Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich, odc. Pełczyce-Choszczno

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego  - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo etap II"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Maldrobud Sp. z.o.o.
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
VIA Projekt Łukasz Szawaryński

ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2020-03-06 11:19

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 09.08.2019 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 6 256 678,67 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 31.08.2020 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 06.09.2019 r.

Charakterystyka zadania

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie drogi rowerowej w ciągu istniejących nasypów i wykopów w śladzie nieczynnej linii kolejowej na odcinku Pełczyce – Choszczno. Ponadto zostanie wykonane przejście przez drogę wojewódzką nr 151 zlokalizowane w km 5+991,11. Niniejsze zadanie obejmuje odcinek od km 5+005 do km 14+041 tj. odcinek Płotno – Choszczno. Na przedmiotowym odcinku wykonana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m + pobocza o nawierzchni z mieszanki asfaltowej oraz podbudowy z kruszywa kamiennego i podsypki piaskowej. Niniejsze zadanie realizowane jest na podstawie:

 1. Pozwolenia na budowę nr 33 z dnia 15.02.2019 r. wydane przez Starostę Choszczeńskiego;
 2. Zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 08.11.2018 r. znak: AP-1.7843.1.569-1.2018.DD.

 

 

Dokumentacja  fotograficzna  przed  rozpoczęciem  robót


 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 12. 2019 r.


Wykonawca realizował koryto na odcinku 7 km, wstępną wycinkę krzaków (w tym drzewa o średnicy poniżej 15 cm) oraz cięcia pielęgnacyjne. Kontynuuje roboty związane z wykonaniem koryta i profilowaniem podłoża, a planuje rozpocząć układanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 04. 2020 r.


1.    Branża drogowa:

 • kontynuacja robót ziemnych wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę
 • wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do końca zadania
 • wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2  od km do  km 12+000
 • wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie C50/10 do km 11+730
 • wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm wrazz z oczyszczeniem i skropieniem do km 9+150
 • wykonywanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem do km 8+300

2. Branża elektryczna

 • Ułożenie kabli o masie do 1.0 kg/m
 • Ułożenie rur osłonowych z PCW
 • Montaż i stawianie słupów oświetleniowych
 • Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
 • Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie

3.    Branża mostowa

 • Przepust P-7 wykonanie bez zabruku
 • Przepust P-8 wykonanie rozbiórki dźwigarów stalowych o konstr. blachownicowej
 • Przepust P-8 wykonanie tymczasowego kanału obiegowego
 • Przepust P-9: rozbiórka ustrojów nośnych i podpór, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu klasy C 12/15, przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonanie ustroju rurowego wraz z zasypką i ściankami
 • Przepust P-10 wykonanie oczyszczenia i odmulenia przepustu wraz z wywozem urobku
 • Przepust P-11 wykonanie oczyszczenia i odmulenia przepustu wraz z wywozem urobku
 • Przepust P-12 wykonanie bez zabruku

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl