Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Płotno - Pełczyce

Tytuł projektu:

"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Płotno - Pełczyce"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Królewiecka 43
74-300 Myslibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz

ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń

 

Artykuł z dnia: 2018-11-22 12:24

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 27.09.2018 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 14 431 359, 08 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2019 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 08.10.2018 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Płotno – Pełczyce od km 92+740 tuż przed m. Płotno do km 97+360 wg kilometracji globalnej (od km 0+000 do km 4+081,72 wg kilometracji lokalnej). Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy to ok. 4,08 km.
Zakres robót obejmuje:

 

 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i chodników,
 • uregulowanie szerokości jezdni do 6,5 m w terenie zabudowanym oraz do 7 m na szlaku poprzez wykonanie poszerzeń,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,
 • przebudowa istniejących skrzyżowań i zjazdów,
 • budowa nowych lub przebudowa istniejących ciągów pieszych, peronów przystankowych, zatok autobusowych, zatok postojowych,
 • budowa elementów spowolnienia ruchu,
 • przebudowa i budowa przepustów,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu - teletechniczna,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,
 • budowa rowów odwadniających wzdłuż nowego śladu drogi,
 • oczyszczenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,
 • zagospodarowanie przyległego terenu w zakresie pasa drogowego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03. 12. 2018

W miesiącu listopad wykonano następujące roboty:

 • Rozpoczęto wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni na terenach leśnych
 • Rozpoczęcie robót rozbiórkowych od strony m. Pełczyce
 • Wykonanie podbudowy na odcinku 400m od strony Pełczyc
 • Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 04. 01. 2019

W miesiącu grudzień wykonano następujące roboty:

 • Rozebranie chodnika w m. Płotno
 • Rozpoczęcie robót sanitarnych w m. Płotno
 • Rozpoczęcie robót ziemnych na nowobudowanym odcinku na terenach leśnych
 • Trwa wycinka drzew w pasie drogi wojewódzkiej

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 04. 02. 2019

W miesiącu styczeń wykonano następujące roboty:

 • Zakończenie robót sanitarnych w m. Płotno
 • Zakończenie robót ziemnych na nowobudowanym odcinku na terenach leśnych
 • Rozpoczęcie rozbiórek na pozostałych odcinkach inwestycyjnych

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu w okresie marzec – kwiecień 2019r.:

W miesiącach marzec i kwiecień Wykonawca wykonywał następujące roboty:

 • Kontynuacja robót rozbiórkowych na odcinku szlakowym
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej
 • Wykonanie warstwy wiążącej na odcinkach: 93+660-93+880 str. P i 96+350-96+650 str. L

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu w okresie maj - czerwiec 2019r.:

W miesiącach maj i czerwiec Wykonawca wykonywał następujące roboty:

 • Roboty rozbiórkowe na odcinku szlakowym i w miejscowości
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej, zasadniczej i stabilizacji
 • Wykonanie warstwy wiążącej na odcinkach: 92+740 do 93+270 i 95+240-95+620
 • Profilowanie i zagęszczanie skarp i poboczy

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu w okresie lipiec - sierpień 2019r.:

W miesiącach lipiec i sierpień Wykonawca wykonywał następujące roboty:

 • Roboty związane z wykonaniem chodników i zatok autobusowych w m. Płotno
 • Wykonanie robót związanych ułożeniem nowej konstrukcji jezdni
 • Układanie warstw bitumicznych na całym odcinku
 • Profilowanie i zagęszczanie skarp i poboczy

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu w okresie wrzesień 2019r.:

W miesiącu wrześniu Wykonawca wykonywał następujące roboty:

 • Oznakowanie poziome i pionowe
 • Humusowanie z obsianiem trawą
 • Roboty wykończeniowe
 • Wykonawca zgłosił zakończenie robót

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl