Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty

Tytuł projektu:

"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Konsorcjum firm:

1) KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp.
2) KOMPLET INWEST Sp. j. Tomasz Granops
Elżbieta Prażanowska-Nieboj

ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

Artykuł z dnia: 2019-02-07 12:40

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 25.10.2018 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 85 281 746, 02 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.08.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 05.11.2018 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej łączącej miejscowości Trzebiatów – Gryfice – Płoty. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi ok. 24,777km. Składa się ona z dwóch odcinków: Trzebiatów – Gryfice ok. 15,137km oraz Gryfice – Płoty ok. 9,640km.
Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • uregulowanie szerokości jezdni do 7 m poprzez wykonanie poszerzeń,
 • miejscowe wzmocnienia konstrukcji jezdni,
 • uregulowanie i wykonanie poboczy,
 • przebudowa istniejących zjazdów, włączeń dróg podporządkowanych,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi,
 • wykonanie dodatkowych pasów dla lewoskrętu,
 • wprowadzenie wysp uspokajających ruch i wysp rozdziału pasów ruchu,
 • budowa nowych lub przebudowa istniejących zatok autobusowych,
 • budowa nowych lub przebudowa istniejących chodników, ciągów pieszo- rowerowych, peronów przystankowych,
 • budowa nowych lub przebudowa istniejących zatok postojowych,
 • odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z przebudową, budową i udrożnieniem przepustów pod zjazdami,
 • remont i przebudowę istniejących przepustów pod jezdnią,
 • remont mostu nad rzeką Otoczką,
 • budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę lub rozbudowę istniejącego oświetlenia oraz budowę oświetlenia w miejscach wymaganych obowiązującymi przepisami,
 • usunięcie kolizji oświetleniowych, kolizji energetycznych 0,4kV i 15kV, osłona kabla 15kV,
 • usunięcie kolizji z siecią teletechniczną,
 • wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi  wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zagospodarowanie przyległego terenu w zakresie pasa drogowego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 11. 2018

W miesiącu listopadzie wykonano następujące roboty:

 • odtworzono punkty trasy i punkty wysokościowe,
 • wznowiono punkty państwowej osnowy geodezyjnej,
 • dokonano inwentaryzacji stanu istniejącego drogi.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 12. 2018

W miesiącu grudniu wykonano następujące roboty:

 • wprowadzono ruch wahadłowy i przystąpiono do wycinek i karczowania,
 • dokonano frezowania nawierzchni i rozbiórki podbudowy na odcinku 32+700 – 33+400,
 • wykonano korytowanie na rozebranym odcinku,
 • ułożono warstwę stabilizacji gruntocementem w dwóch warstwach,
 • ułożono podbudowę z kruszywa 0-31,5 i podbudowę bitumiczną 0/22 KR3-7 na odcinku 32+700 – 33+400.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 01. 2019

W miesiącu styczniu wykonano następujące roboty:

 • dokonano rozbiórek i korytowania na odcinku I Trzebiatów - Gryfice km w 11+200 – 12+200 oraz na odcinku II Gryfice - Płoty km 36+700 – 37+750,
 • przystąpiono frezowania profilującego na odcinku 28+600 – 29+480 i 12+220 – 13+800,
 • kontynuowano wycinki i karczowanie drzew, dodatkowo rozpoczęto mechaniczne podcięcie drzew do skrajni min. 2,5m,
 • rozpoczęto mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej na odkład - do ponownego wbudowania,
 • rozpoczęto rozbiórkę istniejących barier drogowych ochronnych z wywozem do RDW w Gryficach,
 • na przepuście Z4 posadowiono rurę i przystąpiono do zasypywania przepustu,
 • na przepuście Z2 i Z3 wykonano ścianki czołowe – zbrojenie i betonowanie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28. 02. 2019

W miesiącu lutym wykonano następujące roboty:

 • rozbiórki i korytowanie na odcinku I Trzebiatów - Gryfice w km 12+211 – 12+270 SL i 12+490 – 12+950 SL oraz na odcinku II Gryfice - Płoty w km 28+633,7 – 29+485,4 SL i 31+918 SL i SP,
 • kontynuowano mechaniczne podcięcie drzew do skrajni min. 2,5m,
 • kontynuowano mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej na odkład - do ponownego wbudowania,
 • rozbiórki obrzeży betonowych, krawężników betonowych, wiat przystankowych,
 • wykopy , profilowanie i zagęszczenie podłoża na odcinku I i II,
 • ułożono warstwę wzmacniającą z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 oraz warstwę mrozochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 w km 11+248 – 11+373, 11+448 – 11+720, 28+633,7 – 29+485,4 i 36+738,03 – 37+734,2 SL,
 • przystąpiono do robót związanych z wykonywaniem kanalizacji deszczowej w Kłodkowie i Górzycy,
 • na przepuście Z1, Z3 i Z5 posadowiono rury i przystąpiono do zasypywania przepustu,
 • na przepuście Z7 wykonano ścianki czołowe – zbrojenie i betonowanie.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 03. 2019

W miesiącu marcu wykonano następujące roboty:

 • rozbiórki i korytowanie na odcinku I Trzebiatów - Gryfice w km 13+543 - 14+000 SL, w km w km 13+327 – 13+433 SL oraz na odcinku II Gryfice - Płoty w km 31+319 - 31+910 i 37+300 - 37+502 SL, w km 29+050 - 29+300 SP,  29+485 - 29+637 SP i 30+856 - 31+319 SL, w km 28+631 – 29+050 SP i 30+738 – 30+856 SL,
 • kontynuowano mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej na odkład - do ponownego wbudowania,
 • kontynuowano rozbiórki obrzeży betonowych, krawężników betonowych i kamiennych,
 • wykonywano roboty ziemne na odcinku w km 30+822 – 31+862 SL,
 • ułożono podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 w km 11+200 – 11+366 SL, 11+460 – 11+530 SL i 11+821 – 12+065 SL,  w km 29+486 – 29+638 SP i 36+824 – 37+734 SL,
 • ułożono warstwę wzmacniającą z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 w km 11+821 - 12+259 SL, w km 29+486 – 29+638 SP i 37+300 – 37+500 SP,
 • ułożono warstwę mrozochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 w km 11+821 - 12+259 SL, w km 29+486 – 29+638 SP i 37+300 – 37+500 SP,
 • wykonano podbudowę z betonu asfaltowego AC 22P w km 11+246 – 11+372 SL i 11+451 – 11+676 SL, w km 28+631 – 29+486 SL i 36+863 – 37+734 SL,
 • wykonano warstwę profilową AC16W w km 32+703 – 33+397 SL i SP,
 • ustawiono tymczasowe płotki ochronno-naprowadzające dla płazów,
 • kontynuowano roboty związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej w Kłodkowie, Górzycy i Gryficach,
 • wykonano przepust Z11.
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl