozpoczęto roboty branży sanitarnej i elektrycznej
 • kontynuacja robót związanych z wykonywaniem wykopów oraz formowaniem i zagęszczaniem nasypów.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2018 r.

Wykonawca w miesiącu maju 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • kontynuacja robót związanych z wykonaniem nasypów
 • ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
 • kontynuacja robót branży sanitarnej i elektrycznej

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2018 r.

Wykonawca w miesiącu czerwcu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • zakończenie robót związanych z usuwaniem kolizji energetycznych
 • układanie warstwy wiążącej na odcinku szlakowym
 • roboty związane z układaniem krawężników w m. Storkowo

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2018 r.

Wykonawca w miesiącu lipcu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • zakończenie robót związanych z układaniem warstw bitumicznych
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 • humusowanie z obsianiem trawą
 • roboty wykończeniowe

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03.08.2018 r.

Wykonawca w miesiącu sierpniu 2018 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • wykonanie oznakowania poziomego;
 • nasadzenie drzew;
 • roboty wykończeniowe;
 • w dniu 03.08.2018r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl