Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty

Tytuł projektu:

"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Konsorcjum firm:

1) KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp.
2) KOMPLET INWEST Sp. j. Tomasz Granops
Elżbieta Prażanowska-Nieboj

ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

Artykuł z dnia: 2019-02-07 12:40

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 25.10.2018 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 85 281 746, 02 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.08.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 05.11.2018 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej łączącej miejscowości Trzebiatów – Gryfice – Płoty. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi ok. 24,777km. Składa się ona z dwóch odcinków: Trzebiatów – Gryfice ok. 15,137km oraz Gryfice – Płoty ok. 9,640km.
Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • uregulowanie szerokości jezdni do 7 m poprzez wykonanie poszerzeń,
 • miejscowe wzmocnienia konstrukcji jezdni,
 • uregulowanie i wykonanie poboczy,
 • przebudowa istniejących zjazdów, włączeń dróg podporządkowanych,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi,
 • wykonanie dodatkowych pasów dla lewoskrętu,
 • wprowadzenie wysp uspokajających ruch i wysp rozdziału pasów ruchu,
 • budowa nowych lub przebudowa istniejących zatok autobusowych,
 • budowa nowych lub przebudowa istniejących chodników, ciągów pieszo- rowerowych, peronów przystankowych,
 • budowa nowych lub przebudowa istniejących zatok postojowych,
 • odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z przebudową, budową i udrożnieniem przepustów pod zjazdami,
 • remont i przebudowę istniejących przepustów pod jezdnią,
 • remont mostu nad rzeką Otoczką,
 • budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę lub rozbudowę istniejącego oświetlenia oraz budowę oświetlenia w miejscach wymaganych obowiązującymi przepisami,
 • usunięcie kolizji oświetleniowych, kolizji energetycznych 0,4kV i 15kV, osłona kabla 15kV,
 • usunięcie kolizji z siecią teletechniczną,
 • wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi  wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zagospodarowanie przyległego terenu w zakresie pasa drogowego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 11. 2018

W miesiącu listopadzie wykonano następujące roboty:

 • odtworzono punkty trasy i punkty wysokościowe,
 • wznowiono punkty państwowej osnowy geodezyjnej,
 • dokonano inwentaryzacji stanu istniejącego drogi.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 12. 2018

W miesiącu grudniu wykonano następujące roboty:

 • wprowadzono ruch wahadłowy i przystąpiono do wycinek i karczowania,
 • dokonano frezowania nawierzchni i rozbiórki podbudowy na odcinku 32+700 – 33+400,
 • wykonano korytowanie na rozebranym odcinku,
 • ułożono warstwę stabilizacji gruntocementem w dwóch warstwach,
 • ułożono podbudowę z kruszywa 0-31,5 i podbudowę bitumiczną 0/22 KR3-7 na odcinku 32+700 – 33+400.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 01. 2019

W miesiącu styczniu wykonano następujące roboty:

 • dokonano rozbiórek i korytowania na odcinku I Trzebiatów - Gryfice km w 11+200 – 12+200 oraz na odcinku II Gryfice - Płoty km 36+700 – 37+750,
 • przystąpiono frezowania profilującego na odcinku 28+600 – 29+480 i 12+220 – 13+800,
 • kontynuowano wycinki i karczowanie drzew, dodatkowo rozpoczęto mechaniczne podcięcie drzew do skrajni min. 2,5m,
 • rozpoczęto mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej na odkład - do ponownego wbudowania,
 • rozpoczęto rozbiórkę istniejących barier drogowych ochronnych z wywozem do RDW w Gryficach,
 • na przepuście Z4 posadowiono rurę i przystąpiono do zasypywania przepustu,
 • na przepuście Z2 i Z3 wykonano ścianki czołowe – zbrojenie i betonowanie.
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl