Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna, odcinek Dzikowo - Barlinek

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna, odcinek Dzikowo - Barlinek"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Sp. z o. o. Sp. K.,
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński

ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin

Artykuł z dnia: 2018-04-12 12:19

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 09.01.2018 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –2 812 380,70 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 17.08.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 11.01.2018 rok.

Opis projektu:

,Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna, odcinek Dzikowo - Barlinek’’

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo – Barlinek o łącznej długości ok. 5,9 km. Ścieżkę składa się z dwóch osi. Oś główna (ok. 5,55 km) zlokalizowana jest na trasie byłego torowiska kolejowego i przebiegając wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156 łączy miejscowość Dzikowo z Barlinkiem. Oś nr 2  (ok. 350 m) stanowi rozwidlenie osi głównej w km: 4+232, a kończy się włączeniem w drogę wojewódzką nr 156 w okolicy ronda im. Bronisława Bagińskiego i pracowników ZUO „Bomet” w Barlinku poprzez dowiązanie do istniejących ciągów pieszo-rowerowych. Ścieżkę rowerową zaprojektowano jako bitumiczną, a jej szerokość wynosi od 2,0 do 3,0 m.
Zakres opracowania obejmuje:

 • Usunięcie kolidujących drzew i krzewów.
 • Rozbiórka istniejących podkładów kolejowych.
 • Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa.
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego.
 • Wykonanie warstwy wzmacniającej na poszerzeniach i w miejscach nowej konstrukcji.
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi rowerowej.
 • Wykonanie poboczy drewnianych balustrad ochronnych oraz nasadzeń separacyjnych.
 • Dokonanie przycięć  istniejących gałęzi drzew i krzewów.
 • Wybudowanie słupków przeszkodowych w celu uniemożliwienia wyjazdu na ścieżkę pojazdom mechanicznym.
 • Odtworzenie rowów i profilowanie skarp
 • Humusowanie i obsianiem mieszanką traw.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 01. 2018 r:

Wykonawca w styczniu 2018r rozpoczął realizację robót na w/w zadaniu ale z uwagi na warunki atmosferyczne w niewielkim zakresie i w następujących elementach: 

 • odtworzenie punktów wysokościowych;
 • usunięcie drzew i krzewów - wykonanie 10% zakresu.

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 28. 02. 2018 r:

W lutym 2018 r. Wykonawca kontynuował realizację robót w następujących elementach i zakresie:

 • odtworzenie punktów wysokościowych - kontynuacja ze stycznia;
 • usunięcie drzew i krzewów zaawansowanie do 100%;
 • mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej na odcinku w km 1+900 - 3+100;
 • rozebranie podbudowy z kruszywa i podkładów kolejowych w km 1+900 do 3+100

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 03. 2018 r:

Postęp robót w miesiącu marzec 2018:

 • zostały zakończone roboty przygotowawcze związane z wycinką i karczowaniem drzew i krzaków
 • wykonywano mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej w km 1+000 – do 4+700
 • realizowano rozbiórkę istniejącej podbudowy z podtorza i podkładów kolejowych w km 1+700 -do 3+200

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 04. 2018 r:

Postęp robót w miesiącu kwietniu 2018:

 • Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej na odcinku km: 0+050,00 do 1+000,00 oraz 4+700,00 do 5+550,00;
 • Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 5 cm z podkładów kolejowych w km: 0+050,00 do 1+000,00 oraz  4+700,00 do 5+550,00
 • Rozbiórka podkładów kolejowych w km: 1+000,00 do 1+700,00 oraz 3+200,00;4+500,00;
 • Renowacja rowów w km: 1+000,00 – 4+000,00;
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża; koryto drogi. Km: 1+100,00; 4+000,00

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 05. 2018 r:

Postęp robót w miesiącu maju 2018:

 • rozbiórka  podkładów kolejowych z wywozem i utylizacją w km: 0+500+2013; 1+000 i km: 4+700 +5+200
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża-koryto drogi
 • wykonanie wyrównania z kruszywa gr. min. 10 cm w km: 1+000-3+950
 • wykonanie w-wy wiążącej AC11W w km: 1+050 do +2013; 3+ 930
 • wykonanie w-wy ścieralnej AC 8S w km: 1+070 +2013; 3+900

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 06. 2018 r:

Postęp robót w miesiącu czerwiec 2018:

W miesiącu czerwcu kontynuowano prace związane z ułożeniem podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku w km: 0+000,00; 5+554,00;  następnie po uprzednim skropieniu podbudowy ułożono warstwę wiążącą AC 11W o gr. 4 cm do km 5+350 i warstwę ścieralną AC 8S o gr. 3 cm  od początku opracowania do km: 3+950,00; wykonywano również zarys rowów drogowych na obu odcinkach oraz kontynuowano prace związane z profilowaniem podłoża gruntowego na odcinku nr 2;  zakończono również prace związane z rozbiórką drewnianych podkładów kolejowych oraz podbudowy z kruszywa gr. 5 cm stanowiącej wypełnienie pomiędzy podkładami. 

Informacja o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 07. 2018 r:

Postęp robót w miesiącu lipiec 2018:

 • Zakończono prace związane z ułożeniem podbudowy gr.10cm z kruszywa niezwiązanego.
 • Wykonano w pełnym zakresie podbudowę z kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm oraz podbudowę z kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0, gr. 15 cm;
 • Wykonano prace związane z posadowieniem przepustów;
 • Zakończono prace związane z układaniem warstwy wiążącej AC 11W o gr. 4cm i ścieralnej AC 8S o gr. 3 cmTER;
 • Wykonano prace związane z układaniem bet. elementów prefabrykowanych
 • Prace związane z wykonywaniem poboczy z kruszywa wykonano w około 70%

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl