Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130

Tytuł projektu:

"Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewicka 43, 74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
PROMIT mgr inż. Robert Mituta

ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

 

Artykuł z dnia: 2019-09-13 13:13

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 09.07.2019 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 3 081 033, 36, 73 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 16.12.2019 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 09.07.2019 rok.

Opis projektu:

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko (pow. Myśliborski) na odcinku 940 m od skrzyżowania z DK23 w kierunku Gorzowa  Wielkopolskiego. Przedmiotowy fragment drogi przebiega w obszarze zabudowanym. Początek opracowania zlokalizowany jest za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 23 (km 0+010), koniec opracowania założono w km 0+950 na wylocie z miejscowości w kierunku Baczyny. Z zakresu robót nawierzchniowych wyłączony został odcinek drogi wojewódzkiej od km 0+137 – 0+182, na którym w 2017r. wykonano przebudowę mostu na rzece Myśla wraz z konstrukcją nawierzchni.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszych. Przebudowa i budowa chodników ma na celu wyeliminowanie ruchu pieszych z obszaru poboczy, wprowadzane zostały elementy uspokojenia ruchu (przejścia dla pieszych formie azylu, wyspa spowalniająca na wlocie do miejscowości od strony Baczyny).
Inwestycja jest realizowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019.

Zakres opracowania obejmuje:

 • Usunięcie kolidujących drzew i krzewów.
 • Przebudowa nawierzchni jezdni DW nr 130 – wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z jej korektą szerokości do min. 6,5 m.
 • Przebudowa i budowa odcinków chodników – nawierzchnia kostka betonowa.
 • Przebudowa zjazdów bramowych – nawierzchnia kostka betonowa.
 • Przebudowa i budowa zatok autobusowych – nawierzchnia kostka kamienna.
 • Wykonanie elementów spowolnienia ruchu w postaci przejść dla pieszych z azylami oraz wysp spowalniających na wlocie do miejscowości – nawierzchnia kostka kamienna.
 • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych.
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rzeki Myśla.
 • Przebudowa sieci teletechnicznej.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie realizacji na dzień 31.08.2019 r.

Wykonawca w miesiącu sierpniu 2019 r. wykonał następujące roboty budowlane: 

 • Zakończono roboty przygotowawcze polegające na usunięciu drzew i krzaków wg. papy wycinki
 • Zdjęcie warstwy humusu na projektowanej długości drogi
 • Wykonano koryto pod projektowaną konstrukcję jezdni i krawężnik, strona prawa w km 0+220 – 0+570
 • Wykonano stabilizacje gruntu z C 1,5/2 w korycie
 • Wykonano ławę pod krawężnik wraz z ustawieniem ciągu pieszym i wjazdach na posesje
 • Wykonano chodniki z kostki szarej 8 i wjazdy z kostki czerwonej 8 w km 0+220 – 0+570
 • Wykonuje się roboty teletechniczne wg. Projektu teletechnicznego i wytyczenia geodezyjnego
 • Wykonanie robót kanalizacyjnych wg. projektu kanalizacji deszczowej od S-3 do S-4

Informacje o stanie realizacji na dzień 30.09.2019 r.

Wykonawca w miesiącu wrzesień 2019 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Dokończono budowę kanalizacji telekom. w km 0+530 – 0+600 (na wysokości szkoły) z wyjątkiem przepustu przez drogę odcinek pkt. T18 do T19,
 • Przebudowano słupek rozdzielczy SR.2.5,
 • Przebudowano kable miedziane na odcinku studnia T18 – studnia T26,
 • Przebudowano kable światłowodowe na ww. odcinku,
 • Wykonanie odcinka od studni S3 do S9 o długości 250m. wg. Projektu kanalizacji deszczowej,
 • Wykonanie nasypu pod zatokę autobusową w km 0+200 str. lewa,
 • Wykonanie materaca z geotkaniny km 0+010 – 0+137,
 • Wykonanie chodnika po stronie lewej na odcinku km 0+740 - 0+800,
 • Wykonanie poszerzenia jezdni do poziomu podbudowy tłuczniowej w km 0+200 – 0+800 str. prawa i w miejscu wyspy spowalniającej w km 0+850 str. lewa,
 • Ułożono odcinek linii oświetlenia przejścia dla pieszych na odcinku od złącza SOUP do słupa nr SO1,
 • Rozpoczęto prace przy usunięciu kolizji kabla SN pod proj. zatoką autobusową w km 0+200 str. lewa,
 • Wykonano wykopy kontrolne w miejscach planowanych montażów rur osłonowych.

Informacje o stanie realizacji na dzień 31.10.2019 r.

Wykonawca w miesiącu październik 2019 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Wykonano koryto pod projektowaną konstrukcję jezdni i projektowany krawężnik str. lewa w km 0+173,95-0+740,
 • Wykonano stabilizację gruntu z C 1,5/2 w/w korycie i wykopie po kanalizacji deszczowej,
 • Wykonano ławę pod krawężnik wraz z ustawieniem krawężnika lewa strona 0+230 – 0+740
 • Wykonano stabilizację gruntu w projektowanym ciągu pieszym i w wjazdach w drogi gminne i posesji lewa strona w km 0+250 – 0+740,
 • Wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji w km 0+320 – 0+450 i wykonano nową konstrukcję wg. PT,
 • Wykonano chodniki z kostki szarej 8 i wjazdy tj. ustawiony krawężnik lewa strona,
 • Wykonano roboty teletechniczne wg. projektu teletechnicznego i wytyczenia geodezyjnego,
 • Wykonuje się roboty elektryczne,
 • Wykonano roboty kanalizacyjne wg. projektu kanalizacji deszczowej, pozostał jeden wpust przy moście 0+196 prawa strona i regulacja wpustów i włazów nastudzienkowych.

Informacje o stanie realizacji na dzień 30.11.2019 r.

Wykonawca w miesiącu listopad 2019 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Wykonano podbudowę tłuczniową na materacu z geotkaniny,
 • Wykonano podbudowę tłuczniową na stabilizacji C 1,5/2 po wykonanej kanalizacji deszczowej,
 • Wykonano podbudowę z betonu asfaltowego AC22P gr. 5cm na nowej konstrukcji z kruszywa łamanego 0/31,
 • Wykonano warstwę wyrównawczo-wiążącą z AC16W na z frezowanej istniejącej konstrukcji,
 • Wklejono siatkę z włókna szklano-węglowego na łączeniu starej i nowej konstrukcji wg. PT,
 • Wykonano warstwę wiążącą z AC16W na całej projektowanej powierzchni drogi,
 • Wykonano ławę pod krawężnik wraz z ustawieniem krawężnika na projektowanych zatokach autobusowych prawa i lewa strona tj. w PT,
 • Wykonano stabilizację gruntu na w/w projektowanych zatokach autobusowych,
 • Wykonano chodniki z kostki szarej 8 i wjazdy tj. ustawiony krawężnik lewa i prawa strona brakujące elementy po przestawieniu słupów energetycznych,
 • Zakończono roboty teletechniczne wg. projektu teletechnicznego,
 • Zakończono roboty elektryczne wraz z dodatkowymi,
 • Zakończono roboty kanalizacyjne wg. projektu.

Informacje o stanie realizacji na dzień 31.12.2019 r.

Wykonawca w miesiącu grudzień 2019 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Wykonanie podbudowy betonowej na zatokach autobusowych oraz nawierzchni z kostki kamiennej
 • Zakończenie prac związanych z budową chodników i zjazdów do posesji
 • Wykonanie ścieków przy krawężnikowych wg. PT
 • Regulacja włazów i wpustów pod warstwę ścieralną
 • Ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 8 gr. 3 cm na całej powierzchni projektowanego odcinka drogi
 • Ustawienie barier energochłonnych i balustrad U-12 wg PT
 • Ustawienie oznakowania pionowego
 • Wykonanie oznakowania poziomego
 • Wykonanie humusowania i obsiania trawą
 • Wykonanie robót porządkowych
 • Wykonawca zgłosił zakończenie robót

W dniu 16.12.2019 r. komisja odbiorowa powołana przez przedstawiciela zamawiającego dokonała odbioru końcowego zadania.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl